C Gustaf Lundquist

Född:1841-08-05 – Nikolai församling, Stockholms län
Död:1917-02-25 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Fysiker


Band 24 (1982-1984), sida 352.

Meriter

Lundquist, Carl Gustaf, f 5 aug 1841 i Sthlm, Nik, d 25 febr 1917 i Uppsala, Domk. Föräldrar: bokbindaren Claes August L o Catharina Charlotta Dahlin. Elev vid Nya elementarskolan i Sthlm 6 sept 49–aug 57, ord elev vid Teknol inst där 5 sept 57, studentex i Uppsala 23 jan 58, inskr vid UU 25 jan 58, utex från Teknol inst 7 juni 60, FK vid UU 28 maj 67, amanuens vid fysiska institutionen vt 69–vt 74, disp 25 maj 69, FD 31 maj 69, doc i fysik 14 juni 69, adjunkt i fysik o mekanik 15 maj 74, tf prof i mekanik 7 aug 74, prof i samma ämne 8 okt 75–14 sept 06, allt vid UU, led av stadsfullm i Uppsala 79–90. – LVS 76.

G 10 okt 1874 i Uppsala, Domk, m Anna Augusta Ångström, f 12 juli 1847 där, ibid, d 9 okt 1938 där, ibid, dtr till prof Anders Jonas Å o Augusta Carolina Bedoire.

Biografi

Gustaf L blev 16 år gammal elev vid Teknologiska institutet, som han lämnade med höga betyg efter sex terminer. Han kompletterade därefter sin studentexamen med latin – då obligatoriskt för gradualstuderande – och tog vid UU fil kand:examen med högsta betyg i matematik, fysik och astronomi. Han graduerades efter att ha utfört en undersökning av vätskors förmåga att leda värme.

Under studieåren hade L varit amanuens vid Fysiska kabinettet och blev efter disputationen docent i fysik. 1870 tilldelades L Byzantinska resestipendiet och fick möjlighet att under tre terminer studera främst fysik vid tyska och franska institutioner. Efter hemkomsten erbjöds han genom Arvid Posse en ekonomiskt förmånlig befattning vid den då nyligen startade cementindustrin i Lomma men valde på sin lärares och blivande svärfars bestämda inrådan att stanna kvar vid universitetet och där vetenskapa och dra sig fram som lärare. Han intresserade sig huvudsakligen för fysik och publicerade bl a resultat av mätningar av inklinationer och magnetkraftens intensitet på ett stort antal orter i södra och mellersta Sverige, undersökningar av värmefördelningen i normalspektrum samt av värmets ledning i en cylinder. Han ägnade sig också åt hydrodynamiska experiment, som resulterade i en uppsats om friktion hos vätskor och gaser, vilken han lät trycka i samband med ansökan om professur. 1875 blev L i hård konkurrens – i vilken han enligt G Svanberg vann försteg genom en lyckad provföreläsning – Uppsalas förste professor i ämnet mekanik.

Som professor fullgjorde L samvetsgrant sina undervisningsplikter men publicerade inga resultat av vetenskapliga undersökningar. Han medverkade några år vid redigeringen av den i Uppsala utgivna Nordisk revy och anmälde i den och någon gång i Nordisk tidskrift nyutkommen facklitteratur. L var enligt flera samtida vittnesmål – bl a av Henrik Schück – blyg, försynt och tillbakadragen men blev censor för studentexamina, stadsfullmäktig i Uppsala och inspektor för Sthlms nation.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

L:s ms, studieanteckn:ar, excerpter, observationsprot o brev från svärfadern A J Ångström m m i UUB. – Brev från L i KB, LUB o UUB (bl a till A J Ångström).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Undersökning af några vätskors ledningsförmåga för värme. Upsala 1869. 29 s, 2 pl. [UUA, årg 1869, Mathematik och naturvetenskap, 2; även Akad afh.] — Bidrag till kännedomen af den jordmagnetiska intensiteten och inkli-nationen i mellersta och södra Sverige. ,.. inl d 14 sept 1870. Sthlm 1871. 4:o. 56 s. (VAH, [N F,] bd 9, [1870,] n:o 10.) — Om spektral-analysens användning för bestämmande af ljuskällans rörelse (Tidskrift for matematik och fysik, årg 4, 1871, Upsala 18[71-]72, s 160-172; även sep, 12 s). -Sur la reflexion de la lumiere å la surface des corps isotropes. Upsal 1874. 4:o. 54 s. [Nova acta Regize societatis scientiarum Upsaliensis, ser 3, vol 9, fasc 1(:2).] Overs i Annalen der Physik und Chemie, hrsg von J. C. PoggendorfT, Bd 152 ([Annalen der Physik,] Bd 228) = Reihe 6, Bd 2, Leipzig 1874, s 177-200, 398-412, 565-596. - Om värmeför-delningen i normalspektrum (Ofversigt af Kongl. vetenskaps-akademiens förhandlingar [rubr], årg 31, 1874, Sthlm, n:o 10, s 19-27; övers i Annalen 155 (231) = Reihe 6:5, 1875, s 146-155). -Om värmets ledning i en cylinder (ibid, 32, 1875, n:o 1, s 39—52). — Om friktion hos vätskor och gaser. 1*. Upsala 1875. 26 s. [UUÅ, 1875 ..., 3.] -Om rotation (Vetenskap för alla, efter Rob. Browns engelska original, sv uppl ..., bd 3, Sthlm 1880, 4:o, sp 647-664). - Sign rec av facklitt i Nordisk tidskrift ... utg af Letterstedtska fören, Sthlm, o Nordisk revy, Upsala, 4:o (medv vid red av årg 1-2, 1883/84-1884/85).

Översatt: T. C. Hepworth, Framtidens lyse (Vetenskap för alla bd [1], Sthlm 1878, 4:o, sp 139—154, fri övers); dens, Telefonen och fonografen (ibid, sp 371-394, d:o); William Ackroyd, Tomrum (ibid, sp 235—254, d:o); Richard A. Proc-tor, Om solen såsom ljus- och värmekälla (ibid, [2,] 1879, sp 539-556, d:o).

Källor och litteratur

Källor o litt: KTH:s arkiv E 11:14 (ink skriv:er 1857, nr 115) o ED:s konseljakter 8 okt 1875, nr 13, RA. G Billing, Den oförglömliga prästgården (1950); C Blackstadius, Sthlms i Upsala studerande nations medlemmar 1800–1881 (1882); Matr öfver Kongl teknol inst:s o KTH:s utex elever för tiden 1850-1880, ed C G Rystedt (1881); [H Schück,] UU:s redogör för det akad året 1916–1917 (1917); G Svanberg, Redovisn för en lång lefnad (UUA 1949:1); Studentex 100 år (1963); Upsala stadsfullm 1863-1938 (1938); UUM ht 1916 (1917); A Widén, En nationsvaktmästares minnen (1939). – Nekr:er över L i Upsala nya tidn 26 febr o Sthlms dagbl 27 febr 1917.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Gustaf Lundquist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9881, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-08-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9881
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Gustaf Lundquist, urn:sbl:9881, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-08-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se