Daniel Djurberg

Född:1744-06-03 – Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län
Död:1834-10-02 – Stockholms stad, Stockholms län

Geograf, Skolman


Band 11 (1945), sida 287.

Meriter

2. Daniel Djurberg, den föregåendes sonson, f. 3 juni 1744 i Gävle, d. 2 okt. 1834 i Stockholm. Föräldrar: lektorn, fil. magister Per Djurberg och Margaretha Brandberg. Avgick juni 1761 från Gävle gymnasium till Uppsala univ. men blev icke där inskriven och torde ej heller ha studerat vid annat univ.; lärare vid den av hovpredikanten N. Thenstedt grundade Nya informationsinrättningen i Stockholm 12 mars 1770; ämnessven i Vetenskapsakademien före 1772; pagehovmästare för änkedrottning Lovisa Ulrikas pager 11 okt. 1772; uppförd på förslag till skolmästare i Johannes skola i början av 1775; vikarierande apologist i Klara skola april.,1776; apologist vid Katarina skola aug. 1776; rektor vid Klara skola 6 juni 1781; tillträdde 1 maj 1782; erhöll på grund av nedsatt synförmåga tjänstledighet 1790 och avsked 1820 med 40 tunnor spannmål och 300 rdr b:ko i pension; led. av Kosmografiska sällskapet i Uppsala 1779.

G. m. Elisabeth Wiman, f. 31 jan. 1752, d. 20 jan. 1821 i Stockholm (Klara).

Biografi

Ehuru D. genom sitt ledamotskap av Kosmografiska sällskapet kom att tillhöra Torbern Bergmans krets, synes han likväl icke hava rönt inflytande av dennes banbrytande arbeten inom den fysiska geografien. Av de geografiska disciplinerna intresserade sig D. förnämligast för den matematiska geografien. Sitt namn som geograf vann han genom ett flitigt, på grund av svag ekonomi delvis forcerat författarskap. Han skrev läroböcker och utgav geografiska handböcker, lexika och kartor. Det huvudsakliga arbetet därvidlag bestod i, att han ur skilda, huvudsakligen tryckta källor, insamlade, bearbetade och sammanställde politisk-geografiska och statistiska uppgifter över länder och orter. Vid utarbetandet av »Geografiskt lexicon öwer Skandinavien» erhöll D. på begäran stockholmskonsistoriets medverkan till att frågeformulär utsändes till stiftens prästerskap med begäran, att dessa skulle lämna topografiska uppgifter. D: s geografiska läroböcker intogo årtiondena omkring 1800 en dominerande ställning vid undervisningen och utgingo i många upplagor. Som erkänsla för sina läroböcker erhöll han 1803 av Kanslikollegium en pension av 100 rdr b:ko. Även i sitt övriga geografiska författarskap, vars mest omfattande verk var »Utförlig geograf i e», rönte D. uppmuntran. Då han skulle söka tjänsten i Klara skola, anhöll han i en tydligen direkt till konungen inlämnad och 27 sept. 1779 bifallen ansökan att få räkna de tvenne utkomna delarna av »Geografie, sammandragen utur de nyaste och tillförliteligaste auctorer». som specimen för denna. Han kunde därvid åberopa sig på välvilliga utlåtanden från prästeståndet i riksdagen, Vetenskapsakademien och Kosmografiska sällskapet. De anmärkningar, som framfördes mot D: s arbeten, riktade sig bl. a. mot hans nyckfulla stavsätt, de former i vilka han återgav vissa främmande ortnamn och hans benägenhet att utbyta vedertagna geografiska namn mot nya. Sålunda kallade han Förenta staterna Vingandacoa och Australien Ulimaroa. De av D. insamlade uppgifterna om orters geografiska läge, delvis erhållna genom läsning av nyutkomna roseskildringar, utnyttjades ej blott i de bokliga arbetena. De lades även till grund för kartor, som av honom upprättades. År 1779 erhöll D. av Kosmografiska sällskapet i uppdrag att biträda vid utarbetandet av de glober sällskapet lät utgiva. Han ombesörjde nya upplagor av gravören Anders Åkermans Atlas juvenilis 1804, 1811 och 1813. Därjämte utgav han ett antal lösa kartblad. D. var en på sin tid i Stockholm bekant schackspelare och känd för sitt originella uppträdande.

