A C Elis Malmeström

Född:1895-11-06 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län
Död:1977-03-21 – Göteborgs Sankt Pauli församling, Västra Götalands län

Biskop, Teolog


Band 24 (1982-1984), sida 758.

Meriter

Malmeström, Axel Christian Elis, f 6 nov 1895 i Gbg, Domk, d 21 mars 1977 där, S:t Pauli. Föräldrar: köpman Karl Axel M o Ester Eleonore Weibull. Studentex vid h a latinlärov i Gbg 2 juni 14, inskr vid GH 20 okt 14, teol fil ex där 31 maj 16, reservofficersex vid K krigshögsk 28 aug 16, inskr vid UU 17 okt 16, TK där 14 dec 18, generalsekr o kassör i Sveriges kristliga studentrörelse 1 jan 19–31 aug 21, prakt teol prov vid UU 8 sept 19, prästv för Karlstads stift 30 maj 20, av Borgviks ab patronellt kallad till komminister i Borgvik, Värml, 28 mars 21, ord komminister där 1 sept 21–1 dec 24, tf komminister där 1 dec 24–1 febr 25, pastorsadjunkt i Hagfors, Värml, 19 nov 24 (tilltr 1 febr 25)-1 maj 28, TL vid UU 15 dec 24, disp där 12 maj 26, v pastor i Norra Råda, Värml, 10 dec 26–1 maj 28, TD vid UU 16 sept 27, kh i Norra Råda 3 mars (tilltr 1 maj) 28–1 april 39, ordf i Karlstads stifts teol sällsk 29–38, led av allm kyrkomötet 36, 41, 48 o som biskop 51, 53, 57 o 58, domprost o kh i Strängnäs stads-och landsförs:ar 17 juni 38 (tilltr 1 april 39), led av Allm sv prästfören:s centralstyr 1 jan 41–51, andre v ordf 43–45, förste v ordf där 45–51, domprost o kh i Gbgs domkyrkoförs 5 aug (tilltr 1 okt) 43, inspektor för bl a Enskilda gymnasiet för blivande präster i Gbg 15 febr 44—50, ordf i styr för Gbgs norra kyrkosångsförb 44–50, i församlingssakk för Gbg febr–dec 45, i styr för Gbgs småkyrkostiftelse o dess arbetsutsk 1 nov 46–50, i Hvitfeldtska gymnasiets kamratfören Gamla latinare 47–52, i styr för Gripenbergs vilohem för präster o kulturarbetare i krigshärjade länder 48–53, led av 1950 års prästvalskomm mars 50–sept 56, kontraktsprost i Domprosteriets kontrakt 1 Gbg 19 april 50, biskop i Växjö stift 22 juni (tilltr 1 juli) 50–1 okt 62, ordf i styr för Sveriges kyrkliga studieförb 50–65, i styr för S:t Sigfrids stiftelse på Kronoberg, Växjö, 50–62, i Växjö domkyrkas restaureringskomm 50–62, i Sveriges kyrkliga lärarförb 51–56, led av Lutherska världsförb:s generalstyr (senare exekutivkomm) 52–57, ordf i stiftelsen Växjö stiftsgård Tallnäs 53–62, i Småkyrkorörelsens centralråd 56–62, i sv sektionen av Lutherska världsförb o Lutherhjälpen 56–63, i Växjö stifts småkyrkoråd 57–62. – LVVS 48, fil hedersdr vid UU 31 maj 57, HedLSLS 67.

G 1) 1 febr 1922 i Sthlm, Matt, m folkskollär Lisa Olsson, f 6 jan 1899 där, Kungsh, d 9 maj 1936 i Norra Råda, dtr till byggnadsingenjören Emanuel Engelbrekt O o Hedvig Johanna Lundgren; 2) 20 sept 1938 i Strängnäs m folkskollär Rut Ingeborg Ekström, f 3 april 1904 i Botkyrka, dtr till agronomen Gustaf Joel E o Anna Wilhelmsson.

Biografi

Elis M var född och uppvuxen i Gbg och kände sig hela livet som göteborgare. Genom sin mor, som tillhörde en från Schleswig invandrad bohuslänsk köpmanssläkt, var han befryndad med J A Eklund (bd 12). För M:s utveckling var kontakten med Eklund av största betydelse. Tidvis gick han som barn i huset hos biskopsfamiljen i Karlstad. Eklund både konfirmerade och prästvigde honom, och efter dennes död skildrade M hans personlighetsutveckling och kyrkogärning i en omfattande och grundläggande biografi.

När M i början av sina prästår konfronterade sin uppsaliensiska ungkyrklighet med den pastorala verkligheten "visade det sig gå ganska dåligt". Han sökte då vägledning hos Eklund, fördjupade sig i Viktor Rundgrens skrifter – denne hade varit hans ungdoms församlingspräst och moderns andlige rådgivare – och bearbetade intrycken från Einar Billings akademiska undervisning. En kyrkomedveten och kulturöppen väckelsekristendom blev den syntes han fann. Han menade sig ha gjort upp med ungkyrkligheten och ansåg sig vara varken gammal-, låg- eller högkyrklig. Inte heller i kombinationen ortodoxi-pietism låg kyrkans framtidsväg, utan hos Luther och "fr a i Skriften, ja, hos Kristus ensam" (En julbok, 1949). M:s kyrkosyn var närmast sakramental och eskatologiskt orienterad. I sin bok I kyrkans ärende (1944) utvecklade han huvudtankarna i sin teologi.

M valdes till domprost i Karlstad (ej utnämnd), i Strängnäs, där han tjänstgjorde i fyra och ett halvt år, och i Gbg. Hans namn är i Gbg, där han kom att verka närmare åtta år, främst knutet till småkyrkorörelsen. Han ingick i en statlig utredning, som syftade till en omfattande territoriell församlingsreglering i staden. När en sådan inte gick att genomföra, menade M, påverkad av Eklund och med intryck från den s k köpenhamnska kyrkosaken, att de stora församlingarna på frivillighetens väg och utan kyrkorättsliga stadganden skulle uppdelas i mindre arbetsenheter. Med M och kyrkoadjunkten Gunnar Rudborg som förgrundsgestalter, bildades 1946 Gbgs småkyrkostiftelse. 1948 kunde M ta det första spadtaget till och senare inviga kyrkan i Skår i Orgryte, Sveriges första småkyrka i modern mening. Idén har sedan dess blivit självklar över hela landet, och bl a som ordförande i Småkyrkorörelsens centralråd har M på riksplanet verkat för dess spridning. Som biskop i Växjö fick han inviga sju nya småkyrkor och dessutom 110 nyrestaurerade församlingskyrkor.

