Carl Magnus Envallsson

Född:1756-10-24 – Vaxholms församling, Stockholms län
Död:1806-07-14 – Nikolai församling, Stockholms län

Författare, Översättare, Dramatiker


Band 14 (1953), sida 1.

Meriter

Envallsson, Carl Magnus, f. 24 okt. 1756 i Vaxholm, d. 14 juli 1806 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: kyrkoherden Johan Enevall och Margareta Insulin. Student vid Uppsala univ. 10 dec. 1768; disp. pro exerc. 8 maj 1776; e. o. kanslist i Krigskollegium 21 april 1785; registrator där senast 1799; notarius publicus i Stockholm 20 jan. 1802. översättare, skriftställare, dramaturg. LMA 1786. – Ogift.

Biografi

Efter akademiska studier i Uppsala slog Carl E. i Stockholm in på teaterbanan som översättare och dramaturg men ägnade sig vid sidan av denna verksamhet även åt ämbetsmannabanan, ingick 1785 i Krigskollegium och blev 1802 notarius publicus. Sistnämnda år utgav han »Svenskt musikaliskt lexikon», en kompilation av utländska verk, i synnerhet Rousseaus »Dictionnaire de Musique». Det är vår första uppslagsbok över musikaliska facktermer, med övervägande klara och koncisa förklaringar. E. utgav vidare 1802–06 sex häften anekdoter och historietter under titeln »Ny Acerra philologica».

Som dramatiker verkade Carl Magnus E. 1781–99 vid de Stenborgska teatrarna i Stockholm. Av hans omkring åttio dramatiska verk uppfördes ett sextiotal på dessa scener. Den första översättningen, Audinots »Tunbindaren» (1781) med libretto hämtad från Boccaccio, blev synnerligen framgångsrik och följdes redan första året av tre stycken. S. å. presenterade E. ett original – som dock hade ett otal förebilder – »Kopparslagaren» med musik av J. D. Zander. Ett talande bevis för nödläget hos tidens dramatiska författare och översättare är E:s anhållan hos Gustav III (1786) om rätt till ersättning för sceniska verk, nyttjade av andra än beställaren. Hans anhållan bifölls i fråga om manuskript, medan tryckta pjäser såsom tidigare fritt finge uppföras. E. slöt 1788 med Munkbroteaterns chef, Carl Stenborg, överenskommelsen att varje månad skaffa teatern en lyrisk komedi eller opera comique mot en veckoavlöning av 3 rdr 24 sk:r samt recetten för den tredje föreställningen.

Tyngdpunkten i Ers författarverksamhet ligger inom översättningen av den franska opera comiquen, en genre som i Sverige introducerades av Adolf Fredriks franska skådespelartrupp. E:s bearbetningar utmärkas av lättflytande, populärt hållen vers med uddiga kupletter och fyndiga lokaliseringar av miljöer och typer. De återspegla på ett åskådligt sätt den inom de enklare befolkningsskikten rådande, på en gång robusta och frivola anda, som härskade i Gustav III:s och Bellmans Stockholm, men göra naturligtvis mindre ofta rättvisa åt originalens förfinade grace och raffinemang. Inom sångspelet och vådevillen, denna tidstypiska, rousseauanskt idylliska genre med dragning åt en viss försiktig realism, nådde E. längst i bearbetningen av Piis och Barrés »Les vendangeurs ou les deux baillis»: »Slåtter-ölet eller Kronfogdarne» (1787), detta anspråkslösa lilla mästerverk som långt in på 1800-talet åtnjöt en popularitet, vilken sedan endast kommit »Värmlänningarna» till del. E. kallar stycket »lyrisk komedi», vartill förmodligen operan »Gustav Vasa» (1786), »lyrisk tragedi», givit anledningen.

