Yngve Sjöstedt, KB

B Yngve Sjöstedt

Född:1866-08-03 – Hjo församling, Skaraborgs län
Död:1948-01-28 – Johannes församling, Stockholms län

Entomolog, Zoolog


Band 32 (2003-2006), sida 390.

Meriter

Sjöstedt, Bror Yngve, f 3 aug 1866 i Hjo, d 28 jan 1948 i Sthlm, Joh. Föräldrar: grosshandlaren Anders Gustaf S o Emma Gustava Forssell. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping 27 maj 86, inskr vid UU ht 86, FK 29 jan 90, FL 12 maj 96, disp 20 maj 96, FD 30 maj 96, allt vid UU, assistent vid Statens entomolog anstalt 6 april 97, red för Entomolog tidskr 01–10, prof o förest för Naturhist riksmuseets entomolog avd 8 jan 02–3 aug (beslut 14 juni) 33, ordf i museets intendentskoll 22–33, led av den rådgivande nämnden för Skansens zoolog trädgård från 04, v ordf i fören Vassijaure naturvetensk station o ledare för dess biolog avdeln 27–33. – LVA 09, led av flera in- o utländska lärda samf.

G 16 jan 1918 i Sthlm, Joh, m operett- o operasångerskan Rosa Grünberg (bd 17), f 4 jan 1878 i Sthlm, Mosaiska, d 11 april 1960 där, Joh, dtr till köpmannen David Löb G o Dorotea Samuelson.

Biografi

Yngve S:s far Gustaf S hade som yngling ägnat sig åt att stoppa upp fåglar, och redan före skolåldern hade S grundlagt ett eget "museum" i familjens sommarhus, där han förevisade sina zoologiska samlingar och uppstoppningsförsök. Det naturhistoriska intresset uppmuntrades av hans lärare vid läroverket i Jönköping, lektorerna Johan Emanuel Zetterstedt och Hampus Wilhelm Arnell (bd 2), båda framstående bryologer. S blev amanuens för skolsamlingarna som han också berikade med egna exemplar av framför allt olika fågelarter, och som filosofie kandidat i zoologi kom han att återvända dll Jönköping för att ordna läroverkets samlingar i enlighet med principer han inhämtat under en studieresa till Paris.

Efter studentexamen for S till Uppsala där han studerade zoologi under professor Tycho Tullberg. S:s främsta intresse var ornitologin, men som student ägnade han sig åt undersökningar inom flera grenar av zoologin; bl a arbetade han med marina djur – Tullbergs specialområde – vid Kristinebergs zoologiska forskningsstation. 1890 erbjöds han att göra en vetenskaplig expedition till Kamerun för att samla centralafrikanska gnagare åt Tullberg och insekter åt Christopher Aurivillius (bd 2), professor i entomologi vid Naturhistoriska riksmuseet i Sthlm.

Resan till Afrika var en pojkdröm som gick i uppfyllelse och blev inledningen på S:s karriär. Under närmare två år reste S runt i Kamerun, som då var en tysk koloni, med regionens sv handelsstationer som bas. Han utverkade även tillåtelse att samla för egen räkning, och de ornitologiska samlingarna från Kamerun kom att utgöra forskningsunderlag för S:s gradualavhandling Zur Ornithologie Kameruns (1895). De ornitologiska studierna uppmärksammades av Fredrik Smitt, professor i ver-tebratzoologi vid Naturhistoriska riksmuseet. Under 1800-talets sista decennier var intresset för studier av ryggradsdjur svagt bland sv zoologer, och Smitt erbjöd S att för riksmuseets räkning undersöka de batrachier (paddfiskar) som insamlats under resan.

Framför allt riktade dock resan S:s intresse mot entomologin. 1896 publicerade han sin första vetenskapliga artikel i ämnet, om Kamerun-expeditionens termitsamlingar, ett område som skulle komma att uppta en stor del av hans vetenskapliga intresse under den fortsatta karriären. Senare s å uppmanades S av Aurivillius att söka assistentbefattningen vid Statens entomologiska anstalt som höll på att inrättas. Han förespeglades också en möjlig framtida ställning som föreståndare för anstalten, men tjänsten gick istället till LA:s forskare i praktisk entomologi, Sven Lampa (bd 22). Under inledningsskedet var en betydande del av anstaltens verksamhet förlagd till riksmuseet, där S vid sidan av sitt uppdrag på entomologiska anstalten också hade till uppgift att vara vetenskapligt biträde i de entomologiska samlingarna - en tjänstekombination som även praktiserats av Lampa.

I syfte att få inspiration och kunskaper för att kunna skapa en stadig grund för verksamheten vid den nya anstalten skickades S våren 1898 på studieresa till USA och Kanada, där han besökte flera av dessa länders entomologiska institutioner. S å inleddes S:s arbete på anstalten med ett försök att hejda bl a trädgårdsnunnans härjningar i Sydsverige och kornmyggans på Gotland.

Då S:s forskning till stora delar var förlagd till Naturhistoriska riksmuseet fungerade han som vikarierande intendent när Aurivillius avlöste Georg Lindhagen som sekreterare vid VA, som även förvaltade museet. När Aurivillius 1902 officiellt tog över sekreterarposten förordade han S som sin efterträdare. Som motivering angavs S:s arbete med de entomologiska samlingarna från Kamerun men framför allt hans samlarnit, museivana och bekantskap med riksmuseet som forskningsinstitution; det praktiska arbetet vid Entomologiska anstalten tillmättes mindre betydelse.