När frågan om kvinnliga präster aktualiserades, deklarerade M att denna inte borde avgöras förrän en religionsfrihetslag stiftats och kyrkans rättsliga ställning också reglerats. Den kunde enligt hans mening inte heller lösas isolerat i Sverige, utan förutsatte "samordning av åtgärder i vårt land och andra evangeliska kyrkor, kanske fr a den engelska" (anförande vid Allm kyrkl mötet 1950). Han var starkt kritisk mot att vad han menade vara "tillfälliga eller sakligt omotiverade stämningar" ägde inflytande på frågans behandling. Hans avvisande inställning var grundad i synen på kyrkans religiösa egenart, på prästämbetet såsom en av Kristus, på ett bestämt sätt instiftad ordning, på apostla-valsfrågan och i konkreta nytestamentliga utsagor. Sedan avgörandet fattats 1958 utsände han ett extra herdabrev till sitt stift, och vid prästmötet 1959 framlade han en religionsfilosofisk grund för sitt ställningstagande. Inför den första kvinnoprästvigningen 1960 yrkade han att i biskopsmötets protokoll skulle antecknas att man inte var enig i ärendet, men att man ändå – med M:s formulering – ville "inför stundande prövningar så långt möjligt är bevara vår kyrkas enhet".

Under göteborgsåren stod M i ledningen för flera organisationer för hjälp åt krigsoffer. 1949–63 tillhörde han styrelsen för Lutherska världsförbundets sv sektion med Lutherhjälpen och var från 1956 dess ordförande. I en kyrkohistorisk studie 1967 skildrade han lutherdomens konfessionella ekumenik och hjälpinsatser under det förflutna seklet. 1951 aktualiserade M i kyrkomötet behovet av en nyöversättning av Nya testamentet, det första initiativet till vad som skulle bli 1981 års översättning. Inför pastoratsregleringen 1962 väckte han på biskopsmötet förslag om att diakoner efter särskild utbildning skulle kunna vigas i stiften för tjänst i glesbygdsförsamlingar, där de skulle kunna överta en del dittills prästerliga uppgifter, samtidigt som de kvarstod i sina borgerliga yrken; M ville på så sätt ta tillvara goda lekmannakrafter och också bredda diakonatet och inlemma det i stiftsorganisationen.

Under M:s tid började Växjö stift alltmera fungera som en modern och övergripande arbetsenhet och nya organ tillskapades. Detta stift var det första i landet som inrättade en sk frivillig synodalorganisation (1960) med stiftsting och kontraktsstämma, som hade ansvar för den icke legalt reglerade verksamheten. Genom en enmansutredning 1966 medverkade M till idéns spridande i andra stift. 1953 bidrog han i särskild grad till att egendomen Tallnäs i Tofteryds sn inköptes och utvecklades till en Växjö stiftsgård. 1959 gick stiftets alla församlingar för första gången samman i en ovanlig och intensiv evangelisationssatsning, den s k stiftsveckan. Växjö domkyrka ombyggdes under hans tid och två av dess nya klockor, liksom den vid Uddeholms kapell i Norra Råda, har inskriptioner med verser av honom. Som diktare är han också representerad med en psalm i Sionstoner 1972.

Vid sidan av sin rent kyrkliga gärning var M en framstående forskare. Som gymnasist fann han tredje upplagan av C v Linnés Systema naturae i det eklundska biblioteket och därmed tändes ett livslångt intresse för Linné. När M i sin doktorsavhandling behandlade Linnés religiösa åskådning bröt han med den tidigare ensidigt naturvetenskapligt inriktade linnéforskningen. Han fann att nyckeln till förståelsen av Linnés religions- och moralproblem låg i den s k nemesis-åskådningen. M kunde fastställa hur Linné vid en konflikt med Nils Rosén v Rosenstein känt sig förfördelad, men i stället för att själv hämnas överlämnat vedergällningen åt Gud. M visade hur denna upplevelse är avgörande för Linnés livsinställning och incitamentet till dennes märkliga och svårtolkade samling av exempel på vad han menade vara gudomlig vedergällning; 1968 utgav M tillsammans med Telemak Fredbärj den första vetenskapliga och kompletta editionen av Nemesis divina med kommentar och översättning från latinet. 1957 hade han tillsammans med Arvid Hj Uggla utgivit en kritisk edition av Linnés självbiografier. Tidigt efterlyste han en översättning av sexualsystemet, och när han själv började översätta, utvidgades framställningen till en vetenskapshistorisk studie om systemets framväxt, Linnaei väg till vetenskaplig klarhet (1960). Som emeritus sammanfattade han sina linnéstudier i boken om Geniets kamp för klarhet (1964), till stora delar ett omtryck och en utvidgning av vad han tidigare publicerat, främst i doktorsavhandlingen. Som linnéforskare tog M avstånd från den tidigare gängse idealiserande bilden av den lyckligt leende blomsterkungen i Floras rike och visade hur det för förståelsen av Linné inte är möjligt att bortse från det disharmoniska och misantropiska draget i hans karaktär.

M:s intresse och forskningar spände över långt vidare fält än detta. När han som ung präst kommit till Hagfors och Norra Råda hade han börjat skaffa sig insikter i traktens andliga historia och utgav efter några år (1935) en på arkivforskningar grundad omfattande kyrkohistorisk skildring av dess utveckling. På de värmländska bruken mötte han socialismen och fann det därvid nödvändigt att studera dess teoretiker. Bland samtidens präster i landet var han nog tämligen ensam om att ha läst och verkligen satt sig in i inte bara Kommunistiska manifestet utan också hela Marx' Kapitalet.

M var en natur- och friluftsmänniska. Han var reservofficer, hade i sin ungdom varit ledare för en trupp elitgymnaster, var en god tennisspelare och seglade gärna. Alltsedan skoltiden var han en skicklig botanist, som gärna roade sig med att komplettera den bohuslänska landskapsfloran med nya växtlokaler. I sviterna av spanska sjukan led han av nedsatt hörsel, vilken i medelåldern ytterligare försämrades och utgjorde ett handikapp. Som emeritus flyttade han tillbaka till Gbg. Trots sina olika engagemang och intressen framstod inte M som en rastlös mångfrestare. Han var en kristen humanist, som förenade bred lärdom och beläsenhet med en ovanlig arbetskapacitet, stor självdisciplin och en påfallande lätthet att uttrycka sig i tal och skrift. Redan den yttre apparitionen var imponerande och som linnéföreläsare var han magnifik. Stiftschefen M har skildrats som en förstående vän och själasörjare med klar blick för kyrkans uppgift och möjlighet i det moderna samhället. Hans episkopat har sammanfattats (Rydeman) med orden "det står ett vänligt ljus kring hans biskops tid i Växjö".