Anmärkningsvärd är den med tiden tilltagande sentimentaliteten i karaktärsteckningen, ibland direkt avvikande från originalen. Genom det omfattande persongalleriet i E:s dramatiska bearbetningar, där tidens människor lätt kunde känna igen egna och andras fel och förtjänster, uppnådde han som författare en popularitet, som endast kan jämföras med den August Blanche åtnjöt på 1800-talets mitt. Till de originellaste och mest kända typerna höra kronofogdarna Polykarpus och Bryngel i »Slåtter-ölet eller Kronfogdarne». Den förre kreerades troligen av den utomordentlige komiske skådespelaren K. K. A. Waltman och blev senare en av Lars Hjortsbergs mest berömda roller. Inte mindre populär var mor Bobi i »Colin och Babet» (1787), den pjäs med vilken E. lämnade sin tidigare anonymitet. Waltman som mor Bobi utnyttjades också i »Sorgen för glädjen går eller Mor Bobi och skolmästaren» (1788), en fortsättning på föregående, där även Bryngel uppträder. På grund av några smaklösheter gjorde stycket fiasko men omarbetades av E. och hade sedan stor framgång under titeln »Bobis bröllop» (s. å.).

En annan sida av E:s författarskap visar dramen »Gustaf Ericsson i Dalarne», med vilken Munkbroteatern i Stockholm invigdes 1784. Detta vårt första nationella sångspel (med musik av Stenborg) består av en rad romantiska tablåer, men genom ämnesval och ton ansluter det sig till Gustav III :s av fosterländskt patos burna historiedramatik. Som pjäsfurnissör ålåg det även E. att hastigt skriva ihop tillfällighetsstycken, av vilka må nämnas »Den glade medborgaren», författad efter segern vid Svensksund 1790. Deras konstnärliga värde är inte högt, men som ett eko av massornas hänförelse för Gustav III äro de intressanta tidsdokument.

Ett uppmärksammat inlägg i tidens litterära strider gjorde E. med översättningen av Anseaumes »Målare, kär i sitt modell» (1782), där han lade in en parodi på Thorilds bombastiska orimmade hexameter i »Passionerna». Thorild svarade i sin »Straffsång» 1784 med att kalla honom en det »låga vettets duumvir», »sumpens genius» i »hundabroderskap» med Kellgren. I »De musulmanniske pelegrimerne» (1786) återupptog E. driften med Thorild utan att uppnå det första angreppets slagkraft. Vid sidan härav gjorde E. även ett inlägg i den ivriga debatt, som uppstod kring en sekteristisk religiös rörelse i Stockholm i början av 1780-talet. Hans lustspel »Den nya secten», enligt A. v. Fersen skriven på uppdrag av överståthållaren Carl Sparre, uppfördes med viss framgång 1782, men någon Tartuffe förmådde han inte skapa av den skenhelige bedragaren, endast en klen karikatyr. – E:s sista år fördystrades av blindhet och fattigdom. 