Strax efter sitt tillträde som intendent och professor vid riksmuseet började S planera en ny vetenskaplig expedition, denna gång till vulkanbergen Kilimanjaro och Meru, belägna i Tyska Östafrika (nu Tanzania). Liksom tidigare Kamerun räknades området som vetenskapligt tämligen outforskat, och S hoppades kunna göra observationer av höghöjdsskogarnas fauna som kunde relateras till hans tidigare studier av Kamerunbergets djurvärld. Resan företogs med ekonomiskt stöd av bokförläggaren Per Palmqvist 1905–06.

S:s vetenskapliga produktion vid riksmuseet bestod till stor del av bearbetningar av materialet från de båda afrikanska expeditionerna och av monografier över olika insektsgrupper. Han ägnade sig åt ett flertal grupper, bl a hopprätvingar (Orthoptera) och trollsländor (Odonata). Det var dock främst som termitforskare han etablerade sig internationellt. Under S:s ledning blev museets termitsamling en av sin tids främsta, och i Monographie der Termiten Afrikas (1–3, 1900–25) publicerade han resultaten av sina mångåriga studier av Afrikas termiter. Han gav ut ett samlingsverk över den östafrikanska expeditionen, Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro (1910), där han själv skrev ett flertal artiklar om såväl fåglar som insekter och där många organismgrupper behandlades av experter på resp område. Förutom en mängd mindre bidrag i tidskrifter och skriftserier medverkade S också i internationella samlings-och översiktsverk över olika insektsgrupper.

Så när som på ett mindre antal artiklar om ekonomisk entomologi från tiden som assistent vid Statens entomologiska anstalt rörde S:s vetenskapliga arbete i första hand artbeskrivning och systematik. Bland det mycket stora antal djur som hemfördes från de olika expeditionerna fanns många som inte tidigare behandlats vetenskapligt, och S:s insats som artbeskrivande entomolog blev därför betydande. Hans verksamhet föll väl in i mönstret för den forskning som bedrevs vid naturhistoriska museer i västvärlden, där tyngdpunkten låg på systematiska och morfologiska studier och i viss mån växt- och djurgeografi.

S:s museiarbete innebar inte bara att ordna och bearbeta samlingarna utan också att organisera en entomologisk utställning. S:s föreståndartid inföll under en turbulent period i riksmuseets historia. Museet skulle flytta till nya byggnader i Frescati, och S fick som nytillträdd intendent utarbeta förslag till organisation och inredning av de nya lokalerna. I det gamla museet hade de entomologiska samlingarna inte varit öppna för allmänheten, varför insatsen med den nya utställningen fick karaktären av pionjärarbete. Utställningen invigdes 1916 och försågs av S med en utförlig katalog (1920).

I sin utåtriktade verksamhet lade S bredare perspektiv på entomologin än de rent systematiska och artbeskrivande. Som flitig populärvetenskaplig författare behandlade han växt- och djurgeografiska frågor och samhällsbyggande insekters bobyggnader och levnadssätt. Expeditionerna till Afrika beskrev han i de omfångsrika reseskildringarna I Västafrikas urskogar (1904) och Bland storvildt i Ostafrika (1911), liksom i en stor mängd artiklar i dags- och veckopress. S ingick också i den rådgivande nämnden för Skansens zoologiska trädgård och förekom ofta i pressen som förespråkare för det pedagogiska värdet i att visa levande djur för allmänheten. Som medlem och så småningom hedersledamot av Entomologiska föreningen i Stockholm, och som redaktör för dess publikation Entomologisk tidskrift rörde han sig i gränslandet mellan landets ganska begränsade antal akademiskt utbildade forskare och de många kunniga entomologer som verkade utanför universitet och högskolor.

S:s kontakter med kolleger inom såväl entomologi som ornitologi var omfattande. Under sin långa karriär blev han medlem av en rad vetenskapliga samfund, och han var en aktiv deltagare i ett växande internationellt kongressväsende. Som första sv delegat representerade han Sverige och Norge vid den tredje internationella ornitologkongressen i Paris 1900, och när den första internationella entomologkongressen hölls i Bryssel 1910 – även den i samband med en världsutställning – var S där som sv representant. 1925 blev han medlem av entomologkongressernas exekutivkommitté, och skulle stått som värd för den åttonde internationella kongressen i Sthlm 1941, vilken på grund av världskriget kom att genomföras först 1948, efter S:s död.

Under en period var S ledare för den biologiska avdelningen vid Vassijaure naturvetenskapliga station, en fristående forskningsstation som bildats av Sthlms naturvetenskapliga förening 1902 med i huvudsak geofysisk och meteorologisk men också naturskyddsorienterad verksamhet. Under S:s överinseende genomfördes bl a inventeringsarbeten som resulterade i trebandsverket Insektsfaunan inom Abisko nationalpark (1931). Efter flera års utredning inordnades forskningsstationen vid slutet av S:s verksamhetstid i VA:s förvaltning under namnet Abisko naturvetenskapliga station.

Under sin långa karriär var S verksam vid ett flertal olika forskningsinstitutioner i Stockholmsområdet, de flesta med mer eller mindre officiell anknytning till VA. S:s anställningar vid Entomologiska anstalten och Naturhistoriska riksmuseet liksom hans uppdrag i Vassijaure, Skansen, Entomologiska föreningen och dess dotterförening Fauna samt i VA vittnar om hur nära sammanbundna huvudstadens olika vetenskapliga institutioner var, men framför allt om S:s livliga engagemang i landets och i synnerhet Sthlms vetenskapliga miljö, dit han också lockade internationella forskare till att besöka samlingar och kongresser.