Författare

Oloph BexellSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

M:s arkiv är splittrat på flera institutioner. Mera privata papper, bl a mottagna brev, konc till predikningar, anteckn:ar, resedagböcker 1929–63, tidn:urklipp, excerpter, utkast till levnadsminnen (mest rör ungdomsåren), egenhändig förteckn över tr arb (974 titlar), förvaras i GUB. Brev, excerpter m m rör M:s forskn:ar om det andliga livet i Norra Råda-bygden i GLA. Brev, excerpter, ms m m rör M:s forskn:ar om C v Linné o J A Eklund i UUB. Handl:ar rör M:s tid som biskop i Växjö i VLA. – Brev från M i GUB, KB, UUB o VLA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Livets väg. Grundlinjer for undervisningen i den kristna tron. Karlstad 1925. 16 s. [Ny uppl:] Med ... Lilla katekesen. Filipstad 1928. 52 s. – Linné som kulturpersonlighet. Några Linné-studier. Upps 1925. 143 s. – Linnés religionsfilosofiska betraktelser i foretal och inledningsord till Systema naturae. Upps ... 1926. 44 s. [Ur KA 1925.] – Carl von Linnés religiösa åskådning. Akad avh [Upps]. Sthlm 1926. XXV, 255 s. – [Uttalande] (Katolicismen och de "blandade" äktenskapen. Artiklar i Karlstads-tidn ..., Karlstad 1930, s 37-43). - Utbildning till arbete (Uddeholms lanthushållsskola 1920-1930, Filipstad 1930, s 15-18). - Något om läsning (A. B. F. [omsl, föret:] tillfällighetspubl, utg av ABF:s lokal-avd i Hagfors, Sunne 1930, 4:o, s 13 f). – Det som evigt bliver. Några predikn. Sthlm 1931. 186 s. – Ur Linnés tankevärld och religiösa liv. Några Linné-studier. Sthlm 1932. 166 s. – Tvivlet och den kristna tron (Studier och tankar tillägnade J. A. Eklund ... 7 jan 1933, Sthlm 1932, 4:o, s 129–144). – Att gå i kyrkan. Sthlm 1933. 24 s. [Småskrifter om kristendomen, 32.] 2.-3. uppl: ... Några anvisn. 1944. 4.-5. [ngt bearb] uppl 1951, 1955. 6. uppl 1957. [Ej i serien.] — Kristen tro. Grundlinjer för konfirmationsundervisningen. Gbg 1935. 78 s. 2. uppl 1939. 73 s. 3. uppl 1941. 87 s. 4. uppl 1950. 80 s. – Ur det andliga livets historia i Norra Råda-bygden under 1800-talet. Sthlm 1935. 334 s, 1 pl, 1 karta. – En undangömd värld. Sthlm 1940. 184 s. 2. uppl så. – Tvivel, tro och frälsningsvisshet. Sthlm 1941. 135 s. – Kyrkans kontinuitet och förnyelse (En bok om kyrkan, av sv teologer, [redaktionskomm: G Aulén mfl,] Sthlm 1942, s 274-282; [ny uppl] 1943; även i övers: Ein Buch Göttingen 1951, s 303-312; This is the Church, Ed by A Nygren ..., Philadelphia, Penn, 1952, s 193–202). – Släktenas rad. En kristen ståndpunkt i sexualfrågan. Upps 1943. 80 s. – Mitt ibland människorna. Sthlm 1943. 179 s. 2. uppl så. — Högläsningen i syföreningarna (Våra syföreningar, En handbok utg under red av O Hassler, Sthlm 1944, s 113-126). - I kyrkans ärende. Gbg 1944. 164 s. -Betänkande med förslag angående reglering av den territoriella församlingsindelningen i Göteborg ... Gbg 1945. 107 s, 2 kartbl. [Föret; tills med H Hjörne o E Sjödahl.] (SOU 1945: 52.) - Guds ängel och Tobie hund (Högläsning för hem och församling, utg av John Nilsson, Sthlm 1945, s 220–231). – Ekenäs och Skärmnäs (En bok om biskop J. A. Eklund ..., Upps 1946, s 271–289; 2. uppl s å). – Påskdagen [predikan] (Budskapet och budbäraren ... tillägn Arvid Runestam ... löjan 1947, Karlstad 1946, s 127-132). - Möte med havet. Gbg 1947. 85 s. – J. A. Eklund som stiftschef (För fädernas kyrka, Biskop J. A. Eklunds livsgärning Upps 1947, s 11-42). - J. A. Eklund - humanisten och kulturkritikern (ibid, s 121–156). – Kyrkan och väckelsen (Suomen kirkon pappisliiton vuosikirja, 2, 1947, Hfors 1948, s 16-28). - En kamp i majblommans tecken (Köp första majblomman, Gbg 1949, s 3-6). - En farled. Sthlm 1949. 160 s. — Edens vikt och betydelse (Folkskolans läsebok ..., A Rosén o Oscar Jonsson, Läs om ditt samhälle, läsebok i medborgarkunskap, Sthlm 1949, s 253-260). - J. A. Eklund. En biografi. Sthlm 1950. 393 s, 17 pl. - Kyrka och stat (Från Allmänna kyrkliga mötet 1950, Sthlm 1950, s 14–24). – Herdabrev till prästerskapet i Växjö stift. Sthlm 1950. 143 s. - Förord (Göteborgs stift i ord och bild, Sthlm 1950, 4:o, s 15 f)- ~ Ur stiftets bygdesociologi (ibid, s 149—164). — Kyrkan i hamn och på hav (ibid, s 461–472). – Olof Olsson drager ut ur sitt land (I Värmland, Läsebok ... utg av R Ljung & B Redell, Karlstad 1950, s 315–318). – Högmässopredikan vid Resmo kyrkas 800-årsjubileum midsommardagen 1951 (Kyrkan och bygden, utg av kontraktsrådet i Olands södra kontrakt, n:r 4 [Pingst 1952], Kalmar 1952, s 3-7). -Stiftets andliga geografi (Karlstads stift i ord och bild, Sthlm 1952, 4:o, s 203-214). - Småkyrkoarbete. Sthlm 1953. 63 s. – Kristendom och samhälle. Sthlm 1953. 173 s. - Stiftsgården Tallnäs. [Rubr.] Växjö 1953. 3 s.[Undert.] [Ny uppl] 1956. (3) s. – Sockenkyrkan (Oja kyrka 100 år ..., Växjö 1954, 4:o, s 3 f). — Evangeliets människosyn. Sthlm 1955. 21 s. [Sveriges kyrkliga studieförbund, Skriftserie nr 21.] 2. uppl 1958. — Växjö stift (Svenska stadsmonografier under red av P Harnesk. Kalmar ... Västervik, med omgivningar, Upps 1955, 4:o, s 12–15; även i d:o, Växjö, Ljungby med omgivningar, 1957, s 9—12). – Öland (Svensk naturs landskapsserie: Natur på Oland, under red av R Sterner Sthlm 1955, 4:o, s 9–13). - Tal (Från kyrkoherdeinstallationen i Tingsås kyrka ... 1955, Tingsryd 1956, s 3-7). - [Reservation] 2 (SOU 1956: 30. Prästvalslag, Betänkande avgivet av 1950 års prästvalskommitté, Sthlm 1956, s 201—204). -Vardagsliv i Indien (Smålandsjul [omsl], Värnamo 1956, 4:o, s 3—5). — Vad krävs av en småkyrka? (Småkyrkorörelsens centralråds skriftserie 1. Så byggs en småkyrka, Sthlm 1957, s 15—21). — Förord (Vita Caroli Linnaei... [jfr nedan: Utgivit], Sthlm 1957, s 7 f). — Självbiografiernas egenart / Linnés självkänsla och självkarakteristik (ibid, s 15—43). — Konstens budskap i helgedomen (Kyrkokonsert i Växjö domkyrka månd. 25 mars [program], Växjö 1957, s 3 f). - [Bön för stiftsveckan] (Hälsning till Sofia församling [i Jönköping]. Stiftsveckan och hösten 1958 [rubr], jkpg 1958, s 1; sign E M). — Carl von Linné som iakttagare (Småländsk rapsodi, en antologi utg av Smålands nation ... red av G Lorentz, Lund 1958, s 113-122). -Till prästerna i Växjö i början av år 1959. En hälsning. [Rubr.] Växjö 1958. (4) s. — Nya möjligheter till en insats på den gamla grunden (Smålands blåbandsförbund genom 60 år. Red av E Hindenborg, Motala 1958, s 3 f). — Sveriges kristenhet genom tiderna. Sthlm 1958. 39 s. [Även: Sveriges kyrkliga studieförbund, Allmän studieplan nr 78.] — Det nytestamentliga inslaget i Carl von Linnés skrifter och åskådning (Från Småland och Hellas, studier tillägnade Bror Olsson ..., Malmö 1959, 4:o, s 263-278, 2 pl). - Kyrkoliv i Sydamerika. Sthlm 1959. 152 s. — En utomståendes syn på Bohuslän (Natur i Bohuslän, under red av C Skottsberg ..., Sthlm 1959, 4:o, s 12-16). — Åskådning och tro. Sthlm 1959. 17 s. [Sveriges kyrkl studieförb, Skriftserie, 27.] — Kristen tro och mänskligt lidande. Sthlm 1960. 31 s. [Ibid, 30.] — Christianity in Sweden through the ages. [Rubr.] [Khvn 1960?] 4:o. 8 s. - The Växjö dio-cese (The Church of Sweden ..., a book sponsored by the Swedish bishops' conference, Ed by R Mur-ray Malmö 1960, 4:o, s 129-137). - Linna=i väg till vetenskaplig klarhet. Malmö 1960. 4:o. 65 s, 1 pl. - Den kallande rösten. Sthlm 1961. 124 s. — Socknens kyrka (Kråksmåla kyrka 200 år, Nybro 1961, s 7 0- — Observationer och inledningsord i Systema naturae (C v Linné, Om undran inlör naturen och andra latinska skrifter. Originaltexter jämte sv övers. Inl o urval av K Hagberg, Sthlm 1962, s 153-167). - Några minnesbilder (1937-1962, Göteborgs stifts norra kyrkosångslörbund, En minneshistorik ... av T Lindblom, Gbg 1962, 4:o, s 27, 29). - Bibeln och vårt folks bildning. Sthlm 1962. 24 s. [Sveriges kyrkl studieförb, Skriftserie, 33.] — Julens gäst (Julhälsning från Domkyrkan julen 1963, Gbg 1963 [folder]; anon). - Carl von Linné. Geniets kamp för klarhet. Sthlm 1964. 389 s, 12 pl. — Begynnelsen av småkyrkoarbetet i Göteborg (Till Bo Giertz Upps 1965, 4:o, s 224-234). - Att vara biskop (Att vara präst ... Red: A Frostenson, Sthlm 1965, s 150-161). -Spänningarna och syntesen i Carl von Linnés livsverk (Tur och retur Göteborg, Information till småländska abiturienter utg av Smålands nation ... red av T Bohlin Gbg 1967, s 36-42). -Världslutherdomen finner sin form. Lutherska enhetssträvanden o hjälpinsatser under hundra år ... Sthlm 1967. 179 s. (LVF-bok nr 1.) - Inledning. Anteckningarnas tillkomst, källor o karaktär (C v Linné, Nemesis divina ... [jfr nedan], Sthlm 1968, s 9-32; även i övers, Miinchen 1981, s 13-42). -Eklund, Söderblom och Billing. Falköping 1969. 111 s, 6 pl. — Kollektcirkulär o a upprop, bl a om Svenska kyrkans diakonistyrelses jubileum 1935, Karlstad, församlingsvecka i Strängnäs domkyrka 1941, insamling till minnesstod av Lina Sandell, Växjö 1951, insamling till Kyrkliga arbetsfonden för Växjö stift, 1955, Göteborgs stifts herdaminne, 1965.

