Myhrman, släktBand 26 (1987-1989), sida 103.

Biografi

Myhrman, släkt, sannolikt härstammande från klensmeden Johan Ersson (d 1732, 73 år gammal) i Filipstad, vars uppgivna (Lagergren; Palmqvist) identitet med en i Färnebo dombok 20—23 sept 1680 nämnd Johan Eriksson i Djuprämen i Gåsborn (nu Rämen), Värml, förefaller oviss. Johan Ersson i Filipstad torde (Wrangel) ha varit far till handlanden och vågmästaren i Filipstad Johan M (1682—1716). Denne gifte sig med en systerdotter till kontraktsprosten Johan Dionysius i Kila, Värml, och till prosten Dionysius Chenon i Filipstad, sonsöner till en av de första valloninvandrarna Påke Gilliusson (bd 8, s 420—425). Hon blev i ett senare äktenskap svärmor till brukspatronen Henrik Geijer (bd 17, s 1) och mormor till biskop Olof Bjurbäcks (bd 4) hustru. I äktenskapet med M var hon mor till brukspatronen och riksdagsmannen Christoffer M (M 1), som i äktenskap med en kusin till biskop Daniel Herweghr (bd 18, s 741) blev far till bergsrådet Christoffer M (M 2). Den sistnämnde var svärfar till Esaias Tegnér och till bergmästaren Gustaf Billow, vars hustru Eva Christina M (1784—1863) liksom Tegnérs hustru Anna Maria Gustafva M (1785-1853) utfört blomstermålningar vid Rämens bruk.

Av Christoffer M d y:s nio söner dog den äldste före fadern. Den näst äldste, Bengt Didric M (1778—1827), vilken fungerat som postillon d'amour åt sin blivande svåger Tegnér, var geschworner i Jämtland 1806—12 och fick 1808 bergmästares titel för sina insatser under det norska anfallet mot Jämtland s å. 1811—24 var Bengt M disponent vid det av honom och hans syskon efter fadern ärvda Ramen, invid vilket han anlade det senare nedlagda manufakturverket Didriksfors. Han ägnade sig också åt amatörmåleri. Såsom disponent efterträddes han av sin bror Johan M (1786—1837), som blivit lindrigt sårad i sjöstriden vid Strömstad 1808, deltagit i sjökrigsoperationerna 1813—14 och fatt kaptens avsked 1816; fullmakter för honom finns i KrA:s samling Biografica. Denne efterträddes som disponent vid sin död av den versskrivande brodern Göthrik M (1796-1862), som i ecklesiastikexpeditionen befordrats till kanslist 1826 och fått avsked 1827 med protokollssekreterares n h o v samt 1826—34 varit notarie i Jernkontoret. Den sistnämnde efterträddes 1854 som disponent vid Ramens bruk av Johans son Christoffer Johan Nore M (1822— 75), av vars arkiv rester finns i Tekniska museet och NordM i Sthlm. Då Nore M 1874 flyttade från Ramen, ombildades släktbolaget till aktiebolag. Dettas disponent blev Frans Wilhelm Agrell (1843-1900), som var gift med en systerdotter till Nore M. 1884 måste bruket försäljas.

Bengt, Johan och Göthrik M:s bror Olof M (1781-1836) var 1809-31 advokatfiskal i kammarrätten och 1816—32 en av de fullmäktige i Jernkontorets direktion. Han var en av de först invalda i Götiska förbundet och fungerade som rådgivare och ombud vid utgivningen av Tegnérs dikter. Denne skrev vid hans död en minnesdikt över honom.

