Anders U M Isberg

Född:1867-10-27 – Malmö Sankt Petri församling, Skåne län
Död:1940-09-10 – Lomma församling, Skåne län

Författare, Advokat, Arkivman


Band 20 (1973-1975), sida 48.

Meriter

Isberg, Anders Ulrik Martin, f 27 okt 1867 i Malmö, S:t Petri, f 10 sept 1940 i Lomma, Malm. Föräldrar: järnvägskamreraren Anders Ulrik I o Sofia Charlotta Helena Sjölin. Mogenhetsex vid h a l i Malmö vt 89, inskr vid LU 10 sept 89, ex till rättegångsverken 30 maj 94, eo hovrättsnotarie juni 94, advokat i Malmö 97—03, stadsarkivarie där 1 april 03—31 jan 33, led av styr för Malmö fornminnesfören 09—26.

G 21 jan 99 i Sannäs, Tanum, Göt, m Signe Maria Widell, f 19 sept 70 i Kungälv, t 1 jan 59 i Malmö, S:t Johannes, dtr till kronofogden David Edward W o Hilma Clementina Paterson, samt fosterdtr till kaptenen Carl Ehrling.

Biografi

Vid faderns bortgång 1900 fick Anders I överta dennes stora samling av excerpter rörande Malmö stads historia. Med brinnande intresse fortsatte han faderns forsknings-och publiceringsarbete, närmast genom att färdigställa och utge del 2b av Bidrag till Malmö stads historia. Till ett nytryck av faderns förträffliga historiska karta över Malmö 1875 utgav han en synnerligen omfattande Handbok med uppgifter och förklaringar. Detta arbete anlitas fortfarande i många sammanhang, men dokumentering- en här liksom i andra av I:s verk är ibland bristfällig. Flera av hans publikationer var alltför optimistiskt påbörjade och kunde inte fullföljas främst på grund av ekonomiska svårigheter.

I tillhörde stiftarna av Malmö fornminnesförening och var ledamot av dess styrelse 1909—26. Som den förste innehavaren av stadsarkivariebefattningen i Malmö gjorde han betydande insatser. Mest känd blev han dock för sina många publikationer. Under sina trettio tjänsteår i stadsarkivet ordnade och förtecknade han bl a rådhusrättens och magistratens, exekutionsväsendets och polisverkets arkiv. Han utverkade också, att arkivet fick rymligare och bättre lokaler. — I var en av initiativtagarna till Lomma villasamhälle, dit han flyttade med sin familj 1906.

I:s excerpter, ms, böcker, bilder etc inköpte Malmö stad av dödsboet; huvudparten härav i MSA, bilder i Malmö mus o en del tryck i Malmö stadsbibi.

