Arvid W N Ahnfelt

Född:1845-08-16 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län
Död:1890-02-16 – Danmark (i Köpenhamn)

Journalist, Urkundsutgivare


Band 01 (1918), sida 336.

Meriter

4. Arvid Wolfgang Nathanael Ahnfelt, son till A. 2, f. 16 aug. 1845 i Lund, d 16 febr. 1890 i Köpenhamn. Student i Lund 26 maj 1863, i Uppsala 1 okt. 1867; fil. kand. där 26 maj 1869; disp. 28 maj s. å.; fil. doktor 31 maj s. å. E. o. amanuens i K. biblioteket 27 okt. 1869–1876; medarbetare i Ny illustrerad tidning 1869–79, Aftonbladet 1870–74, Stockholms dagblad 1874–84, Stockholms morgonblad 1877–78, dessutom i flera in- och utländska tidningar och tidskrifter, däribland Athenseum i London; uppsatte 1881 och utgav sedan till sin död tidskriften Ur dagens krönika.

Gift 9 juni 1871 med Hilda Henrietta Runnerström, f. 27 okt. 1844, dotter till lantbrukaren J. Runnerström.

Biografi

Under uppväxtåren i fädernehemmet med dess vakna litterära och humanistiska intressen samt nära förbindelser med den dåtida liberala oppositionen inom prästerskapet och pressen mottog A. starka intryck, som blevo i flera avseenden bestämmande för hans livsriktning och verksamhet. Bl. a. lades antagligen redan då en fast grund till en allmän liberal åskådning, som han livet igenom förblev trogen. Hos honom avspeglade den sig visserligen närmast i fråga om litteraturen men låg ock säkerligen under den för honom karaktäristiska satiriska läggningen samt hans sympatier för orädd frispråkighet. Det var icke minst hans fördomsfrihet i detta sistnämnda avseende, som i förening med hans personliga trygga öppna godmodighet och gärna visade gästfrihet gjorde honom som tidskriftsredaktör omtyckt och behaglig att samarbeta med. Uteslutande hänvisad till sin penna, utvecklade A. under hela sitt liv en energisk och ovanligt flitig, stundom nästan febril verksamhet som författare, samlare, utgivare och bearbetare, i all synnerhet på vitterhetshistoriens och memoarlitteraturens områden. Både som författare och redaktör ådagalade han en vaken blick, icke minst för vad som gjorde sig pikant och underhållande, och förstod att med stor skicklighet i arkivens gömmor spåra upp sådant och tillgodogöra sig det i sina arbeten. Förutom forskningar i svenska herrgårds- och andra inhemska arkiv företog han flera resor till arkiven i Köpenhamn, Paris, London och Petersburg. A: s tidskrift Ur dagens krönika redigerades piggt och livliga och vann därigenom en för en svensk tidskrift mindre vanlig uppmärksamhet och spridning. Den måste också anses ännu äga särskilt ett icke så litet litteratur- och teaterhistoriskt, intresse, bl. a. såsom ett av 1880-talets unga Sverige gärna anlitat diskussionsorgan, där fritt språk kunde föras i dagens frågor.

Författare

E. Thyselius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: C. J. L. Almqvist såsom nyromantiker. Upps. 1869 24 s- (Gradualavh.) — Verldsliteraturens historia. Bd 1—2. Sthm 1875, 76(4), 624, XII, 852 s. - C- J- L Almqvist. hans lif och verksamhet! Sthm 1876.243 s 1 portr. — Bellmanska sällskapet. Humoresker och silhuetter. Sthm 1877. 103 s. - Interiörer ur det literära Stockholms-' lifvet under förra hälften af vårt århundrade. 1.* Sthm 1877. LXII, 94 s. — L. F. Rääf af Småland och, hans literära umgängeskrets. Bilder från, flydda dagar. Sthm 1879: (5), 404 s., 1 portr. — Bevingade ord. Våra allmännaste citat, efter utländska och svenska källor. Sthm 1879. 410 s. [Följdskrift: »Bevingade ord». En anmälan af B. F. O(lsson). Sthm 1880. 30 s.] — M. J. Crusenstolpe, hans galleri af samtida och hans literära korrespondens. Lefnadsteckning och urval. D. 1—2. Sthm 1880, 81. VIII, 228, 224 s. -f- 2 portr. — Hvad kommer man ihåg? Vandringar i fantasiens och erinringens verld. Sthm 1880. 12: o 104 s. — Europas konsit-närer. Alfabetiskt ordnade biografier öfver vårt århundrades förnämsta artister. Norrk. 1883—89. 673, 109 s. Ny titel-uppl. Sthm 1894. — En fråga af vigt för skogshushållning och träindustri särskildt inom norra Sverige. Sthm 1884. 120 s. (Tills, med A. E. Holmgren.) •— Sveriges firmor och män inom handel, industri och konst jemte en del finska firmor. Handbok för kommersiella upplysningar, affärsliistoriker och biografiska skildringar. Jemte en kort beskrifning öfver Stockholm och Göteborg med uppgifter om dessa städers uppkomst och utveckling m. m. Upps. 1886. 312, X s. — Herskar-makt och själssjukdom. Romantiska drag ur dynastiernas historia efter dr Ireland och dr Wiedemeister-samt egna studier och reseminnen. Sthm 1888. XXXIII, 272 s.

