Gustaf (Gösta) L Klemming

Född:1880-02-16 – Klara församling, Stockholms län
Död:1966-08-08 – Lidingö församling, Stockholms län

Industriidkare


Band 21 (1975-1977), sida 289.

Meriter

6 Klemming, Gustaf (Gösta) Leonard, son till K 3, f 17 nov 1880 i Sthlm, Klara, d 4 maj 1966 i Lidingö. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 98, ord elev vid KTH 6 okt 98, avgångsex från dess fackavd för maskinbyggn:konst o mek teknologi 10 juni 01, studier vid Techn Hochschule i Berlin-Charlottenburg 01—02, anställd vid prof Alois Riedlers konstruktionsbyrå där 01—02, studieresa till USA 03—04, anställd vid American Locomotive Co, Schenectady, N Y, USA, 03, verkstadsing o chefsassistent vid firma Nydqvist & Holm, Trollhättan, 04—08, verkstadschef vid Vagn- & maskinfabriks ab, Falun, 08—11, styrded, disponent o VD vid Gunnebo bruks nya ab, Gladhammar, Kalm, 11—22, hade flera kommunala uppdrag där, bl a ordf i kommunalfullm 11—22, led av styr för Östergötlands östra landstormsförb o för Tjusts landstormsfören 11—22, ordf i Kalmar läns n skytteförb 18—22, statens ombud i styr för Vimmerby-Ydre järnvägs ab 18—24, styr:led o disponent vid Köpings mek verkstads ab 23—28, VD där 28—39, jourhavande styr-led där 40—42, led av stadsfullm, drätselkammaren, hamnstyr o elverksstyr i Köping 23—27, av styr för handelskammaren i Örebro o Västmanlands län 23—28, ordf i styr för Köping-Arboga landstormsfören 23—30, led av styr för Sveriges maskinindustrifören (från 41 Sveriges mek verkstäders förb), Sthlm, 23—46, för Telefon ab L M Ericsson, Sthlm, 25-40, verkstadsdir där 27—40, led av styr för Max Sieverts fabriks ab o ab Alpha, Sundbyberg, Sv radio ab, Sthlm, m fl dotterföretag 28—40, befälhavare för Köpings landstormsområde 26, led av Västmanlands läns landsting 27—30, medstiftare o ordf i styr för sv-polska handelskammaren, Sthlm, 29—50, ordf i styr för ab Centralbadet, Sthlm, 30—54 (led 23), led av styr för Sveriges elektroindustrifören, Sthlm, 31—39, ordf i Sv Tekn F:s avd för industriell ekonomi o organisation 36, befälhavare i Sthlms hemvämsområde 40—42, VD i rikskomm för lindrande av nöden i Finland, Norge o Danmark 40—43, sakk medarb i statens industrikommission (från 50 statens handels- o industrikommission), Sthlm, 42—58.

G 23 juli 06 i Trollhättan m Amanda (Mandis) Ågren, f 15 juni 78 där, d 15 april 50 i Lidingö, dtr till disponent Hugo Å o Amanda Wallström.

Biografi

Gösta K gick först i faderns fotspår o tjänstgjorde vid verkstäder, som tillverkade rullande järnvägsmateriel. Men 1911 blev han 30 år gammal VD o disponent för Gunnebo järnbruk i Småland, där järntråd o spik framställdes. Under K:s chefskap utvidgades manufakturverket o försågs med automatiska, snabbgående arbetsmaskiner. Bruket sysselsatte omkr 225 man o omfattade valsverk, tråddragningsmaskin, kätting-o spiksmedja, kvarn, såg o elektricitetsverk. Järnvägsstation var Verkebäck på Västervik-Hultsfreds järnväg, o Ankarsrums bruks lastageplats användes för ångbåtstrafiken två gånger i veckan till Sthlm, där bruket hade kommissionslager. Gunnebo ansågs då vara landets största tillverkare av ståltrådsstängsel, trådspik o kättingsmide med marknad i hela Skandinavien. 17 lät K anlägga en filial i Varberg —• ett stort manufakturverk med modern utrustning — varvid aktiekapitalet höjdes från 0,9 till 3,2 milj kr. K lämnade 22 Gunnebo, som nu var ett välorganiserat företag, men även i fortsättningen kallade han sig gärna bruksdisponent 0 deltog flitigt i Sancte Örjens gille, som främjar forskning i bruks- o bergshantering.

