K A Wilhelm Björck

Född:1888-10-13 – Barsebäcks församling, Skåne län
Död:1975 – Danderyds församling, Stockholms län

Zoolog, Skolman


Band 04 (1924), sida 544.

Meriter

Björck, Karl Anders Wilhelm, f. 13 okt. 1888 i Barsebäck. Föräldrar: kyrkoherden Karl Gustav Björck och Hedda Vilhelmina Eurenius. Elev vid Lunds h. allmänna läroverk ht. 1898; avlade studentexamen därstädes 28 maj 1906; student i Lund 4 sept. s. å.; fil. kand. 31 maj 1910; fil. magister 29 maj 1912; fil. lic. 31 maj 1913; disp. 5 maj 1915; fil. doktor 31 maj s. å.-; idkade biologiska studier, delvis med understöd av Vetenskapsakademien, vid Kristinebergs zoologiska station somrarna 1907– 09 och 1913 samt jan. 1910 och 1911, vid Aneboda biologiska station sommaren 1907 och vid Barsebäck 1911. E. o. amanuens vid zoologiska institutionen i Lund febr. 1908–aug. 1910; tillika assistent hos hydrografisk-biologiska kommissionen maj 1909–aug. 1910; amanuens vid zoologiska institutionen sept. 1910–aug. 1912; vik. adjunkt vid folkskoleseminariet i Göteborg vt. 1912; e. lärare och vik. adjunkt vid Lunds h. allmänna läroverk ht. s. å., ht. och vt. 1914 samt vt. 1915; genomgick provar i Lund 1913; adjunkt vid västra realskolan i Göteborg 10 okt. 1914; lektor i biologi vid Jönköpings h. allmänna läroverk 30 juni 1916; sakkunnig rörande omorganisation av lantbruksstyrelsen m. m. 3 juli 1917–27 nov. 1920; företog på offentligt uppdrag en resa till Danmark och Norge; 1917; ledamot av riksdagens andra kammare för Hälsingborg—Lund—Landskrona 1917 och för Göteborg 1918–20; sakkunnig rörande docentinstitutionen 14 febr.–31 okt. 1918 och rörande den centrala ledningen av de till allmänna skolväsendet hörande undervisningsanstalterna 26 juli–9 dec. s. å.; ledamot av och sekreterare i skolkommissionen 31 dec. 1918–30 apr. 1923; ledamot av lantbruksrådet 31 dec. 1918; undervisningsråd i skolöverstyrelsen 7 nov. 1919; företog på offentligt uppdrag en resa till Danmark och Norge 1923.

Gift 2 juli 1915 med fil. lic. Gerda Louise (Lizzie) Petterson, f. 5 jan. 1888, dotter till sjökaptenen Karl Petterson.

Biografi

B:s vetenskapliga studier, som bl. a. bedrivits under upprepad vistelse vid Kristinebergs zoologiska station, ha i främsta rummet rört sig om djurgeografiska och faunistiska spörsmål. Framför allt ha hans undersökningar samlats kring Öresunds kräftdjursfauna samt haft till syfte att lämna en på dennas utbredning grundad djurgeografisk begränsning av området. Såväl hans vetenskapliga arbete som hans lärarverksamhet ha emellertid kommit att i viss mån skjutas undan för hans starka politiska intresse. Redan under ynglingaåren omfattade B. den socialistiska samhällsåskådningen och anslöt sig till det socialdemokratiska partiet. Här togos hans intresse och förmåga genast i anspråk, och ännu knappast tjuguårig representerade han Lunds arbetare vid den socialdemokratiska partikongressen. Vid nyvalen till andra kammaren 1914 uppställdes han som arbetarpartiets kandidat för valkretsen Hälsingborg—Lund—Landskrona och blev visserligen då ej vald men ingick 1917 vid uppkommen ledighet såsom ersättare i kammaren och behöll såsom Göteborgs representant en plats där även under nästa valperiod. Samtidigt togs han av regeringen i anspråk för utredningsarbeten och utsågs, då skolkommissionen 31 dec. 1918 tillsattes med uppdrag att utarbeta förslag till omorganisation av det högre skolväsendet enligt enhetsskolans principer, till ledamot och sekreterare i kommissionen. Här har han nedlagt ett nitiskt och intresserat arbete, och betydande delar av kommissionens betänkanden torde ha avfattats av honom. Sedan många år flitig medarbetare i den socialdemokratiska pressen, särskilt Arbetet och Socialdemokraten, har B. även i övrigt gjort uppmärksammade inlägg i det offentliga meningsutbytet, framför allt till utvecklande av skolkommissionens program i läroverksfrågan.

Författare

K. E. Sandberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Lunds universitets årsberättelse 1914—15; Y. Dahl, Lärarmatnkel (1922).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K A Wilhelm Björck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18282, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. E. Sandberg.), hämtad 2020-10-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18282
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K A Wilhelm Björck, urn:sbl:18282, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. E. Sandberg.), hämtad 2020-10-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se