Nils Ludvig Rasmusson

Född:1904-05-03 – Svedala församling, Skåne län
Död:1973-11-26 – Sigtuna församling, Stockholms län

Antikvarie, Numismatiker


Band 29 (1995-1997), sida 703.

Meriter

Rasmusson, Nils Ludvig, f 3 maj 1904 i Svedala, Malm, d 26 nov 1973 i Sigtuna. Föräldrar: lantbrukaren Per Ludvig R o Anna Erlandsson. Studentex vid Lunds privata elementarskola 12 dec 22, inskr vid LU jan 23, eo amanuens vid hist museets mynt- o medaljkabinett jan 27, andre amanuens där 1 jan–31 dec 30, FK 16 mars 29, allt vid LU, amanuens vid Statens hist museum med placering vid K myntkabinettet 1 febr 31, eo andre antikvarie 1 juli 44, eo antikvarie 1 juli 45, förste antikvarie o avd:förest 27 sept 46, avd:chef 28 juli 58–70, allt vid K myntkabinettet, sekr i Sv numismatiska fören 34–44, v ordf 44, ordf där 47–53 o 62–juni 73, hedled 73, led av styr för Nord numismatisk union från 36, FL vid LU 30 maj 38, bitr lär i numismatik vid StH (från 60 StU) ht 41–68, led av granskn:nämnden för nya myntförslag 50–51, red för NNÅ 51–70, riksantikvariens representant i Statens heraldiska nämnd 5370, ordf i Sv arkeol samf 57–59, i Sv museimannafören:s facksektion 5860, i styr för Sven Svenssons stiftelse för numismatik 63–70, VHAA:s representant där från 71. – LSkS 52, fil hedersdr vid LU 2 juni 56, LVSU 57, LVHAA 60, led av flera utl lärda sällsk o föreningar.

G 27 sept 1931 i Falköping m läroverksadjunkten FL Margit Ingegerd Elisabeth Wahlberg, f 1 mars 1906 där, dtr till fabrikören Karl Johan W o Signhild Söderholm.

Biografi

I Lund studerade R historia för Lauritz Weibull, vars undervisning fick avgörande betydelse. En framträdande källkritisk inriktning, ej helt vanlig i den miljö av konst-och kulturhistoriker där R främst kom att verka, utmärkte honom livet igenom. Viktig var också R:s livslånga vänskap med studiekamraten Sture Bolin, den förste sv historiker som i större sammanhang utnyttjat numismatiska material som historisk källa. För R var numismatiken inte en "hjälpvetenskap" till historia utan ett självständigt forskningsområde med egen metodik och egna mål. Med denna inställning till ämnet blev N en portalfigur i efterkrigstidens snabba utveckling av numismatisk forskning och museiväsende i Sverige.

Egen forskning, initiering av forskning, museisamlingarnas vård och ökande, utställningar, undervisning, redigering och inte minst ett synnerligen omfattande lexikografiskt författarskap var för R de icke särskiljbara delarna av en och samma uppgift: att inom en så bred kulturhistorisk ram som möjligt förmedla kunskap om det förflutna, med det numismatiska källmaterialet som medel. Denna fascination av ämnets mångfald var på en gång R:s styrka och svaghet.

