F Josua Linders

Född:1882-10-26 – Kristine församling, Västra Götalands län
Död:1938-10-16 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Statistiker


Band 23 (1980-1981), sida 413.

Meriter

Linders, Frans Josua, f 26 okt 1882 i Gbg, Kristine, d 16 okt 1938 i Uppsala. Föräldrar: handelsföreståndaren Frans Wiktor Pettersson o Karolina Elisabet Svensson. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 27 maj 02, inskr vid GH 2 okt 02, inskr vid LU 16 jan 03, FK 14 sept 06, eo amanuens vid Lunds astronomiska observatorium 14 sept 06–31 jan 08, ord amanuens där 1 febr 08–31 jan 09, lärare vid Eslövs ensk lärov ht 06–ht 07, vid Lunds privata elementarskola ht 10–ht 11, FL vid LU 27 okt 11, eo tjänsteman vid statistiska centralbyrån (SCB) 16 sept 12, amanuens där 31 dec 12, eo amanuens i socialstyr 1 jan 13–15 jan 14, upprätthöll aktuarietjänst vid SCB 1 jan 14–31 mars 17, statistiker i Sv sockerfabriksab 1 april 17–31 mars 19, amanuens o tf aktuarie vid SCB 16 sept 19–1 maj 21, aktuarie vid skolöverstyns statistiska avd 1 jan 21–1 okt 22, statistiker och souschef vid statens institut för rasbiologi 1 juni 22–31 jan 27, sekr i styr där 4 okt 22–31 jan 27, inskr vid UU 6 maj 25, disp 10 okt 25, doc i statistik 16 okt 25, FD 31 maj 26, tf prof i statistik 15 nov–15 dec 26, 1 sept–15 dec 27, 3 okt 28–10juni 29 o 1 mars 30–26 nov 31, allt vid UU, tf prof i statistik vid LU 1 febr–31 maj 27, tf inspektör vid Sv arbetsgivareförems statistiska byrå 16 sept 27–15 jan 28 o 3 okt 28–31 aug 29, bibliotekarie vid SCB 18 okt 29–3 dec 30, förste aktuarie där 4 dec 30–26 nov 31, ledare av 1930 års folkräkning 1 jan–26 nov 31, prof i statistik vid UU från 27 nov 31, led av internationella statistiska inst 1933. – LVHU 33.

G 23 juni 1910 i Lund m Maria (Maja) Naémi Strömberg, f 14juli 1881 i Mönsterås, Kalm, d 9 febr 1970 i Sthlm, Maria, dtr till kh Charles Fredrik Lars Vilhelm S o Hulda Helena Cecilia Charlotta af Ekenstam.

Biografi

Under studieåren vid högskolan i Gbg deltog Josua L i det politiska föreningslivet. Hans liberalradikala engagemang har dock inte avsatt några spår i hans senare produktion, som bl a berör demografi o inkomstfördelningsproblem. Hans fil kand:ex omfattade ämnena matematik, astronomi o mekanik. Under hans tid som amanuens i astronomi vid Lunds observatorium utvecklades hans intresse för statistik under intryck av astronomiprofessorn C W L Charlier (bd 8). 1931 utnämndes L till prof i statistik vid UU. Professuren hade sedan 1910 innehafts av Gustav Sundbärg o därefter av Nils Wohlin.

L:s vetenskapliga huvudarbeten behandlar demografiska, antropologiska o finansstatistiska problem o material. Det demografiska huvudarbetet är doktorsavhandlingen Demografiska studier rörande svenska kyrkans prästerskap (1925). Undersökningen bygger på ett omfattande statistiskt källmaterial från början av 1500-talet fram till 1920. Det ur allmän synpunkt intressantaste är den belysning L ger av prästernas sociala ursprung. De befolkningsstatistiska uppgifterna avseende dödlighet o ålderssammansättning är också av intresse vid jämförelse med andra yrkeskategorier. Avhandlingen är ett exempel på god o nödvändig källkritik av historiskt statistiskt material. Arbetet har ett bestående historiskt värde som undersökning av en visserligen begränsad men betydelsefull sektor av sv samhällsliv.

Det tillsammans med rasbiologen Herman Lundborg utgivna verket The racial characters of the Swedish nation (1926) hör till L:s väsentligaste arbeten. Det präglas av medförfattarens ämnesval o rasbiologiska synsätt. L:s medverkan har medfört statistisk stringens vid behandlingen o presentationen av stoffet. Ett av L:s senaste arbeten (1936) behandlar det åtminstone hitintills ständigt aktuella ämnet angående studietidens längd. Det gäller här avlagda fil ämbetsexamina vid UU. Betydande variationer konstaterades. Sambandet mellan studietid, betygssumma o antalet lästa ämnen analyserades ingående.

L var verksam som yrkesstatistiker vid statistiska centralbyrån (SCB) o rasbiologiska institutet men även vid kommerskollegium, socialstyrelsen o Sv sockerfabriksab. Arbetet på dessa verksamhetsfält var säkerligen till större delen rutinbetonat. Den praktiska erfarenhet av statistiskt material som L på så sätt förvärvat präglade i stor utsträckning hans vetenskapliga verksamhet.

Under 1931 ledde L 1930 års folkräkning, ett arbete som han endast hann påbörja före sin professorsutnämning. Kort tid efter utnämningen deltog L o dåv överdirektören för SCB R Sandler i ett möte med nordiska chefsstatistiker, där L:s insatser bl a medförde förbättrad statistik över barnadödligheten i Sverige.

L:s vetenskapliga skrifter utmärks av en realistisk uppfattning av de statistiska materialens möjligheter till meningsfylld analys. Till hans vetenskapliga framtoning hör dock en viss brist på nyskapande fantasi. L:s teoretiskt-statistiska arbeten är av mindre omfattning. Han verkade huvudsakligen före den tid, då den statistiska teorin utvecklades på grundval av nya begrepp o metoder tillförda av bland andra Fisher, Neyman o Pearson. L:s bestående insatser ligger i de ovan nämnda arbetena inom tillämpad statistik.

Författare

Sten MalmquistSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se UUM 1936, s 203 f. o 1937–1950, s 332.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 27 nov 1931, nr 28, RA. - K Kock, Statistiska centralbyrån 100 år (1959); E Olsson, rec av L:s o F E Länder, En statistisk undersökn rör vid UU under åren 1909-34 avlagda fil ämbetsexamina (StvT 1937); F Ström, Min ungdoms strider (1940), s 105 108 185; UUM 1936 o 1937-50.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
F Josua Linders, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10534, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sten Malmquist), hämtad 2020-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10534
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
F Josua Linders, urn:sbl:10534, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sten Malmquist), hämtad 2020-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se