Den ännu fortlevande släktgrenen härstammar från Bengt, Olof, Johan och Göthrik M:s bror Gustaf M (1780-1872). Han var en av stiftarna av Götiska förbundet 1811, 1:e expeditionssekreterare i hovkanslersexpeditionen 1826—38 och sekreterare i Jernkontoret 1826-34, fick kansliråds n h o v 1829 samt var fullmäktigsuppleant i Jernkontorets direktion 1842—55. I Jernkontorets deposition i RA finns i tre exemplar hans ms Underrättelser om Jernkontorets stiftelse m m. M var också intresserad amatörmålare. Han var far till byråchefen i arméns pensionskassa Engelbrecht M (1825—1917), som var svärfar till professor Osvald Sirén och farfar till målaren och tecknaren Axel (Acke) Henrik M (1904–78). Brorson till Engelbrecht M var Sam Gustaf Laurentius M (1868-1926). Sam M blev 1914 överste för Kalmar regemente. Han var far till f d överläkaren med dr Gustaf M (f 1903) och till Sam Oscar M (1912-65). Sam M d y blev 1955 överste i flygvapnet, 1960 chef för Försvarshögskolan, 1961 generalmajor och 1964 chef för Försvarets intendenturverk. Deras bror överstelöjtnanten och byrådirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen Bengt Olof M (1905—65) var far till professorn i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Sthlm Johan M (f 1937).

