Edward O Liljewalch

Född:1833-01-30 – Katarina församling, Stockholms län
Död:1915-08-20 – Oscars församling, Stockholms län

Affärsman, Redare, Kommunalman


Band 23 (1980-1981), sida 57.

Meriter

3 Liljewalch, Edward Olof, son till L 2, f 30 jan 1833 i Sthlm, Kat, d 20 aug 1915 där, Osc. Kontorspraktik i Visby 53—56, inneh grosshandels- o rederifirman E Liljewalch där 56—70, konsularägent för USA där 60—70, huvudman för Östersjö dykeribolag i Sthlm 65-67, huvudredare för bärgningsångaren Neptun där 27 aug 70—26 sept 72, huvudredare o chef för Bergnings- & dykeribolaget Neptun 26 sept 72-15 april 94, VD för Bergnings- & dykeriab Neptun 15 april 94—15 april 01, led av Sthlms stadsfullm 87-06 (led av drätselnämndens första avd 93—96, ordf där 96—01, ordf i drätselnämnden in pleno från 01, led av styr för Sthlms gas- o elektricitetsverk 94—98, ordf där från 98, led av handels- o sjöfartsnämnden 95—03, av beredn:utsk 00—04).

G 13 juni 1858 trol i Bunge, Gotl, m Emilie Wilhelmina Grubb, f 24 april 1837 i Fleringe, Gotl, d 20 jan 1917 i Sthlm, Kungsh, dtr till sjökaptenen o köpmannen Edvard Israel G o Anna Fredrika Alexandersson.

Biografi

Edward L sändes redan från 10-årsåldern på årslånga, vidsträckta studieresor, först med brigantinen Bull från faderns rederi på världsomsegling, o besökte bl a Amerika, Kina, Australien o Västafrika. Han utbildades för handelsyrket, o efter hemkomsten till Visby praktiserade han några år på kontor. I samband med Krimkriget detacherades engelska o franska flottenheter till Visby, o stadens affärsliv blomstrade upp för en tid. 23 år gammal etablerade L där egen grosshandel förenad med rederi under firma E Liljewalch. Landets sista privilegierade "dykeri- och bärgningscompagnie" hade upphört 1831 o bärgandet av skeppsbrutet gods blivit föremål för enskild spekulation. L tog sig an problemet för Gotlands del o skaffade bärgningsutrustning till några av sina mindre fartyg.

Då fadern lämnat Visby 1864, flyttade även L till huvudstaden. Där bildade han 1865 Östersjö dykeribolag o lät bygga bärgningsångfartyget Assistance, som utrustades med ångpumpar, dykarapparater m m. L:s fartyg eldhärjades dock o bolaget upplöstes 1867, varefter han personligen utförde bärgningar med en liten lastångare. Ett danskt bolag konkurrerade o hade båtar längs sv kusten, varför L beslöt bilda ett nytt bolag för en stark, välutrustad s k dykareångbåt. Försäkringspremierna för totalförlust hade också nått rimlig nivå. 6 nov 1869 inbjöd L till aktieteckning på Sthlms börs. Själv tecknade han för 30 000 kr, Lars Hierta för 15 000, varvsägare William Lindberg för 10000 osv till sammanlagt 135000 kr. W Lindbergs verkstads- & varfs ab fick beställningen. Båten döptes till Neptun i aug 1870 (moderniserad o i tjänst till 1956). Den var på 243 bruttoton o mätte 43,67 m. L valdes till huvudredare. Hans bror stadsmäklaren Tom L (s 51 f) hörde också till stiftarna o upplät sitt kontor Slottsbacken 8 åt företaget (från 1879 Skeppsbron 34). 7 sept 1870 avgick Neptun för bolagets första uppdrag: att från Slite till Sthlm för 1 700 kr bogsera den havererade finska briggen Emilie. Sedan följde beställningarna i tät följd, o L kunde 6 juli följande år beställa en bärgningsångare till, Poseidon. Då den levererades av Lindbergs varv 1872, antog bolaget namnet Bergnings- & dykeribolaget Neptun. 1874 byggdes bärgningsångaren Hercules i Hamburg o Hero vid Motala mek verkstads ab. Firman Tozer, Hewitt & Co i London (senare Morice, Tozer & Beck Ltd) blev 1875 bolagets agent i England, Skottland, Irland o Wales. 1877 höjdes andelskapitalet till 650000 kr, o bärgningsflottan utökades i rask takt. Bolaget hade hektiska höstar pga tjocka o snöstorm, som förorsakade mängder av strandningsolyckor. L utverkade av ryska myndigheter rätt att hålla fartyg vid Finlands o Rysslands kuster. Han inledde sedan affärsförbindelser o ordnade agenturer i de flesta orter vid Finska viken. 1882 upprättade han filial i Reval under firma Bergungs und Taucher Gesellschaft Neptun in Reval. Firman omorganiserades 1884 till ab Russisch Baltische Bergungs und Taucher Gesellschaft Neptun o moderbolaget innehade alla aktier. Filialen måste dock avvecklas 1887, o uppehållstillstånden i ryska farvatten indrogs med 1888 års utgång. L övertog då i stället av Nordischer Bergungs-Verein i Hamburg tre mindre bärgningsfartyg, som hade rätt att gå under rysk flagg. 1890 stängdes även denna möjlighet att utöva sjöräddning vid de ryska östersjökusterna.