Artikeln Eklund, J A (SBL, bd 12, 1949), sign art Eklund, Göteborgs stift, Linné, Schartauanismen, Småkyrkorörelsen o [Sydamerika,] Missions- och kyrkohistoria (Nordisk teologisk uppslagsbok för kyrka och skola [även dansk/norsk (titel)uppl: ... teologisk leksikon for kirke og skole], bd 1 — 3, Lund 1952—57, 4:o) o Linné (Svenskt litteraturlexikon, Lund 1964, 2. utvidg uppl 1970); medv i: A Westin mfl, Pojkarnas andaktsbok, Sthlm 1932 (sign), 2.— 5. uppl 1927, 1943, 1946, 1951; Aftonsångspostilla ..., första(—andra) årgångens aftonsångstexter ... utg av A Malmberg, Lund 1937, Sthlm 1946; Grif-tetal samlade av B Bexell, saml [1] —2, Sthlm 1939—59; Epistelpostilla ...'utg av A Malmberg, Sthlm 1942; Högmässopostilla, tredje årgångens texter ... utg av K Nyström, Lund 1944; Dagar komma dagar flykta, daglig andaktsbok ... utg av K Norborg, Gbg 1945, 2.-5. uppl 1949, 1955, 1961, 1969; With God and his mercy, Meditations ... by sixty pastors of the Church of Sweden, Rock Island, 111, 1959; vidare i: Handlingar rörande prästmötet i Karlstad ... 1923, tr 1924, d:o 1929, tr 1930, d:o 1935, tr 1937, d:o 1941, tr 1942, d:o 1947, tr 1949; Allmänna kyrkomötets protokoll är 1936 o Bihang till Allmänna ..., Sthlm s å, d:o 1941, d:o protokoll 1948, d:o protokoll o Bihang ... 1951, 1953, 1957, 1958; De ungas kristna fostran, Från förhandl vid Allmänna sv prästföreningens 12:te allm möte i Linköping ... 1938, Sthlm; Den norske kirkes presteforenings 17de generalförsamling ... 1938, Oslo; Det 6. nordiske Praestemode i Roskilde ... 1939, Khvn; Kyrklig samling, Tal, föredrag o predikningar vid 20. allm kyrkliga mötet i Stockholm ... 1941; Ett djupare andligt liv, Föredrag o predikn vid Kyrkliga väckelsekonferensen i Kalmar ... 1952, Karlskrona, 2. uppl 1953; Handlingar angående prästmötet i Växjö 1953, tr 1954, d.o 1959; Det 23. allm sv flickskolemötet i Kalmar ... 1954; Aktuell religionsdebatt, Föredrag o diskussionsinlägg från Sveriges kyrkl studieförbunds konferens i Stjärnholm 1957, Sthlm 1958; Stadsförsam-lingskonferensen Norrköping 1966, Sthlm 1968; förord i: N Anderwall o N Noréus, Arbetsblad i kristendomskunskap (Folkskolans bibelläsn), Upps 1935, 4:o; A Haerberger, Förnyelsens väg, en reli-gionspsykol studie, Upps 1944; Göteborg dukar till fest å Börsen 4—8 nov. 1950, [utg:] Nykterhetsfolkets centraiförs, Vita bandets riksfören, Gbg 1950; Artur Adolfsson, Sådana höra Guds rike till, betraktelser för barn, Jönköping 1952; Nutida konst på kristen grund, Smålands museum 7—21 febr 1954 [katalog], Växjö 1954; Kyrkodagarna i Strömstad 10—19 juli 1955 [program], Bodafors 1955; K Marthinussen, Var står Kyrkan?, Den evang-lutherska kyrkan o alkoholproblemet, Örebro 1956; Katalog över litteratur utg av Studiebokförlaget ..., Sthlm 1961; I Hector, Bön med Bibeln, Saltsjöbaden 1962; M Björkquist, Personlighet och livssyn, Sthlm 1965; R Braun, Vad händer i Sverige?, Analys o kritik av en avkristningsprocess, Upps 1970; psalmer främst i Stiftskrönikan 1967 o bl a i Karlstads stiftsblad 1924:4 (övers från NFS Grundtvig), Väggalmanack 1967 med dikter i urval av A Frostenson (3 o 6/4) o Sionstoner, Sångbok utg av Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Sthlm 1972, s 313 f, 2. tr 1973; verser på Växjö domkyrkas nya klockor se Sveriges kyrkor, Småland 4:1 (vol 136) Växjö domkyrka, Sthlm 1970, s 226 f.