R:s bibliografi omfattade 468 titlar (tr 1973). De båda huvudområdena är in- och utländsk mynt- och penninghistoria samt medaljkonst och medaljhistoria, inklusive belöningsmedaljer och ordenshistoria. Därtill kommer åtskilliga uppsatser och recensioner inom närliggande områden som lärdoms- och personhistoria, ikonografi, heraldik, sfragistik och metrologi. Bland R:s numismatiska arbeten märks särskilt artiklar om danska och sv brakteater från 1200- och 1300-talen, bl a det märkliga danska myntet med inskriften Anno Domini MCCXXXIIII (1935) eller tolkningen av en på 1950-talet nyfunnen mynttyp med inskriften Rex Upsalie (1952). I K myntkabinettet finns ett världs-unikt historiskt källmaterial, bestående av ett par hundratusen arabiska, tyska och engelska mynt, importerade under vikingatiden. Under R:s ledning organiserades på 1950-talet ett internationellt samarbete mellan bl a tyska, engelska och sv specialister i syfte att bearbeta och publicera de sv myntfynden från vikingatiden. En första volym, med R:s inledande artikel An Introduction to the Viking-Age Hoards, publicerades 1961. Vid R:s bortgång hade projektet avsatt en hel litteratur i in- och utländska tidskrifter och andra publikationer. Inom R:s andra huvudområde, medaljer och medaljkonst, karakteriseras hans insats, liksom inom numismatiken, av en ovanlig bredd, speglad i arbeten som Were medals of merit used and worn in antiquity? (1945), Medaillen auf Christina (1966) eller studien över den samtida medaljkonstnären Gösta Carell (1936). Kanske kom dock R:s lärdom och mångsidighet bäst till sin rätt i hans lexikonartiklar, särskilt i Svensk uppslagsbok och i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, där många artiklar, t ex om Mark (Kulturhist lex för nord medeltid, 11,1966), vidgades till vetenskapliga studier med åtskilliga innovativa inslag.

Som chef för K myntkabinettet kom R att ägna en mycket stor del av sin verksamhet åt att forma de numismatiska basutställningarna i Historiska museets nya lokaler vid Narvavägen. R:s insatser gällde främst Svenska myntsalen (planlagd tillsammans med Bengt Thordeman, invigd 1945), Svenska besittningsmynt (1959) och Världens mynt (1970). Grundprincipen var genialt enkel. Mynthistorien skildrades i form av ett diagram med en vågrät tidsaxel och med myntens valörer inlagda i den lodräta axeln. Som museiman ville R betona sambandet mellan mynt, priser och löner. Därför kompletterades i utställningarna de konkreta mynten med instruktiva texter och bilder, innehållande pris- och löneuppgifter. Som ledmotiv valdes en i varje tidsavsnitt återkommande bild av en tunna råg. På grund av den genom mynthistorien med få avbrott ständigt fortgående inflationen minskade kontinuerligt den mängd råg som kunde inhandlas för en viss mängd silver, från t ex tre tunnor i slutet av 1200-talet till bara 1/3 tunna i mitten av 1800-talet. I anslutning till utställningen över sv mynt författade R tillsammans med Eli F Heckscher (bd 18) skriften Sveriges mynthistoria (1945). Utställningen Svenska besittningsmynt, som visade mynt präglade i sv regi i de forna sv besittningarna i Baltikum, Polen och Tyskland, krävde åtskillig grundforskning, delvis dokumenterad i skriften Svenska besittningsmynt (1959). Världens mynt, med avdelningar ägnade Antiken, Medeltiden och Nyare tiden, var innehållsmässigt R:s mest magnifika utställning: en genom tidsaxeln sammanhållen grafisk skildring av penningväsendets utveckling från 500-talet f Kr till nutid, kompletterad med en komprimerad penning-, löne- och prishistoria i ord och bild, inklusive guld- och silverströmmarnas skiftande vägar över jordklotet. R:s utställningar, baserade på de senaste forskningsresultaten, väckte snabbt internationell uppmärksamhet och efterbildades på många håll.

På 50-årsdagen hedrades R med en medalj, skulpterad av Gösta Carell. I samband med 60-årsdagen utgav Sv numismatiska föreningen en hyllningsskrift med bidrag från forskare i Skandinavien, England, Nederländerna och Tyskland (Numismatiska meddelanden, 30, Sthlm, 1965). Vid samma tillfälle utgavs en medalj, skulpterad av Gunvor Svensson Lundkvist. Dess frånsidas bildkomposition, ett pilträd och ett sv 1200-talsmynt med bilden av en fågel, erinrar om R:s sydskånska födelsebygd och hans numismatiska livsverk men också om R:s hobby, som var ornitologi.

