Karl Magnusson

Död:1220-08-08 – Estland (i Leal)

Biskop, Kansler


Band 20 (1973-1975), sida 720.

Meriter

Karl Magnusson, f 8 aug 1220 vid Leal i Estland. Far: Magnus minnesköld (Folkungaätten; bd 16). Biskop i Linköping senast omkr 16 (Norman; Schuck 1959), tillika konung Johan Sverkerssons kansler senast 19.

Biografi

När K:s kusinbarn Johan Sverkersson (s 181) 1219 kröntes i Linköping, utfärdade han ett donationsbrev till K. I detta kallar han honom sin frände (cognatus) o kansler, som i såväl motgång som medgång visat honom ömhet, heder o trohet. Som vittnen nämns i brevet ärkebiskopen o tre biskopar samt fem världsliga stormän, bland dem K:s farbror jarlen Karl döve (s ??), dennes son Ulf samt K:s bröder västgötalagmannen Eskil (bd 14) o Bengt. Av dessa nämns jarlen, Ulf o Bengt jämte K även bland vittnena i ett donationsbrev av samme konung till Riseberga kloster 20. Sannolikt är det med stöd av denna släktkrets som Johan Sverkersson med våld bemäktigat sig Sverige med undanträngande av den 16 avlidne konung Erik Knutssons postume son.

K är den förste säkert belagde k kanslern. Med kanslerstiteln uppträder han även i tre odaterade brev av honom om Nydala klosters godsbesittningar o i ett av Johan o honom 19 utfärdat brev för samma kloster.

17 stadfäste påven en äldre överenskommelse mellan linköpingsbiskopen o gotlänningarna om fördelningen av Gotlands tionde. I ett senare påvebrev från 53 uppges, att en tvist därom mellan K o gotlänningarna slutat med förlikning, varvid ärkebiskopen i Lund fungerat som medlare. Genom en stadfästelse av år 26 av en påvlig legat är det känt, att bestämmelserna om biskopsvisitationerna på Gotland upptecknats under K:s tid men ej bekräftats av lundaärkebiskopen förrän under hans efterträdare (Läffler).

Enligt flera annaler stupade K liksom sin farbror jarlen Karl döve i Estland. Den samtida lettiske prästen Henriks krönika nämner, att biskoparna liksom jarlen följde Johan Sverkersson på dennes färd dit, o att en biskop jämte jarlen kvarstannade i Leal, då konungen återvände hem. K:s namn förekommer dock ej i denna källa.

K efterträddes som biskop av sin bror Bengt. En yngre halvbror till dem var Birger jarl.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: W M Carlgren, Om Finlands relationer till Sverige o påvedömet 1216— 1237 (HT 1950), s 258; G Carlsson, Kansler: Sverige (Kulturhist lex för nord medeltid, 8, 1963); DS 1—2, 6 (1829—1959); K G Gran-dinson, Närkes medeltida urkunder, 1 (1935); Heinrichs Livländische Ghronik (1955); Å Holmbäck o E Wessén, Sv landskapslagar, 4 (1943), s 313, 317; G Härenstam, Finnveden under medeltiden (1946); H Jägerstad, Hovdag o råd under äldre medeltid (1948); Linköpings hm, 1 (1919); L F Läffler, Till 700-årsminnet af slaget vid Lena (Fornv 1908), s 162 f; H Norman, Rimkrönikan om Linköpings biskopar (KA 1940), s 158 f; G Paulsson, Annales suecici medii aevi (1974); H Schuck, Ecclesia Lincopensis (1959), s 53— 56, 266; dens, Gotland o biskoparna i Linköping (Från Gotlands dansktid, 1961), s 29; dens, Kansler o capella regis under folkungatiden (HT 1963), s 144 f; ST 1 (1877), s 132 f; A M Strinnholm, Sv folkets hist, 4—5 (1852—54); K B Westman, Den sv kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv till In-nocentius III:s (1915), s 261—65, 278; K G Westman, Sv rådets hist till år 1306 (1904), s 7.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Karl Magnusson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12367, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2022-05-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12367
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Karl Magnusson, urn:sbl:12367, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2022-05-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se