Frithiof August Cronhamn

Född:1856-06-26 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1897-04-28 – Stockholms stad, Stockholms län

Bibliotekarie, Musikskriftställare


Band 09 (1931), sida 164.

Meriter

2. Frithiof August Cronhamn, den föregåendes son, f. 26 juni 1856 i Stockholm, d. 28 apr. 1897 därstädes. Åtnjöt undervisning i mamsell Fahlmans skola; elev i lektor A. V. Staaffs skola 1864 och vid Nya elementarskolan i Stockholm 31 aug. 1865; elev vid Musikaliska akademiens konservatorium vt. 1869—ht. 1874; avlade mogenhetsexamen vid Nya elementarskolan 17 maj 1877. Medarbetare i Dagens nyheter 1877—80; e. o. kammarskrivare i generaltullstyrelsens kammar- och revisionskontor 1 juni 1877 och tjänstgjorde vid lokalförvaltningen i Stockholm 1877—80; tf. bibliotekarie vid Musikaliska akademien 1877—78; e. o. kanslist i postverket 4 nov. 1878; lämnade regelbundna bidrag till landsortstidningar från 1879; medarbetare (musikkritiker) i tidningen Nya dagligt allehanda 1880—aug. 1888; anställd som bibliotekarie vid Musikaliska akademien från 29 nov. 1883; medarbetare i Post- och inrikes tidningar, i Söndags-Nisse, i Ur dagens krönika (pseud. Don Caesar och Fader Mowitz), i Svensk folktidning, i Svenska dagbladet och i Stockholmstidningen; sekreterare vid K. operan 1 juli 1888—30 aug. 1892; hovkamrerare 31 okt. 1892; utgav veckotidskriften »Hvad nytt från Stockholm?» från 27 maj 1893 (utgivningsbevis 11 juli 1893); biträdde Portugals sändebud vicomte A. de Soto Major vid avgivande av rapporter rörande svenska förhållanden. Kanslist vid KMO 1888; innehade medaljen Litteris et artibus samt utländska ordnar. — Ogift.

Biografi

C. var tidigt utvecklad. Han lärde läsa vid fyra års ålder och sjöng vid sex års ålder i kören vid Musikaliska akademien. Efter avlagd mogenhetsexamen avbröt han emellertid sina studier och ägnade sig, frånsett kortare gästroller i tullförvaltningen och posten, helt åt pressen. Som tidningsman började han under Rudolf Wall i Dagens nyheter 1877 men övergick 1880 till Nya dagligt allehanda, som han lämnade i okt. 1888. Därjämte startade han 1879 veckorapporter, kallade »Hvad nytt från Stockholm?» som han under signaturen »—h—» distribuerade till flera svenska och finska tidningar för att av dem användas. Då avsättningen tydligen gick bra, förvandlade han i slutet av maj 1893 sina korrespondenser till en illustrerad veckotidning, vilken han redigerade till sin död. Som varm musikvän lämnade han i sin tidning stort utrymme» åt tonkonst och opera. — Sin plats som bibliotekarie i Musikaliska akademien erhöll C. på konung Oskars direkta önskan. Birger Schöldström yttrar i sin nekrolog (1 maj 1897 i »Hvad nytt från Stockholm?») om bibliotekarietjänsten: »Denna hade dittills betraktats som en blott och bar sinekur, och de rika skatterna befunno sig i fullständigt virrvarr. C. tog med iver itu med bibliotekets ordnande och hade efter ett par års tid fått det i ett, såvitt den missgynnade lokalen så tillät, mönstergillt skick.» På uppdrag av konungen själv ordnade och katalogiserade han även H. M: t konungens egen stora samling musikalier. 1888 utgav han musikkalendern »Dur och moll». Hans viktigaste skrift blev: »Högtidstal i Kongl. Musikaliska akademien under ett nioårigt presidium af Oscar Fredrik» (1885; även tysk uppl.), omfattande de tal konung Oskar II hållit vid akademiens stora högtider under sin tid som preses. Av C. försågs boken med mycket värdefulla kommentarer, däribland en utförlig biografi av hovkapellmästaren J. H. Roman, vilken biografi även utkom i särtryck. En mindre skrift var »Prinsessan Eugénie, några minnesblad» (1889), där bl. a. prinsessans musikaliska tonsättarverksamhet behandlas.

Författare

T. NORLIND.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Musikaliska akademien förvarar många brev till C. samt brev från honom till bl. a. A. Buren, Conny Burman, A. Hirsch och F. J. Huss.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Högtidstal i Kongl. Musikaliska akademien under ett nioårigt presidium af Oscar Fredrik, hertig af Östergötland. Sthm (tr. Upps.) 1885. 160 s., 1 portr., 1 musikbil. [Utg. med musikhistoriska anmärkningar av C, s. 119—160; härur sep.: Svenska musikens fader. Några anteckningar om Johan Helmich Roman (1694—1758). 11 s.] — Dur och moll. Illustrerad musikkalender. Sthm 1888. 160 s. (Utg.) — Prinsessan Eugénie. Några minnesblad. Sthm 1889. 112 s., 1 facs. (Utg.) — Hvad nytt från Stockholm? Sthm 1893—1897. [Veckotidn., utg. och red. av C; tidigare under samma titel såsom veckorapport av —h— lämnad till ett flertal svenska och finska tidningar alltifrån 1879.] — C. har därjämte framträtt som musikkritiker i Dagens nyheter .1877—80 och Nya dagl. allehanda 1880—88, samt dessutom medarbetat i Post- och inrikes tidningar, Söndags-Nisse, Ur dagens krönika (1881—91), Sv. folktidning (1882—84), Sv. musiktidning, Sv. dagbladet (1884 o. följ.) och Stockholms-tidningen (1890 o. följ.)

Källor och litteratur

Källor: Familjealbum (tillh. gymnastikdirektören G. Cronhamn, Paris, deponerat i MA bibi.). — Nekrolog av B. Schöldström i Hvad nytt från Stockholm? 1 maj 1897; B. Lundstedt, Sveriges period, litteratur, 2—3 (1896 1902): T. Svanberg, Kungl. teatrarne under ett hälft sekel, 1 (1917); Sv. porträttgalleri, 16 (1910).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Frithiof August Cronhamn, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15672, Svenskt biografiskt lexikon (art av T. NORLIND.), hämtad 2023-03-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15672
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Frithiof August Cronhamn, urn:sbl:15672, Svenskt biografiskt lexikon (art av T. NORLIND.), hämtad 2023-03-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se