L. I. Bager. Litografi. I släktens ägo.

Lorentz Isac Bager

Född:1785-04-02 – Malmö stad, Skåne län
Död:1857-02-15 – Malmö stad, Skåne län

Handelsman, Kommunalman


Band 02 (1920), sida 560.

Meriter

2. Lorentz Isac Bager, f. 2 apr. 1785 i Malmö, d 15 febr. 1857 därstädes. Föräldrar: handlanden Peter Bager och Mariana Beata de la Rose. Vistades under uppväxtåren i hemmet och hos en morbror i Söderköping; studerade under enskild handledning i Göteborg från år 1800 och därefter i Lund, varest han uppehöll sig år 1802 men ej inskrevs vid universitetet. Erhöll kondition i handelshus i Hamburg 1803 samt därpå i Bordeaux; övertog faderns affär 1807; kommunalman; stadens äldstes förman 1815; ledamot av hamndirektionen s. å.; dess ordförande 1826—55; riksdagsman i borgarståndet 1817—18. RVO 1837; RNO 1843.

Gift 19 nov. 1809 med Anna Ulrika Cronsioe, f. 28 dec. 1789, d 28 nov. 1861, dotter till borgmästaren i Skanör lagman Karl Georg Cronsioe.

Biografi

B: s far handlanden Peter Bager beskrives som en egenrådig och häftig man, vilken icke endast utövade ett starkt tryck på sina barn under deras uppväxtår utan även fordrade fullständig underkastelse under sin vilja och sina anordningar av sonen, sedan denne till namnet övertagit affären. Först efter faderns död 1808 började därför för B. en självständigare verksamhet. Då syskonen voro många, blev hans andel av det rika boet ej alltför stor, men han förstod att göra sitt handelshus till ett av de mest aktade på orten och förvärvade en betydande förmögenhet. Tillsammans med handlanden M. Flensburg bildade han ett bolag, som 1837 lät bygga det första ångfartyget för Malmö, och 1842 kunde, likaledes tack vare B: s och Flensburgs initiativ, det första i Malmö byggda segelfartyget sjösättas. Inom Malmö kommunala liv spelade B. en ledande roll. Sin största insats gjorde han i hamnbyggnadens historia. Trots den depression, som följde efter Napoleonskrigen och i Malmö förstärktes genom diskontkatastrofen 1817, fastställdes 1818 en plan för anläggandet av en yttre hamn, vilken under de följande åren genomfördes. Arbetet underlättades genom ett större räntefritt lån, som riksdagen 1817 —18 beviljade till följd av motion av B. —, ett understöd, som f. ö. 1843, likaledes genom B:s bemedling, efterskänktes. År 1839 anställdes som hamningenjör sedermera generaldirektören Karl Gottreich Bei jer, i vilken man fick en utmärkt teknisk ledare, Under den tid, han och B. samverkade — Beijer lämnade hamningenjörsbefattningen 1855, samma år som B. avgick från ordförandeskapet i hamndirektionen — utfördes flera genomgripande och omfattande arbeten. Sålunda anlades den s. k. Suellshamnen, hela hamnen fördjupades till 4,31 m., betydande sträckor nya stenkajer uppfördes och såväl den inre hamnen som inloppsrännan utvidgades. B. säges mer än någon av sina samtida ha anlitats för stadens angelägenheter och företag av samhällsnyttig art. Till väsentlig del frukter av hans nit och allmänanda voro »Drottning Josefinas slöjdskola för fattiga flickor», som inrättades 1826 och ännu består som en till folkskolan anknuten kvinnlig slöjdskola, samt en söndagsskola, som öppnades 1831 och sedermera uppgått i stadens tekniska elementarskola. — B: s byst är uppställd på Malmö rådhus fasad mot Stortorget.

Författare

B. BOËTHIUS.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Biogr. lexikon, N. F., 1 (1857—58); Malmö, 1—2 (1914).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lorentz Isac Bager, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18984, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. BOËTHIUS.), hämtad 2022-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18984
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lorentz Isac Bager, urn:sbl:18984, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. BOËTHIUS.), hämtad 2022-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se