Krister Persson (Halvhjort av Flishult)

Död:1569

Hovman


Band 18 (1969-1971), sida 72.

Meriter

Krister Persson, d 1568 eller 1569. Föräldrar: Per Kristersson (Halvhjort) o Märta Jönsdtr. Småsven vid Gustav I:s hov från 51, hos hertig Erik åtminstone från 57, fogde i Sunnerbo (Kron) senast 4 febr 59—60, en av Erik XIV:s tre adliga köksmästare senast 62, häradshövding i Västra hd (Jönk) senast så (RR), innehade socknarna Bälaryd, Lommaryd, Nässjö o Säby (Jönk) som förläning från 63, konungens hovmästare senast 66.

G något av åren 61—66 (Sandberg FF 20583, KA; jfr HH 20, s 165 f) m Anna Brodersdtr, d 94 (Ff 10: Bro kyrka, KB), dtr till Broder Eriksson (Buth) o Birgitta Haraldsdtr (Soop) samt omg m ståthållaren Anders Sigfridsson (Rålamb).

Biografi

Krister Persson var åtminstone från 1557 knuten till hertig Erik, som under den tid denne hade Kalmar och Kronobergs län i förläning gjorde honom till fogde i Sunnerbo 1559. Som hovmästare synes han ha kommit att göra tjänst ej blott vid ledningen av själva hovstaten utan även i allmänna regeringsärenden. I anklagelseakten mot Erik XIV 1569 utpekades han som den främste av dennes »onde rådgivare» vid sidan av Jöran Persson. Däri uppges bl a, att Erik givit dessa skulden för Sturemorden, och att de därefter velat slå ihjäl den på Gripsholm fångne hertig Johan. I jan 1568 påyrkade hertig Karl, Per Brahe och Hogenskild Bielke i brev till rådet, att Jöran Persson skulle straffas och K P »och flere det löse sällskap» förvisas från hovet.

I en anklagelseskrift mot honom 2 dec 1568 (början tr i SRA 2, s 67 f) säges han redan i samband med underhandlingarna i Uppsala om adelns vapentjänst 1562 ha ivrat för våldsamma åtgärder mot högadeln. Han hade också »gruvligen och skamligen» avvisat Svante Stures maka, då hon velat besöka sin fängslade man på Svartsjö. På kvällarna hade han tillsammans med Jöran Persson berusat sig med vin och skämtat om fångarnas belägenhet, och då Erik i juni 1568 sände honom till Eskilstuna för att begära, att hertig Johan av polske konungen skulle utverka fri handel med Danzig och Livland, skall han i berusat tillstånd ha röjt en plan att mörda de herrar som infann sig till Eriks bröllop med Karin Månsdotter.

Någon dom över K P är ej känd, men i ett adelsregister, som torde härröra från 1568, har tillagts, att han blev hängd. I en marginalanteckning där kallas han »tacketjuv». — Hans sätesgård var Hattsjöhult i N Sandsjö (Jönk).

K P har med orätt identifierats med Krister Persson» mellan Wika» (dvs på Vikbolandet i ög), som var häradshövding i Ydre (ög) 1550—51, och med den Krister Persson som 1557—65 var underhäradshövding i Norra Vedbo (Jönk) och då beseglade med bomärke.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Flera brev från honom till Jöran Persson finns i Kanslitjänstemäns koncept o mottagna skriv:er, vol 6, RA.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: RR 1562, f 222, jan—sept 1568, f 226, Rådets handhar o brev, 4, Str hist handhar, 6, Acta ang ridderskapet o adeln, 4, perg:brev 1 maj 1557, Skokloster-saml I Fol vol 57, f 233—34, 344v—345, RA; RKB 26: 9, f 15, 34: 5, £ 35, 35:4, f 2, 11, 35: 5, f 11, 35: 6, f 2, 9, 35: 7, f 2, Sandbergska saml Ä 2163, KA; Rålambska saml Fol vol 12, f 232—233, 343v—344, KB; J E Almquists ms för ÄSF om släkten Buth, RHA; perg:brev 18 juni 1567, Ericsbergs arkiv (dep i RA).

J E Almquist, Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1960); dens, Den fri-herrliga ätten Rålambs ursprung (SoH 1964); T Annerstedt, Resningen 1568 (1880), s 15, 52, 96, 115; N Eden, Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden (1899), s 147; Erik XIV:s almanacksant:ar (PHT 1912); H Forssell, Sveriges inre hist från Gustaf den förste, 1 (1869), s 118; Frälseg 3 (1947), 4 (korr); GIR 27, 29 (1913—16); E Hildebrand, Gustav Vasas söner (Sveriges hist till våra dagar, 5, 1923); Konung Erik XIV:s nämnds dombok (HH 13:1, 1884); Lags o doms, Lokalf, 2—4 (1919—23); J Rosén, Studier kring Erik XIV:s höga nämnd (1955); L F Rääf, Samhar o ant:ar till en beskr öfver Ydre hd, 3 (1861), s 79; C Silfverstolpe, Om Jöran Persson o konungens nämnd (HT 1881), s 311, 373, 375, 389; J Silfving, Släkterna Hjort (»Hiorth»), »halvhjort» o »hjorthuvud» i Småland (Geneal tidskr V, 1958—60), s 230 ff; SRA 2 (1899); Swen Elofsson, Paralipomena (HSH 12, i825), s 159.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Krister Persson (Halvhjort av Flishult), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12459, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-08-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12459
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Krister Persson (Halvhjort av Flishult), urn:sbl:12459, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-08-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se