988 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Ebbe, Axel Emil, Skulptör, Poet, Bildkonstnär (1868 – 1941)

Ebbe, Axel Emil, f. 27 mars 1868 i Hököpinge sn (Malm.), d. 28 sept. 1941 där. Föräldrar: lantbrukaren Anders Johan Andersson och Maria Benedikta Mathiasson. Mogenhetsex. vid Malmö h. allm. läroverk 31 maj 1888; studerade estetik och språk i Lund; erhöll samtidigt härmed undervisning i målning av Fredrik Krebs och stod i nära kontakt med ciselören Sven Bengtsson; avbröt 1891 efter ett underk...

Ebel, Niclas, Grosshandlare (1755 – 1827)

Ebel, Niclas, f. 12 april 1755, d. 9 mars 1827 i Stockholm (Finska). Föräldrar: grosshandlaren Christian Ebel och Susanna Margaretha Borchers. Handelsbetjänt; fortsatte faderns rörelse efter dennes död 1789; sökte på anmaning av handelskollegiet burskap som grosshandlare, vilket beviljades 21 dec. 1790; dömd till fem års landsflykt 14 juni 1793; återvände till Stockholm.

G. 24 juli 17...

Ebeling, Aurora Mathilda, Skådespelare, Operasångare (1826 – 1851)

Ebeling, Aurora Mathilda, f. 11 okt. 1826 i Stockholm (Nik.), d. i dec. 1851 i Berlin. Föräldrar: flöjtisten i K. hovkapellet och nottryckaren Johan Ludvig Ebeling och Aurora Olivia Björkman. Elev i pianospelning av bl. a. Wilhelmina Josephson; debuterade i Stockholm 1842; övergick till sångarbanan och debuterade på Mindre teatern i Stockholm 1844; elev vid K. teatern 1845; debuterade där 18...

Eberhardt, Johan Hartman, Skriftställare, Präst (1727 – 1796)

Eberhardt, Johan Hartman, f. okt. 1727, d. 4 jan. 1796 i Stockholm (Maria). Föräldrar: provinsialkirurgen i Västerbotten, regementsfältskären vid Västerbottens reg. Hartman Elias Eberhardt och Anna Christina Phoenix. Student vid Uppsala univ. 9 nov. 1741; disp. där 14 nov. 1750 och pro gradu 10 juni 1755; fil. magister 16 juni 1755; prästvigd i Västerås sept. 1759; utnämnd till svensk predik...

Ebersköld, Adolph, Diplomat (– 1678/1684)

Ebersköld (skrev sig Eberschildt), Adolph (före adlandet Ebers, Ehbers), d. efter juni 1678 och före 30 febr. 1684. K. förordnande att övervaka ombyggandet av svenska statens genom vådeld härjade handelsbyggnad (»Gästbovet») i Novgorod och att därvid utöva förvaltningen 27 febr. 1644; kommersefaktor (föreståndare för G-ästhovet där) 22 jan. 1645; en av de tio korrespondenterna till Kommersko...

Eberstein, Carl Christian, Författare, Präst, Poet (1794 – 1858)

2. Carl Christian Eberstein, den föregåendes son, f. 23 mars 1794 i Lund, d. 16 mars 1858 i V. Karup (Krist.). Student (extranationalis) vid Lunds univ. 23 mars 1802; filol. kand. 6 dec. 1809; fil. kand. 5 dec. 1810; disp. pro exercitio 14 dec. 1808 och pro gradu mars 1811; fil. magister 21 juni 1811; docent i grekiska 21 april 1812; e. o. adjunkt i fil. fakulteten 14 sept. 1813; a...

Eberstein, Carl Johan, Biskop (1758 – 1838)

1. Carl Johan Eberstein, f. 28 sept. 1758 på Hansta, V. Vingåkers sn (Söd.), d. 20 jan. 1838 i Visby. Föräldrar: titulärprofessorn, häradsprosten Carl Christian Eberstein och Anna Margaretha Heyn. Student vid Lunds univ. 23 juli 1772; disp. 30 juni 1777 i Greifswald och fil. mag. där s. å.; docent i teologi 29 okt. 1779; notarie i teol. fak. 20 mars 1780; teol. adjunkt och prästvigd 22 sept....