Bolagets första arbete utanför Östersjön gällde den engelska ångaren Easington, som strandat i Svarta havet 1889. För samarbete i Medelhavet o angränsande vatten lyckades L få till stånd en seglationsförening, International Salvage Union Ltd. Det tyska bolaget sände sina tre fartyg, det danska o svenska vardera ett för utplacering mellan Gibraltar o Konstantinopel (överenskommelsen gällde delvis ännu 1970).

Neptunbolaget fick internationellt anseende särskilt efter räddningen av den tyska emigrantångaren Eider i Engelska kanalen 1892. Den mest berömda bärgningen under L:s tid gällde dock det engelska pansarfartyget Howe om 10 300 tons deplacement, som strandat vid Ferrol på spanska kusten o som flottogs 30 mars 1893 (bärgningslön 35 000 pund). L:s reseinspektör W R Edlind, som lett arbetet, hedrades med engelsk knightvärdighet, o L blev kommendör av Vasaorden.

1894 ombildade L bolaget till Bergnings-& dykeriab Neptun med 1,5 milj kr i aktiekapital o var själv huvuddelägare o VD. Under senare år strävade L efter att kunna utföra arbeten på större djup än dykarnas 30 m. Med den sk Wallerska tuben upptogs 1896—97 ångfartyget Södra Sverige i Sthlms skärgård från 56 m djup. Då L p ga sjukdom 1901 avgick från VD-posten o ur styrelsen, ägde bolaget 12 bärgningsfartyg, en mängd pråmar med lyftkranar, ångpumpar, dykarapparater, tätningsattiralj mm o en stab på c:a 300 fackutbildade arbetare.

L skapade ett ordnat sv sjöräddningssystem o ett världsbekant bärgningsföretag med mycket vidsträckt verksamhetsområde. Hans insatser vittnade om energi, intelligens o affårsskicklighet. Under hans chefskap utförde bolaget 1 777 bärgningar o räddade värden för omkr 122 milj kr.

Som ordförande i drätselnämndens första avdelning hade L under en lång följd av år ansvaret för Sthlms finanser o fastighetsaffärer. Under hans tid förvärvades stora lantegendomar, o när det gällde exploateringen av dessa samarbetade L nära särskilt med stadsingenjören H Ygberg. Politiskt var L inte särskilt profilerad, men han verkade kraftfullt för det allmänna, när det gällde tomtpolitiken i innerstaden o när det var fråga om att hävda kommunens ledning över stadens expansion genom stora markförvärv. Ledamöter med fastighetsintressen höll han kort, om de visade tendenser att låta privatekonomiska synpunkter komma till uttryck i fullmäktige. Det har sagts om L att han även som kommunalman var skicklig i affärer, "med lust att regera och med hårda nävar ... Som talare var han kort, saklig, onekligen också något tråkig" (Larsson, s 453). Han lämnade sina kommunala uppdrag först vid 73 års ålder, men följde även därefter noggrant de politiska händelserna.

Författare

Rune KjellanderSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Bärgningsbolagets arkiv (bl a årsberättelser from 1871, korrespondens, div räkenskaper m m) hos Neptun Transport & Marin Service ab, Sthlm. — Ev Gegerfelt, Sv storföretag, 2 (1948); Y Larsson, På marsch mot demokratin (1967); A Mattsson, Loggbok från Neptun (1970); Minnesskr vid Sthlms stadsfullm:s femtioårsjubileum ... 1913 (1913); E Smith, Bärgnings- o dykeriväsendet (G Sundbärg, Sveriges land o folk, 1901); SPG 22 (1906); Sthlms näringsliv, 3 (1925); J Sundberg, Bergnings- o dykeriab Neptun (Boken om Sthlm i ord o bild, 1901); Sveriges äldsta företag ed C Forsstrand (1923).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edward O Liljewalch, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10279, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Kjellander), hämtad 2021-04-13.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10279
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edward O Liljewalch, urn:sbl:10279, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Kjellander), hämtad 2021-04-13.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se