Författare

Jenny BeckmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Handl:ar (ms, korrespondens m m) efter S i Centrum för vetenskapshist, VA. - Brev från S i LUB (bl a många till S Bengtsson), UUB (bl a till H V Ar-nell o O Dahlgren) o i Centrum för vetenskapshist (dll C Aurivillius o H Théel).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Uber das alte Männchen des macro-glossen Chiropters Megaloglossus woermanni Pagen-stecher. Sthlm 1895. 7 s, 1 pl-bl. (VAH, Bihang, bd 21, 1895, afd 4 [Zoologi, omfattande både lefvande och fossila former], n:o 1.) - Zur Ornithologie Kameruns nebst einigen Angaben uber die Säugetiere des Ländes. Der K. schwedischen Akademie der Wissenschaf-ten eingereicht am 11 Oktober 1893. Sthlm 1895.4:o. 120 s, Taf. I-X. (VAH, N F, bd 27, n:o 1.) [Även:] Inau-gural-Diss ... 1896 ... - Die Vögel des nordwestlichen Kamerungebietes (Mittheilungen von Forschungsrei-senden und Gelehrten aus den deutschen Schutzge-bieten, Bd 8,1895, Berlin, s 1-36,1 karta, fol, i pärmficka; även sep). — Termes Lilljeborgi, eine neue wahr-scheinlich pilzanbauende Tagtermite aus Kamerun (Zoologiska studier, Festskrift Wilhelm Lilljeborg till— egnad Upsala 1896, 4:o, s 267-280, Tafl. XIV). -Säugethiere aus Kamerun West-Afrika. Sthlm 1897. 50 s, 1 pl-bl. (VAH, Bihang, 23: 4: 1.) - Reptilien aus Kamerun West-Afrika. Sthlm 1897. 36 s, Tafel 1-3. (Ibid, 23: 4:2.) - Die Säugethiere des nordwestlichen Kamerungebietes (Mittheilungen von Forschungsreisen-den und Gelehrten 10,1897, s 25-45; även sep, 22 s). - På krokodiljagt i Vestafrika (Svenskajägarförbun-dets nya tidskrift, årg 35,1897, Sthlm, s 257-267; även sep, 11 s). - Zwei neue Eidechsen aus West-Africa. (Vorläufige Mittheilung.) (Zoologischer Anzeiger, Bd 20, 1897, Leipzig, s 56). - Berättelse öfver undersökningar som Statens entomologiska anstalt låtit ulföra angående en å kornfält på Gotland år 1898 uppträdande skadeinsekt (kornmygga). [Rubr.] Visby 1898. 7 s. [Undert.] - San José scale, Aspidiotus perniciosus, Nordamerikas mest härjande skadeinsekt [referat] (Förhandlingar vid det skandinaviska naturforskaremötet i Stockholm den 7-12 juli 1898, Sthlm 1899, s 286 f). - Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna von Kamerun N:o 6. Odonaten aus Kamerun West-Afrika. Sthlm 1899. 62 s. (VAH, Bihang, 25: 4:2.) - Trädgårdsnunnans bekämpande i södra Sverige 1899. [l]-2. [Rubr.] Upsala 1899. Tv-4:o. 2 bl. (Studentföreningen Verdandis populärvetenskapliga artiklar, n:r 34-35.) [Ur UNT s å.] - Neue afrikanische Termiten (Entomologische Nachrichten, Jahrg 25, 1899, Berlin, s 34-39; även sep). - Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna ... 7. Mantodeen, Phasmodeen und Gryllodeen aus Kamerun und anderen Gegen-den Westafrikas. Sthlm 1900. 36 s, 1 pl-bl. (VAH, Bihang, 25: 4: 6.) - Kampen mot trädgårdsnunnan Oc-neria dispar (L.) 1899, rapport till Klandtbruksstyrel-sen ... Sthlm 1900. 29 s, Taf. 1,1 karta. (Meddelanden från Kongl. landtbruksstyrelsen, (1900: n:o 1 =) 60.) -Monographie der Termiten Afrikas. Sthlm 1900. 4:o. 236 s, Taf. I-IX med textbl. (VAH, 34: 4.) - Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna... 8. Locustodeen aus Kamerun und Kongo. Sthlm 1901. 45 s, Tafel I-IV med textbl. (VAH, Bihang, 27: 4: 3.) - Från ornitologiska kongressen i Paris 1900. Förslag till internationellt fågelskydd. Berättelse till K landtbruksstyrelsen. Sthlm 1901.11 s. (Meddelanden från K landtbruksstyrelsen, (1901: 4) 71.) - Den praktiska entomologien och dess dllämpning. (Efter ett vid Skaraborgs läns hushållningssällskaps 20:de landtbrtiksmöte hållet föredrag) (Skaraborgs läns hushållningssällskaps tidning, 1901, Lidköping, s 513-516; även sep, 4 s). -Odonata. Sthlm 1902. 29 s. [Ur Entomologisk tidskr s å.] (Svensk insektfauna utg af Entomologiska föreningen i Stockholm. 3. Sländor. Pseudoneuroptera. 1.) 2. uppl 1914. 43 s. - De afrikanske termiters biologi [referat] (Naturen, illustreret maanedsskrift aarg 27, 1903, Bergen & Khvn, 4:o, s 23-27). - Mono-graphie der Termiten Afrikas. Nachtrag. Sthlm 1904. 4:o. 120 s, Taf. 1-4 med textbl. (VAH, 38: 4.) -1 Väst-afrikas urskogar. Natur- och djurlifsskildringar från en zoologisk resa i Kamerun. Sthlm 1904. 564 s, 11 pl-bl, 1 portr, 1 karta. — Uber eine Termitensammlung aus Kongo und anderen Teilen von Afrika. [Rubr.] Upps 1905. 