Claës Johan Ljungström

Född:1819-07-25 – Sandhems församling (R-län), Skaraborgs län (i Pirkum)
Död:1882-12-08 – Västra Tunhems församling, Älvsborgs län

Präst, Hembygdsforskare


Band 24 (1982-1984), sida 66.

Meriter

Ljungström, Claes Johan, f 25 juli 1819 i Pirkum, Sandhem, Skar, d 8 dec 1882 i Västra Tunhem, Alvsb. Föräldrar: torparen Nils L o Christina Svensdtr. Elev vid Skara skola 3 sept 36, informator hos lektor J Källgren i Skara 37–42, elev vid Skara gymnasium 39, inskr vid UU 11 okt 42, informator hos kh D Danelius i Sorunda, Sth, o greve A L Hamilton på Kålltorp i Västra Gerum, Skar, 43, samt hos frih B T Oxenstierna på Ingelsby i Kyrkefalla (nu Tibro), Skar, 43–44, prästv 16 aug 45, pastorsadjunkt i Bottnaryd, Jönk, 20 aug 45, i Fågelås, Skar, 15 april 46, v pastor i Ransberg, Skar, 27 okt 47, pastorsadjunkt i Undenäs, Skar, 3 aug 48, i Södra Ving, Älvsb, 18 april 49, v pastor där 18 april 50, komminister i Bredared, Älvsb, 2 jan 55, pastoralex 15 mars 59, komminister i Böne, Älvsb (annexet Fivlered, nu Skar) 27 juni 59 (tilltr 60), i Lidköping 3 april 66, kh i Västra Tunhem 31 juli 71 (tilltr 1 maj 72). – Led av Det kongelige nordiske Oldskriftselskab, Khvn, 63, KorrespLVHAA 67.

G 1) 28 maj 1855 i Norra Fågelås, Skar (enl lysn:bok för Nik, Sthlm) m Amalia Sofia Albertina Sodenstierna, f 4 nov 1820 i Nyköpings västra förs, d 23 dec 1867 i Lidköping, dtr till postinspektoren Johan Wilhelm S o Sofia Kristina Elisabet Pihlberg; 2) 16 dec 1869 i Lidköping m Hilma Katarina Björsell, f 21 nov 1843 där, d 29 dec 1934 i Vänersborg, dtr till fargerifabrikören Lars Peter B o Märta Katarina Lithander.

Biografi

Sedan L som komminister i Bredared blivit detta pastorats korrespondent i Alvsborgs läns södra hushållningssällskap 1856, publicerade han en beskrivning över denna församling i sällskapets årsberättelse för 1859. På samma ämnesområde fortsatte han med beskrivningar över de härader han haft anknytning till: Redvägs härad – där hans närmast följande pastorat Böne ligger – med staden Ulricehamn (1861), Ås – där hans tidigare pastorat Södra Ving ligger – och Vedens – där Bredared ligger – härader med staden Borås (1865), Kinnefjärdings o Kållands härader med staden Lidköping (1871) – där han då var komminister – o sin fädernebygd Vartofta härad med staden Falköping (1877). Postumt trycktes 1884 L:s ofullbordade beskrivning över Väne härad – där han var kyrkoherde i Västra Tunhem – med staden Vänersborg. Dessa beskrivningars närmaste förebilder torde ha varit J Allvins (bd 1) 1846–59 publicerade småländska motsvarigheter, av vilka en behandlade bl a Mo härad, där L 1845 haft sin första verksamhet som ung pastorsadjunkt.

L:s häradsbeskrivningar är rätt likformiga till sin disposition, men de båda senare av de under hans livstid publicerade är större än de övriga, särskilt den över Kinnefjärding och Kålland, som omfattar mer än 200 sidor. Dessa avslutas med ort- och sakregister. Av arbetenas förord framgår, att han här utnyttjat både centrala och lokala arkiv, men i övrigt saknas i allmänhet källhänvisningar. En föreställning om innehållet ger kapitelrubrikerna Topografi, Naturalhistoria, Näringar, Folket, Historia och Statistik. Avsnittet Historia är mest omfångsrikt och uppdelas i underavdelningar som Fornlämningar, Slott och gårdar, Kyrkor och Tingstad. Personhistorien är relativt väl tillgodosedd med längder över större gårdars ägare, prästerskapet, häradshövdingarna, kronofogdarna, länsmännen och i några fall även häradsskrivarna. Beskrivningarnas styrka är givetvis L:s lokalkännedom och det rika kulturhistoriska material han meddelar.

