Lybeck, släktBand 24 (1982-1984), sida 426.

Biografi

Lybeck (Lübeck), släkt, härstammande från sjötullsbesökaren Lars L (d 1776, 77 år gammal) i Uddevalla, som var född i Sthlm (enl Gustavi förs:s i Gbg inflyttningslängd 1773) och dog i Vasa i Finland. Litteraturuppgifterna (Örnberg; Sv släktkal) om hans fars namn och data har ej kunnat verifieras (Wilskman). Hans son tullförvaltaren Johan L (1749–1819) i Västervik var far till handlanden Lars Magnus L (1790–1879), som var en av Västerviks främsta affärsmän men försattes i konkurs i början av 1850-talet. Denne var far till Johan Gustaf L (1826–84). Gustaf L blev 1855 telegrafkommissarie i Västervik, där han s å grundade Norra Calmar läns tidningstryckeri och började utge Norra Calmar läns tidning, som 1860 lades ner. Han blev 1862 telegrafkommissarie i Norrköping och s å i Sölvesborg, där han 1869–71 drev Sölvesborgs-postens tryckeri och 1870–71 var utgivare av Sölvesborgs-posten. 1874 fick L transport till Sthlm, där han jämte två andra telegrafkommissarier 1880 grundade Sthlms Bell telefonab, som s å öppnade Sveriges första telefonstation för allmänheten och 1881 färdigställde telefonnät även i Gbg, Malmö och Sundsvall. Han var en tid dess VD. Bror till honom var Thure Fredrik Balzar L (1836–1905). Thure L arrenderade 1868–83 greve F K H Strömfelts fideikommiss Hylinge i V Husby och 1882–97 kammarherre Philip Trozellis gods Björnsnäs i Kvillinge samt ägde efter sin svärfar från 1888 Odensfors i Vreta kloster, samtliga Ög. Han intog en ledande ställning inom den östgötska kreatursaveln, var ledamot av Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1876–1900 och blev LLA 1884. En tredje broder var Carl Ulrik Samuel L (1838–1905). Carl L var från 1861 förvaltare av Eds bruk i Västra Ed, Kalm, åt sin morbror Anders Baltzar de Maré (bd 11) och köpte 1881 Vindö och 1891 Åsvik båda i Östra Ed, Kalm. Han blev LLA 1894 och var riksdagsman i FK 1895–1903 och ordf i Kalmar läns norra hushållningssällskap 1888–1901 och i samma läns norra landsting från 1897 till sin död. Ett 50-tal brev till L finns i Godenius-Odelbergska samlingen i SSA. Han var far till Lars Thore Carl L (1870–1928). Thore L övertog Åsvik 1900, blev kapten 1907 och var bl a v ordf i Kalmar läns norra hushållningssällskap och ledamot av samma läns norra landsting. Bror till honom var Carl Helge Baltzar L (1879–1961). Helge L, som 1908-24 var gift med bankdirektör K A Wallenbergs fosterdotter köpte 1910 Fågelvik i Tryserum, Kalm.

Johan L.s äldre bror kronobränneriföreståndare Olof L (1743–1809) i Vasa blev stamfar för en finländsk släktgren, vars mest kände medlem var hans sonsons son författaren Karl Mikael L (1864-1925). Sonson till Mikael L är författaren Sebastian L (f 1929) i Uddevalla. Mikael L:s bror Paul Werner L:s (1861–1911) anteckn:ar om släkten finns hos Sebastian L:s mor, keramiker Marita L, Grankulla, Finland.

