Sten M C Lewenhaupt

Född:1882-02-27 – Östra Vingåkers församling, Södermanlands län (på Krämbol)
Död:1969-09-07 – Katrineholms församling, Södermanlands län

Diplomat, Bibliotekarie, Arkivman


Band 22 (1977-1979), sida 639.

Meriter

14 Lewenhaupt, Sten Mauritz Carl, sonson till L 9, f 27 febr 1882 på Krämbol, Ö Vingåker, Söd, d 7 sept 1969 i Katrineholm. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Claes Axel August L o grev Louise Caroline Charlotte Lewenhaupt. Mogenhetsex vid hal i Nyköping vt 00, inskr vid UU ht 01, underlöjtn i livreg:s husarers reserv 19 dec 02— 27 febr 15, FK vid UU 14 sept 07, inskr vid handelshögsk i Köln 29 okt 07, studier i ryska där 07—08, attaché (konsulsaspirant) i UD 30 okt 08, tf andre arkivarie där 25 juni 09, ord 31 dec 09, extra förste arkivarie 31 dec 17, tf förste sekr 19 febr 18, ord 26 sept 18, förste arkivarie o chef för chiffreringskansliet 12 sept 19, legationsråds nhov 15 dec 22, bibliotekarie 1 juli 23, avsked 28 febr 47.

G 1) 13 aug 33 i Sthlm, Engelbr, m Signe Wilhelmina Lindgren, f 16 maj 88 i Enköping, d 7 febr 45 i Sthlm, Engelbr, dtr till köpman Karl Johan L o Wilhelmina Lindholm; 2) 3 mars 46 i Tölö, Hall, m Martha Elvira Craf oord, f 26 sept 03 i Moholm, Mo, Skar, d 28 sept 51 på Stocktorp, Flen (enl db för Mellösa, Söd), dtr till disponenten Knut Georg Eugen C o Maria Dorotea Emerentia Erasmie samt förut g m dir Johan Allan Eklund; 3) 24 juni 53 i Sthlm, Kungsh, m Christina (Stina) Elisabeth Wilhelmina Dyrssen, f 31 okt 91 i Kristianstad, d 28 jan 69 i Katrineholm, dtr till major Valdemar Christian D o Signe Sirenius samt förut g m överstelöjtn Sven Evald Roland Wallman.

Biografi

Sten L ämnade först bli kavallerist men övergick till att studera humaniora, bl a historia, i Uppsala. I UD publicerade han traktatsamlingar o register o redigerade under många år UD:s kalender. Hans huvudintressen var ordens- o personhistoria. L:s utpräglade sinne för matrikeldata ådagalades redan i den 1925 publicerade handboken Staternas främste under nyare tiden. Ännu större värde som arbetsinstrument för historiker o andra forskare fick det 62 utgivna arbetet Svenska högre ämbetsmän från 1634. Boken omfattar mer än 4 000 personer med angivande av namn o ämbetstider o vittnar om L:s samvetsgrannhet o flit. Intrycket av vederhäftighet består trots att några recensenter framförde krav på kontroll av de presenterade ämbetslängderna särskilt för äldre tid o L:s beroende av det elgenstiernska ättartavleverket är påfallande.

L var anspråkslös, vänsäll o kvick, en glad ordensbroder, som gärna lät sin poetiska ådra flöda. På sin ålderdom återvände han till sin sörmländska fäderne- o mödernebygd o bosatte sig först på Stocktorp i Flen, sedan på Barksäter i ö Vingåker o därefter i Katrineholm.

Författare

Bertil BrooméSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Strödda brev från L i RA o KB (bl a 8 till M Lagerberg).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Historik över utrikes ärendenas behandling i Sverige [sign] (Kungl. utrikesdepartementets kalender 1924, Sthlm, s 158—170). — Staternas främste under nyare tiden. Namn och årtal. Statschefer, ministerpresidenter och utrikesministrar. Svenska statsråd och riksdagsmän samt vissa högre äm-betsmannagrupper inom civil och kyrklig förvaltning. Sthlm 1925. XXIII, 201 s. — Gustav IV Adolfs olika gravplatser. Meddelande (PHT, årg 29, 1928, Sthlm, s 247; även sep (1) s). — När och hur böra ordnar bäras. Kortfattad handledning. Eskilstuna 1929. 35 s, 5 pl-bl. (Tills med E E Areen.) 2., omarb o utök uppl 1943. 56 s, 8 pl-bl. 3., omarb uppl av S L 1953. 55 s, 9 pl-bl. — När prins Louis Napoleon reste som svensk greve (PHT, 31, 1930, tr 19 [30—] 31, s 69—72). — Hyllningsdikt ägnad justitierådet Axel Borgström i anledning av hans den 17 september 1932 inträffade 70-årsdag. Föredragen vid Arla Coldinu ordens högtidssammanträde den 24 sept. 1932. [Rubr.] Sthlm 1932. (4) s. [Undert.] — De nordiska ländernas riddarordnar. D 1—3. Sthlm 1942. (Tills med E E Areen.) 1. XXXV, 319 s, 1 portr, 34 pl-bl. 2. VI s, s 321—523, 227 s, pl-bl 35—38. 3. VIII, 138 s, 5 pl-bl, 55 s, 2 pl-bl, 170 s, 7 pl-bl. — Sveriges överenskommelser med främmande makter. Sakregister ... 1912—1940. Sthlm 1943. 12 s. — Traktatöversikt. Främmande makters ställning till för Sverige bindande internationella avtal. Sthlm 1948. XVII, 188 s. — Ett och annat om sällskapsordnar i Sverige (Arte et marte, årg 46, 1950, Bromma, s 16—22). — Glimtar från Claestorp (ibid, 48, 1952, s 13—17). — Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk inom central och lokal förvaltning m. m. Namn och årtal. Sthlm 1962. 255 s. — Dikter under pseud Sasso i Tal och kväden i samfundet S.H.T. 1935 o 1966, Upps.

Utgivit: Recueil des traités, conventions et autres actes diplomatiques de la Suéde en-tiérement ou partiellement en vigueur au ler janvier 1926. T 1—2. Sthlm 1926—27. XI, 764, XXVIII, 962 s. — Axel Lagrelius' Kina-resa av honom själv berättad för S L. Sthlm 1928. 310 s, 1 portr, 1 karta, 2 pl. — Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. D 15. 1900—1905 26/10. Sthlm . . . 1934. 614 s, 4 kartor. ( [Omsl:] Sveriges och Norges traktater med främmande makter . . . , 6.) —-Vardagsliv på Rosendals slott år 1851. Kammarherrens hos kronprins Carl, greve Adam Lewenhaupts dagbok. 22 aug.—4 okt. samt 31 okt. (PHT, 66, 1968—69, tr 1970—72, s 1—49).

Redigerat: Kungl. utrikesdepartementets kalender 1910—1920, 1924, Sthlm.

Källor och litteratur

Källor o litt: L:s persondossierer i UD:s arkiv i RA o i UD.

H Gillingstam, rec av L:s Sv högre ämbetsmän ... (HT 1963, s 241 f); dens, rec av U Sjodell, Riksråd o kungl råd (HT 1977); C Lewenhaupt, På Claestorp — förr o nu (1963); N L Rasmusson, Ämbetsmannaläng-der (PHT 1963); UD :s kal 1946 (1946); Väd 1965.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sten M C Lewenhaupt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11291, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bertil Broomé), hämtad 2022-10-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11291
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sten M C Lewenhaupt, urn:sbl:11291, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bertil Broomé), hämtad 2022-10-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se