Medv i: Uppåt!, organ for den kristliga gymnasiströrelsen (utg av Sveriges kristl studentrörelse), 1914, Linköping, 1916, Gbg, 1917-18, Lund, 1919—21, Upps, 1924, Upps, 4:o; Lantmanna-posten, 1919, nr 10, Eksjö; Kirke og Kultur, 1919, 1940, Kristiania/Oslo; Månadsblad utg av Kristi föreningen av unge män i Göteborg, 1919:12, KFUM Göteborg, 1944:7-8, 4:o; Gymnasiastbla-dct, udg af Den kristelige Gymnasiastbevaegelse ... (Landsudvalget for K.F.U.M.'s Gymnasiastar-bejde), 1920, 1922, Khvn; Vår lösen, 1920-21, 1931, 1935-36, Upps, 1939, 1941, 1944-45, 1948-49, 1951-52, Sthlm, 4:o; Karlstads stiftsblad för kyrklig ungdomsverksamhet, 1922: 1, 1924:3-4, 4:o, 1930:1, 1934, 1936 - 39, 1942; SLSÅ, 1922-27, 1929-31, 1937, 1939, 1942, 1948, 1954-55, 1958, 1962-63, 1965-66, Upps, 4:o; Karlstads stifts julbok, 1922, 1927, 1929-30, 1932-33, 1937-38, 1940, 1942-45, 1955, 1964, 1967—68; Julhälsning från Hagfors församling, 1925-26, Karlstad, 1927, Filipstad; KÅ, 1925, Upps ...; The student world, a quarterly magazine publ ... by the World's student Christian federation, 1926, April [Scandinavian number], Geneva; Sveriges unge män, 1926:8, 1938:1, Sthlm, 4:o; Gymnasisten, utg av Sveriges kristl gymnasiströrelse, 1927: 1, Lund, 4:o; Nygårdskamraternas julhälsning, 1927/28, 1932/33, 1934/35, 1937/38, Filipstad 1927—37; Svensk teologisk kvartalskrift, 1930, 1936, 1940-41, 1945, 1969, Lund, 4:o; Ute och hemma, tidn för sv sjöfolk utg av Sv kyrkans sjömansvård, 1930, Upps, ... Ill jultidn för ... sjömansvårdsstyrelse, 1947, 1954, 1970, Sthlm, 4:o; Kristendomen och vår tid, 1931—32, Lund; Värmlands K.F.U.M., Organ för distriktsförb mellan Värmlands 1931:2, 1933:9, Karlstad, 4:o; Församlingsbladet Evangeliskt veckoblad, 1934—37, 1939—41, forts: Vår kyrka, Församlingsbladet ..., 1942, 1946:41, 44, 1948:20/21, 1952:35 - 36, 44, 1954:40, 1956:6, 36, 1957:17, 1958:43, 1960:39, 41, 1961:24, 1962:9, 1970:12, Sthlm, 4:o; Svensk kyrkotidning, 1935:30, 1937:51, 1938:17, 45, 1939:5, 36, 1940:6-7, 51, 1941:31, 1942:5, 1943:10, 1944:43, 47, 1947:9, 1951:31, 1952:5, 1955:33, 1956:13, 27, 1957:18, 1962:7, 1963:35, 39, 41, 1964:9, 34, 1966:37, 39-41, 43, 1968:37, 1969:6, 4:o, 1971:45, 8:o, Upps; Kristen gemenskap, Kristelig fellesskap ..., 1936, 1938, 1940, Upps ...; Sveriges konfirmander, utg genom Sv kyrkans diakonistyrelse, 1936/37:3, Sthlm; Förvaltnings- och revisionsberättelser for Norra Råda kyrko- och pastoratskassor, år 1936, 1937, Filipstad 1937—38, 4:o; Homiletisk behandling av böndagstexterna 1937, 1946, 1949, Falun, 1962, Norrköping; Folkskolans vän, 1938:2, 1939:7, 1939:44—45, Strängnäs, 4:o; Broderskap, Vecko-tidn för sv hem, 1938:6, Sthlm, fol; Menighetsblad for Aasnes, 1938, Åsnes; Till hembygden, en jul-hälsn till församl i Strängnäs stift, 1938, 1941-42, Sthlm; Upp till Herrens gårdar!, stiftsblad för Strängnäs stift, 1938:12, 1939:2, 1940:5, 1941:1, 7, 10, 1942: 12, 1943: 1, 3, 7-8, 11-12; Programbladet, Månadsskr för Södermanlands godtempla-re, 1939:3/4, Katrineholm, 4:o; Arvet, tidskr för konservativt tänkande, 1939: 3, Spöland (tr Upps), 4:o; Sörmlandsbygden, 1939, Nyköping; Snöklockan, 1939, Sthlm, 4:o; Västerås ungdoms tidning, 1939:8-9, 1942:5; Allmänna svenska prästföreningens årsprogram, 1940, 1942, Gbg, 1945, 1947, Upps, 4:o; Svenska kyrkans missionstidning, 1940, Upps; Tidskrift för fattigvård och annan hjälpverksamhet, 1940-41, Sthlm; Hemmets jul, 1941, 1948, 1951, Sthlm, 4:o; Julhälsning till Strängnäs församlingar, 19[40]-42; D.K.S.N:s [De kristna samfundens nykterhetsrörelses] årsbok, 1941/42, Sthlm 1941; Kyrkobröderna, Organ för Sv kyrkans lekmannaförb, 1942:2, 1953:4, Sthlm, 4:o; Ny kyrklig tidskrift, 1942-43, Upps; Kyrka och skola, Organ för Sveriges kyrkl lärarförb o Sveriges kristl seminariströrelse), 1942: 7, 1951: 1, 1954:7, 1955:6, 1956:7, Sthlm; Sveriges barn, [Kyrkl barntidn utg genom Sv kyrkans diakonistyrelse,] 1942:36, Sthlm; Zeitschrift fur systema-tische Theologie, 1942, Giitersloh; En julbok till församlingarna i Göteborgs stift, 1943, 1945, 1947, 1949-51, Julboken till ..., 1955, 1961, 1963, 1966, 1968; Gasellen, organ för Gas- o elverkens idrotts-fören, Göteborg, Jubileumsnr 1943, Gbg, 4:o; Stiftskrönikan, organ för kyrkl liv o arb inom Göteborgs stift, 1943:20-21, 24, 1944:3-4, 17, 19, 1945:2-4, 7, 15, 18-21, 1946:5, 16, 18, 23-24, 1947: 1, 6, 12-15, 21, 1948:4, 9, 19, 22, 1949:3, 5, 11,20, 1950:12, 1951: 1, 1955:7, 1961: 19, 1963:23, 1964:15-16, 1966:1-4, 9, 1967:4, 7, 9, 11, 21, 1968:10, 19, 1969:5, Gbg; Hällungen, [utg:] Svenshögens patienters självhjälpskassa, 1943, 1950, Gbg, 1970, Uddevalla, 4:o; Kyrkvägen, Tidn för Skara stift, 1944: 1; Människovännen, 1944: 21, Jakobstad, fol; Sveriges ungdom, organ för det kyrkl ungdomsarb, 1944:3, Sthlm, 4:o; Redogörelse lör Göteborgs enskilda gymnasium för blivande präster, 20, 1943/44, Linköping 1944, 4:o; Kyrkomusikernas tidning, 1944:9, Malmö, 4:o; Kyrkor