Andrew Chaiser

Född:1841-08-05 – Bälinge församling (C-län), Uppsala län
Död:1899-03-31 – USA, Amerikas Förenta Stater (i Chicago, Illinois)

Journalist, Tidningsutgivare


Band 08 (1929), sida 338.

Meriter

Chaiser, Andrew, f. 5 ang. 1841 i Bälinge församling, Uppsala ärkestift, d 31 mars 1899 i Chicago. Flyttade med sina föräldrar till Bishop Hill, Ill., 1850; elev i public school därstädes; sättarlärling hos tidningen Den swenske republikanen i norra Amerika i Galva 1856—dec. 1857; utgav under samarbete med andra journalister (jfr nedan) The Illinois Swede i Galva 21 juli 1869—28 okt. 1870, Nya verlden i Galva 4 nov. 1870—12 jan. 1871, i Chicago 20 jan.—5 okt. 1871, till följd av Chicagobranden i Galesburg 14 okt. 1871—7 mars 1872 och ånyo i Chicago 16 mars 1872—14 sept. 1877 samt Svenska tribunen i Chicago från 20 sept. 1877; v. president i det bolag, som ägde Svenska tribunen, 1877— 82 och president i samma bolag 1882—90 samt tillika dess affärs-föreståndare 1879—90; så gott som ensam ägare av Svenska tribunen från 1890.

Gift 1869 med Charlotta Anderson från Victoria, Knox county, Ill.

Biografi

C. utvandrade som barn till Bishop Hill i Illinois tillsammans med sina föräldrar, som anslutit sig till Erik-Jansismen. Vid fjorton års ålder lämnade han Bishop Hill och lärde därefter typografyrket. Innan han fyllt trettio år, var han själv tidningsutgivare. Sin publik sökte han bland sina till Förenta staterna utvandrade landsmän. Början gjordes 1869 med tidningen The Illinois Swede, vilken C. utgav tillsammans med en son till Erik Jansson, journalisten kapten Erik Johnson. Tidningen var i huvudsak engelskspråkig men övergick redan i nov. 1870 till svenska språket, varvid namnet ändrades till Nya verlden. Kort efter namnförändringen utträdde Erik Johnson ur redaktionen. I febr. 1876 övertogs tidningen av ett bolag, i vilket Frank A. Anderson var president och C. en av huvuddelägarna. I detta bolag inträdde på hösten 1877 den bekante översten Hans Mattson, vilken kort förut inköpt tidningen Nya svenska amerikanaren. Omedelbart därefter sammanslogos bolagets båda tidningar till Svenska tribunen, i vilken följande år ytterligare ett par svenskspråkiga tidningar, Nya folkets tidning och Skandia, uppgingo. C. intog från början såsom bolagets v. president och snart såsom dess president en ledande ställning inom företaget, vilken ytterligare accentuerades därigenom, att han från 1879 blev dess affärsföreståndare. Från 1890 kan han betraktas som tidningens ägare.

C: s publicistiska insatser begränsades i huvudsak till utgivarens och affärsledarens verksamhet, även om han i The Illinois Swede och Nya verlden jämväl övertog redaktionellt ansvar. Hans bana sammanfaller med en stormig, av stridigheter uppfylld period i den svensk-amerikanska pressens historia. Ehuru Chicagobranden 1871 och kriserna 1873 och 1893 medförde ekonomiska svårigheter, tillförsäkrade C: s klara omdöme och lugna karaktär framgång åt hans företag. Hans generösa och vänsälla natur och hans goda omdöme om människor satte honom i stånd att välja och behålla skickliga medhjälpare för de redaktionella uppgifterna. Den tidning, genom vilken han gjorde sin främsta insats, Svenska tribunen, vann genast en ledande ställning bland sina konkurrenter. C: s tidningar intogo alltid en liberal ståndpunkt i politiska och religiösa frågor, även om han i regel anslöt sig till det republikanska partiet. En tydlig förkärlek för de hemliga ordenssällskapen och en skarp, kritik av Augustanasynodens »intolerans» ådrogo Svenska tribunen anklagelser för irreligiositet av synodens tidningar, men dessa beskyllningar voro ej grundade. C. var en man med utpräglad allmänanda, alltid redo att genom penningbidrag och tidningsunderstöd befrämja företag, som syftade till svenskarnas välfärd och anseende i Amerika.

Författare

Geo. M. Stephenson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten

Utgivna publikationer: se texten.

Källor och litteratur

Källor: The Illinois Swede, Nya verlden och Svenska tribunen; B. Lund-stedt, Sv. tidningar och tidskrifter utg. inom Nord-Amerikas Förenta stater (1886); C. F. Peterson, Andrew Chaiser (Valkyrian, jan. 1898, s. 19—21); dens., Några svenska Chicagominnen (ibid., juli 1899, s. 348—351); A. Schön, Andrew Chaiser (Prärieblomman, 1900, s. 193—196); F. W. Scott, Newspapers and periodicals of Illinois 1814—1879 (1910); E. Skarstedt, Våra pennfäktare (1897); dens., Vagabond och redaktör (1914); A. Söderström, Blixtar på tid- ningshorisonten (1910).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Andrew Chaiser, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14782, Svenskt biografiskt lexikon (art av Geo. M. Stephenson.), hämtad 2023-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14782
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Andrew Chaiser, urn:sbl:14782, Svenskt biografiskt lexikon (art av Geo. M. Stephenson.), hämtad 2023-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se