En av Olof L:s döttrar var i äktenskap med kronofogden och hovsekreteraren Abraham Christopher Hök (bd 19, s 708) mor till kronofogden i Åker, Söd, Carl Wilhelm Hök (1818–81). Dennes son (Swahn, s 16) utom äktenskapet sjökaptenen Wilhelm Edvard Lübeck (1840–1907) i Sthlm var far till Thor Wilhelm Martin Lübeck (1876–1937). Thor L blev kapten 1905 och tjänstgjorde bl a som fartygschef på torpedbåtar 1909–13 och på jagare 1914–16. 1918 fick han internationellt flygcertifikat och blev kommendörkapten och chef för marinens flygväsende. Detta var då mycket dåligt tillgodosett och måste under L:s ledning nästan nyuppsättas. Sedan flygvapnet blivit en självständig försvarsgren, var L kommendör och stabschef där 1926–32 och chef för andra flygkåren 1926–28. Det föll på L och ett fåtal andra att bestämma om flygvapnets materielanskaffning. L pensionerades 1932, sedan det uppdagats, att han tagit privata lån hos några av flygvapnets leverantörer. Han friades dock av krigshovrätten från misstankar om att ha varit mutad. Hans bror Karl Hilding Ossian L (1879–1953) var 1907–16 överingenjör och fabrikschef vid Ackumulator ab Jungner och 1917–33 VD i Sv elektrobil ab samt var därefter verksam som uppfinnare. Hilding L:s efterlämnade papper finns i RA. Thor och Hilding L:s bror landshövdingen och statsrådet Sven Edward Julius Lübeck (se nedan) var far till fd direktören civilingenjör Sten Lübeck (f 1910), som är far till VD i Industrifonden Lennart Lübeck (f 1938).

Utan genealogiskt samband med ovanstående var amiralen och statsrådet Otto Emil L (se ovan) och hans bror kammarrättsrådet John August L (1867–1937). En av Otto L:s sonsöner är prof i nationalekonomi vid GU Johan L (f 1944). Deras släkt, till vilken också ett par södermanländska präster på 1800-talet hört, härstammar från tullskrivaren Anders L (1700–73) i Örebro. Denne var född i Viby, Ör, och har identifierats med en son till en kronobonde Henrik Andersson i Väla, Viby.