Utan genealogiskt samband med denna släkt var docenten i semitiska språk i Uppsala, sedermera kh i Misterhult, Kalm, David Wilhelm M (1866—1940) och hans bror amerikanske brigadgeneralen Robert (Knut) Emanuel M (1885—1954), vilkas farfar, garvaren Anders M i Tuna, Kalm,var son till soldaten Petter Collberg i Åmål och sonson till skepparen Lars Jönsson (1739-1808) i Åmål. Intet samband har heller kunnat spåras med tecknaren, målaren och teaterdekoratören Evert Birger Paul M (1907-83), vars farfar, torparen Anders Vilhelm M, var född utom äktenskap 1838 i Filipstad utan att fader angivits.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Helmer Lagergrens ms Värmländska släkter, Värmlands museum, Karlstad; Bromanderska saml, vol 46, Föreningen Värmlandsarkiv, Karlstad; Sv släktkalendern, 10 (1930; tr 1929); Örnberg, 2 (1886; tr 1885). - Johan Ersson: A Palmqvist, Släkten M:s ursprung (1941); E Wrangel, Tegnérs kärlekssaga (1916). — Johan M (i 1716): S E Bjuggren, Släkten Bjuggren (1954); Wrangel, a a. — Eva Christina och Anna Maria Gus-lafva M: Index över sv porträtt 1500—1850, 2 (1939); SKL; Wrangel, a a; dens, Ramen o Tegnérminnet (1917). — Bengt Didric M: Kammarexp:s registratur juni—dec 1808, f 655v, RA; Bergskoll; B Boethius o Å Kromnow, Jernkontorets hist, 2:2 (1968), 3:2 (1955); L Dahlgren, En sv herrgårdssläkt (1909); Index över sv porträtt 1500-1850, 2 (1939); T Morén, Betraktelse wid ... Bengt Did-rich M:s jordfästning ... (1827); SKL; E Tegnérs brev, 1-5, 11 (1953-76); H Wichmanm fl, 1720-1880 (Jämtlands o Härjedalens hist, 4, 1962), s 464, 528; Wrangel, aa:n; dens, Tegnérska släktminnen o ungdomsbilder (1913); dens, Tegnér i Lund, 1-2 (1932). - Johan M (d 1837): Gbgs eskader o örlogsstation 1523-1870 (1949); M:ska nekrologer (Bergslagen i ord o bild, 22, 1957—58, s 17 fl); Sveriges krig åren 1808 o 1809, 6:2 (1915), s 118; E Tegnérs brev, 1, 2, 4-8, 11 (1953- 76); Wrangel, aa:n 1916, 1917 o 1932:1. - Gbthrik M: Biographica, RA; Boethius o Kromnow, a a, 2:2;J V Johansson, Vad vägde Tegnér (SvD 3 sept 1933); W Swalin, Bidrag till K M:ts kanslis perso-nalhist efter 1809 (1892), s 244; E Tegnérs brev, 1-11 (1953-76); Wrangel, a a:n. - Christoffer Johan Nore M: Wrangel, aa:n. — Olof M: Ericsbergsar-kivets autografsaml, RA; Boethius o Kromnow, aa, 2:2, 3:1-2; K O Bonnier, Bonniers, 1, 2, 4 (1930-31); R Hjärne, Götiska förbundet o dess hufvudmän (1878), s 109; Index över sv porträtt 1500-1850, 2 (1939); Johansson, aa; J Kleberg, Kammarrevisionen — kammarrätten 1695—1940 (1940); G Lagerström o H Erickson, Fullmäktige i Jernkontoret 1747-1947 ... (1947); S Rinman, Studier i sv bokhandel (1951); H Schiick, Den sv förlagsbokhandelns hist, 2 (1923), s 359 f; dens o K Warburg, Illustrerad sv litt:hist, 5, 7 (3. uppl, 1929-32); E Tegnér, Samlade skrifter, 8, 10 (1923^25); dens:s brev, 1-11 (1953-76); Ur Esaias Tegnérs papper (1882); A Werin, Tegnér 1826—46 (1976); Wrangel, aa:n; dens, Brinkman o Tegnér (1906). — Gustaf M: Boethius o Kromnow, aa, 1 (1947), s V, 2:1-2; 3:1-2; Gustaf M t (Ny illustr tidn 1872); Hjärne, a a, s 104, 107; Index över sv porträtt 1500-1850, 2 (1939); Johansson, aa; A Krook, Gustaf M (Svea 29, 1873, tr 1872); Lagerström o Erickson, a a; Schiick o Warburg, a a; E Sjöstrand, Mynt- o bankpolitik (1908), s 203; SKL; Swalin, aa; Sv industriens män, 1 (1875); E Tegnérs brev, 1-11 (1953-76); Ur Esaias Tegnérs papper (1882); Werin, a a; Wrangel, aa:n. — En-gelbrecht M: Boethius o Kromnow, a a, 2: 2. — Axel Henrik M: Lärare o studenter vid Sthlms realläroverk 1876—90, Högre realläroverket på Norrmalm 1890-1941 (1941); SKL. - Sam Gustaf Laurentius M: TU 85:27, KB; Bromanderska saml, vol 46, Föreningen Värmlandsarkiv, Karlstad; A Anjou, Den vallonska slägten Anjou (1902); Generalstaben 1873-1923 (1923); S Hallberg, Sv officers M, 1 (1921); Hulthander; C F W Riben, Sam M (KrVAH 1926, s 289 f); F Rudelius, Kalmar regementes personhist 1623-1927, 2 (1955); SPG; T Wennerström, K krigsakad o K krigsskolan åren 1792-1935 (1936). - Sam Oscar M: F Barkman, Till minnet av Sam M (SvD 6 febr 1965); O Krok-stedt, Generalmajor Sam M (KrVAH 1965, s 281 f); Sam M (SvD 5 febr 1965); Väd 1965 (1965); Väv, Stor-Sthlm, 2. uppl (1962). - Bengt Olof M.Bengt M (GHT 12 jan 1965 o SvD 11 jan s å); Rudelius, a a; Väv, Stor-Sthlm, 2. uppl (1962). -David Vilhelm M: David M | (SvD 17 april 1940); H T Ohlsson, Biogr M över sv kyrkans prästerskap 1934 (1934); Studentföreningen Verdandi 1882-1907 (1907); UUM höstterminen 1916 (1917); Väd? 1939 (1939). - Robert (Knut) EmanuelM: O R Landelius' utlandssv saml: USA, SBL:s dep i RA. - Evert Birger Paul M: Evert M har avlidit (DN 30 juni 1983); E Peterson, Evert M till minne (DN 2 juli 1983); dens, d:o (SvD 4 juli 1983); SKL. -Arkivet: G C[arlquist], Lund, UB:et (NTBB 8, 1921, s 241 f.).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Myhrman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8586, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-12-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8586
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Myhrman, släkt, urn:sbl:8586, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-12-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se