20 s. ([VA,] Arkiv för zoologi, bd 2, n:o 16.) -Ubersicht der Ergebnisse einer zoologischen Reise in Kamerun West-Afrika 1890-1892. Sthlm 1905. 99 s. -Kilimandjaro-expeditionens allmänna gång och resultat (Ymer, årg 26,1906, Sthlm 19[06-]07, s 363-382). - [Vorvvort] / 1. Die Tierwelt der Steppen und Berge ... [Rubr.] Sthlm 1910 [omsl]. 4:o. 80 s, Taf. 1-13. ([Omsl:] Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedi-schen zoologischen Expedition nach dem Kiliman-djaro, dem Meru und den umgebenden Massaistep-pen Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitungvon YS, Bd 1-3 (= Abt 1-7, 8-14, 15-22), Upps & Sthlm 1907-10, Abteilung] 1.) - 3. Vögel. [Rubr.] Upps 1908 [omsl]. 4:o. 173 s, Taf. 1-5 med textbl. (Ibid, 3.) - Akaziengallen und Ameisen auf den Ostafrikani-schen Steppen ... (ibid, 8. Hymenoptera, [omsl:] Upps 1907[-10], 4:o, s 97-118 o Taf. 6-8 med textbl [= 4 (rubr), 1908]). - Oestrida; (ibid, 10. Diptera, Upps 1907[-10], 4:o, s 11-24 o Taf. 1-2 med textbl [= 2, 1908]). - Odonata (ibid, 14. Pseudoneuroptera, Sthlm 1909,4:o, s 1-51 o Taf. 1-2 med textbl [= 1]). -Termitidas (ibid, 15. Corrodentia, Upps 1907 [-08], 4:o, s 1-36 o Taf. 1-4 [= 1,1907]). - Mantodea / Phas-modea / Gryllodea / Locustodea / Acridiodea (ibid, 17. Orthoptera, Sthlm 1907[-09], 4:o, s 49-199 o Taf. 4-7 med textbl [= 3-7, 1909]). - Decapoda (ibid, 21. Crustacea, Sthlm 1910, 4:o, s 1 med textbl [= 1]). -Bland storvildt i Ostafrika. Jakt-, natur- och djurlifsskildringar från en zoologisk resa till Kilimandjaro, Afrikas högsta berg, dess systerberg Meru och kringliggande Massaistäpper. Sthlm 1911. X, 622 s, 1 portr, 2 pl-bl. - På giraff- och lejonjakt i Ostafrika. En marsch kring Kilimandjaro (OoB, 1911, Sthlm, s 195-208). - Ueber die von Herrn Professor Einar Lönnberg in British Ostafrika eingesammelten Termiten. [Rubr.] Upps 1911. 3 s. (Arkiv för zoologi, 7: 18.) - Neue afrikanische Termiten im schwedischen Reichsmuseum. [Rubr.] Upps 1911.18 s. (Ibid, 7:20.) - Neue Termiten aus Tripolis, Ober-Ägypten, Abessinien, Erithrea, dem Galla- und Somalilande. [Rubr.] Upps 1912. 17 s. (Ibid, 7: 27.) - Zur Orthopterenfau-na des Kamerungebirges. [Rubr.] Upps 1912. 30 s, Taf. 1-3. (Ibid, 7: 37.) - Uber einige von Herrn Prof. E. Lönnberg in Britisch Ostafrika eingesammelte Or-thopteren. [Rubr.] Upps 1912. 28 s, Taf. 1-3. (Ibid, 7: 38.) - Neue Orthopteren aus Ost- und Westafrika ne-bst einigen anderen zugehörigen Formen. [Rubr.] Upps 1913. 26 s, Taf. 1-3. (Ibid, 8: 6.) - Eine neue Phasmide Palophus Titan, die grösste bisher bekann-te geflugelte Orthoptere. Upps & Sthlm 1913. 8 s, Taf. 1. (VAH, 50: 6.) - (J Brunnthaler, Ergebnisse einer botanischer Forschungsreise nach Deutsch-Ostafrika und Sudafrika (Kapland, Natal und Rhodesien),] 2. Termiten (Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissen-schaftliche Klasse, Bd 88, Wien 1913, 4:o, s 720 f). -Termiten aus Madagaskar eingesammelt von Herrn Dr. W. Kaudern 1911-1912. [Rubr.] Upps 1914. 19 s, Taf. 1-3. (Arkiv för zoologi, 8: 27.) - Termiten aus Zambesi, Rhodesia, Nyassa und Sud-Nigeria. [Rubr.] Upps 1914. 9 s. (Ibid, 8: 28.) - Isoptera (Beiträge zur Kenntnis der Land- und Siissvvasserfauna Deutsch-Sudwestafrikas, Ergebnisse der Hamburger deutsch-sudwestafrikanischen Studienreise 1911, vol 1, Hamburg 1914, s 73-92, Taf. 2). - Termiten (Ergebnisse der Zweiten deutschen Zentral-Afrika-Expedition 1910-1911 unter Fuhrung Adolf Friedrichs, Herzog zu Mecklenburg, Bd 1. Zoologie, Leipzig 1915, s 89-95, Tafel 1-4). - [Insectes Pseudonévroptéres 1.] Termitidae (Ch. Alluaud et R. Jeannel, Voyage en Af-rique orientale 1911-1912, Resultats scientifiques, Paris 1915, s 1-18; även sep). - La construction des nids chez les insectes (Revue générale des sciences pures et appliquées, année 26, 1915, Paris, 4:o, s 85-90). -Entomologiska afdelningen (Naturhistoriska riksmuseets historia, dess uppkomst och utveckling, Sthlm 1916. 4:o, s 171-199). - Construction of insect nests (Annual report of the Board of regents of the Smith-sonian institution, 1915, Washington 1916, s 341-347, 2 pl-bl). - Die Erniedrigung der weissen Rasse. Der Krieg in Afrika (Deutsch-Ubersee, Korrespondenz des Aktionsausschusses der Deutschen Kolonialgesell-schaft, 1916, Berlin, fol, nr 9 (8 sept), s 1 f). - Results of Dr E. Mjöberg's Swedish scientific expeditions to Australia 1910-1913. 