Författare

Gustaf Hilleström.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Några av E:s pjäser finnas i handskrift i K. biblioteket (sign. Vp 112, 116, 235 a) samt brev från E. (4 st.) i autografsamlingen där.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Kopparslagaren. Opera-comique i en act. Orden och poesien af herr C. E. Musiken af herr Zander. Upförd för första gången på Svenska theatern ... den 8 dec. 1781. Sthm [1781]. (2), 72 s. (Sign.) – Den nya secten. Moraliskt lust-spel i en act. Upf ördt för första gången på Svenska theatren å Eriksberg, d. 6 martii 1782. Sthm 1782. 3S s. (Ånon.) – Sammandrag utaf moraliska lust-spelet Secten. Sthm 1782. (8) s. (Anon.) – Så blefvo alla nöjda, eller det lyckliga tilfället, opera-comique uti en act. Orden och poesien af herr C. E. Musiquen af herr C. S. Upförd första gången på Svenska theatren å Erics-berg, den 27 aug. 1782 ... Sthm 1782. (2), 56 s. (Sign.) – Nybygget. Opera comique i två acter. öfvers. af herr C. E. Med bibehållande af hr. Sacchinis musique. Upförd för första gången på Svenska théätren å Eriksberg, den 3 maji 1783. Sthm 17S3. 56 s. (Sign.) – Gustaf Ericsson i Dalarne. Drame uti tre acter. Upförd första gången... den 29 october 1784. Sthm 1784. (8), 64 s. (Verso). – Herregårds högtiden, dramatiskt divertissement uti en act, af hr G. E. Musiquen af hr Zander. Upförd på Svenska theatern å Eriksberg den 4 augusti 1784. . . Sthm 1784. (4), 23 s. (Sign.) – Niugg spar och Fan tar, eller åldrarnes dårskaper. Opera comique uti två acter. Orden och poesien af herr O. E. Musiquen af herr Zander. Upförd första gången på Svenska theatren å Ericsberg den [17] februarii 1784. Sthm 1784. (2) 60 s. [Förtit.:] Åldrarnes dårskaper. (Sign.) – Divertissement i sång, gifvit på Nya svenska theatren den 28 junii 1785 i anledning af Hans Kongl. Maj :ts lyckeliga återkomst. Sthm [1785.] (6) s. (Anon.) – Skomakaren. Opera-comique uti två acter af herr C. E. Imiterad efter franska piecen: Les Souliérs mors-dorés .. . Upförd första gången på Nya svenska theatren, den 8 februarii 1785. Sthm [1785.] (4),70s. (Sign.) – Colin och Babet,opera comique uti två acter på sång, af herr G. E. Upförd för första gången på Nya svenska theatern, d. 3 februarii 1787. Sthm 1787. (3), 43 s. (Sign.) ; [2 :a uppl.] s. å. (5), 43 s. 3 :e uppl. 1800. [Med titeln:] Colin och Babet. Lyrisk comedie uti två acter af herr C. Envallsson. (Samling af herr Envallssons teaterpiecer. Första bandet.) – Slåtter-ölet eller kronfogdarne, lyrisk comedie uti tre acter. Upförd första gången på Nya svenska theatern den 12 sept. 1787. Sthm 1787. (3), 55 s. 2:a uppl. 1788. 3:e uppl. 1794. 36 s. 3:e uppl. Sthm 1857. 42 s. & omsl. (Theater-bibliothek. N :o 12.) – Bobis bröllop, lyrisk coinedie uti tre acter. Original. Upförd första gången på Svenske comiske theatern, den 28 julii 17SS. Sthm 1788. (4), 68 s. – Divertissement, i anledning af Svenska Flottans seger under H. K. H. hertig Carls befäl, den 17 julii 1788. TJpfördt... på Svenske comiske theatern. .. den 28 julii, samma år. Sthm 1788. (13) s. (Anon.) – Divertissement til glädje-betygelse vid Hans Kongl. Höghets hertig Carls ankomst til Stockholm, den 4 December 1788. Gifvit följande dagen på Svenske comiske theatern. Efter operan Alexis. Sthm 1788. (8) s. (Verso). – Sorgen för glädjen går, eller mor Bobi och skolmästaren. Lyrisk comedie uti tre acter. Original. Sthm 1788. (6), 66 s. (Föret.) – Skärgårdsflickan. Opera comique uti en act. Imiterad efter fransyskan. Musiquen af herr Gossec. Upförd första gången på Svenske comiske theatern den 6'sept. 1789. Sthm 1789. (4), 55 s. – Sven och Maja, eller kärleken på landsbygden. Lyrisk comedie uti två acter. Upförd på Svenske comiske theatern första gången den 11 martii 1789. Sthm [1789.] (4), 46 s. – Tal för Augusti samfund, på högtidsdagen den nittonde augusti 1789, af C. E. Sthm 1789. (8) s. (Sign.) – Den förlorade pupillen, eller man kan ej gissa til alt. Opera comique .uti två acter. Imitation. Musiquen af herr Monsigny. Upförd första gången på Svenske comiske theatern