Jacob G Klingwall

Född:1786-03-23 – Närs församling, Gotlands län
Död:1866-12-19 – Roma församling, Gotlands län

Präst, Fornforskare, Skolman


Band 21 (1975-1977), sida 342.

Meriter

Klingwall, Jacob Gustaf, f 23 mars 1786 i När, Gotl, d 19 dec 1866 i Roma, Gotl. Föräldrar: kh Gustaf K o Christina Lutteman. Skolstudier i Visby, inskr vid UU 5 nov 05, FK 1 april 12, magister 15 juni 12, adjunkt vid Visby skola 8 okt 12, hospitalssyssloman 16—21, disp för lektorat 20 sept 20, lektorsex 18 okt 20, lektor i matematik o fysik vid Visby gymn 17 jan 21, rektor där 24 o 28, prästv 20 jan 26, pastoralex 15 mars 26, prebendekh i Väskinde 28, prost där 9 april 28, bankorevisor 35, 39 o 55, kh i Roma 14 maj 42 (tilltr 1 aug 42). — VHAA:s stora prismedalj 24.

G 3 aug 13 i Sthlm, Jak, m Aura Maria Westling, f 11 juli 91 i Sthlm, d 22 juli 75 i Roma, dtr till lantbrukaren Peter W o Anna Maria Thunberg.

Biografi

K växte upp i ett prästhem, o båda föräldrarna var prästbarn. Som nittonårig kom han till Uppsala univ, där han ägnade sig åt naturvetenskapliga ämnen, främst matematik o astronomi, o utgav i samband därmed en liten skrift om stjärnhimmeln. Men även rent matematiska problem intresserade honom, vilket framgår av hans matematiska anteckningar o hans geometriskt konstruerade karta över Skandinavien. Under sina studieår var han informator för Lars Johan Hierta. Han synes ha haft anknytning till fosforisterna o utförde i kopparstick titelvinjetten till första numret av tidskriften Phosphoros 1810 o ett titelblad till Poetisk kalender 12.

Sedan K avlagt sin magisterexamen, återvände han till Gotland o blev adjunkt vid trivialskolan o senare lektor vid det 20 nyinrättade gymnasiet i Visby. Han var känd för sin intelligens o korrekthet o var en mycket omtyckt lärare. Under några år var han också rektor för gymnasiet. Han upptogs från början i den intellektuellt mycket livaktiga kretsen kring Pehr Säve, gymnasiets förste rektor. Vid denna tid började K ägna sig åt Gotlands o Visbys förflutna o blev en av de tidigaste förespråkarna för bevarandet av Visby stads ruiner, vilket intresse med tiden kom att dominera hans tillvaro. Han var en mycket god tecknare o har lämnat efter sig en rad vackra bilder främst av ruinerna i Visby. Han har också på länsstyrelsens uppdrag uppgjort byggnadsritningar för ombyggnad av residenset o uppmätningsritningar till kronomagasinet i Visby. Sitt praktiska sinne visade han som syssloman för hospitalet. Han utgav också under 11/2 års tid Wisby Lördagsblad (25—26), där han skrev en mängd anonyma artiklar.

K:s naturvetenskapliga forskningar förde honom fram till en neologisk religionsuppfattning, vilket bl a framgår av hans bevarade predikningar o av hans lärobok Menniskans pligter, som utgör en slags katekes för ungdomen. Hans inställning förde honom i konflikt med församlingsborna, som anklagade honom för att han hävdat, att Gud inte visste då det lilla barnet föddes, hur dess framtida liv skulle gestalta sig, att det inte fanns någon tron i himmelen o att det inte fanns något helvete. Han fick förklara sig för domkapitlet, dömdes att göra avbön o uppmanades att för framtiden varsamt umgås med Guds ord o inte göra uttalanden som kunde missuppfattas.

K blev med åren mycket myndig o självmedveten o kunde bokstavligen taga sina församlingsbor i kragen. Han var en driftig o framsynt lantbrukare, som skötte sin prästgård på ett föredömligt sätt.

Författare

Gunnar FritzellSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

K:s saml (biograf anteckn:ar o handhar, strödda almanackanteckn:ar, predikn:ar o tal, anteckn:ar i matematik, astronomi o geografi) o hans anteckn:ar (förut i Visby läroverks arkiv ): Om Gotlands kyrkor o fornminnen (175 s), Gotlands hist (344 s), Gotlands hist under heden tid (c:a 200 s), Anteckn:ar om Gotland (c:a 300 s), Diverse antiqvariska anteckn:ar o Den nordiska gudasagan, allt i Visby landsarkiv. Beskrivmar o teckn:ar av K rör Gotlands kulturhist även i Säveska saml i UUB. — 3 teckn:ar av K i NM:s gravyrsaml.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Försök till en uranogra-phie, eller beskrifning om stjern-himmeln. Sthlm 1810. 56 s, 3 tab. — De valöre absoluta vis centripetae in motu circulari, tenden-tis ad punctum quodcunque in piano circulari, tendentis ad punctum quodcunque in piano circuli datum. Upsaliae [1810]. 8 s, 1 pl. [Akad avh, preses Z Nordmark.] — De con-structione sectionis conicae vi centripeta ten-dente ad focum, descriptae. Upsalie [1812]. 8 s, 1 pl. — Fornlemningar i Wisby. H 1—2. Sthlm 1823—24. 1. 1823. 7 s, 5 pl. 2. 1824. 12 s, 5 pl. 4 pl omtr i J G K, Fyra Visbyteckningar. På 120-årsdagen af hans födelse utg. af O. W. Wennersten, Visby 1906, Tv-4:o. — Kort sammandrag af Gothlands och Wisby stads historia. Bidrag till chartan öfver nämnda stad . . . Sthlm 1834. 14 s. [Undert.] — Undervisning i geografi medelst geometrisk konstruktion, till en början tillämpad på Skandinavien. Sthlm 184Ö. 88 s, 1 karta. — Menniskans pligter. Wisby 1856. 30 s. [Sign.]

Utgivit: Wisby lördagsblad, 1825—1826, Visby, 4:o (anon).

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 7 maj 1842, nr 9, RA; domkap:s prot o handhar, Visby landsarkiv.

T Freeman, P Säve o J N Cramér, Studier i den religiösa rationalismen i Visby stift (1965); L Funck, Familjen K (Gotlands Al-leh 1971, nr 60); G A Gustafson, Gotlands i Upsala studerande nation (1878); Hult-mark; O W Laemke, Visby stifts hm (1868); Christian Molbechs brevveksl med sv forfat-tere og videnskabsmamd, 3 (1956); SKL.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jacob G Klingwall, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11624, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Fritzell), hämtad 2023-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11624
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jacob G Klingwall, urn:sbl:11624, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Fritzell), hämtad 2023-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se