Folke August Engström

Född:1856-03-31 – Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län
Död:1926-08-24 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Astronom


Band 13 (1950), sida 678.

Meriter

Engström, Folke August, f. 31 mars 1856 i Jönköping, d. 24 aug. 1926 i Lund. Föräldrar: förste lantmätaren August Engström och Annette Elfström. Elev vid Jönköpings h. elementarläroverk från ht. 1866; mogenhetsex. där 5 juni 1875; student vid Lunds univ. 13 sept. s. å.; fil. kand. där 29 maj 1877; fil. lic. 25 maj 1881; disp. för doktorsgrad 19 okt. s. å.; fil. doktor 31 maj 1882. Företog vetenskapliga resor: 1883 till Tyskland, Österrike och Italien, 1885 till Ryssland, 1887 såsom innehavare av riksstatens resestipendium till Tyskland, Italien, Frankrike, Belgien och Holland samt 1908 till England; amanuens vid astronomiska institutionen i Lund 1 mars 1879–31 aug. 1888, tf. observatör ht. 1888 samt läsåret 1889–90; docent i astronomi vid Lunds univ. 2 nov. 1881; disputerade för observatorstjänsten där 30 nov. 1889; astronomie observatör 30 maj 1890, avsked 31 mars 1921; professors namn s. å.; uppförd i andra förslagsrummet till professuren i astronomi vid Lunds univ. 8 maj 1897; uppehöll sagda professur 8 febr.–31 maj 1889 samt 1 mars 1895–31 juli 1897; uppehöll examinationen i astronomi i dec. 1889, maj och dec. 1890, maj 1891, maj och dec. 1892–maj 1893, maj 1894; uppehöll professorns i astronomi föreläsningsskyldighet 1 febr.–31 maj 1898; genomgick provårskurs vid Lunds h. allm. läroverk 1884–85; lärare vid Lunds fullständiga läroverk för flickor 1885–89; censor vid studentexamina 1906–25; deltog somrarna 1899 och 1900 i svensk-ryska gradmätningsexpeditionen till Spetsbergen; led. av direktionen för Skånska livränte- och kapitalförsäkringsanstalten juni 1891, dess verkställande direktör 1892–1925; led. av direktionen för Lunds hospital 1898–1923. Led. av Astronomische Gesellschaft 1881; LFS 1884; RVO 1901; RNO 1906. – Ogift.

Biografi

Folke E. har inrangerats under den ofta brukade men något missvisande titeln »praktisk astronomi», d. v. s. han var en astrometriker. Han var utrustad med en mindre vanlig förmåga att utföra ackurata observationer. Främst intresserade han sig för själva observationernas utförande och bearbetning. Hans mest omfattande insats har att göra med den i Lund framställda, år 1902 publicerade stjärnkatalogen över 11 446 stjärnors lägen. Denna katalog är ett led i det av Astronomische Gesellschaft (grundat 1863) genomförda kooperativa arbete, som gick ut på att på nordhimlen observera alla stjärnor från de ljusaste intill de, som äro cirka tjugu gånger ljussvagare än de stjärnor man nätt och jämnt kan se med blotta ögat. Genom det av F. W. Argelander i Bonn och hans medhjälpare utförda verket »Bonner Durchmusterung», varigenom under åren 1852–68 approximativa lägen och ljusstyrkor blivit bestämda för 324 189 stjärnor, hade man en god grundval för mera noggranna bestämningar. Nämnda sällskap avsåg genom sitt katalogverk att för den väsentliga delen av dessa stjärnor få utfört ganska noggranna bestämningar av deras lägen. Detta genomfördes så, att himlen uppdelades i zoner, av vilka Lund fick sig tilldelat den mellan 35°–40° deklination. Den väsentliga delen av Lundakatalogen blev observerad av N. C. Dunér, men E. har dock tagit aktiv del i observationerna samt därjämte genom samarbete med A. A. Psilander svarat för katalogens slutliga redigering och utgivande i tryck. Av E:s övriga arbeten märkas en polhöjdbestämning för observatoriet i Lund och diverse astronomiska observationer (bl. a. för bestämning av solparallaxen) samt banbestämningar och med dessa närbesläktade arbeten, såsom efemeridberäkningar och dylikt.

Folke E. var en stilla lärd, som vandrade för sig och gjorde föga väsen av sig, utan gick helt upp i sin forskning. På grund av sin något ensidiga meritering nådde han vid professorskonkurrensen i Lund 1897 ej högre än till andra förslagsrummet, men han fick därvid såväl av samtliga sakkunnige som i sektionen ampla lovord för sina ovan nämnda insatser på det astrometriska området. Det är tydligt, att han hyste starka intressen för administrativa värv, samt att han inom Skånska livränte- och kapitalförsäkringsanstalten har gjort en insats av betydelse. Han var en god amatörmusiker och hyste vissa intressen för astronomiens historia, även om dessa ej kommo till uttryck i hans produktion.