den 28 maji 1790. Sthm 1790. (3), 63 s. – Den glade medborgaren. Divertissement i anledning af konungens lyckliga återkomst ifrån kriget samt friden med Kyssland. Gifvit... på Svenske comiske theatern d. 4 sept. 1790. Sthm [1790.] (16) s. (Anon.) – Den svartsjuke älskaren, eller de falska apparencerna. Opera comique uti tre acter. Fri öfvers. Musiquen af herr Gretry, bibehållen. Upförd på Svenske comiske theatern första gången den 26 mars 1790. Sthm 1790. (2), 78 s. – Tom Jones, comisk opera uti tre acter. Fri öfvers. Musiquen af herr Philidor. Upförd första gången på Svenske comiske theatern den 3 nov. 1790. Sthm 1790. 82 s. – Den tokroliga natten, eller lyckan står de djerfve bi. Comisk opera i fyra acter. Fri öfvers. Musiquen af herr Zander. Upförd första gången på Svenske comiske theatern den 28 oct. 1791. Sthm 1791. (4), 95 s. – Grefven af Walltron, eller subordinationen. Skådespel i fem acter. Fri öfvers. Sthm 1793. (2), 94 s. – Den ädelmodiga prinsessan eller nybyggarne i Norrmandiet. Lyrisk comedie uti två acter. Imiterad... efter Les Solitaires de Norrmandie. Upförd ... på Kongl. mindre theatern den [21] jan. 1796. Sthm [1796], (3), 38 s. – Casper och Lona, eller: Betaldt som quitterar. Lust-spel med sång uti en akt. Imitation efter Blaise Le Savetier med bibehållande til en del af herr Philidors musik. Upfördt första gången på Svenske comiske theatern den 21 april 1797. Sthm 1797. 39 s. – Högtiden, eller Det glada folket. Divertissement uti två acter. Upfördt första gången på Svenske comiske theatern den [datum utelämnat] november 1797... Sthm 1797. (2), 23 s. – Klen-smeden eller Det onyttiga låset. Lustspel med sång uti två akter. Fri öfvers. Musiken af hr Kohaut. Upförd första gången på Svenske comiske theatern d. 3 october 1797. Sthm 1797. (2), 40 s. – Tos-orden, eller de nyfikna fruntimerna. Lust-spel i fyra acter. Imitation efter italienskan. Upfördt första gången på Svenske comiske theatern d. [datum utelämnat] jan. 1798. Sthm 1798. (5), 10O s. (Anon.) – Raton och Rosette, eller den segrande kärleken. Lyrisk comedie-pastorale i två akter. Imitation. Upförd första gången 2 april 1799. Sthm [1799]. (3), 3S s. – Det blef ingen julgröt, men ändå en glad julafton (Stockholms Posten 15 jan. 1S00, [s. 1–2]) ; [senare tr. sep. med växlande titlar 1800 (2 tryck), 1801, 1802 (2 tryck), 1S09, 1813, 1817, 1821, 1S22 (2 tryck), 1826, 1-827, 1834, 1838, 1850, 1851, 1S59, 1864, 186S.] – Iphigenie den andra eller De gamla grekiska historierna. Opera comique i tre akter. Parodie af Iphigenie i Tanriden. Första gången på Kongl. mindre theatern den 25 febrnarii 1S0O. Sthm 1800. (6), 56 s. (Verso). 2 :a uppl. s. å. 48 s. [Ytterligare en] 2:a uppl. s. å. – Julaftonen, eller Den fattiga enkan och dess familie. Drame i tre akter. Svenskt orig. Sthm 1801. (3), 75 s. – Ny Acerra philologica, eller läsning til nytta och nöje för alla åldrar och stånd. Sami. [D. 1:] H. 1–5; D. 1: H. 6, Sthm 1802–06. 1. 1S02. (2), 94 s. 2. 1S02. (2), 84 s. 3. 1803. 78, (2) s. 3. 1803. 79, (1) s. 1S05. 79, (1) s. 1S06. (2), 77, (1) s.; [D. 1:] H. 1. 2:a uppl. 1804. – Svenskt musikaliskt lexikon, efter grekiska, latinska, italienska och franska språken. Sthm 1S02. (7), XIV, 346, (8) s., 15 bl. notbilagor. [I vissa ex. även (6) s. prenumerantförteckning.] – Berättelse om den nittonde augusti 1772. öfverlemnad till Augusti samfund, på dess stora högtids-dag året 1S05. Sthm 1805. 24 s. – Dalarö-flickan eller Den ädelmodiga skepps-kapitenen. Lustspel med sång i två akter. Imitation. Upförd första gången 11 sept. 1804. Musiken vald och i ordningbragt af förf. Sthm 1805. 63 s. – Svensk national-sång, på bekant svensk ton, första gången afsjnngen i Augusti samfundet vid högtiden den 17 mars 1805. Sthm 1S05. (4) s. – Svensk national-sfing, till Hennes Maj :t drottningens ära, första gången afsjungen vid högtiden den 7 april 1805, i Augusti ordens systra-loge. Sthm 1805. (4) s. – Kusinerna, eller: Fruntinimerssqvallret. Lustspel i tre akter. TJpfördt för detta flere gånger på Kongl. dramatiska theatren. Sthm 1S07. 110 s.

