Carl F A Cantzler

Född:1821-11-29 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1864-08-14 – Stockholms stad, Stockholms län

Grosshandlare, Bruksidkare


Band 07 (1927), sida 282.

Meriter

2. Carl Fredrik August Cantzler, den föregåendes son, f. 29 nov. 1821 i Stockholm, d. 14 aug. 1864 därstädes. Grosshandlare och brukspatron. - Ogift.

Biografi

Vid Karl Henrik Cantzlers död 1861 överläts tobaks- och snusfabriken, som då med inneliggande lager värderades till 142,579 rdr rmt, till fabrikören K. G. Palm. Grosshandeln åter tillföll jämlikt ett 27 juli 1860 upprättat testamente C. och hans broder Henrik Vilhelm, vilka såsom ovan nämnts redan tidigare inträtt som delägare i firman och i vilkas namn rörelsen bedrevs till 1872, varefter denna fortsattes av Henrik Wilhelm C. i eget namn.[1] Svabensverk förvaltades för stärbhusets gemensamma räkning men såldes 1 nov. 1872 till geheimekommerserådet A. von Hansemann i Berlin. Ett minne från familjen Cantzlers Svabensverkstid utgöra några av C: s broder Herman Gottlieb på 1860-talet målade akvareller av bruket, varav fyra innehavas av Järnkontoret.

Av den konstnärliga drift, varom dessa bilder i sin mån bära vittne och som utgjorde ett framträdande släktdrag hos familjen Cantzler, hade även C. fått sin andel. Ehuru endast amatör, var han en ganska skicklig tecknare och målare. En stor akvarelltavla, framställande Stockholm från Mosebacke, vilken han signerat 1843, finnes i Stockholms stads arkiv. I Järnkontorets samling av brukshistoriska bilder ingå åtskilliga teck-. ningar och målningar av hans hand. Bland dessa förtjäna hans bilder från Edskens masugn och Högbo bruk (1858—60), tillhörande Sandvikens järnverk, särskilt att nämnas, enär de återgiva dessa anläggningar vid den tid, då K. F. Göranson i Edsken gjorde sina första försök med bessemerblåsningar. I sällskapslivet synes C. ha varit uppskattad. Sålunda var han en av värdarna vid »stadens nöjen» 1847.

Författare

E. Vennberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor till släktöversikten samt C. 1—2: Meddelanden från Sächsisches flauptslaatsarchiv, Dresden, och av professor C. Benedicks; Sachsiska ministrars noter, Germanica, RA; Stockholms hall- och manufakturrätts matrikel från 1739 och diarier 1819—25, handelskollegiets protokoll och registratur från år 1815 och 1816, firmabok samt bouppteckningar 1 nov. 1826 och 25 jan. 1842,  Stockholms rådhusarkiv; Grosshandelssocietetens handlingar, K. F. Werners samlingar samt J. Unmans Stockholmskrönika, Stockholms stads arkiv; Förteckning över handlande och hantverkare år 1840, kommerskollegiets arkiv. — Marie-Louise Forsell, Sällskapslif och hemlif i Stockholm på 1840-talet. Ur dagboksanteckningar (1915); dens., Herrgårdslif i Bergslagen för 70 år sedan. Dagboksanteckningar (1916); J. Hyberg, Kalender för Sveriges bergshandtering (1925); S. Rönnow, Jernkontorets samlingar av svenska bergshistoiiska bilder (Jernkont. annaler, 1925); Stockholms adresskalender (1823 o. följ.).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Meningen ändrad i enlighet med rättelse i bd 7.2019-03-20

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl F A Cantzler, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16352, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Vennberg.), hämtad 2021-10-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16352
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl F A Cantzler, urn:sbl:16352, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Vennberg.), hämtad 2021-10-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se