Författare

H. RlCHTER.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

— Brev från D. (90 st. 1805— 1828) till N. M. Liridh finnas i K. biblioteket; brev från 1806— 1822 till Vetenskansakademien finnas där.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Geografie, sammandragen utur de nyaste och tilför-liteligaste auctorer. D. 1—4. Sthm 1775—95. 5 bl., 345, (5) s.; 3 bl., 521, (3) s.; 3 bl., 416 s., 1 bl.; 4 bl., 671, (1) s- [D- 4 med deltitel: Beskrifning, över de fem werldsdelarne Asien, Africa, Nord-America, Syd-America, och Polynesien]. — Tankar vid afledne bruks patrons ... Wilhelm Hisings ... makas, fru Barbara Christina Fabrins, jordafärd uti Skinskatteberg, den 20 junii 1780. Sthm 1780. 4:o (4) s. — Geografie för ungdom. Sthm 1781. 3 bl., 575, (1) s. 3:e uppl. 1800. 3 bl., 481, (1) s. — Tankar vid bergs-rådets . .. Johan Hisingers kära makas, välborna fru Magdalena Barbara Wittfoths graf... Sthm 1782. 4:o (4) s. — Geografie för begynnare. Sthm 1783. 12:o 1 bl., 224 s. 5:e uppl. Örebro 1805. 12:o 4 bl., 388 s., 2 vikta kartbl. [jämte:] Ändringar och förbättringar til femte upl. ... Örebro 1810. 12:o 1 bl., s. 389— 481. 6:e uppl. Örebro 1815. 12:o 4 bl., 519 s. — Geografisk handbok. Sthm 1784. 16:o 1 bl., 81, (1) s. 3:e uppl. 1805. 16:o 2 bl., 110, (1) s. . — Utförlig geografie. D. 1—4* 7. Sthm 1785—1808. D. 1. 2:a uppl. 1785. 2 bl., 570 s. [Som 1 :a uppl. räknade förf. sin Geografie, D. 1, 1776]. Ny uppl. 1801. 1 bl., XXXII, 720 s. [Liksom föreg. med bet. 2:a uppl., samt deltitelbl.: Cos-mografie samt beskrifning om jorden i allmänhet, Bd 2, innefattande jordens geografiska beskrifning...] D. 2. Innefattande Helvetien, Förenta Nederland, Tyskland och Preussiska herraväldet. 1788. 2 bl., 863, (1) s. D. 2: bih. Visande tyska rikets utseende år 1804... sedan skadeståndet blivit reglerat... 1804. 1 bl., 140 s. D. 3:1. Innefattande Stor-Britannien. 1793. 2 bl. 624 s. D. 3: 2. Innefattande danska riket. 1794. 5 bl., 414 s. [Med deltitelbl.: Beskrifning över danska riket, eller rikerne Danmark och Norge samt ön Island; jfr nedan]. D. 4: 1. Innefattande beskrifning om Svearike. 1806. 4 bl., s. 1 — 529, 560—566 [sic]. [Med deltitelbl.: Beskrifning om Svearike, Bd 1, innefattande Svearike i allmänhet samt Svealand]. D. 4:2. Beskrifning om Svearike, Bd 2, innefattande Götaland. 1808. 1 bl., s. 521—1184. D. 4:3. Beskrifning om Svearike, Bd 3, innefattande Norrland. 1808. 1 bl., 258 s. D. 4:4. Beskrifning om Svearike, Bd 4, innefattande Finland. 1808. 2 bl., 556 s. [Med deltitelbl.: Beskrifning om storfurstendömet Finland]. D. 7. Innefattande: Sydvästra delen af Asien. 1802. 4 bl., 576 s., 1 vikt kartbl. [Med deltitelbl.: Beskrifning om Asien, D. 1, inehållande Asien i allmänhet, Turkiet, Arabien, Persien, Indien]. D. 7: bih. 1802. 5 bl., s. 1 — 182, 1 bl., s. 183—346, 1 bl., 1 vikt kartbl. [Med deltitelbl.: Beskrifning om ön Ceylon uti Asien, landskapen Westindien och Guyana i America... 1803; Beskrifning om öarne Ceylon, Cuba, Jamaica och Domingo, 1802; Beskrifning om Westindiske öarne Porto-Rico, Santecroix. . . samt Lucayiské öarne, 1803]. — Beskrifning om Frankrike, efter dess nuvarande indelning, jämte de eröfrade länderne i Europa, samt dess besittningar i de öfrige verldsdelarne. Sthm 1796. 4 bl., 536 s., 1 kartbl. [Av förf. betraktad som ett bih. till Utförlig geografie, D. 1, 1785; dess senare parti utgavs ånyo med titeln:] Beskrifning om Frankrikes eröfrade länder i Europa, samt förbättringar til Beskrifningen om Frankrike. Sthm 1805. 4 bl., s. 413—696. [Med huvudtitelbl.: Utförlig geografie, D. 3, innehållande: Beskrifning om Frankrike. 2:a uppl.] — Kort historia om Sverge för begynnare. Sthm 1800. 12:o 48 s. — Beskrifning över staden Danzig i Preussen. Sthm 1807. (4) s. — Kort beskrifning om konungariket Norge. Sthm 1808. 1 bl., 54 s. [Förbättrat utdrag ur Utförlig geografie, D. 3:2, se ovan], —• Kort beskrifning om Åland. Med karta. Sthm 1809. 2 bl., 39 s., 1 kartbl. — Geografiskt lexicon. Bd 1—2. Örebro 1811, 13. 2 bl., 404 s.; 1 bl., 586 s. [Rec. i Sv. literatur-tidning 1814, N:o 8, sp. 123—128]. — Beskrifning om staden Friderikshald i Norge. Med plan-karta öfver staden och fästningsvärken. Sthm 1814. 2 bl., 1 vikt karta. — Beskrifning över konungariket Norge, Färöarne samt ön Island. Sthm 1814. 2 bl., s. 219—411. [Förbättrat utdrag ur Utförlig geografie, D. 3:2, se ovan]. — Geografiskt lexicon öwer Skandinavien eller de förenade rikena Swerige och Norige. Örebro 1818. 5 bl., 1,093 s.