Översatt: N. M. Audinot & F. A. Quétant, Tunbindaren. Opera comique uti en act. öfvers. af O. E. Upförd för första gången uppå Svenska theatren å Ericsberg den 17 jan. 1781. Sthm 1781. 12 :o 83 s. – [P. R. Lemonnier], Den bedragne Cadi. Opera comique uti en act. öfvers. från fransyskan af O. E. och C. S. med bibehållande af herr Monsignis musique. Upförd för första gången uppå Svenska theatren å Ericsberg den [19 april] 1781. Sthm 1781. 12 :o 69 s. (övers, tills, med C. Stenborg). – Pigan, husbond-fru, opera-comique i två acter. öfvers. af C. E. Med bibehållande af Pergoleses musique. Upförd för första gången på Svenska theatren å Ericsberg, den 3 oct. 1781. Sthm [1781]. (2), 43 s. – L. Anseaume, Målare, kär i sitt modell. Opera comique i två acter. Fransöska orig. af herr Anseaume. öfvers. af herr C. E. med bibehållande af lierr Dunys musique. Upförd första gången på Svenska theatren å Ericsberg den [31] aug. 1782. Sthm 1782. 46 s. – L. Anseaume, iSoldaten. Opera comique i en act. Fransöska orig. af herr Anseaume. öfvers. af herr O. E. Med bibehållande af herr Dunys musique. Upförd för första gången på Svenska théätren å Eriksberg, den 23 nov. 1782. Sthm 1782. 52 s. – [L. J. B. Mancini-Mazarini duc de Nivernois], Den talande taflan. Opera comique uti en act. Fransyska orig. af herr Anseaume. öfvers. af herr C. E. med bibehållande af herr Gretrys musique. Upförd för första gången på Svenska theatren å Eriksberg den [10] april 1782. Sbhm 1782. 59 s. [Orig. utg. under Anseaumes namn.] – [F. A. Quétant], Hofslagaren, opera comique i två acter. öfvers. från fransyskan af C. E... . Upförd för första gången uppå den å Ericsberg inrättade Svenska theatren, den 11 julii 1781. Sthm 1782. 12 :o 96 s. [Ny uppl.] 1786. 8 :o [Med titeln:] Hofslagaren . .. Tilförene upförd . . ., men nu, förändrad och förbättrad ... (6), 68, (2) s. – [C.-S. Fa vart], Bajocco och Serpilla. Operette uti tre acter. Imitation efter italienskan af herr C. E. Musiken af herr Sody .. . Upförd första gången, på Svenska theatren å Ericsberg den 21 april 1784. Sthm 1784. (1), 23 s.; ånyo tr. 1787. (4), 21 s. – [A. P. A. Piis & P. Y. Barré], Cassander oculist. Comedie-parade uti en act. Imitation efter fransyskan. Upförd första gången, på svenska theatren å Ericsberg, den 22 maji 1784. Sthm 1784. (4), 36 s. (övers, anon.) – [A. P. A. Piis & P. Y. Barré], Det indianska campementet, eller den betslade philosophen. Opera-comique uti en act, med vaudeviller och fria verser. Imitation ifrån fransyskan af herr C. E. Upförd på Svenska theatren å Ericsberg, första gången den 12 junii 1784. Sthm 1784. (4), 32 s. – [J. M. Sedaine], Kungen och skogvaktaren. Opera comique uti tre akter. Franska orig. af herr Sedaine. Maisiquen af herr Monsigni. öfvers. af herr C. E. Upförd första gången ... den 24 jan. 1784, på Svenska theatren å Ericsberg. 'Sthm 17S4, (1), 64 s. – L. H. Dancourt, De musulmanniske pele-grimerne, eller det oförtänkte mötet. Opera comique uti tre acter. Upförd första gången på Nya svenska theatren den 20 junii 1786. [Verso:] Musiken af riddaren Gluck. öfvers. är af :hr C. E. Sthm 1786. (6), 84 s. – F. W. Wivet, Datum in blanco eller procentaren. Comedie uti fem acter. öfvers. af hr C. E. Upförd första gången på Nya svenska theatern den 14 julii 1786. Sthm 1796. (6), 130 s. – [C. Goldoni], Sophie eller den dygdiga landt-flickan. Comisk drame uti tre acter. Fri öfvers. Upförd första gången på Svenske comiske theatern den 10 sept. 1788. Sthm 1788. (4), 66 s. (övers, anon.; föret.) – [J. M. Sedaine], Konung Rikhard Lejonhjerta eller Kärleken och troheten. Skådespel i tre acter. öfvers. Sthm 1791 (4), 63 s. (övers, anon.) 2:a uppl. 1807. 