under korset, Lutherkollektens kvartalsskrift (Luthersk kyrkohjälp), 1944:4, 1945:4, Lund; Julstjärnan, [Kristi jultidn för ung o gammal,] 1944, Gbg, 4:o; Göteborgs bibelsällskaps ... årsberättelse, 131, 1943, 133, 1945, Gbg 1945-47; Julhelg, för sv hem, 1946, Sthlm, 4:o; Kirken og Tiden, 1946, Khvn; Meddelanden från Sveriges kristliga farmaceutför-ening, 1946, Alingsås; Svenska kyrkans årsbok, 1947-48, Sthlm 1946-47; Småkirkebladet, 1948:5 — 6, Oslo; Hälsning från Fiskareläsrummet Göteborg—Skagen, 1948: 1, Gbg; Domkapitlets i Göteborg stift cirkulär, 1948:6(888), Gbg, 4:o; Redogörelse för verksamheten vid Kungl. Bohusläns regementes soldathem, 1947, Uddevalla 1948; Gamla Latinares årsbok, utg av Hvitfeldtska h allm läroverkets kamratfören, 1948-51, 1958, 1967, Gbg, 4:o; Allmänna hjälpföreningens i Göteborg års- och revisionsberättelse ..., 57, 1947/48, Gbg 1948; Quo vadis, 1949:1, Gbg, 4:o; Vecko-journalen, 1949: 36, 1959: 1, Sthlm, 4:o; Hälsning från Prästgymnasiet i Göteborg, 1949:5; Kyrkan och barnen, Barntidn för hem o söndagsskola, 1949,julnr, 1963:34, 1968, julnr, Gbg; Växjö stifts hembygdskalender, 1950— 52, 1954, 1956-59, 1961-62, 1964; Kyrka och hem, Kyrkl månadsbl för Växjö stift, 1950:8, 12, 1951: 1, 6, 12, 1952:1, 12, 1953: 1, 5, 12, 1954: 1-2, 10, 12, 1955:1, 12, 1956:1, 10, 12, 1957:2-3, 9, 12, 1958:1, 9, 12, 1959:3, 9, 12, 1960:1, 5, 10, 12, 1961:1, 12, 1962:7/8, 9, 12, 1967:6, 1972:2 -3; Växjö stifts-tidningar, 1950:10, 12, 1951:7, 1952:11, 1953:6, 1954:5, 1955:1, 8-10, 1956:8, 10, 1957:10, 1958:1, 1960:6, 11, 1962:2; Linköpings stiftsblad, 1951:1; Ett kyrkoblad utg av Växjö församling, 1951; Kyrkans studiefront, Organ för (Meddelanden från) Sveriges kyrkl studie-förb (SKS), 1951:1, 1953:4, 1954:2, 1955:3, 1957:8, 1958:2, 1963:7-8, 1964:3, 7-8, 1965:6, 1966:1, 1970:6,.1971:2, Kristianstad; Älghultskrö-nika, utg av Alghults sockens hembygdsfören, 1951, 1957, Nybro; Soluppgången på Konungens bud, 111 missionskal, 1951, Jönköping; Kungl. Västgöta regementes kamratförening, Medlemsbl, 1951, 1953, 1963, 1966, Sthlm, 4:o; Gymnasistbladet, Organ lör fria kristl gymnasiströrelsen, 1952:1, Motala; Svenska journalen, 1952:28, 1955:28, 1965:50, Sthlm, 4:o; Trosvittnet, Organ för Sv alliansmissionen, 1952: 33, Jönköping, fol; När och fjärran, [jultidn, utg av Kvinnliga missions arbetare,] 1952, Sthlm, 4:o; [Kalvsvik,] Kalvsviks hembygdsförening, årsskrift, 1952, Växjö 1953; Lutherhjälpen, Tidskr för Lutherska världsförbundets sv sektion, 1953:4, 1954:3, 1955:3, 1956:2, 1957:1, 1960:1, 3, 1961:4, Lund; Norrahammars församlingsblad, 1953, Skillinga-ryd; Luz y verdad, Publicaciån mensual de la Igle-sia evangelica Luterana unida, num. 404, Buenos Aires 1954; Sverige-nytt, News from Sweden, Air-mail weekly ..., 1954:48, Sthlm, fol; Allsvensk samling, 1954: 12, Gbg, 4:o; Utlandssvenskarna, 1954[:12], Sthlm, 4:o; [För hembygden,] Marka-ryds folkhögskolas elevförbunds årsskr, 1955; Konst och tro, Landsföreningen Kristen konsts årsbok, 1955, Bodafors; Småkyrkan, Organ för Göteborgs småkyrkostiftelse, 1956:2; 1966; Norrsken, Blåbandisternas jultidn, 1956, Örebro, fol; Nässjö församlingsblad, 1957; Ansgarsbladet, hälsning till skandinaver i Norra Sydamerika och Centralamerika, 1957:4, Caracas; Kyrka och folk, 1958: 25/26, 1965:12, 1966:11, 1967:15, 1970:10, Gbg; SSLF tidningen, Organ för Sveriges speceri- o lanthand-lareförb, 1958:12, Sthlm, 4:o; Småkyrkobladet, utg av Småkyrkorörelsens centralråd, 1958, 1960, Gbg; Tallnästidningen, 1958, 4:o; Redogörelse för samrealskolan i Hyltebruk 1957/58, tr 1958, 4:o; Svenska folkbladet för folk och kyrka, 1958:9, Gbg, 4:o; Stockholms stift, [Kyrkobladet utg av Sthlms stiftsråd,] 1959: 1; Årsbok for kristen humanism [Kristen årsbok], 1959-60, 1963, 1970, Lund; Facklan, kontaktorgan för Kronobergs distrikt av Sv landsbygdens studieförb, 1959, Växjö, 4:o; Stf, Svenska turistföreningens tidn, 1960:5, Sthlm, 4:o; Meddelanden från Svenska prästförbundet, 1960:8, Linköping; Militärhemmet, 1960-61, Karlskrona, 4:o; Svensk pastoraltidskrift - kyrkligt forum, 1962:15, 1963:36, 39, 1964:9, 1965:22, 24-26, 1966:19, Sthlm, Upps; Sveriges solsida ..., [PR-tidskr utg av Göteborgs o Bohus läns turisttra-fikförb,] 1962, Gbg, 4:o; Julhälsningar till försam- lingarna i Skara stift, 1962; Kyrkporten, [En hälsn till] Örgryte församling 1962, Gbg; Jul i sjukrummet, [utg av Kyrkliga sjukvårdsrådet,] 1962, Gbg; Carl Johans församlingsblad, 1963, hösten [Gbg]; Good tidings monthly, 1963:44, Hongkong [enl uppg, på kantonesisk kinesiska]; Elva-posten, Kungl. Kronobergs regementes kamratförenings tidn, 1964:2, Växjö; Hemmahamn - nytt från Göteborgs kyrkliga sjömansvård, 1966:2, Gbg; Medi-cinhistorisk årsbok, 1967, Nyköping; Vi från Vega, utg av Gamla Vegapojkars kamratfören, 1968, Gbg, 4:o; Alkoholfrågan, 1969:5, Sthlm; VVS, Årsbok 1972, Gbg, o härur: VVS, Minnestal hållna på högtidsdagen ... 1972, Gbg.

