Carl J R Burenstam

Född:1829-11-10 – Lerbäcks församling, Örebro län (På Skyllberg)
Död:1907-06-17 – Snavlunda församling, Örebro län (På Tjälvesta)

Diplomat, Urkundsutgivare


Band 06 (1926), sida 740.

Meriter

Carl Johan Reinhold Burenstam, f. 10 nov. 1829 å Skyllberg, Lerbäcks socken, d. 17 juni 1907 å Tjälvesta, Snavlunda socken. Föräldrar: överstelöjtnanten Johan Daniel Burenstam och grevinnan Mariana Beata von Rosen. Inskriven i Uppsala universitets preliminaristmatrikel 19 maj 1848; student i Uppsala 8 juni s. å.; disp. 28 nov. 1849 (De pantheismo, p. IV; pres. S. Ribbing); fil. kand. 31 mars 1854; disp. 29 maj s. å. (Om orsakerna till Konung Carl X Gustafs anfall på Danmark i augusti 1658, 1-; pres. V. E. Svedelius); fil. doktor 9 juni s. å. E. o. kanslist i civilexpeditionen 20 apr. 1854, i kommerskollegiet 6 okt. s. å. och i järnkontoret 15 nov. 1855; kammarjunkare 14 dec. 1855; attaché i Paris 24 aug. 1857, i Berlin 11 dec. s. å., i Paris 6—27 mars 1858; e. o. tjänsteman i utrikesdepartementet 10 apr. 1858; tf. andre sekreterare därstädes 19 juni s. å.; legationssekreterare i Wien 22 juni 1859; förestod upprepade gånger såsom tf. chargé d'affaires beskickningen därstädes; kammarherre 21 nov. 1860; erhöll introduktionsbrev till Konstantinopel 23 nov. s. å.; tf. chargé d'affaires därstädes 20 dec. s. å.—23 sept. 1861 samt 30 okt. 1861—10 jan. 1862; ministerresi-dent i Bryssel och Haag 13 okt. 1870; avsänd 17 dec. 1878 i särskild beskickning till Arolsen vid konung Vilhelm III: s av Nederländerna förmätning och 15 apr. 1879 till densammes intåg i Amsterdam (21 apr. s. å.); ministre plénipotentiaire i Bryssel och Haag 18apr. 1884; envoyé ad hoc med anledning av prins Alexanders av Nederländerna frånfälle 24 juni s. å.; hade särskilda uppdrag i Bryssel 18 nov. 1889—2 juli 1890 (ombud vid antislaverikongressen) samt ånyo 6 nov. 1890—2 juli 1891; erhöll avsked från ministerposten 6 sept. 1895. RNO 1869; KVO1kl 1874; LSkS 1876; KNO1kl 1884; innehade dessutom ett flertal utländska ordnar. — Ogift.

Biografi

Under sin diplomatiska verksamhet i olika europeiska huvudstäder fick B. tillfälle till ganska omfattande arkivforskningar, vilka satte frukt i ett antal merendels anonymt utgivna skrifter av hi- storiskt innehåll. Några av dessa utgöra översikter över suecana i utländska arkiv (1871, 1885, 1888), bl. a. i Wien och i nederländska och belgiska arkiv. I ett par arbeten behandlade B. episoder berörande den svenska historien, nämligen Karl XII: s och de svenska krigarnas hemfärd från Turkiet genom Siebenbürgen, Ungern och Österrike (1872) samt drottning Kristinas vistelse i Antwerpen och Bryssel efter abdikationen (1891), varvid i vederbörande länder samlat, arkivmaterial kommit till användning. Ett utländskt diplomatiskt ämne behandlade B. på grundval av preussiska arkivpapper i avhandlingen om fredsunderhandlingarna mellan Österrike och Turkiet i Schistova 1790—91 (1898). Ur arkivet på sin smakfullt inredda gård Tjälvesta i Närke — där han efter avskedet hade sitt av mycken gästfrihet präglade hem — publicerade B. i ett sällsynt raritetstryck under titeln »Souvenirs de Tjelfvestad» bl. a. korrespondenser från 1700-talets slut och 1800-talets början, skänkande både bilder från herrgårdslivet i Sverige och bidrag till bl. a. G. M. Armfelts biografi. På gamla dagar meddelade: B. ur ett annat herrgårdsarkiv, Eriksbergs, en brevväxling mellan den berömde franske politikern och historikern greve Charles de Montalembert och den svenske oppositionshövdingen Karl Henrik Anckarsvärd (1906), brev, som äga ett visst intresse särskilt genom den snillrike fransmannens omdömen och uttalanden om det dåtida Sveriges parlamentariska liv, sådant det presenterades för honom av Anckarsvärd.