K var även delägare i Köpings mek verkstads ab o vid detta bolags rekonstruktion tillträdde han själv disponentposten 23. Företaget specialiserade sig på verktygsmaskiner, ett område, som i hög grad intresserade honom. Även här visade K sin skicklighet som administratör o Köpings mek verkstad befäste sitt anseende för förnämliga, effektiva arbetsmaskiner. 28 efterträddes K som disponent av överingenjör Omar Hallström (bd 18, s 53), vars farfar grundat företaget, men kvarstod som VD, trots att han flyttat till Sthlm.

Från 25 var K samtidigt styrelseledamot i Telefon ab L M Ericsson tillsammans med faderns forna styrelsekolleger Karl Fredrik Wincrantz o Hemming Johansson (bd 20), — den förre VD, den senare teknisk direktör. 27 knöts även K till direktionen o blev chef för telefonfabriken vid Tulegatan med kontor i Döbelnsgatan 18. Året därpå införlivades med företaget Sieverts kabelverk o ab Alpha (bakelitartiklar), i vilka bolag, jämte flera senare in- o utländska dotterföretag, Hemming Johansson o K blev styrelseledamöter. På K:s initiativ bildades 29 sv-polska handelskammaren, där han själv var styrelseordf.

30 köptes aktiemajoriteten i LME-koncernen av Ivar Kreuger, men denne kom in i företaget vid en så sen tidpunkt, att det ej nämnvärt hann invecklas i hans affärer. K behöll ända till 40 det administrativa chefskapet över den sv tillverkningen men avgick vid 60 års ålder inför utflyttningen till det nya fabrikskomplexet i Midsommarkransen.

Därefter var K bl a i fyra år VD för den s k rikskommittén, där kronprins Gustav Adolf var ordf. Den hade tillkommit för att lindra nöden i de krigsdrabbade grannländerna, o K utgav en berättelse över dess verksamhet. K:s stora organisationsförmåga togs även i anspråk i kommunala uppdrag o i branschsammanslutningar. Han deltog också livligt i det frivilliga försvarsarbetet, blev 26 kompanichef vid landstormen o var 42 såsom hemvärnsområdesbefälhavare initiativtagare till hemvämsfonden. Inom statens industrikommissions verkstadsavdelning hade han under krigsåren hand om plan- Ar KLI

läggningen av civila verkstadsarbeten o var sedan under många år sakkunnig medarbetare.

Författare

Rune KjellanderSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Samband mellan konstruktion, tillverkning och försäljning (TT, årg 69, 1939, Sthlm, 4:o, allm avd, s 393—395; omtr i Kurs i försäljningsorganisation, Sthlm (tr Norrköping) 1939, 4:o, s 89—91).

Redigerat: Kurs i försäljningsorganisation. Sthlm (tr Norrköping) 1939. 4:o. 131 s. — Redogörelse för Rikskommitténs verksamhet. Aren 1940—1942. Sthlm 1942. 89 s. [Föret.]

Källor och litteratur

Källor o litt: LME-koncernens arkiv, Sthlm.

T Althin, G K (Dödsrunor utg av S:te Ör-jens gille, bd 7, 1966); Gunnebo bruks ab, Gunnebobruk (E v Gegerfelt, Sv storföretag, 1, 1945); Gunnebo bruks nya ab, Verkebäck (Baltiska ingeniörskongressens industribok, 1914); Gunnebo bruks nya ab, Verkebäck (Sveriges äldsta företag . . ., ed C Forsstrand, 1923); Kristidskal, ed G Ericson (1943), s 67; Kända stockholmare (1936); Köpings mek verkstads ab, Köping (Sveriges äldsta företag . . ., ed C Forsstrand, 1923); Sieverts kabelverk, Minnesskr över de första 50 åren (1938); Stor-Sthlm, ed W Swahn (1950); Sverige. Geogr, topografisk, statistisk beskrifn, 2 (1916—17), s 371; Sveriges handelskal; Sv industrien 1907 (1906); Sv industrikal; SvTeknF. — Nekr i SvD 6 maj 1966.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustaf (Gösta) L Klemming, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11583, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Kjellander), hämtad 2019-02-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11583
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustaf (Gösta) L Klemming, urn:sbl:11583, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Kjellander), hämtad 2019-02-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se