Eberstein, Christian, Affärsman, Donator, Bruksidkare (1738 – 1816)

3. Christian Eberstein, f. 20 okt. 1738 i Norrköping, d. 3 juni 1816 där. Föräldrar: stadskirurgen Daniel Christian Eberstein och Maria Susanna Lindeman. Borgare i Norrköping 1763; uppsade burskapet 19 dec. 1792. Grosshandlare och skeppsredare i Norrköping, bruksägare. Ägde Lunda gård med Spånga och Bilsbro bruk (köp 1777), Högsjö säteri och bruk (köp 20 okt. 1781) i V. Vingåkers s...

Eberstein, Christian, Bankman (1829 – 1898)

4. Christian Eberstein, f. 12 maj 1829 i Norrköping, d. 9 april 1898 där. Föräldrar: grosshandlaren Carl Christian Eberstein och Carolina Elisabeth (Betty) Moselius. Gick först i Hillska internatskolan å Barnängen; överflyttades till Uppsala realgymnasium 1844; student vid Uppsala univ. 13 juni 1848; fortsatt utbildning utomlands, först i England, sedan i Tyskland; studerade histor...

Eberstein, släkter,

Eberstein, svenska släkter. Den äldre svenska släkten E. härstammar från Pommern. För den i litteraturen förekommande uppgiften, att den skulle utgöra en gren av någon av de tyska adelssläkterna von E., finns intet som helst bevis, och uppgiften är i och för sig icke trolig, emedan dessa släkter äro ganska väl kända och den till Sverige inflyttade hade rent borgerligt namn och stamfadern bor...

Eberstein, släkter

von Eberstein, tyska adelssläkter, av vilka flera medlemmar vid olika tider verkat i Sverige eller i svensk tjänst. I Pommern fanns en sådan ätt, grevarna von Eberstein eller under medeltiden vanligen von Everstein, herrar till Neugarten (Naugard, Nougarth, Nougarden) i Hinterpommern, vilka utgöra en från 1200-talet känd gren av en nedersachsisk ätt, vars stamslott låg i Wesertrakten vid Ame...

Echman, Carl, Präst, Lärare (1686 – 1749)

Echman, Carl, f. 14 maj 1686 på Visingsö (Jönk.), d. 29 juni 1749 i Söderköping, begr. 11 juli s. å. i koret i Söderköpings kyrka. Föräldrar: skolrektorn på Visingsö, sedermera kyrkoherden i V. Tollstad (Ög.) Magnus Echman och Justina Mellin. Efter studier på Visingsö och i Linköping student vid Uppsala univ. 7 okt. 1704; disp. 20 dec. 1715 samt pro gradu 9 okt. 1717; fil. magister 18 juni 1...

Eckerman(n) (von), släkt

von Eckermann, släkt, ursprungligen troligen från Mecklenburg, Fil. doktor Anton Eckermann, som levde vid mitten av 1700-talet och var bosatt i Hamburg, hade ende sonen Anton Günther Eckermann (d. 1820), som inflyttade till Ryssland och blev rysk överste. Han ägde godset Jewe väster om Narva i dåvarande Estland (forna Ingermanland). Denne erhöll i sin egenskap av överste ryskt adelskap 1785 ...

Eckermann, von, Adam Mauritz August, Mariningenjör, Fartygskonstruktör (1859 – 1921)

Adam Mauritz August von Eckermann, f. 1 aug. 1859 på Edeby, Ripsa sn (Söd.), d. 11 dec. 1921 i Stockholm (Skeppsh.). Föräldrar: kammarherren Anton Thure Fredrik von Eckermann och grevinnan Ulrika (Ulla) Eleonora Amalia Lewenhaupt. Avgångsex. från Tekniska högskolan 10 juni 1880, från l'Ecole d'Application du Génie Maritime i Cherbourg 6 juli 1881; skeppsritare hos R. Napier & Sons ...

Eckhoff, Hans Wilhelm, Skeppsredare, Grosshandlare, Bruksidkare (1780 – 1849)

Hans Wilhelm Eckhoff, f. 10 maj 1780 i Norrköping, d. 14 maj 1849 i Gävle. Föräldrar: grosshandlaren i Norrköping, sedan i Stockholm, Hans Hansson Eckhoff och Wilhelmina Moolenaer. Grosshandlare och skeppsredare i Gävle, brukspatron. Led. av direktionen för Gävle stads sparbank 1824–44, av Sofia Magdalena änkhusdirektion 1826–44, av direktionen för Gävle elementarskola 1829–44, av ...