Författare

Lennart TomnerSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från I till S Bergh i RA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Skildringar och minnen från studentmötet vid Horten sommaren 1892. Lund (tr Malmö) 1894. 38 s. — [15 dikter sign Carmenius] (Vildblommor. Poetiskt album, Sthlm (tr Gbg) 1895, s 29—90). — Bilder från det gamla Malmö. Kulturhistoriska skildringar. Malmö 1898. VII, 390 s. — Bidrag till Malmö stads historia af A U Isberg Sr. 2 b. Stadens magistrat och rådstufvu-rätt med derunder lydande tjenstemän, stadsbokhållare (kronouppbördskamrerare) och stadsfiskaler åren 1658—1899 (1900). Med 61 portr och ill. Efter författarens död fortsatt och utg, jemte lefnadsteckning, inl, fastighets- och namnförteckningar, af A. U. Isberg Jr. Malmö 1900. GIII, 512 s, 63 pl. — Vården af Malmö rådhusarkiv. Malmö 1902. Ils. — Sveriges handel och industri i ord och bild: Malmö. Afd 1—4. Göteborg 1903 —04. 4:o. 1. Historisk inledning. 1903. S 1—32*. 2. Stadens banker, försäkringsbolag, skeppsrederier, tidningar m. m. 1904. 8 s, Bb: 8 s, s 31—43. 3. Grosshandelsfirmor samt handels- och agenturaffärer. 1903. 24 s, Cb: 8 s. 4. Industri i staden och dess omnejd. 1904. 6 s, Db: 16 s, Dc: 8 s. — Sveriges handel och industri i ord och bild: Malmöhus län. Afd 2—4. Sthlm 1905—06. 4:o. 2. Handels- och agenturaffärer, banker och tidningar m. m. 1905. 8 s. 3. Industri. 1905. 14 s. 4. Industri. 1906. 34 s. — Katalog öfver histo-risk-topografiska utställningen för Malmö . . . Malmö 1907. 64 s. — Malmborgska mordet. Ur Malmö stads brottmålskrönika. Malmö 1907. 108 s, 1 pl, 1 karta. — Jörgen Kock och trollkvinnan. Dramatiska tidsbilder. [Versdrama.] Malmö 1910. 155 s, 2 pl. — Malmö stads krönikebok i fickformat. Till förmån för 6: te verldskongressen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm 12—17 juni 1911. [Malmö 1911.] 55 s. [Utvidgad uppl = följande, dl.] — Malmö stads krönikebok. D 1—3. Malmö 1911—13. 1. 2. betydligt utvidgade uppl [av föreg]. Till förmån för förf utg av B Tufvasson. 1911. 196 s, 3 pl. 2. 1912. 231 s, 3 pl. 3. 1913. 416 s, 18 pl. — Malmö. En liten hjälpreda till allmänhetens tjänst. [Omsl:] Malmö. Vägledning för allmänheten. Malmö 1912. 54 s. — Malmö stads kyrkor. 1*. Malmö stads kyrko- och grafdonationer. Malmö 1914. 4:o. 555 s. — Skånska släkten Wendt. 1719—1914. Malmö 1914. 4:o. 72 s. [Föret.] — Häxboken. Kulturhistoriska skildringar från det gamla Malmö. 1*. Malmö 1916. 256 s, 10 pl. — Malmö stads 600-årsjubileum 1319—1919. Ill jubileumsskrift. Malmö 1919. 4:o. 722 s. — Blomsterdrottningen. Till kronprinsessan Margaretas minne. Malmö 1920. (4) s. [Undert.] — Historiskt-topografiska utställningen för Malmö stad... 1907. Malmö 1921. 27 s. — Handbok med uppgifter och förklaringar till A. U. Isberg S:rs historiska karta över Malmö stad av år 1875. 2. uppl. . . Malmö 1923. 1116 s, 4 kartor. — Versifierat kåseri om borgmästare och råd i Malmö. Vid borgmästaren William Linders middag för rådhusets tjänstemän å hotell Kramer lördagen den 3 oktober 1925. [Omsl.] Malmö 1925. 4:o. (10) s. [Undert.] — När Pechlin fick sin militära utbildning i Malmö. En brevsamling från 1730-talet. Lund 1926. 48 s. — En karolin [Isack von Linde] och hans ättlingar . . . kulturhistoriska skildringar från Karlarnes tid [Lomma, tr] Malmö 1927. 231 s, 1 pl. — Ur min drömvärld. Diktcykel med anledning av min 60-årsdag firad å Tullebo den 27 oktober 1927. Malmö 1927. Fol. (23) s. — Till Sveriges nationella ungdom. Dikt. Malmö 1928. 11 s. — Vid byggmästaren Johannes Lundahls 65-årsdag firad i Lomma å villa Täppan... den 10 juni 1931. Malmö 1931. (8) s. [Undert.] — Skolväsendet i Malmö. 1*. Medeltiden. [Lomma, tr] Malmö 1933. 4:o. 543 s. — Malmö stads äldre historia. En stridsskrift utgörande genmäle till fil. d:r Hans Wåhlin i anledning av hans uppsatser i Malmö fornminnesförenings årsskrifter 1933 och 1934 .. . [Lomma, tr] Malmö 1936. 86 s. — Ur min drömvärld. Compositum mixtum poeticum. Malmö 1938. 4:o. 622 s, 1 pl. 2. uppl så. — Bidrag i dagspressen.

Källor och litteratur

Källor o litt: Matrikeluppgifter, MSA. — Sv biogr kalender, 1, Malmöhus län (1919).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders U M Isberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11983, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lennart Tomner), hämtad 2022-08-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11983
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders U M Isberg, urn:sbl:11983, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lennart Tomner), hämtad 2022-08-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se