Författare

Gr. Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

En del av B:s anteckningar och utkast till historiska arbeten inköptes vid bokauktionen efter hans död av K, biblioteket. Dit kom även såsom deposition en samling trycksaker och släktpapper m. m., varav vid depositionens öppnande 1920 till riksarkivet överlämnades bl. a. papper härrörande (från B:s mosters man, preussiske ministern i Stockholm F. F. L. G. von Tarrach.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Förteckning på handskrifter rörande Sveriges historia, befintliga i kejserliga »Haus-, Hof- und Staats»-archivet i Wien, upprättad 1869—70 af B. Haag 1871. (4), 94, (2) s., 3 bil. (Flertalet n:r åtföljas av textutdrag.) — Om Carl XII: s och svenska krigarnes hemfärd från Turkiet genom Siebenbürgen, Ungern och Österrike 1714. Haag 1872. 12: o (6), 119 s., 2 facs.-bil., 1 karta. (Anon.) [Även i utvidgad form i fransk övers.:] Retour de la Turquie de Charles XII et des troupes suédoises par la Tran-sylvanie, la Hongrie et l'Autriche su 1714 & 1715. Bruxelles 1874. VII, 147, (1) s., 1 karta. (Föret, undert.: B ... m.) —• La reine Christine de Suéde å Anvers et Bruxelles 1654—1655. Bruxelles 1891. 167, (1) s., 1 portr. (Anon.) — Les négociations de paix entré 1'Autriche et la Turquie å Schistova (déc. 1790—aout 1791) d'aprés les dépéches du marquis de Lucchesini, médiateur prussien, et les lettres de M. de Tarrach, son secrétaire de legation (Revue d'histoire diplomatique, Année 12, 1898, s. 225—256). — Le journal de la duchesse de Sudermanie (1775—1782) et les dépéches du comte de Kagenech (ibid., Année 17, 1903, s. 556—571).

Utgivit: Handskrifter i nederländska och belgiska med flera archiver samlade af B. Haag 1885. IV, 135, (1) s., 1 pl. — Documents recueillis de differentes archives par B. Haag 1888. X, 144 s. ¦—¦ Souvenirs de Tjelfvesta. Haag 1893. 312, (8) s. med 52 i texten insatta fotografier och 1 gravyr samt 16 lösa fotografier. (Ex. i UB.) — Två hittills otryckta egenhändiga bref från konung Carl XII (Sv. autogr.-sällsk. tidskr., D. 2: N:o 11—12, dec. 1896, s. 307—309). — Lettres inédites du comte Charles de Montalembert au baron Anckarsvärd (1829—1857) (Revue d'histoire diplomatique, Année 20, 1906, s. 25—73; även sep., Paris 1905. 49 s.).

Tryckta kompositioner: Blomsterkungen. (Linné.) Till grefve Carl Snoil-skys dikt: »Den lille han sitter i blomstersäng. . .» Musik af C. B. ,. . . Bryssel 1882. 2 bl. — 'Lofsång' och 'Hymn'. (I Snaflunda kyrka den 3 juli 1878 vid aftäckning af epitaphiet öfver öfverstelieutenant J. D. Burenstam och dess maka, född grefvinna von Rosen.) (Souvenirs de Tjelfvesta, s. 309— 311; undert.: C. B—m.)

Källor och litteratur

Källor: B:s dossier och Liber magnus, utrikesdep. arkiv; atrikesdep. kalender; samtida tidningar; tryckta förteckningar över B:s bibliotek (1905, 1909).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl J R Burenstam, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17169, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gr. Jacobson.), hämtad 2020-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17169
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl J R Burenstam, urn:sbl:17169, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gr. Jacobson.), hämtad 2020-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se