Eckhoff, Per Emil Cornelius, Tidskriftsredaktör, Antikvarie, Arkeolog, Fornforskare (1846 – 1923)

Eckhoff, (före 1919 Ekhoff, jfr släktart. Eckhoff ovan), Per Emil Cornelius, f. 30 mars 1846 i Stockholm (Hovf.), d. 6 okt. 1923 i Djursholm. Föräldrar: revisorn i Kammarrätten Pehr Wilhelm Ekhoff och Mathilda Gustafva Benedikta Holmgren, Student vid Uppsala univ, 18 sept. 1866; fil. kand. 15 sept. 1873; fil. doktor där 31 maj 1875; e. o. amanuens vid Vitterhetsakademien 3 febr, 18...

Eckhoff (Eckhof, Ekhoff), släkter

Eckhoff (Eckhof, Ekhoff), namn på flera skilda släkter inom det svenska statsområdet i äldre och nyare tid. Då Pernau i Livland 1617 åter kommit i svensk besittning, fingo svenskarna i Arend Eckhoff (Eckhof) en av sina främsta förtroendemän i: denna stad. I de inre kommunala striderna där var A. E. ledare för stadens råd. Då stadsstyrelsen, som bragts i oordning genom kriget, 1628 reorganise...

Ecklef, Georg Henning, Holstein-Gottorpskt etatsråd (1671 – 1732)

1. Georg Henning Ecklef, f. 3 okt. 1671 i Tönder, Slesvig, d. 4 dec, 1732 i Kiel. Föräldrar: häradsfogden i Tönder Henrik Eckleff och Catharina Trinick. Inskriven vid univ. i Kiel 17 jan. 1682; krigssekr. i holstein-gottorpsk tjänst; kassör och räkenskapsförare vid den goertzska finansförvaltningen i Sverige 1716–18; kvarhållen i Sverige 1719–27 för revision av sin förvaltning under denna pe...

Eckleff, Carl Friedrich, Kansliråd (1723 – 1786)

2. Carl Friedrich Eckleff, den föregåendes son, f. 25 juni 1723 i Stockholm (Tysk.), d. 30 juni 1786 där (Klara). Student vid Uppsala univ. 28 mars 1738; e. o. kanslist i Utrikesexp. 6 sept. 1743; kopist där 9 maj 1749; kanslist, där 11 juni 1754; registrator där 7 dec. 1756; K. sekr. n. h. o. v. 31 jan. 1760; expeditionssekr. 1761; avsked från registratorstjänsten med kansliråds n...

Eckleff (Ecklef), släkt

Eckleff (Ecklef), släkt, härstammar från furstlige amt-och kronskrivaren Henning E., som verkade i Husums amt i södra Slesvig 1579–86 samt i Gottorp till 1598 och följande år inköpte gård i Eiderstedt. Dennes sonsons sonson Georg Henning Ecklef (E. 1) inkom från holsteinsk tjänst i svensk som räkenskapsförare i Upphandlingsdeputationen. I sitt äktenskap med den nyadlade hovintenden...

Eckstein, Carl Gustaf, Konstnär (1766 – 1838)

Carl Gustaf Eckstein, f. 20 nov. 1766 i Stockholm (Tysk.), d. 6 maj 1838 där (Johannes). Föräldrar: snickarmästaren Carl Gustaf Eckstein och Anna Rosina Kelch. Gick först i målarlära; elev från mars 1779 vid Konstakademien, där han erhöll mindre belöningar för kompositioner över prisämnena 1787 och 1788 samt för modellteckning 1789; agrée vid Konstakademien (1792?) 1800; lärare vid...

Eckstein, släkt

Eckstein, ursprungligen tysk släkt, som inkom till Sverige troligen med den i Nürnberg födde Friedrich E. (1700–63), som blev borgare i Stockholm 1732, mästare i Stockholms snickareämbete 1733, sedan lådmästare, bisittare i ämbetet 1746 samt ålderman 1750–52, Han anlitades vid 1700-talets mitt i ganska stor utsträckning av K. husgerådskammaren för framställning av enklare möbler. F. E. blev ...