35 s. – [J. F. Marmontel], Den falska svartkonsten. Opera comique uti två acter. öfvers. Musiquen af h:r Gretry, bibehållen. Upförd första gången på Svenske comiske theatern, den 16 julii 1792. Sthm 1792. (2), 68 s. – [A. von Kotzebue], Fruntimmernas jacobiner-klubb. Moraliskt lustspel i två acter. Fri öfvers. Sthm 1793. (4), 56 s. (övers, anon.) – [A. E. & P. de Lachabeaussiére], Azemia eller Vildarne. Skådespel med sång uti tre acter. Ämnad att upföras på Svenske comiske theatren den 11 maji 1793. öfvers. Musiquen, bibehållen efter orig. af riddaren d'Aleyrac. Sthm 1793. (2), 72 s. – [J. B. Rådet], Den stormiga aftonen. Skådespel med sång uti en act. Upförd första gången på Drottningholm ... d. 7. oct. 1793 . .. [Verso:] Orig. är af herr Rådet, öfvers. af herr Envallsson ... Sthm 1793. (3), 62 s. – [N. J. For-geöt], Det farliga förtroendet. Skådespel med sång uti två acter. Upf ördt på Kongl. opera-theatern första gången... den 1 nov. 1794. Sthm 1794. (4), 62 s. (övers, anon.; föret.) – Marquis Tulipano, eller det oförmodade giftermålet. Opera-buffa i tre acter. Upförd första gången på Svenska comiska theatren den 13 nov. 1794. Sthm 1794. (4), 38 s. (övers.; verso). – [B. J. Marsollier des Vivetiéres], Savoyar-gossarne. Skådespel med sång uti en act. Upf ördt första gången på Kongl. opera-theatern .. . den 6 juni 1794. Sthm 1794. (6), 64 s. (övers.; föret.) – [J. M. B.] de Monvel, De ädelmodige bönderne eller dygden tillhör alla stånd. Skådespel uti två acter. öfvers. efter Les trois Ferniiers ... Musiken af hr Dezédes, bibehållen. Upförd första gången på Svenske comiske theatern den 2 jan. 1794. Sthm 1794. (3), 73 s. – [N. Fallet], De gamle friarne. Skådespel med sång uti två acter. Orig. är af herr * * * öfvers. Musiken af riddaren d'Aleyrac. Upfördt första gången... den 23 aug. 1705. Sthm 1795. (4), 53 s. – [J. M. B. de] Monvel, Sargines, eller kärlekens fosterson. Skådespel med sång i fyra acter. Orig. af hr Monvel. Öfvers. Musiken af riddaren d'Aleyrac, bibehållen och oförändrad. Upförd första gången på Svenske comiske theatern den 29 april 1795. (9), 79 s. – Giannina och Bernardone, eller den svartsjuke klockaren. Opera-buffa i två acter. Första acten til en stor del öfversatt af herr Carl Sten-borg. Det öfriga ... af herr Carl Envallsson. Musiken af herr Cimarosa, bibehållen. Upförd första gången på Svenske comiske theatern ... d. 5 dec. 1796. Sthm 1796: (4), 93 s. – [Grenier], Musik-vurmen. Lustspel på vers och med sång uti en act. öfvers. Musiken af herr Champein. Upförd ... första gången på Kongl. mindre theatern den 15 dec. 1796. Sthm 1796. (2), 41 s. – J. B. Rådet & P. Y. Barré, Renaud d'Ast. Skådespel med sång uti två acter. Upfördt första gången ... 6 juni 1796. Sthm 1796. (3), 72 s. – [C. H. 'Spiess], General Schlenz-heim och dess familie. Skådespel i fyra acter. öfvers. Upfördt första gången på Kongl. mindre theatern i Stockholm d. 13 jan. 1796. Sthm [1796.] (4), 94 s. – [B. J.] Marsollier [des Vivetiéres], Camilla, eller det underjordiska 'livalfvet. Skådespel med sång uti tre akter, öfvers. Musiken af Riddaren d'Aleyrac. Upfördt första gången på Svenske comiske theatern den 28 maji 1797. Sthm 1797. (7), 79 s. – J. M. Babo, Peter den store eller Strelitzerne. Skådespel i fyra acter. Efter en sannfärdig rysk händelse. Sthm 1799. (2), 118 s. (övers, anon.) – F. C. Dancourt, Förmyndaren eller Sommar-äfventyret på landet. Skådespel med sång i två akter. Orig. är Le Tuteur, comedie af hr Dancourt. öfvers. Musiken af hr Piceini den yngre. Upförd första gången på Kongl. mindre theatern den 30 jan. 1799. Sthm 1799. (5), 74 s. – [A. V. P. Duval], Den unge arrestanten. Skådespel med sång i en act. Upfördt första gången på Kongl. opera-theatren den 25 april 1799. Sthm 1799. (5), 72 s. (övers, anon.; föret.)