Bidrag i bl a: Dagens tidning 6, 10 o 14/8 1920, Sthlm, Nya Wermlands-tidningen 12/11 1921,27/3 1922, 23/1, 18/2, 6, 15 o 18/11 1924, 12/6, 19/8, 7/ 9, 23/12 1925, 20/9, 13 o 16/12 1926, 4, 18 o [22]/ 12 1928, 13/2,21/11 1929, 11/6, 15/8 1931,5/8,29/ 9, 24/12 1932, 5/1, 5, 6 o 7/12 1933, 29 o 31/8 1934, 10 o 17/8 1935, 17, 20, 22, 24 o 27/4, 30/11, 10/12 1936, 17/4, 24/5, 16/7, 29/11 1937, 26/11 1938, 3/8 1940, 23/12 1952, 8 o 10/1 1963, 11/4, 11/10 1969, Karlstad, Göteborgs aftonblad 17/10 1924, Älvdals-bygden 10/11 1927, Sunne, Vest-svenska dagbladet 8 o 17/1, 20 o 27/3, 3 o 13/4 1929, Gbg, Karlstads-tidningen 22/1 1930, 31/8 1932, 30/11 1936, 23/1, 24/5, 29/11 1937, 21/11 1938, 23/1 1943, SvD 6/3 1930, 7/2 1932, 5/1 1938, 3/8 1940, 4/5 1941, 1/1 1956, 14/4, 10/10 1959, 7/5 1960,5/3 1961, 8/1 1963, 26/1 1967, Filipstads stads och bergslags tidning 2/5 1931, Värmlands folkblad 19/ 9 1931, Karlstad, NDA 9, 16, 23 o 30/6, 7, 14, 21 o 28/7, 4, 11, 18 o 25/8, 1 o 8/9 1935, 9/6, 14 o 28/7, 25/8 1940, Göteborgs-posten 7/1 1938, 4/3 1942, 24/1 1943, 23/9 1948, 25/2, 27/7 1953, 4 o 8/9, 2/10, 1 o 4/11 1954, 9/4, 12/6, 19/9 1955, 18/2 1958, 10/11 1959, 21/8 1961, 12 o 13/6 1962, 8 o 9/1, 28/10 1963, 7/4 1964, 15/6 1965, 7/2, 18/4, 17/5, 14/8, 3/9, 8/12 1966, 6/4, 30 o 31/5, 29/10 1967, 26/2, 9 o 18/6, 31/12 1968, 22/7, 7 o 18/8, 11/9 1969, 5/1, 10/ 9, 11/12 1970, 28/7, 2 o 22/12 1971, 26/3 1972, Strengnäs tidning 7/3, 5/12 1938, 2/1, 14 o 24/4, 12/5, 24 o 28/7, 27 o 29/11, 22/12 1939, 3/5, 2/8, 23/10, 27/11, 24/12 1940, 30/6 1941, 6 o 11/3, 13/7 1942, 23/8, 27/9 1943, Klarälvsdalen 26/11 1938, Sunne, Östergötlands dagblad 23/12 1938, 11/5, 3/ 8 1940, 10/4 1941, 25/4 1942, 24/4 1943, 27/2 1945, Norrköping, Kristeligt Dagblad 30/8 1939, 5/9 1940, Khvn, Eskilstuna-kuriren 5/1 1940, Nva Kristinehamns-posten 28/2 1940, 11/3 1942, Borås nyheter 1/3 1940, Härnösands-posten 5/3 1940, (Svenska) Morgonbladet 3/8 1940, 15/2 1958, Sthlm, Östgöta correspondenten 10/3 1942, 23/1 1943, Linköping, Umebladet 7/3 1942, Umeå, Halland 7/3 1942, Halmstad, Göteborgs morgonpost 11 o 25/11, 10 o 23/12 1943, 7 o 22/1, 9 o 27/3, 31/ 5, 30/6, 12/7, 19/9, 8, 20 o 30/12 1944, 18/1, 27/3, 23/4, 6/7, 17, 20 o 24/8, 1/9, 21/12 1945, 22/1, 16 o 18/5, 16, 19, 21 o 27/8, 18/10 ojulnr 1946, 17, 21 o 25/2 1947, 2/1, 24 o 30/3, 25/6, 14 o 15/7, 23/9 1948, Morgonposten 24/12 1949, 22/4, 11/9 1950, Gbg, Ulricehamns tidning 8/6 1944, Skånska dagbladet 27/5 1944, Malmö, Upsala 31/3 1945, Upps, GHT 22/10 1947, 23/3 1949, 23/6 1950, 31/12 1968, Göteborgs-trakten 29/4 1949, Smålandspos- ten 23/6, 3 o 12/10, 30/12 1950, 22/5, 7/6, 27/11 1951, 3/1, 12/8 1952, 19/2 1953, 8/1 1954, 2/5 1955, 9/5, 10/11 1956, 23 o 25/5, 26/8 1957, 23/8 1958, 28/4, 10/10 1959, 8/2, 7/6, 29/9, 27/10, 1/12 1960, 3/6, 2/11 1961, 3/6 1969, Växjö, Växjöbladet 23/6, 2/10 1950, 7/6 1951, 15/12 1952, 8/1 1954, 30/4 1955, 24/5, 26/8 1957, 31/12 1958, 9/1, 1, 8 o 12/2, 8/6, 30/U 1960, 3/6, 3/11, 23/12 1961, Kronobergaren 3 o 5/10 1950, 29/8 1953, 8/2 1960, Växjö, Värnamo-tidningen 31/10 1950, 1/6 1956, 21/12 1961, (Kalmartidningen) Barometern 4/4 1951, 9/ 6 1952, 19/6, 20/9, 21/12 1954, 4/4 1955, 23/12 1957, 27/11, 21 o 22/12 1959, 5 o 30/9, 31/12 1960, 3/6, 3/11, 21/12 1961, Jönköpings-posten 22/10 1951, 13/6, 20/12 1952, 28/4 1955, 31/12 1956, 30/9 1959, 15/9, 31/12 1960, 21/12 1961, Oskarshamns--tidningen 3/12 1951, Gränna tidning 13/6 1952, Laholms tidning 5/1 1955, Ljungbytidningen Smålänningen 7/1 1955, Östra Småland 1 o 10/12 1955, Kalmar, SDS 23/5, 5 o 7/8, 4/9 1957, 26/2 1958, Smålands folkblad 25/11 1960, 1/12 1961, Jönköping, Kalmar läns tidning 1/11 1963, Strömstads tidning 24/1 1967.

