Jakob Fredrik Neikter Arosenius

Född:1809-07-11 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län
Död:1890-12-17 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län

Arkivman, Topograf


Band 02 (1920), sida 262.

Meriter

2. Jakob Fredrik Neikter Arosenius, den föregåendes son, f. 11 juli 1809 i Norrköping, d 17 dec. 1890 därstädes. Student i Uppsala 15 juni 1832. Underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad, sedermera topografiska kåren, 3 okt. 1827; löjtnant 28 juli 1837; kapten 4 maj 1848; major i armén 17 apr. 1860; erhöll avsked 9 maj s. å.; föreståndare för krigsarkivet 1861[1]–74; överstelöjtnant i armén 16 jan. 1874; erhöll avsked ur armén 18 aug. 1886. LKrVA 1848; RSO 1850; RNO 1877.

Gift 29 okt. 1861 med Augusta Sofia Dahlberg, f. 5 mars 1841, d 7 mars 1882, dotter till handlanden Karl Peter Dahlberg.

Biografi

I en självbiografi skriver A.: »Min ensidiga fallenhet för kårens vetenskapliga åligganden torde bidragit, att jag mest blev använd vid geodetiska arbeten. Så har jag inom en underordnad gren av ett föga bemärkt yrke under 30 somrar i stillhet dragit mitt strå till stacken och därvid haft nöjet att bese alla svenska landsorter utom Norrbotten». Dessa rader äro ett typiskt uttryck för A:s' anspråkslösa väsen, men vad han »i stillhet» utfört, är helt enkelt ett storverk. De volymer »triangelmätning», som A. nedskrivit, ägde ej blott en stor betydelse för sin tid utan användas alltjämt med fördel i rikets allmänna kartverks geodetiska avdelning, där de förvaras såsom verkliga skatter. Ej blott noggrannheten i fråga om uppgifter och beräkningar utan även det konstnärliga sätt, varpå A. utfört alla tablåer och kartor, kan tjäna såsom mönster för dylika arbeten. Hans fina textning, även av de minsta namn, kan säkerligen knappast överträffas. Såsom krigsarkivarie visade A. ett ordningssinne och en punktlighet, som blivit legendariska. Då krigsarkivet införlivades med generalstabens krigshistoriska avdelning, måste han emellertid draga sig tillbaka men blev ytterligare i sex år använd vid topografiska avdelningen och erhöll härunder i uppdrag att utarbeta en militärgeografi, som skulle tjäna till lärobok vid krigshögskolan. A. lyckades åstadkomma ett utmärkt arbete men så noggrant och detaljerat, att vederbörande ansågo betänkligt att låta trycka det, varför man gjorde ett utdrag därur, vilket i övertryck utdelades till högskolans elever. Såsom lön för sin möda erhöll A. nordstjärnans riddarkors jämte ett mycket blygsamt honorar. Då riksdagen 1879 indrog 1/3 av anslaget för den topografiska avdelningen, stod någon plats inom denna ej att rädda för A. Statistiska centralbyrån skyndade i stället att tillgodogöra sig hans erfarenhet och arbetskrafter i och för utarbetandet av uppgifter till den militära avlönings- och pensionsstatistiken. Det blev likväl ej A. förunnat att mer än omkring ett år ägna sig häråt. En ögonsjukdom, som övergick till blindhet, tvang honom härefter till fullständig overksamhet. — A:s tryckta och handskrivna arbeten vittna om en grundlig förtrogenhet med Sveriges topografi och kartografi, och särskilt i avhandlingen »Om terrainläran» framträder en självständig och originell uppfattning, som ännu förtjänar beaktande. Det bör även nämnas, att han säkerligen till väsentlig del redigerat de länsbeskrivningar, som utgivits av topografiska kåren.

Författare

S. Drakenberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: 'Sveriges höjdsträckningar' (KrVA Handl., 1849, s. 1—22; inträdestal). — Årsberättelser af föredraganden i topografien för åren 1846—1848, 1849, 1850, 1851—1855, 1856 (KrVA Handl., 1849, s. 107—130; 1850, s. 77—92; 1851, s. 57—74; 1856, s. 51—84; 1857, s. 23—44). — Kortfattad topografisk och statistisk beskrifning öfver Sverige och Norge (C. O. Nordensvan & W. E. Krusenstierna, Handbok för sv. härens befäl, D. 2, 1880, s.' 387—440). — Om terrainlära (Sv. sällsk. för antropologi och geografi. Geogr. sektionens tidskr., Bd 1, N:o 12, 1880, s. 1—35). — Sveriges Finnmarker (Ymer, Årg. 1, 1881, s. 25—39).

Handskrifter (utom ovannämnda, ej tillgängliga militärgeografi): I rikets allmänna kartverk, geodetiska avdelningen: Triangelmätning från Söderarm till Gävle 1834—42, i Småland 1838—41, 1844—45, i Småland och Halland 1842 och i Östergötland 1849; Trigonometrisk höjdmätning i Värmland och Dalarna 1852, 1856, 1857, 1861 (tills. m. J.O. B. Stecksén); Förslag till triangelnät från Värmland genom Dalarna 1855 samt Triangelmätning i Värmland och Dalarna åren 1857, 1861, 1864 (tills. m. J. O. B. Stecksén och Fr. Åberg) och från Vänern till Dalälven 1861 (14 vol.). — Relation om astronomiska ortsbestämmelserna (1834). ,— Geodetiska förrättningar 1843 i Östergötland, Småland, Blekinge och Skåne. (Tills. m. E. A. Björkman.) — Förklaring över växande koniska projektioner för nybörjare (1848). — Omräkning af professor S. A. Cronstrands triangelmätning i Halland (1858), i Bohuslän 1817 (1859), från. Uddevalla till Omberg (1860), vid Mälaren och södra delen av Vättern (1864) samt från Vättern till Nyköpings skärgård och från Vättern norr ut genom Närke (1866) (6 vol.J. — Dessutom talrika vid arbetet i fältet förda observationsprotokoll, som bearbetats genom motsvarande ovanstående arbeten. — I rikets allmänna kartverk, topografiska avdelningen: Höjdbestämmelser i Sverige. (Samlingsband, även innehållande ett flertal handritade kartor.)

Källor och litteratur

Källor: Uppgifter av professor K. D. P. Rosén och byråchefen E. Arosenius; nekrolog i KrVA Handl. 1891; K. G. Oden, Östgötars minne (1902).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Korrigering av tidigare uppgift

2016-08-30

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jakob Fredrik Neikter Arosenius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18837, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Drakenberg.), hämtad 2022-08-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18837
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jakob Fredrik Neikter Arosenius, urn:sbl:18837, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Drakenberg.), hämtad 2022-08-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se