Utgivit: Vinterläsning. Samlad och utgifwen. H. 1.* Sthm 1806. 62 s.

Källor och litteratur

Biographica, RA; Krigskollegii protokoll 1785, Kr A; Vaxholms förs:s födelsebok 1756, Landsarkivet i Uppsala; Nikolai f örs :s i Stockholm dödbok 1806, Stockholms magistrats protokoll 1802, bouppteckning 1806 för E., SSA. – P. D. A. Atterborn, Svenska siare och skalder, 6:1 (1863) ; E. Bager, Ett resande teatersällskap på 1790-talet (Malmö fornminnesfören :s årsskr. 1943) ; F. A. von Persen, Historiska skrifter, utg. af R. M. Klinckpwström, 5 (1870), s. 73 ; J. Flodmark, Stenborgska skådebanorna (1S93) ; dens., Ett svenskt hundraårs minne. Carl Envallsson (Stockholms Dagblad 1906, nr 189) ; dens., C. E. och hans »Kronfogdar» (Sveriges teaterhist. samfunds årsskr. 1914) ; L. Hammarsköld, Sv. vitterheten (2:a uppl., 1833) ; O. Levertin, Teater och drama under Gustaf III (18S9) ; S. Lindström, Vårt första nationella sångspel (Sv. tidskr. för musikforskning 1942).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Magnus Envallsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15314, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gustaf Hilleström.), hämtad 2024-04-13.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15314
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Magnus Envallsson, urn:sbl:15314, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gustaf Hilleström.), hämtad 2024-04-13.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se