16. Odonaten. [Rubr.] Upps 1917. 44 s, Taf. 1-4. (Arkiv för zoologi, 11:11.) - Odonaten aus Madagaskar eingesammelt von dr W. Kaudern 1911-1912. [Rubr.] Upps 1917. 12 s, Taf. 1. (Ibid, 11:13.) -Odonaten aus Abessinien, Ost-und Westafrika. [Rubr.] Upps 1917. 27 s, Taf. 1-5. (Ibid, 11: 14.) - Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedi-schen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-1915. 1. Odonata. [Rubr.] Upps 1918. 54 s, Taf. 1-2. (Ibid, 11: 15.) - Results ... 1910-1913. 17. Mantida? und Phasmida:. [Rubr.] Upps 1918. 61 s, Taf. 1-7. (Ibid, 11: 19.) - Neue Orthopteren aus Afrika und Madagaskar. [Rubr.] Upps 1918. 18 s. (Ibid, 12: 1.) - [B Poppius, Lepidoptera aus dem Sarekgebirge:] Nachtrag (Naturwissenschaft-liche Untersuchungen des Sarekgebirges in Schwe- disen-Lappland geleitet von A Hamberg (f), Bd 4. Zoologie, Sthlm 1907-31, s 777 f [1919]). - Results ... 1910-1913. 20. Acridiodea. [Rubr.] Upps 1920. 67 s, Taf. 1-2. (Arkiv för zoologi, 12: 20.) - Vägledning i Naturhistoriska riksmuseets entomologiska avdelning. [Sthlm, tr] Norrköping 1919 (omsl: 1920). 156 s, 2 pl-bl. [Föret.] 2. uppl 1926. - Acridiodea Australi-ca, monographie der bisher von Australien bekann-ten Heuschrecken mit kurzen Fuhlern. Sthlm 1921. 4:o. 318s, Taf. 1-18. (VAH, 62: 3.)-28. Odonata/29. Orthoptera (The natural history of Juan Fernandez and Easter Island ed by C Skottsberg, vol. 3. Zoology, Upps 1921-40, 4:o, s 296-298 [1922]). - Termites (Vbyage de m. le baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique orientale anglaise (1904-1905), Resultats scientifiques, Paris 1922, 4:o, s 241-247, Pl. It'"5 med textbl).- Zoological results of the Swedish expedition to Central-Africa 1921. Insecta. 1. Acridiodea. [Rubr.] Upps 1923. 39 s, Taf. 1. (Arkiv för zoologi, 15: 6.) - Revision du genre Tapesia Bok Upps 1923.18 s, Taf. 1-5. (Ibid, 15:16.) - Uber das unterir-dische Nest einer bisher unbekannten Termite aus Kongo. [Rubr.] Upps 1923. 8 s, Taf. 1-3. (Ibid, 15: 20.) - Revision der Truxaliden-Gattung Cannula Bok [Rubr.] Upps 1923. 11 s, Taf. 1-2. (Ibid, 15: 21.) -West-und siidafrikanische Acridiodeen. [Rubr.] Upps 1923.20 s, Taf. 1-2. (Ibid, 15: 22.) - Zoological results ... Central-Africa 1921. Insecta. 2. Mantodea und Phasmodea. [Rubr.] Upps 1924. 20 s. (Ibid, 16: 6.) -Vetenskapliga verk behandlande resultaten av svenska forskningsresor under detta århundrade. 5. Den svenska zoologiska expeditionen till Kilimandjaro, Meru och den omgivande massaistäppen 1904[!]-1906 (Ymer, 44, 1924, tr 19 [24-] 25, s 379-386). - Revision der Termiten Afrikas 3. Monographie. Sthlm 1925. 4:o. 419 s, Taf. 1-16. (VAH, Serie 3: 3:1.) - Odo-naten aus China. [Rubr.] Upps 1925. 5 s. (Arkiv för zoologi, 17 A: 14.) - Entomologische Ergebnisse der schwedischen Kamtchatka-Expedition 1920-1922. 1. Einleitung. [Rubr.] Upps 1925. 3 s. (Ibid, 17 A: 33.) -Wissenschaftliche Ergebnisse der... von F. Werner un-ternommenen zoologischen Expedition nach dem anglo-ägyptischen Sudan (Kordofan) 1914. 21. Isopte-ra (Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 100,1925, s 71-74,1 pl-bl). -Scien-tific works treating the results of Swedish journeys of exploration during the present century. 5. The Swedish zoological expedition to Kilimanjaro, Meru and the surrounding Masai plains, 1905-1906 (Geografiska annaler, bd 7, 1925, Sthlm, 4:o, s 1-8). - Neue Termiten aus Afrika und Madagaskar („Konowia", Zeitschrift fur systematische Insektenkunde Bd 4, 1925, Wien, s 53-55). - Zoological results ... Central Africa 1921. Insecta. 17. Pasgonurodea. [Rubr.] Upps 1926. 10 s. (Arkiv för zoologi, 18 A: 16.) - Zoological results ... Insecta. 23. Abschluss und Zusammenfass-ung. [Rubr.] Upps 1926. 13 s. (Ibid, 18 A: 24.) -Neue Termiten aus der Goldkuste. [Rubr.] Upps 1926. 5 s. (Ibid, 18 B: 12.) - Uber eine Revision der Termiten Afrikas (Verhandlungen des III. internatio-nalen Entomologen-Kongresses Zurlch, 19.-25. Juli 1925, Bd 2. Vorträge, Weimar 1926, s 173-175). - En- tomologische Ergebnisse der schwedischen Kam-tcbatka-Expedition 1920-1922. 13. Odonata. [Rubr.] Upps 1927. 5 s. (Arkiv för zoologi, 19 A: 16.) - Uber einen neuen Riesenkäfer (Goliathus meleagris) aus Sud-Kongo. Nebst einer Revision der Gattung Goliathus (63). [Rubr.] Upps 1927. 