Edberg, Einar Theodor, Läkare (1877 – 1945)

Edberg, Einar Theodor, f. 20 okt. 1877 i Stockholm (Maria), d. 5 febr. 1945 i Göteborg. Föräldrar: grosshandlaren Wilhelm Theodor Edberg och Anna Mathilda Theresia Sundelius. Mogenhetsex. vid Södermalms h. allm. läroverk 15 maj 1896; med. fil. ex. i Uppsala 15 dec. 1897; med. kand. vid Karolinska institutet 1 sept. 1901; med. lic. där 28 okt. 1905; e. o. och ord. amanuens vid Karolinska inst...

Edelcrantz (Clewberg), Abraham Niclas, Uppfinnare, Poet, Teaterdirektör, Ämbetsman (1754 – 1821)

Edelcrantz, Abraham Niclas (före adlandet Clewberg), f. 29 juli 1754 i Åbo, d. 15 mars 1821 i Stockholm (Klara). Föräldrar: professorn vid Åbo akademi Carl Abraham Clewberg och Agatha Charlotta Fahlenius. Student vid Åbo akademi 1766; disp. pro exercitio 12 juni 1771 och pro gradu 18 juli 1772; fil. magister i Åbo 22 juli 1772; docent i naturkunnighet och litteraturhistoria vid Åbo akademi 2...

Edelcreutz, Daniel, Landshövding, Överståthållare (1761 – 1828)

Edelcreutz, Daniel, före adlandet Ahlberg, f. 15 juni 1761 i Åby prästgård (Kalm.), d. 6 okt. 1828 i Stockholm (Klara). Föräldrar: prosten Georg Ahlberg och Brita Lindevall. Studerade vid gymnasiet i Kalmar; student vid Uppsala univ. 13 okt. 1778; disp. 1 maj 1782; auskultant i Svea hovrätt 17 maj s. å. och vid Stockholms rådhus- och kämnärsrätter 22 jan. 1783; e. o. notarie vid Norrmalms vä...

Edelfelt, Johan Gustaf, Geschworner, Bergmästare (1734 – 1791)

Johan Gustaf Edelfelt, f. 3 sept. 1734 på Distorp, Rystads sn (Ög.), d. 19 jan. 1791 på bergmästarbostället i Norberg (Vm.). Föräldrar: ryttmästaren Johan Gustaf Edelfelt och Anna Christina Eck. Student vid Uppsala univ. 12 sept. 1749; bergsex. 1753; auskultant i Bergskollegium 27 mars 1754; e. o. kanslist där 11 okt. 1757; vice notarie 18 okt. 1759; ämnessven vid masmästeriet. 15 mars 1764;...

Edelfelt, släkt

Edelfelt, släkt, härstammar från ryttmästaren vid Östgöta kavalierireg. Johan Palm, som 1688 adlades med namnet E. (f. 1637, d. 1700). Dennes sonson var bergmästaren Johan Gustaf E. (se nedan). En gren av ätten naturaliserades 1864 på Finlands riddarhus med nämnde J. G. E:s brorsons son arkitekten och överdirektören vid överstyrelsen för allmänna bygg...

Edelstam, Axel, Domare, Ämbetsman, Konstfrämjare (1873 – 1943)

2. Axel Edelstam, f. 16 aug. 1873 i Stockholm (Livg. t. häst), d. 26 mars 1943 där (Jak.). Föräldrar: regementsskrivaren Carl Fabian Edelstam och Anna Augusta Lovisa Hierta. Mogenhetsex. i Stockholm 20 maj 1892; student vid Uppsala univ. 15 sept. s. å.; jur. fil. ex. 29 april 1893; jur. utr. kand. 31 jan. 1899; e. o. notarie i Svea hovrätt 3 febr. s. å.; tf. domhavande i Mellansysslets domsa...

Edelstam, Gustaf, Arméofficer, Landshövding (1764 – 1825)

1. Gustaf Edelstam, före adl. Fahlander, f. 21 mars 1764 på Björknäs glasbruk, Värmdö sn (Sth.), d. 14 aug. 1825 på Edelvik, Burträsks sn (Vb.). Föräldrar: bruksägaren Per Fahlander och Anna Christina Engström. Sergeant vid Åbo läns reg. 1782; fänrik där 28 maj 1783; löjtnant vid Kuopio lätta infanteribataljon 12 nov. 1788; förordnad kapten vid Karelska jägarekåren 30 maj 1789; ord. kapten 2...