Kartor m. m.: Atlas juvenilis eller samling af geografiska kartor utg.i af gravören Anders Åkerman, öfversedde, förbättrade samt tilökte med nya kartor af Daniel Djurberg. Sthm 1807. Tv.-8:o Titelbl. & 32 kartbl. [Ny uppl.:! Atlas juvenilis eller samling af geografiska kartor til ungdomens tjenst utg. af Daniel Djurberg. Med bifogade kartor utg. af gravören Anders Åkerman. Sthm 1811. Tv.-4:o Titelbl. & 32 kartbl. enl. innehållsfört. [Ny uppl.:] 1813. [Ny uppl.:] 1815. Tv.-4:o Titelbl. & 30 kartbl. [Ny uppl.:] Atlas juvenilis ... af Daniel Djurberg. Sthm 1827. Tv.-4:o Titelbl. & 29 kartbl. enl. innehållsfört. [De flesta av Djurbergs kartbl. i Atlas juvenilis äro graverade av. E. Åkerland; många förekomma separat, såväl kolorerade som okolorerade. Fullst. ex. av samtl. uppl. har ej stått red. till buds, varför bladberäkningen är osäker; understundom påträffas i Atlas juvenilis inklistrade blad av här nedan nämnda kartor.]

Karta öfver Polynesien eller femte delen af jordklotet. Grav. af C. Berg-qvist. Sthm 1780. 48X72 cm. [Med fransk parallelltitel]. Ny och förbättr. uppl. 1790. [Tysk utg.:] Polynesien (Inselwelt) oder der funfte Welttheil. Neu hrsg. von F. A. Schraembl. Wien 1789. (Betecknad: N.o 114). [Till denna karta hör:] Förklaring til kartan över Polynesien. Sthm [1780]. (8) s. (Anon.; undert.) [Även fransk och tysk övers.] — La France divisée en IX regions et 83 departements avec ses aquisitions dans 1'Allemagne et dans 1'Italie. Sthm 1796. 18,5X20,5 cm. 2de éd. 1800. 3:me éd. 1805. — Underrättelse om en påbegynt skole-atlas för ungdomen i riket. Sthm 1800. 16 s. — Plan karta över Danzig och Weixel-Miinde. Sthm 1807. 29x19 cm. [Beskrivning härtill, se ovan]. — Karta över nägden omkring Danzig. U. o. 1807. 6X20 cm. — Förklaring til kartan över Preussen, Schlesien, Brandenburg och Pommern. Utg. af D. Djurberg i Stockholm år 1807. Jämte korrt begrep om preusiska staten, som den befanns vid midden [sic] af år 18.06. Sthm 1807. 16 s. — Proportionel karta öfver Swearike, Hans Majestät Konungen ... tillägnad . .. Grav. af E. Åkerland. Sthm 1808. 29,5X43 cm. [Jämte:] Förklaring till pro-portionelkartan öfver Svea rike ... Sthm 1808. 7, (1) s. — Karta över Europa. Sthm 1813. 35,5X43,5 cm. 2: a uppl. 1826. — Karta öfver Tyskland. Norra delen. 2:a uppl. Sthm 1813. 26,5X35 cm. — Karta över Södra delen af Asien innefattande Hindustan, Tibet och Serica. Sthm 1818. 21,5X25 cm. i— Karta över wästra delen af Asien innefattande Turkiet, Arabien, Persien och Tatariet. Sthm 1818. 21,5X25 cm. —¦ Karta över östra delen af Asien innefattande chinesiska riket och Japan. Sthm 1819. 23,5X27 cm. — Karta över Syd-America. Sthm 1820. 30X23,5 cm.

översatt: Commendeuren John Byrons resa omkring jord-klotet åren 1764, 1765, och 1766... Sthm 1772. 4 bl., 120 s. (Övers, anon.)

Källor och litteratur

Källor: Handl. ang. skolväsendet i Stockholm, vol. 5—8, RA; brev till N. M. Lindh, KB; begravningsbok och husförhörslängd 1819—21, Stockholms stadsarkiv. — Brev från och till C. F. Mennander, utg. av K. Österbladh, 1 (Suomen historian lähteitä 4: 1, 1939). — H. G. Bergman, Matrikel öfver embets- och tjenstemän vid församlingarne och läroverken i Stockholm (1827); C. Björling, Katarina skola. Bidrag till kännedomen om Stockholms läroverk (1913); O. A. Stridsberg, Anteckningar till en historik öfver Klara skola i Stockholm 1649—-1880 (Inbjudningsskrift med anledning af invigningen af StT-ir-L-hnlmc nnrra lntinliimverks nva lärovp.rksbv^emad. 1880).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Daniel Djurberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17561, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. RlCHTER.), hämtad 2020-05-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17561
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Daniel Djurberg, urn:sbl:17561, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. RlCHTER.), hämtad 2020-05-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se