Översatt: H. Hettner, Franska litteraturen under 18: de århundradet. Sthm 1872. (4), 434 s.

Utgivit: H. B. Palmxr, Eldbränder och gnistor. Humoresker. Sthm 1876. (4), 248 s., 1 portr. 3:e, betydl. tillök, uppl. Sthm 1886. (8), 360 s., 1 portr. — J. H. Thomander, Tankar och löjen. Belletristiska drag ur Thomanders och C. F. Dahlgrens brefvexling m. fl. källor. Sthm 1876. XXVIII, 230 s., 1 portr. —¦ Carl von Linné, Lefnadsminnen, tecknade af honom sjelf. Med tillägg efter tryckta och otryckta källor. Sthm 1877. (4), 146 s. — Ur Karl af Kullbergs portfölj. Efterlemnade papper, berättelser och humoresker i urval. Sthm 1879. (6), 289 s., 1 portr. — Ur svenska hofvets och aristokratiens lif. Skildringar hemtade i arkiven på Säfstaholm och Eriksberg m. fl. enskilda och offentliga samlingar. D. 1—7. Norrk. 1880—83. (Även i utdrag på tyska under titel: Skandinavische Hof- und Staatsgeschichten des neunzehnten Jahrhunderts. Stuttgart 1887. IV, 254 s.) — Ur dagens krönika. Tidstaflor [fr. o. m. 1886: Månadskrift för skönliteratur, teater och politik]. Arg. 1—10. 1881—1890 (jan.). (Utgavs efter A:s död av Otto Sjögren 1890 febr.—maj samt därefter av Hilda Ahnfelt 1890 juni—1891 juni.) — Nektar och gift. Ur svenska pressens, skönlitteraturens och paskillernas historia. Karaktersdrag, kulturbilder och humoresker, hemtade ur arkiven på Eriksberg, Sjöholm, Brokind m. fl. offentliga och enskilda samlingar. 1.* Sthm 1.881. (4), 160 s. — Humoristiskt bibliotek. 1. Jak. Wallenberg, Min son på galejan och Sannfärdig resebeskrifning. Sthm 1881. 12: o 267 s. 2. Fr. Cederborgh, Epigrammer, satirer och berättelser. Norrk. 1881. 12: o 680 s. — M. J. Crusenstolpe, Medaljonger och statyetter. Drag ur vår vittra, konstnärliga och politiska verld. Sthm 1882. 568 s. — P. G. Ahnfelt, Studentminnen. Anteckningar och tidsbilder. 2:a uppl. Jemte ett urval af förf:s smärre skrifter och anonyma alster. D. 1—2. Norrk. 1882—83. 342, 510 s. — Från Europas hof, dess furstehus och aristokrati.' Skildringar, hemtade ur nya specialverk samt svenska och utländska arkiv. Bd 1—3. Norrk. 1883—84. XII, 588; 244; (10), 506 s. (Bd 2 även på danska under titel: Kong Christian VIII:s Dägbog fra Regenttiden i Norge. Köpenhamn 1883. (6), 208 s.) — Ryska afslöjanden från Alexander I till Alexander III. Ett historiskt bildergalleri ur de nyaste memoarverk af J. Eckardt, P. von Goétze, grefve Murawjew m. fl. Sthm 1885. 318 s. — Två krönta rivaler, Bernadottes-minnen af J. P. van Suchtelen, grefve Romarizow, furst Czernicheff m. fl. Efter de hittills otryckta originalhandskrifterna i Kejserl. utrikesdepartementet i S: t Petersburg utgifna och tillökade med andra tryckta och otryckta källor. D. 1—2. Sthm 1887. 374, 446 s., 1 portr. — La diplomatie russe å Stockholm en décembre 1810 (Revue historique; T. 37, 1888, s. 68—78).

Källor och litteratur

Källor: Nekrolog i Budkaflen, 21 febr. 1890; O. Sjögren, Minnesteckning i Ur dagens krönika (febr. 1890); personliga minnen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Arvid W N Ahnfelt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5629, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Thyselius.), hämtad 2022-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5629
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Arvid W N Ahnfelt, urn:sbl:5629, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Thyselius.), hämtad 2022-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se