Utgivit: Vita Caroli Linnaei. Carl von Linnés självbiografier. På uppdrag av Uppsala univ. Sthlm 1957. 235 s, 16 s pl, 3 s faks. (Tills med A H Uggla.) — Dens, Nemesis divina. [Omsl: Den gudomliga vedergällningen.] Sthlm 1968. 242 s. (Tills med T Fredbärj.) Övers: Miinchen 1981. 372 s.

Redigerat: Uppåt! Utg genom Sveriges kristliga gymnasiströrelse. Arg 16—17, 1919—20. Upps. — Göteborgs nations skriftserie. 1, Upps 1921. 71 s. [Föret; tills med J Cullberg m fl.] — Studier och tankar tillägnade J. A. Eklund ... 7 jan 1933. Sthlm 1932. 4:o. 256 s. [Anon.] - Upp till Herrens gårdar. Stiftsblad (ör Strängnäs stift. Arg 33, 1943. Strängnäs. — I redaktionskomm för: Kyrkor under korset, Luthersk kyrkohjälp, årg 14:4—16:4, 1945—47, Lund; Västergötlands kyrkor, Göteborgs stift, 1-4,6-7/8, 10-11, Gbg 1947-50 [omsl; tills med F Wildte o H Widéen]; Vår svenska kyrka, Gbg 1950, 4:o, 924 s (tills med Eric Nilsson); Göteborgs stift i ord och bild, Sthlm 1950, 4:o, 1007 s, 8 pl, 1 kartbl [föret; tills med G Nelson m fl]; Lutherhjälpen, Tidskr för Lutherska världsförbundets sv avd (sektion), årg 1-9:3, 1948-56, Lund.

Källor och litteratur

Källor o litt: Allm kyrkomötets prot 1936, 1941, 1948, 1951, 1953, 1957 o 1958; C Bexell, Biskop E M 60 år (Barometern 4 nov 1955); Biskop E M (En julbok till förs:arna i Gbgs stift 1950); B Gustafsson, Småkyrkorörelsen, Dess historiska bakgrund (1955); E Hagard, E M in memoriam (Gamla latinares årsb 1977); Handl:ar ang prästmötet i Växjö 1953 (1954); d:o 1959 (1959); G Herthelius, Sveriges kyrkliga studieförb inför en ny epok (Kyrklig studiefront 1963, nr 7–8); C A Hessler, Statskyrkodebatten (4964); L Håkanson, Nemesis Divina violata (SLSA 1982–83, 1983); E Hård af Segerstad, I biskopars följe (Växjö stifts hembygdskal 1978); A Jarlert, Du Herrens tjänare, Minnes-teckmar över ... präster i Gbgs stift (1981); Kunskap o tro. Uppsatser tillägn E M den 6 nov 1955 (1955); Kyrka o hem. Kyrkligt månadsblad för Växjö stift, 1950–62; B J Lindberg, Kamratfören.s förste hedersordf (Gamla latinares årsb 1952); N Lindgren, EM – kyrkokristen utan prefix (Barometern 23 juni 1950); S Lindroth, Linnéforskn under tvåhundra år (VSUÅ 1965–1966, 1966); J Redin, E M har avlidit (Smålandsposten 23 mars 1977); dens, Med pelarstoder tolv (1982), s 267 f; Å Rydeman, Prästprofiler, 2 (Prästmötet i Växjö 1978, Minnesteckn:ar ..., 1978-79); G Samuelsson, Biskop M 60 år (Smålandsposten 3 nov 1955); C A Sellgren, Ett vänporträtt av biskop E M (Kyrka o hem 1962); T Simonsson, Kyrkomötet argumenterar (1963); P-O Sjögren, E M 1895-1977, Minnesteckn (VVSÅ 1978); M Sj[östrand], 60-årig biskop är med stiftet väl tillfreds (Smålandsposten 3 nov 1955); G Stenvall, Den nye biskopen (ibid 23 juni 1950); Stiftskrönika [av skilda förf] (Växjö stifts hembygdskal 1951–62); O Thulin, Sommarsöndag i Klövedal. E M in memoriam (ibid 1977); B Wahlund, Minnesord över präster ... (Strängnäs stifts prästmöteshandhar 1980, 1981); Vi från Vega. Gamla Vegapojkars kamratförems tidn, Ju-bileumsnr febr 1956; Växjö stift, matr (1966); Växjö stiftstidn:ar 1950-62.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
A C Elis Malmeström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10219, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oloph Bexell), hämtad 2019-02-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10219
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
A C Elis Malmeström, urn:sbl:10219, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oloph Bexell), hämtad 2019-02-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se