K E Torsten Lagerberg

Född:1882-04-08 – Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län
Död:1964-06-25 – Danderyds församling, Stockholms län

Botanist


Band 22 (1977-1979), sida 43.

Meriter

Lagerberg, Karl Erik Torsten, f 8 april 1882 i Linköping, d 25 juni 1964 i Danderyd, Sth. Föräldrar: rektorn Per Erik L o Anna Agata Eleonora Åkerblom. Mogenhetsex vid Norrköpings h a l 29 maj 00, inskr vid UU 11 sept 00, FK 30 jan 04, FL 31 maj 07, disp 22 maj 09, FD 28 maj 09, allt vid UU, assistent vid Statens skogsförsöksanstalts botan (naturvetensk) avd 8 dec 09—18, sekr i Sv botan fören 30 nov 12—33, tf prof i skogsbotanik med allm botanik vid Skogs-högsk 1 okt 15, prof i samma ämne (skogsbotanik från 38) där 31 maj 18—47, red för Sv botan tidskr 19—38, bibliotekarie vid Skogshögsk 25—47, led av styr för Sv Linné-sällsk 28—59, prorektor vid Skogshögsk 37— 47, led av styr för Statens växtskyddsanstalt 39, ordf i Botan sällsk i Sthlm 39—50, v ordf i Fören för dendrologi o parkvård 46—48, ordf där 49—51, sekr i VA:s naturskyddskomm 48—57. — LLA 26, LIVA 41, Hed-LIVA 47.

G 1 sept 13 i Gävle m FK Gurli Augusta Hofrén, f 7 jan 87 i Hög, Gävl, d 7 dec 75 i Danderyd, dtr till överlantmätaren Olof Magnus H o Kristina Margareta Löfbrink.

Biografi

Torsten L studerade naturvetenskap i Uppsala men tycks inför valet av huvudämne i början haft svårt att välja mellan botanik o zoologi. Han publicerade undersökningar över desmeknoppens organografi o generationsväxlingen hos örnbräken men också uppsatser om antarktiska o sv tiofotade kräftdjur. Som doktorsspecimen valde han att utreda desmeknoppens systematiska ställning, o hans avhandling fick högsta betyg. Trots denna framgång sökte han inte docentur utan antog ett assistentförordnande vid Statens skogsförsöksanstalt. De närmaste åren ägnade han främst åt undersökningar av svampar som är skadliga för barrträd o skogsplantor. Hans första arbete gällde uppträdande, spridningssätt o bekämpning av den svamp som förorsakar gråbarrsjuka hos tall. 1912 kom Studier av den norrländska tallens sjukdomar, där han ingående behandlar parasitsvampar i de norrländska tallskogarna. I kortare artiklar redogjorde han för undersökningar av Pes-talozzia hartigii — en svår skadegörare i plantskolor — granens topptorka o grankottens svampsjukdomar. 12—14 gav han tillsammans med N Sylvén ut Skogens skadesvampar, ett exsickatverk i två band.

När Skogshögskolan omorganiserades 15, blev L tf prof på den nyinrättade professuren i skogsbotanik o tre år senare ordinarie. Hans undervisning präglades av ambition o reda, o han kom att betyda mycket för jägmästarnas botaniska skolning. Särskilt uppskattade var hans demonstrationer under exkursioner o studieresor o hans förmåga att sätta in skogsbotaniken i ett större sammanhang. Sina vetenskapliga forskningar ägnade L även i fortsättningen åt skogsträdens skadesvampar men i samarbete med tekniska experter undersökte han även sådana svampar som förorsakar skador på virke o virkesprodukter o nådde på detta område resultat som i hög grad gagnade det praktiska skogsbruket o virkesvården. Han skrev om orsakerna till kräftskador på björk o toppröta hos gran, om hur hussvamp o rötskador hos lagrad pappersved skulle bekämpas o hur trä skulle konserveras. L:s mykologiska kunnande kom till användning även i handböcker o i populära tidskriftsartiklar o småskrifter.

L var dock ingen ensidig svampkännare utan verksam även inom den systematiska o floristiska botaniken o blev med åren en skicklig dendrolog med barrträden som specialitet. Han fängslades tidigt av fjällfloran, o från 07 till början av 40-talet tillbragte han flera somrar i Jämtland o i fjällen kring Torne träsk. Han var skicklig tecknare o fotograf, o i den på Sv turistföreningens initiativ utgivna Sv fjällblommor ansvarade han både för text o fotografier. Han var också utgivare av o medarbetare i det mycket omfattande arbetet Vilda växter i Norden. De fyra banden ger med hjälp av text o färgbilder en lättillgänglig beskrivning av Nordens kärlväxter. Arbetet blev ett erkänt standardverk o kompletterades senare med ett band om mossor, lavar, svampar o alger, redigerat av A Nannfeldt o E Du Rietz.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från L i LUB, UUB (bl a till W Ar-nell) o VA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se G Malmström, Torsten Lagerbergs i tryck utgivna skrifter (Svensk botanisk tidskrift, bd 59, 1965, Upps, s 244— 248).

Källor och litteratur

Källor o litt: Matrmppgifter 601—700, ms, LA; Jordbruksdep:s konseljakter 31 maj 1918, nr 38, RA.

N Hylander, T L (Lustgården, årg 45—46, 1966); C Malmström, nekr över L (SvD 29 juni 1964); dens, T L (Sv botan tidskr, bd 59:2, 1965); nekr över L (LA:s tidskr 1965. s 313).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K E Torsten Lagerberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10839, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2020-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10839
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K E Torsten Lagerberg, urn:sbl:10839, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2020-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se