30 s, Taf. 1-14. (Ibid, 19 A: 24.) - Uber einen dem Stockholmer Reichsmu-seum gehörenden Zwitter von Morpho rhetenor Cram. ... [Rubr.] Upps 1928. 60 s, Taf. 1-5. (Ibid, 20 A: 5.) - Monographie der Gattung Gastrimargus Sauss. (Orthoptera: Oedipodidae). Sthlm 1928. 4:o. 51 s, Taf. 1-12. (VAH, 3: 6: 1.) - Acridiodea aus Zent-ralafrika gesammelt von R. Grauer während seiner Expedition 1909-1911. [Rubr.] Upps 1929. 41 s, Taf. 1-2. (Arkiv för zoologi, 20 A: 15.) - Australische Acri-diden aus dem Museum zu Adelaide. [Rubr.] Upps 1930. 35 s, Taf. 1-7. (Ibid, 21 A: 21.) - Neue Valanga-Arten (Orth. Acrid.) von den Tenimber-Inseln und Neu Guinea. [Rubr.] Upps 1930. 7 s, Taf. 1-2. (Ibid, 21 A: 22.) - Orthopterentypen im Naturhistorischen Relchsmuseum zu Stockholm. 1. Mantidae. [Rubr.] Upps 1930. 43 s, Taf. 1-18. (Ibid, 21 A: 32.) [Härull:] Nachtrag zu den Manddentypen (ibid, 24 A: 1, 1932, s 72). - Spedizione di S. a. r. il Duca degli Abruzzi alle Sorgenti delFUebi Scebeli - Risultati zoologici. Manto-dea, Acridiodea et Phasgonurodea (Annali del Museo civico di storia naturale Giacomo Doria, vol 55, 1930-31, Genova, s 16-18; även sep, 1930, 3 s). - [Inledning] (VA, Skrifter i naturskyddsärenden, n:r 16. Insekuaunan inom Abisko nationalpark... Studier under ledn avYS [rubr], 1, Sthlm 1931 [omsl], s 1-7).-Acrididen aus dem Museum in Canberra. (The federal capital territory, Australia.) [Rubr.] Upps 1931.11 s. (Arkiv för zoologi, 22 A: 7.) - Acridiodea aus Kongo und anderen Teilen von Afrika. [Rubr.] Upps 1931. 64 s, Taf. 1-6. (Ibid, 22 A: 15.) - Studien tiber Va-langa-Formen (Orth. Acrid.) aus dem Indo-Malayi-schen Archipel und Oceanien. [Rubr.] Upps 1931. 26 s. (Ibid, 23 A: 4.) - Acridiodea aus dem Queensland Museum zu Brisbane. [Rubr.] Upps 1931. 21 s. (Ibid, 23 A: 11.) - Acridiodea von der Goldkuste, ob. Volta. Nebst einer Revision der Gattung Parga Walk. (Orth. Trux.). [Rubr.] Upps 1931. 36 s, Taf. 1-5. (Ibid, 23 A: 17.) - Neue Acridiodea aus dem Museum in Canberra... [Rubr.] Upps 1932.15 s. (Arkiv för zoologi, 23 A: 19.) - Orthopterentypen im Naturhistorischen Reichs-museum zu Stockholm. 2. Acrididae. [Rubr.] Upps 1932. 89 s, Taf. 1-20. (Ibid, 24 A: 1.) - Acridiodea aus Sfidwest-Afrika, Klein Käras (Société entomologique de France: Livré du centenaire, Paris 1932, s 537-550, Pl. XXVII-XXXI). - Acridiodea aus dem Queensland Museum zu Brisbane (Memoirs of the Queensland Museum, vol. 10, Brisbane 19[30-]35, s 119-121 [1932]). - Orthoptera. 2. ManUda=. [Rubr.] Upps 1932. 4 s. (Arkiv för zoologi, 25 A: 4. Schwedisch-chi-nesische wissenschaftliche Expedition nach den nordwestlichen Provinzen Chinas, unter Leitung von Dr. Sven Hedin und Prof. Sti Ping-chang. Insecten gesammelt vom schwedischen Arzt ... D Hummel 1927-1930. 2.) [Orthoptera 1 se nedan 1933.] - Odonata. [Rubr.] Upps 1932. 22 s, Taf. 1-3. (Ibid, 25 A: 5. Schwedisch-chinesische wissenschaftliche Expedition ... Insekten ... 3.) - Einleitung (Ibid, 25 A: 3. Schwe-disch-chinesische wissenschaftlischeD] Expedition Upps 1933, s 1-16; tills med D Hummel). - Orthopte-ra: 1. Acridida: [2-3 se ovan 1932] (ibid, s 17-34, 2 kartbl, Taf. 1-12). - Orthopterentypen ... Stockholm. 3. Gryllidae / 4. Tettigoniidae / 5. Forficulidae / 6. Blattidae / 7. Phasmidas. [Rubr.] Upps 1933. 15 s, 30 s o Taf. 1-26, 6, 17, 10 s. (Ibid, 25 A: 12-16.) - Eine neue Coryphistes-Art (Orth. Acrid.) aus Australien. [Rubr.] Upps 1933. 2 s. (Ibid, 25 B: 5.) - Neue austra-lischeAcrididen. [Rubr.] Upps 1933.9 s, Taf. 1. (Ibid, 26 A: 9.) - Sammlungen der schwedischen Elgon-Ex-pedition im Jahre 1920. Acrididae, Mantidas und Phas-midas. [Rubr.] Upps 1933. 35 s, Taf. 1-4. (Ibid, 26 A: 11.) - Översikt över entomologiska avdelningens utveckling 1902-1933 (VAÅ, 1933, Sthlm, s 196-214, Tavl. 1-2). - Eine neue Mecopodide aus Kongo (Orths). [Rubr.] Upps 1934. 2 s. (Arkiv för zoologi, 26 B: 3.) -Acrididen aus Kongo. [Rubr.] [Bruxelles 1934.] 5 s. ([Rubr;] Bulletin du Musée royal d'histoire naturelle de Belgique / Mededeelingen van het Koninklijk na-tuurhistorisch museum van Belgié, T/D 19, n:o 4.) -New Acrididae from North-Australia (Revue suisse de zoologie, T 41,1934, Geneve, s 521-524). - Entomolo-gische Ergebnisse der schwedischen Kamtchatka-Ex-pedition 1920-1922. 37. Abschluss und Zusammen-fassung. [Rubr.] Upps 1935. 