L:s andra stora insats var att han genom upprop i flera ortstidningar tog initiativet till bildandet av Västergötlands fornminnesförening 1863. Han blev då föreningens sekreterare, vilket han förblev till sin död. En av L:s viktigaste uppgifter blev att utge de tre första häftena av föreningens ännu fortlevande och för sitt även ur rikshistorisk synpunkt viktiga innehåll kända tidskrift, vilka trycktes 1869, 1871 och 1877. Här var han också den flitigaste bidragsgivaren med en rad smärre bidrag från vitt skilda områden av hembygdsforskningen.

Åren 1864–82 skrev L en mängd kulturhistoriskt intressanta artiklar i Sv familjjournalen, mestadels med anknytning till orter i Västergötland. Han utgav också den lilla broschyren Runa-list eller konsten att läsa runor, av vilken staten löste in 2 000 exemplar till utdelning i folkskolorna för att användas som läsebok. – Från 1869 var L frimurare och nådde 1880 överofficiants värdighet.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Rester av L:s arkiv hos hans dotterdottersöner civilingenjör Erik Almberger, Bankeryd, Jönk (delvis xeroxkopior i RA), o överjägmästare Per Almberger, Linköping, o L:s dottersons dotter adjunkten Kerstin Särner, Sthlm (kopior i RA). – Brev från L i ATA (till Hans Hildebrand o 40 brev 1867–80 till B E Hildebrand), KB (till A A Afzelius, C Eichhorn, N E Forssell, M Lagerberg, J O Leffler, V Rydberg o F W Scholander), UUB (till B Taube o G Wennerberg), LUB (till S Nilsson, J E Rietz o 7 brev till N Mandelgren), GUB (till G Brusewitz, S A Hedlund o H Hofberg), Örebro läns museum (till N G Djurklou) o RA (till C A Bagge).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Theses ... pro examen pastorali ... die Febr. 23. 1854. Scarae 1854. (4) s. - Tankar om prestbristen och presternas löneförhållanden. Sthlm 1859. 23 s. - [Bredareds pastorat! (Elfsborgs läns södra kongl. hushållnings-sällskaps årsberättelse 1859, Borås 1860, s 38-49). - Redvägs härad med staden Ulricaehamn beskrifvet. Falköping 1861. 4:o. 79 s, 6 pl. [Ny uppl:]... Ulricehamn. [Förtit:] A description of Redväg härad ... Sthlm 1975. (Suecica rediviva. A collcction offacsi-mile reprints of Swedish books, 60.) — Tal vid prosten och kyrkoherden öfver Böne pastorat jubel-magistern högärevördige och höglärde herr Jacob Strömboms begrafning, hållet i Böne kvrka den 27 juni 1862. Stockholm 1862. Ils.- Åhs och Wc-dens härader samt staden Borås beskrifna. Stlilm 1865. 4:o. 168 s, 5 pl. — Vid invigningen af Lidköpings femklassiga elementarläroverk den 4 september 1866. Lidköping 1866. (8) s. [Undert dikter.] -Runa-list eller konsten att läsa runor, folkskolorna och menige man meddelad. Lund 1866. 12 s. 2. uppl Lund 1875. 13 s. - Inledning (VFT, d 1, h 1, Lund 1869, 4:o, s 1—4; nytr 1938 sc nedan under Utgivit). — Förteckning på en del ord, hvilka i dagligt tal af Westgötaalmogen begagnas, och i fornnordiskan återfinnas ... (ibid, s 25—36; d:o). — Folkdrägt i Toarp / Snippaskålen (ibid, s 40—47; d:o). — Ottesångspredikan första böndagen 1870. Lidköping 1870. 7 s. — Kinnefjerdings och Kållands härader samt staden Lidköping beskrifne. Lund 1871. 4:o. 212 s, 14 pl, 1 karta. - Predikan för Götiska förbundet hållen i Tunhcms kyrka annandag pingst 1872. Gbg 1872. Ils.- Guds ord. Föredrag, hållit i Frimurare-logen "Räta vinkeln" i Wenersborg den 22 mars 1876. Wencrsborg 1876. 8 s. — Vid stoftet af Hjalmar Swedberg den 2 juni 1876. Wenersborg 1876. (3) s. [Undert dikt.] -Wartofta härad och staden Falköping beskrifne. Lund 1877. 4:o. (8), 200 s, 1 pl. [Ny uppl:] Wartofta härad med staden... A description of Wartofta... Sthlm 1975. (10), 200 s, 2 pl. (Suecica rediviva..., 61.) — Edåsa kyrka (VFT, d 1, h 3, 1877, s 3-5; nytr 1938). - Till Hans majestät konungen vid dess besök i Wenersborg den 17 juli 1879. Wenersborg 1879. 4:o. (4) s. [Undert dikt.} — Till Hans konglig höghet hertigen af Westergöt-land vid ... U o [1879]. 4:o. (3) s. - Vid lagmanskan Hedda Sandbergs graf den 15 februari 1880. Venersborg 1880. (4) s. [Dikt.] - Vid hcm-mansegaren Anders Gustaf Myrins begrafning den 21 januari 1881 i Gerdhems kyrka. Venersborg 1881. 8 s. — Wäne härad samt staden Wenersborg beskrifha. Efter hans död utg. Sthlm 1884. 4:o. 95 s, 1 karta. — Tal vid högtidsdagen den 10 november 1880 ... (Festskrift med anledning av S:t Johannes-logen Räta vinkeln5 50-års jubileum 1875—1925 ... sammanst av B E Hildebrand, Sthlm 1925, 4:o, s 112 0 — R°s ocn li'ja- Hvardagshändelser [dikt] (VFT, d 5, h 3, Skara 1944, s 31 Q. - Kulturhist bidrag i Svenska familj-journalen, vol 3—21, 1864—82, Halmstad o Sthlm, fol, förtecknade i nedan anf arb av S Welin ibid, s 22 f, o några icke återfunna arb nämnda där, s 37 o 39.