Edelstam, släkt

Edelstam, släkt, härstammar från skrädaren på Fahlan vid Stora Kopparberget Anders, vars son kyrkoherden i Malung och prosten över Västerbergslagen Laurentius Andreae Cuprifalander slutligen antog namnet Fahlander (d 1665) och blev stamfader för en prästsläkt i Dalarna och Västmanland med sistnämnda namn. Prostens sonsons sonson delägaren i Björknäs glasbruk på Värmdön direktören Pehr Fahlan...

Edelsvärd, Adolf Wilhelm, Arkitekt, Militär (1824 – 1919)

2. Adolf Wilhelm Edelsvärd, den föregåendes son, f. 28 juni 1824 i Östersund, d. 15 okt. 1919 i Stockholm (Finska). Kadett vid Karlberg 17 april 1838; utex. 28 mars 1844; underlöjtnant vid Dalreg. 10 april s. å.; kommenderad officer vid Strömsholms kanalbyggnad s. å.; transporterad till Ingenjörkåren 18 aug. 1845; tjänstgjorde vid byggnadsarbetena å Vaxholms fästning och i Stockhol...

Edelsvärd, Fredrik Wilhelm, Skriftställare, Kanalbyggare, Militär (1798 – 1858)

1. Fredrik Wilhelm Edelsvärd, f. 19 aug. 1798 på Pardala, Sulkava sn (Kymmenegårds län), d. 17 april 1858 på Maaskola vid Viborg, Finland. Föräldrar: landshövdingen Adolf (Meinander, adl.) Edelsvärd och friherrinnan Sophia Magdalena Carpelan. Överflyttade från kadettskolan i Hapaniemi till Karlberg och blev kadett där 30 sept. 1812; kompaniofficer där 27 sept. 1815; utex. 21 sept. ...

Edelsvärd, släkt

Edelsvärd, släkt, ursprungligen från Finland. Stamfadern, kronofogden i Nedre Savolaks Olof Meinander (d. 1725), var g. m. Anna Magdalena Wargentin, en kusin till Vetenskapsakademiens berömde sekreterare Pehr Wargentin. De nämnda makarnas son var Johan Wilhelm Meinander (d. omkr. 1790), liksom fadern kronofogde i Nedre Savolaks och därjämte titulär landssekreterare. Hans son Adolf Meinander,...

Edén, Nils, Historiker, Landshövding, Statsminister, Riksdagspolitiker (1871 – 1945)

Nils Edén, f. 25 aug. 1871 i Piteå, d. 16 Juni 1945 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: rektorn Per Olof Edén och Mathilda Kristina Clausén. Mogenhetsex. vid Luleå h. allm. lärov. 13 juni 1889; student vid Uppsala univ. 16 sept. s. å.; fil. kand. 25 maj 1892; fil. lic. 15 dec. 1897; disp. för fil. doktorsgrad 10 maj 1899; promoverad 31 maj s. å.; provårskurs vid Uppsala h. allm. lär...

Edén, släkt

Edén, släkt, härstammar från hemmansägaren Erik Jonsson (d. 1788, 87 år gammal) i Edsta, Ljustorps sn, Medelpad, vars son kyrkvärden och hemmansägaren Nils Ersson i Edsta (f. 1732, d. 1806) i socknens dödbok betecknas som »en hedersman». Han var fader till nämndemannen och hemmansägaren Pehr Nilsson (f. 1771, d. 1827), som med Christina (Stina) Nilsdotter (f. 1770) hade sönerna Nils och Per,...

Edenberg, Claes, Köpman (1598 – 1667)

1. Claes (Claus) Edenberg, före adlandet Eden, f. 26 dec. 1598 i Lehe, Tyskland, d. 18 dec. 1667 i Uppsala. Föräldrar: borgaren i Lehe Matthias (Theis) Eden och hans hustru Margaretha. Överflyttade till Sverige 1619; köpman i Uppsala från 1620-talet; rådman där 1644–54; deltog i riksdagarna 1634 och 1650; adlad 20 maj 1654.

G. 1) 1 mars 1627 i Stockholm m. Gertrud Sulchen, f...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se