19 s. (Arkiv för zoologi, 28 A: 7.) - Revision der australischen Acridiodeen. 2. Monographie. Sthlm 1935 [-36], 4:o. 191 s, Tafel 1-2. (VAH, 3: 15: 2.) - Die entomologischen Ergebnisse der Sven-Hedinexpedition 1927-1930, orientierende Ubersicht (Hyllningsskrift tillägnad Sven Hedin i serie med Geografiska annaler, 17,1935, s 197-214). -Eine neue Hodotermitide aus Tunis (Revue francaise d'entomologie, T 2, 1935, Paris, s 106 f). - Orientierende Ubersicht uber die entomologischen, myriopo-dologischen und arachnoidologischen Sammlungen, heimgebracht vom schwedischen Arzt der Expedition Dr. David Hummel 1927-1930. [Rubr.] Upps 1937. 7 s. (Arkiv för zoologi, 29 B; 9. Schwedisch-chinesische wissenschaftliche Expedition nach den nordwestli-chen Provinzen Chinas... (89).) - Insekten aus China im Naturhistorischen Reichsmuseum zu Stockholm. Heimgebracht von Direktor Kjell Kolthoff und ande-ren schwedischen Forschern und Reisenden. [Rubr.] Upps 1938. 19 s. (Ibid, 30 A: 13.) - Revision der australischen Cyrtacanthacrinen (Orth. Acrid.) (VI Con-greso internacional de entomologia, Madrid, 6-12 septiembre 1935, Madrid 1940, s 173-180). - Zur Ac-ridiodeen-Fauna Australiens. [Rubr.] Upps 1941. 6 s. (Arkiv för zoologi, 33 B: 16.) - Alarik Behm zu seinem 70. Geburtstag (Der zoologische Garten, N F, Bd 14, 1942, Leipzig, s 1-10). - Alarik Behm t (Fataburen, 1945, Sthlm, s 167-170; ngt förkortad utg: Landsman-nahälsning från Norrlands nation och Föreningen Norrländska uppsalakamrater, 2, 1945, Upps, s 33-35). - Uppgifter lämnade till: Mitteilungen des or-nithologischen Komitees der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften, 2-3, [rubr: 9-10. Ornithologische Angaben ... (Bearb von C. R. Sundström)], Sthlm 1888, 1890 (VAH, Bihang, 14: 4: 1 o 17: 4: 3); reseberättelse i utdrag i: Berättelse till Kongl. landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid Statens entomologiska anstalt... 1898-1900 (Meddelanden från Kongl. landtbruksstyrelsen, 53, 65, 72 = 1899: 5, 1900: 6, 1901: 5); av S insamlat material från expeditionen 1890-92 bearb o publ, främst som: Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun, 1-30, varav 6-8 av S (ovan 1899, 1900 o 1901 som VAH, Bihang ...), 1-5 o 9-30 av andra: 1: H Schött, 1893 (VAH, Bihang 19: 4: 2), 10: H Borg, 1892 (ibid 28: 4: 10), 2: Chr. Aurivillius (Entomologisk tidskrift 1893-96), 3: H.J. Hansen (ibid 1894), 5: G Mayr (ibid 1896), 9: H Friese, 11: 1: C Aurivillius o 12: M Régim-bart (ibid 1902), 14: E. Brenske, 21: C Aurivillius o 22: J. Bourgeois (ibid 1903), 26: J. J. Kieffer o 27: K. M. Heller (ibid 1904), 4: C.J. Emil Haglund (VA, Öfver-sigt öfver ... förhandlingar, 1894, 1895, 1899), 13: F Ohaus (ibid 1902), 15: O Schwarz, 16: J. Weise, 17: F Spaeth, 18: M Jacoby, 19: A Fauvel, 20: C Felsche & H. d'Orbigny, 23: G Ulmer, 24: A Tullgren o 25: H Borg (Arkiv för zoologi, 1, 1903-04), 11: 2: C Aurivillius, 1904, 28: H Gebien, 1904, 29: G Szepligeti, 1905, o 30: H Kolbe, 1905 (ibid, 2), därtill separat av bl a: C. O. von Porat, 1894 (VAH, Bihang, 20: 4: 5), A d'Ailly, 1896 (ibid 22: 4: 2), L. A. Jägerskiöld, 1897 (ibid 23: 4: 7), Carl W. S. Aurivillius, 1898 (ibid 24: 4: 1), T. Thorell, 1899 (ibid 24: 4: 1), E Lönnberg (VA, ÖfVersigt 1895), William Sörensen (Entomologisk tidskr 1896), ATullgren (ibid 1901), I Trägårdh (ibid 1904), W. Michaelsen (Arkiv för zoologi, 1, 1903-04); material från expeditionen 1905-06 även bearb i: R de Lessert, Araignées du Kilimandjaro et du Mérou, 1-6 (Revue suisse de zoologie, 1915-16, 1919, 1921, 1925-26), C Alluaud, 1926 (Arkiv för zoologi, 18: A: 33) o O. Lundblad 1928 (ibid, 20: A: 8.); bidrag vidare i: Ornithologische Monatsberichte, 1893-95, Berlin, Entomologisk tidskrift, 1891 (resebrev), 1893, 1896-11, 1926-27, 1929, 1933, Sthlm & Upps (med-red 1901: 4 - 10), Uppsatser i praktisk entomologi, med statsbidr utg af Entomologiska föreningen i Stockholm, 7-10, 1897-1900, Sthlm, VAÅ, 1903,1913, 1923, 1931-32 o årsberättelsen [Naturhist riksmuseet:] Entomologiska avdelningen, 1902-33 [från 1919: undert], Sthlm, Fauna och flora, 1907-09, 1946, Upps, Revue zoologique africaine, 1913, 1917, 1924, 1926-27, 1929, Bruxelles; vidare bl a Aftonbladet 1913: 13-20/4, Stockholms Dagblad 1913: 19/9, S-T 1914: 5/2, 1920: 6/11, DN 1917: 22-23/8, SvD 1921: 15/3, 30/5,19/6;jfr VAÅ, 1933, s 214-220.