Författare

Knut Lundmark.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev (8 st, 1882–89) från E. till N. C. Dunér finnas i Uppsala univ.-bibliotek.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bestämning af banan för komet 1847, II. Lund 18S1. 4 :o (1), 21 s. (Akad. avh.) Även tr. i LUÅ, Tom. 17, 1880—81, Afd. f. matem. o. nat.-vet., s. 1–21. – Beobaehtungen des Cometen Swift '(Astron. Nachrichten, Bd 98, 1881, sp. 331–332; tills. m. A. Möller). – Blliptisclie Elemente des Cometen b 1881 (ibid., Bd 100, 1SS1, sp. 217–218; tills. m. N. 'C. Dunér). – Beobaehtungen, Elemente und Ephemeride des Cometen b 1881 (ibid., Bd 100, 1881, sp. 283—286; tills. m. N. C. Dunér). – Ephemeride des Cometen 1881, III (ibid., Bd 100, 1881, sp. 365–366. Bd 101. 18S2. sp. 63–64, 207–208). – Bahnbestimmung des Cometen 1847, II (ibid., Bd 101, 1882, sp. 113–118). – Beobaehtungen des grossen Septem-bereometen (ibid., Bd 103, 1882, sp. 287–288). – Beobaehtungen des neuen Cometen 1883 Swift-Brooks (ibid., Bd 104, 1883, sp. 381–382, Bd 105, 1883, sp. 47–48). – Beobaehtungen der Victoria und iSappho 1S82 (ibid., Bd 108, 1884, sp. 377– 388) ; även tr. i LUÅ, Tom. 20, 1883–84, Matem. o. nat.-vet., s. 1–28). – Beobaehtungen des Cometen 1S84 Wolf (Astron. Nachrichten, Bd 109, 18S4, sp. 387–388, Bd 110, 1885, sp. 13–14, Bd III, 1885, sp. 61-^62). – Beobachtungen von Stern-bedeckungen während der totalen Mondfinsterniss 1884 October 4. (ibid., Bd 110, 1885, sp. 121–122; tills. m. N. O. Dunér). – Beobachtungen des Encke'schen Cometen (1885...) (ibid., Bd III, 1885, sp. 59–60). – Beobachtungen des neuen Cometen Barnard (ibid., Bd 113, 1886, sp. 135–136). – Bestämning af Lunds observatorii polhöjd. Lund 1889. (1), 47 s. & rättelselapp. (Akad. avh.) ; även tr. i LUÅ, Tom. 25, 1888—89, Matem. o. nat.-vet, s. 1–47. – Beobachtungen des totalen Mondfinsterniss 1891 Nov. 15. (Astron. Nachrichten, Bd 128, 1891, sp. 421–422). – Observations des étoiles de la zone entré 35° et 40° de déclinaison boréale faites å 1'observatoire de Lund et réduites å 1'équinoxe moyen de 1875, O. T. 1–3. Lund 1895–1900. XIV, 251, 132; IX, 588, (5) ; (3), 266 s. 4:o (Tills, m. N. C. Dunér.) – Ephemeride fiir die Wiederkehr des Faye'schen Cometen (Astron. Nachrichten, Bd 138, 1895, sp. 303–304). – Ephemeride des Paye'schen Cometen (1896...) (ibid., Bd 139, 1896, sp. 15–16, 125–126, 207—208). – Tode-sanzeige [Prof. A. Möller] (ibid., Bd 142, 1897, sp. 95–96). – Catalog von 11446 Sternen zwischen 34° 42' und 40° 10" nördlicher Declination. Leipz. 1902. XIV, 246 s. (Katalog der astron. Gesellschaft, Abt. 1:7) (Tills. m. N. C. Dunér och A. A. Psilander). – Porträtgallerie der Astronomisehen Gesellschaft. Porträts nebst genealogischen Notizen. Sthm 1904. 70 s. (Tills. m. O. V. L. Charlier). – Medverkat i C. V. L. Charlier, Stargauges at the Observatory of Lund (Meddel. fr. Lunds astron. observatoriium, Ser. II, N :r 31, 1923).

Källor och litteratur

Källor: Dödbok för Lunds domkyrkoförsamling 1926. – Astronomiska institutionens i Lund årsberättelser. – Lunds universitets matrikel läsåret 1924–25 (1925). – Nekrolog av W. Gyllenberg i Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellscbaft, 62, 1927, s. 166–167. – Muntliga meddelanden.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Folke August Engström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16176, Svenskt biografiskt lexikon (art av Knut Lundmark.), hämtad 2021-10-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16176
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Folke August Engström, urn:sbl:16176, Svenskt biografiskt lexikon (art av Knut Lundmark.), hämtad 2021-10-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se