Av annat ursprung var också konstnären Bertil L (se ovan) och hans bror direktören och skulptören civilingenjör Gunnar Fredrik L (1881–1961) i Sthlm. Deras far, direktören och ledamoten av Gbgs stadsfullmäktige Anders Fredrik L (1849–1926), var sonson till frälseinspektoren Nils L (1773–1853) i Landskrona, vars far var mjölnaren Per Svensson (d 1812, 75 år gammal) i Lyngsjö mölla, Lyngsjö, Krist.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: W Backman, Ett bidr till Nykarleby stads personhist. Borgare o borgarsläkter 1721-1857 (1938), s 52 ff; E Kihlman, Mikael L (SSLF 232, 1932), s 3-12; Sv släktkal 11 (1936, tr 1935); A Wilskman, Släktbok, 2 (1918-33); Örnberg, 8 (1892). Lars L: Sjötullens personella berättelser 1765, f 127, o 1770, f 118v—119, RA; Backman, a a, s 52. Lars Magnus L: L Dalgren, Tiden 1719-1932 (Västerviks hist, 2, 1933); A Rydström, Boken om Tjust, 2 (2. uppl 1921); H Åkerman, Gunnebo bruk 1764-1939 (1939), s 31 f. Johan Gustaf L: TU 7:72, KB; Dalgren, a a; G Eriksson, Kartläggarna (1978); A Heimbiirger, Sv telegrafverket, 1 (1931); E Key, Minnen av o om Emil Key, 2-3 (1916-17); G E KlemmingoJ G Nordin, Sv boktryckeri-hist 1483-1883 (1883); Landstingsbygd. Kalmar läns n landstings minnesskr 1862-1962 (1962), s 406; Lundstedt; Rydström, a a, 1 (2. uppl 1912), bild vid s 89; S Taube, Gunnar Wennerberg, 1 (1920); H Åkerman, Nors-holm-Västervik-Hultsfreds järnvägar 1879—1944 (1944). Thure Fredrik Bakar L: TU 7:72, KB; Matr över styrelsemedlemmar, lärare o elever vid Ultuna lantbruksinst 1848-1932 (1932); H Schött, Ög:s hushålln:sällsk:s hist, 1-2 (1913-14); SPG; KF Svärdström, Från oxdrifter till slakteriförening (1959), s 303; E Åkerhielm, Sv gods o gårdar, 2 (2. uppl 1930), s 91; Åkerman, a a. Carl Ulrik Samuel L: TU 7:72, KB; G Billing, Anteckmar från riksdagar o kyrkomöten 1893-1906 (1928); Carl L (Vester-viks veckoblad 4 okt 1905); De nya senatorerna (Ny ill tidn 1894, s 411, 416); E A Jansson, Över-ums bruk tre hundra år (1955); Landstingsbygd, s 16; R Lindeskog, En bok om Östra Ed (1962), s 20, 23; Matr över styrelsemedlemmar, lärare o elever vid Ultuna lantbruksinst 1848-1932 (1932); V Millqvist, Sv riksdagskal 1903 (1903); Rydström, a a, 3 (2. uppl 1922), s 212, 244; SPG; E Åkerhielm, Vindö (Sv slott o herresäten vid 1900-talets början, Småland, 1909), s 108; dens, Åsvik (ibid), sill; Åkerman, a a. Lars Thore Carl L: Kalmar län. Porträttgalleri (1926); R Lindeskog, Thore L in memoriam (Västerviks-tidn 4 juli 1928); dens, a a 1962, s 20; Rydström, a a, 3, s 212; Västerviksstudenterna ... 1864-1923 (1923); Åkerhielm, Åsvik, sill; Åkerman, a a. Carl Helge Baltzar L: Helge L (SvD 21 sept 1961); Matr över styrelsemedlemmar, lärare o elever vid Ultuna lantbruksinst 1848— 1932 (1932); Rydström, a a, 2; B Söderberg o M Hofrén, Fogelvik (Slott o herresäten i Sverige, Småland jämte Öland o Gotland, 1971), s 292, 300; Åkerman, a a. Wilhelm Edvard Lubeck: W Swahn, Sven Lubeck (1941), s 16, 19-23. Thor Wilhelm Martin Lubeck: Rev:akt 16 okt 1934, Kommittéarkiv 370, särsk vol 20 o 29-30, RA; Betänkande ang flygstyns materielanskaffh mm (SOU 1931:29), s 95, 107, 123 f, 139 f, 152 f, 163, 191 fT, 196, 199, 201, 209, 214, 216, 220 f, 258 f, 264, 281-95, 299 f, 303, 310 f, 343—49; B Bjuggren, Attack. Minnen från trettiofem års flygtjänst (1965), s 17, 68, 241; K-R Böhme, Sv vingar växer. Flygvapnet o flygindustrin 1918-45 (1982); J Kleberg, Amiralitetskolle-gium-marinförvaltningen (1934); K sjökrigsskolan 1867-1942, 2 (1942); nekr i SvD 25 juni 1937; NJA 1:61 (1934, tr 1935) s 515-22; SMoK; SPG; Sv flyg o dess män (1939), s 140; F Wedin, 1878-1920 (Amiralitetskolhs hist, 4, 1981); E Virgin, Kommendören T V M Lubeck (KrVAH 1937, s 327 fl). Karl Hilding Ossian L: SvTeknF. John August L: John L f (SvD 5 jan 1937); J Kleberg, Kammarrevisionen-kammarrätten 1695—1940 (1940). Hans släkt: O Lundberg, Släkten Lundberg från Asker-sund o med densamma befryndade släkter ... (1913); Sv släktkal, 19 (1974). Anders L: Överdirek- törens vid landtullen arkiv: Berättelser om land-tullbetjänte 1748, f 157v, RA. Gunnar Fredrik L: [B Arborén,] Industripamp blev skulptör, av Bert (DN 27 aug 1961); BachCl; Gunnar L (SvD 21 nov 1961); SKL; SvTeknF. Anders Fredrik L: A Ahlström, Matr öfver Gbgs handelsinst:s elever, 1 (1918); A Attman, Gbg 1863-1913 (Gbgs stadsfullm, 1:1, 1963), s 79; C R A:son Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 2 (1902); Gbgs stadsfullm; Sveriges äldsta företag (1923), s 256. Nils L:s ursprung: Bouppteckn efter Per Svensson 27 febr 1812 i Gärds häradsrätts arkiv, LLA.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lybeck, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9936, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9936
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lybeck, släkt, urn:sbl:9936, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se