Utgivit: Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift. D 1, h 1-3. Lund 1869, 1871, 1877. 85, 69, 72 s. [Egna bidr se ovan; urkunder meddelade i h 1, s 51-67, 71-85, h 2, s 21-69, o h 3, s 13-39, 67-70.] Faksimiluppl [Skara, tr] Lidköping 1938.

Översatt: J. Michelet, Folket. Ofvers från franska originalet, utg 1846. Sthlm 1847. XI, 248 s. [Anon.] — Commentar öfver Psalmerna efter E. W. Hengstenberg. Ofvers o sammandr. Bd 1*. Femtio psalmer. Upsala 1855. 187 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: E 3147 (brev till bokhandl C A Bagge med uppg om L:s informatorsverksamhet), RA. TU 7:68, KB. Skara domkap:s arkiv A I: 70, p 443, 448, 678, 71, p 289, 500, 734, 72, p 71, o 89, p 417, samt F 1:57: hösten 1870, GLA. Brev till H Hofberg 4 aug o 19 dec 1874 (självbiogr o självbib-liogr uppg), GUB.

[C Eichho]rn, C J L (Ny ill tidn 1883); E Erlandsson, Skara h a l:s lärjungar åren 1826–69 (1925); G W v Francken, Matr öfver sv stora landt-logens grundläggare o embetsmän ... (1880); [C J Gardell,] Götiska förb:s ledamöter 1815–1928 (1929); B Hildebrand, Matr över ledamöter av K Vitt:akad o VHAA 1753–1953 (1954); B E Hildebrand, Festskr med anlcdn av S:t Johanneslogen Räta vinkelns 50-årsjubileum 1875–1925 (1925), s 21–32, 35, 49, 51, 87, 97, 111 ff, 148; H Hofberg, Sv biogr handlex, 2 (nv uppl, 1906); K Ljungnell, Tre kyrkoherdar i Tunhem (1904); NF, [2.] uppl, 16 (1912); Skara hm (1871–72 o 1928–30); SMoK; SPG; J W Warholm, Skara stifts-M år 1875 (1875); S Welin, C J L (VFT 5:3, 1944); Västergötlands museum 50 år (VFT 6: 7, 1969), s 13 f.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Claës Johan Ljungström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9629, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2023-02-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9629
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Claës Johan Ljungström, urn:sbl:9629, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2023-02-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se