Utgivit: Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaistep-pen Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von YS. Bd 1-3 = Abteilung 1-7, 8-14, 15-22. Upps & Sthlm 19[07-]10. 4:o. 1. Abt 1-7. 19[07-]10. 80, 57, 173, 28, 8, 32, 435 s, 31 pl-bl med (34) s text. 2. Abt 8 -14. 19 [07-] 10. 299, 56, 202, 9, 160, 22, 58 s, 19 pl-bl med (34) s text. 3. Abt 15-22. 19[07-] 10. 56, 22, 199, 14, 64,172, 20, 31 s, 37 pl-bl med (54) s text. - Insektfaunan inom Abisko nationalpark. 1 (-3). Studier under ledn av Y. S. [Rubr.] Sthlm 1931. [Omsl.] 64, 68, 72 s. (VA, Skrifter i naturskyddsärenden, n:r 16-18.)

Källor och litteratur

Källor o litt: VA:s prot 1890-1948, klass-o komm:prot 1901-02, Y S:s självbiogr anteckn:ar i sekr:s arkiv, tidn:klipp; Vassijaure/Abisko naturvetenskapl stations arkiv; allt i Centrum för vetenskapshist, VA.

J Beckman, Naturens palats: nybyggnad, vetenskap o utställn vidNaturhist riksmuseet 1866-1925 (1999);

0 Dahlbäck, Kring ett hundraårsminne: Gustaf S, Norrköping (1923); Inbjudn:ar till drsprom ... [UU] 31 maj 1946 (1946); VA: personförteckn:ar 1739-1915, ed E WDahlgren (1915); VA: personförteckn:ar 1915-1955, ed C Skottsberg (1957); R Malaise, Y S (Opuscula entomologica 1952), s 103-104; E Mårald,

1 mötet mellan jordbruk o kemi: agrikulturkemins framväxt på LA:s experimentalfält 1850-1907 (1998); Naturhist riksmuseets hist: dess uppkomst o utveckl (1916); SMoK; A Tullgren, The entomological society of Sthlm 1879-1948 (Entomolog tidskr 1948), s 119-121.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
B Yngve Sjöstedt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5997, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jenny Beckman), hämtad 2023-06-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5997
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
B Yngve Sjöstedt, urn:sbl:5997, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jenny Beckman), hämtad 2023-06-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se