Johan Cajanus

Född:1655-12-27 – Finland (i Paldamo)
Död:1681-06-27 – Finland (i Åbo)

Filosof, Poet


Band 07 (1927), sida 207.

Meriter

Johan Cajanus, f. 27 dec. 1655 i Paldamo i Finland, d. 27 juni 1681. Föräldrar: prosten Johan Cajanus och Anna Mathesius. Erhöll den första undervisningen i hemmet; elev vid skolan i Kajaneborg 1664, vid skolan i Uleåborg 1665 och vid skolan i Nykarleby 1667; sändes i maj 1670 till Uppsala; student därstädes 23 juni 1671; disp. 2 och 8 dec. 1679 (De mundi amma, p. I, II; pres. M. Steuchius och K. Arrhenius); fil. magister 16 dec. 1679. Begav sig sommaren 1680 till Åbo akademi; e. o. professor i filosofi där; uppfördes på andra förslagsrummet till professuren i praktisk filosofi, historia och moral 21 jan. 1681. — Ogift.

Biografi

C: s förhoppningar att vinna den 1681 lediga professuren i praktisk filosofi i Abo gingo om intet, då konsistoriet, trots konungens och den nyligen avlidne kanslern Per Brahes rekommendation, motarbetade hans utnämning. Orsaken härtill var fruktan för C: s cartesianska åsikter. Hans disputationer, som behandla andens förhållande till materien, visa i själva verket, att han försökte förena cartesiansk världsåskådning med lutersk renlärighet. Utom några tillfällighetsdikter på latin och grekiska har C. författat en psalm på finska »Etkös ole ihmisparka» (översatt till svenska av F. M. Franzén), vilken utgör den äldre finskspråkiga konstdiktningens främsta alster. Det är en av Lucidors svenska dikter inspirerad betraktelse över förgängligheten. C. räknades som en av sin tids allra mest lovande begåvningar i Finland, ehuru hans tidiga död gjorde, att de förhoppningar, som knutits till honom, icke hunno förverkligas.

Författare

G. Castrén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Exercitatio de mundi anima. P. 1—2. [P. 2: Meletemata in mundi animam.] Sthm [1679]. 4, 64, 1 bl.; 4, 48 bl. (Diss. Upps., p. 1 praes. M. Steuchius, p. 2 Cl. Arrheniusf-Örnhjelm].) Även utg. tillsammans såsom särsk. arbete, med titel: Meletematum de mundi anima. P. 1. Sthm [1679]. 7, 112 bl. (Med särsk. tillägnan till Carl XI och vissa avvikelser från diss.-uppi. i fråga om de inledande lyckönskningarna.) — Yxi hengellinen weisu, iosa tämän mailman catowainen meno edespannan, nijn nyös cuinga ihminen cuolemata wastans itziäns lohdutta taita. Åbo 1683. 4 bl. (Sedermera intagen i de finska psalmböckerna, under n: o 278 i den gamla, och n: o 395 i den nya finska psalmboken; översatt till svenska av F. M. Franzén). — Lyckönskningsverser på grekiska till Joh. Miirick i dennes disputation (vent. under Andr. Norcopensis prassidium Upps. 1675) samt gravkväde på latin över densamme 1679: Cineri sancto.. . Dn. Johannis Myricz Matheseos Adjunct. perindustrii (u. o. 1680).

Källor och litteratur

Källor: Per Brahes Brevväxling rör. Åbo akademi, utg. av C. M. Schy-bergson, 1 (1922); Consistorii academici vid Åbo universitet äldre protokoller, 5, 1679—1685 (1914). — Likpredikan övei C. 3 juli 1681 av J. Gezelius d. y. (16921 samt anon. biografi över honom i Mnemosyne, 1819, N:o 21; K. Grotenfelt, Muutamia lisiä suomalaisen kirjallisuuden historiaan 1600-luvulla (Historiallinen arkisto, 12, 1892), s. 16—18; A. Hultin, Torsten Rudeen (1902); F. W. Pipping, Förteckning öfver. i tryck utg. skrifter på finska (1856—57): Th. Rein, Filosofins studium vid Åbo universitet (Åbo universitets lärdomshistoria, 10, 1908), s. 120—122; V. Tarkiainen, Piirteitä suo-malaisesta kirjallisuudesta (1922); J. J. Tengström, Chronol. förteckningar och anteckningar öfver finska universitetets procancellerer samt öfver faculteternas medlemmar och adjunkter (1836).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Cajanus, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16324, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Castrén.), hämtad 2023-03-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16324
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Cajanus, urn:sbl:16324, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Castrén.), hämtad 2023-03-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se