Hans Hansson till Monikkala

Död:1605-05-22 – Stockholms stad, Stockholms län

Häradshövding, Fogde, Kavalleriofficer


Band 18 (1969-1971), sida 241.

Meriter

Hans Hansson till Monikkala, f senast 1555, d 22 maj 1605 i Sthlm. Föräldrar: preussiske adelsmannen Hans Erthel o Karin Jöransdtr (Stiernsköld). Andre löjtn o fänrik vid Axel Kurcks fana 84—87, adl 5 juni 85, ryttmästare för fogdefanan 7 maj 91— 96, fogde i Österbotten 12 febr 97—98, hä-radsh där 97—98 o 00—05.

G m Brita Eriksdtr (Boije), förut g m Johan Knutsson till Monikkala.

Biografi

Som löjtnant vid Axel Kurcks finländska fana undertecknade H H 27 sept 1589 i Narva det finländska krigsbefälets skrivelse mot Sigismunds tilltänkta resa till Sverige. Trots detta utsågs han 1591 till ryttmästare för den nybildade fogdefanan men råkade i konflikt med marsken Klas Fleming, som tog ifrån honom hans befäl. Han flydde då till Sverige och anslöt sig till hertigen, deltog i Söderköpings riksdag och förordnades våren 1595 till medlem i en delegation, som skulle uppgå den nya gränsen i norr enligt Teusinafreden. Arbetet därmed kunde provisoriskt avslutas först följande vår, då viktiga avsnitt av gränsen hade fastställts.

Under sthlmsriksdagen 1596 fick H H jämte ett par andra av hertig Karl utsedda män mottaga de finländska böndernas klagomål över krigsfolkets framfart och underhandla med bönderna. Det har tydligen gällt att förbereda en bonderesning, som skulle börja, när hertigen med krigsmakt kom över till Finland. Det planerade företaget kunde inte genomföras, men trots detta utbröt på nyåret klubbekriget i Österbotten. En direkt andel i böndernas spontana resning hade H H inte, men det är betecknande, att hans gård Monikkala hörde till de adelsgods, som bönderna avsåg att skona.

Vid underrättelsen om bonderesningen sände hertigen H H till Österbotten (fullm 12 febr 1597). När hertigen gick över till Finland 1597, anslöt sig H H till honom och deltog i det ständermöte som sammankallats till Åbo. Han återvände därefter till Österbotten, där han vid sidan av fortsatta underhandlingar om Teusinagränsen upprätthöll hertigens välde och våren 1598 hånfullt avvisade Arvid Erikssons försök att förmå honom att överge hertigen. Men vid underrättelsen om Sigismunds ankomst till Sverige stämde han ned tonen och frågade, var han kunde ansluta sig till Arvid Erikssons folk och bad denne skaffa honom konungens gunst. Arvid Eriksson fann det dock tryggast att försäkra sig om hans person och sände en trupp norrut, som den 7 sept överraskande lyckades fängsla honom på Korsholms gård. Han fördes till Äbo, därifrån han på konungens order sändes till Estland i november. Sedan Sigismund återvänt till Danzig befallde han, att H H skulle avrättas. Myndigheterna i Estland verkställde emellertid inte ordern, och när ståthållaren Jöran Boije snart därpå sökte försoning med hertigen, blev H H frigiven. I maj 1599 befann han sig i Åbo.

Han stod nu i gunst hos hertigen, återfick häradshövdingedömet i Österbotten och hugnades med förläningar. Snart kom han likväl i tvist med ledande österbottningar, beskylldes för godtycklig penninguppbörd, fängslades men frigavs åter. Under det kritiska året 1603, då stämplingar till Sigismunds förmån förekom trädde han i förbindelse med de oppositionella kusinerna Posse och hade överläggningar med dem kort före deras flykt till Polen. Han ställdes därpå inför rätta, dömdes till döden vid riksdagen 1605 och avrättades.

I motsats till många andra av tidens gestalter handlade H H inte av ideella motiv. Hans handlingssätt var krasst egoistiskt och drev honom att växla parti, då han trodde, att han hållit på den förlorande parten.

Författare

Eric AnthoniSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Skrivelser från H i FRA.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: RR, Str hist handhar 19, RA; Acta historica, Biographica, Fogderäkenskaper, Gottlunds kopiebok 1592—1601, Lagus saml, Topographica, allt i FRA.

N Ahnlund, Ur klubbekrigets förhist (FHT 1930); H Almquist, Sverge o Ryssland 1595 —1611 (1907); J A Almquist, Lokalf, 2 o 4 (1919—23); E Anthoni, Till avvecklingen av konflikten mellan hertig Carl o Finland, 1: Konfliktens uppkomst o hertigens seger (1935); dens, Konflikten mellan hertig Carl o Finland. Avvecklingen o försoningen (1937); Blomstedt; B Broomé, Ätten Posses hist 1500—1625 (1960); N Enewald, Sverige o Finnmarken (1920); Handhar till upplysn af Finlands hist, ed A J Arwidsson, 1—10 (1846—58); S Ingman, Tutkimuksia Pohjois-Suomen historiassa vuosilta 1595— 1635 (1890); dens, Kaarlo IX:nen Jääme-renpolitiikka (1894); K Kiuasmaa, Suomen alempi sotilasp Päällystö 1500-luvun loppu-puolella (n 1570—1600) (1968); Y Koski-nen, Nuijasota, sen syyt ja tapaukset (1877), P Renvall, Klaus Fleming und der finnische Adel ... (1939); R Rosén, Hannu Hannun-poika (Kansallinen elämäkerrasto, 2, 1929); Saml af urkunder, rör Finlands hist, ed J E Waaranen, 1—2 (1863—64); H Sommarström, Finland under striderna mellan Sigismund o hertig Karl, 1: Klas Flemings tid (1935); SRA 1:1—3 (1899—1910); W Tawaststjerna, Pohjoismaiden viisikolmatta-vuotinen sota, 1—2 (1918—29); J Teitt, Klagomålsreg emot adeln i Finland år 1555 —1556, ed K Grotenfelt (1894); Urkunder upplysande Finlands öden . . ., ed E Grönblad, 1—2 (1843—56); J Werwing, Konung Sigismunds o konung Carl den IX:des historier . . ., 1—2 (1746—47).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hans Hansson till Monikkala, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12584, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric Anthoni), hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12584
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hans Hansson till Monikkala, urn:sbl:12584, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric Anthoni), hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se