Johannes Bötticher

Född: – Tyskland (I Völschows kyrkby vid Demmin)
Död:1748

Skolrektor, Skoladministratör


Band 07 (1927), sida 170.

Meriter

Bötticher (Boetticher), Johannes, f. i Völschows kyrkby vid Demmin, d. 1748. Elev i stadsskolan i Friedland och i gymnasierna i Stralsund och Stettin; student i Greifswald 1711; uppehöll sig i Stettin, Friedland och Rostock; informator hos regeringsrådet J. L. von Olthof och överstelöjtnant von Schevenbach; rektor för stadsskolan i Wolgast 1724; företog en kollektresa genom Tyskland till staden Wolgasts förmån 15 apr. 1724—7 maj 1725. — Gift.

Biografi

Bland kulturbärare från Pommerns svenska tid är B. värd att hågkommas mindre för arten än för graden av sin insats. Ef ter ambulerande gymnasie- och universitetsstudier i hemprovinsen eller dess grannskap, vilka det stora nordiska kriget (från 1711) avbröt, vann han den typiska anställningen som huslärare i ämbetsmanna- och adelsfamiljer. Vid redan mogen ålder kallades B. 1724 till rektor vid skolan i Wolgast, en kallelse, som tillika innebar uppgiften att på nytt grundlägga denna skola, enär den, jämte staden, uppbränts av ryssarna 1713. Sedan andra stadens ombud tidigare förgäves utsänts på kollektresor, lyckades B. under en vittförgrenad, årslång färd genom Väst- och Sydtyskland (1724—25), trots tätt upprepade missräkningar och förödmjukelser, uppbringa det nödtorftiga grundbeloppet för ett nytt skolbygge. Hans tjänstutövning som rektor 1727—48 markeras av tvenne skolordningar (1728, 38). Men den synes, av både ekonomiska och personliga skäl, varit mera betydande i bokstaven än tillämpningen. Liksom medlärarna läto sig lockas av den mera lönande privatundervisningen, så hängav sig B. åt en intensiv samlar- och författarverksamhet, vilken likväl, på grund av själva sin vidlyftighet, icke synes utmynnat i någon tryckt, avslutad arbetsprodukt. Som varaktiga resultat av denna verksamhet framstå i varje fall dels ett omfattande bibliotek på 3,333 band med tillhörande värdefulla handskrifter av klassiska och moderna auktorer, dels ett utkast till »borgen och staden» Wolgast historia. Liksom B:s bok- och handskriftssamling numer utgör en prydnad för Greifswalds universitetsbibliotek, så tyckas hans där förvarade anteckningar och avskrifter till Pommerns politiska och kulturella krönika förblivit en huvudkälla, direkt eller i bearbetningar, för hela denna provins och främst hemstadens topografi.

B. tillhörde en forskargeneration, som under den tidigare upplysningstiden i de små pommerska städerna skapade ett växande litterärt och antikvariskt intresse. Den samlarverksamhet, vari detta intresse på tidstypiskt sätt fann uttryck, utmärktes ej sällan av en exakthet i detalj och iakttagelse, som för eftervärlden uppväger bristen på metod och kritik, t. ex. i ortnamns tolkningen. B: s insats i denna utveckling synes fått särskild räckvidd dels genom ett' outplånligt, personligt ungdomsintryck av krigets förödelse, som måste gottgöras, dels genom de vidsträcktare förbindelser och den friare blick, till vilken rundresan på 1720-talet givit anledning. Han säges ock ha varit »en man av alldeles ovanlig arbetsamhet».

Författare

W. Carlgren.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Handskrifter: se texten.

Källor och litteratur

Källor: Allg. deutsche Biographie, Bd 3 (1876), art. Johannes Boetticher; B. Heberlein, Beiträge zur Geschichte der Burg und Stadt Wolgast (1892); JU. Wehrmann, Geschichte von Pommern, 2, 2:e Aufl. (1921).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johannes Bötticher, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16301, Svenskt biografiskt lexikon (art av W. Carlgren.), hämtad 2019-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16301
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johannes Bötticher, urn:sbl:16301, Svenskt biografiskt lexikon (art av W. Carlgren.), hämtad 2019-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se