Författare

Brita MalmerSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från R i LUB (bl a till S Bolin).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Gustav Vasas mynt, ordnade kronologiskt ... 1–2 (T. G. Appelgren, Gustav Vasas mynt, beskrivna, Sthlm 1933, 2 tab-bl, vikta). – Ett fynd av nordtyska 1500-talsmynt från Bohuslän (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift, 1932–1933. Bohuslänska studier tillägnade landshövdingen Oscar von Sydow Gbg 1933, 4:o, s 121–147). – Medeltida myntfynd från Hälsingborg (Hälsingborgs historia ... under red av L. M. Bååth, 2: 2. Medeltida byggnadshistoria, Hälsingborg 1934, 4:o, s 231–252). – Myntfynd (SHVL, 20. O Rydbeck, Den medeltida borgen i Skanör Lund 1935, 4:o, s 134-143). – Medaljer (Katalog över riksdagshistoriska utställningen 1935, Nationalmuseum, Sthlm 1935, s 53–65; 2. uppl [omsl] s å, s 56–68). – Nominallexikon (Nordisk kultur, Samlingsvaerk ... , 29. Mpnt, udg af S Aakjaer, Sthlm, Oslo, Khvn (tr Sthlm) 1936, 4:o, s 201-212). – Kring de västerländska mynten i Birka (Från stenålder till rokoko, studier tillägnade Otto Rydbeck .... Lund 1937, s 113–135). – Mynten i silverskatten (Silverskatten. En skildring i ord o bild kring det stora silverfyndet vid Lilla Nygatan 5 d 15 okt 1937, Sthlm 1937, 4:o, s 33–39). – Kungliga myntkabinettet: Två nyförvärvade mynt (Statens historiska museum och Riksantikvarieämbetet: Fynd och fältarbeten. Tillfällig utställn 1937, Sthlm 1937, s 40). – Mynt och medaljer (Gustav V som människa och konung. Minnesbok vid ... utställningen i Liljevalchs konsthall 21 maj – 19 juni 1938 ... red: Å Setterwall, Sthlm 1938, s 100-105). – Foreign coins in Swedish coin-finds / Select biblio-graphy of the Hterature relating to the finds of foreign coins in Sweden (Transactions of the International numismatic congress ... held in London ... June 30 -July 3, 1936, London 1938, s 324-333). – Vårt medeltida mynt (Svenska folket genom tiderna. Vårt lands kulturhistred av E Wrangelbd 2. Den medeltida kulturen, Malmö 1938, s 333–340). – Mynt och nödmynt (ibid, 5. Den karolinska tiden, 1939, s 363-376). – Svenska belöningsmedaljer / Sveriges medaljhistoria (Statens historiska museums vägledningar: B Thordeman & N L R, Medaljen genom tiderna, Kungl. myntkabinettets medaljsal, Sthlm 1942, s 47-80). – [Nr 171–175: mynt o medaljer] (Min hobby, utställn till förmån för Rädda barnens verksamhet Sthlm 1942, s 31–34). – Numismatiska bibliografier, några anteckn (Numismatiska studier tillägnade B Thordeman Khvn 1943, [omsl, sep ur Nordisk numismatisk unions medlemsblad s å,] s 15–22). – Sveriges mynthistoria. Vägledning vid studiet av K myntkabinettets svenska myntsal. Sthlm 1945. 50 s. (Tills med E Heckscher; Statens historiska museums vägledningar.) [2. uppl] 1958. 56 s, 8 pl-s. 3. om-arb uppl 1961. 4. uppl, omarb o revid av L O. Lager-qvist o E Nathorst-Böös, 1982. 60 s, 12 pl-s. Övers: The monetary history of Sweden. A guide to the Swedish coin room. Sthlm 1964. 62 s, 8 pl-s. (Museum of national antiqulties, Royal coin cabinet.) - Från världshandelscentrum till dansk provinsstad (Boken om Gotland, minnesskrift med anl av Gotlands återfören med Sverige ... 1645, d 1. Gotlands historia fram till år 1645, red M Stenberger, Visby 1945, 4:o, s 355–370). – Gustavianskt myntväsen – riksdaler och styver (Ny svensk historia, grundad av E Lindorm: Ingvar Andersson m 6, Gustavianskt, en bokfilm, Sthlm 1945, 4:o, s 330–333). – Svenska mynt berätta svensk historia (Statens hist museum: Tiotusen år i Sverige, red: S Curman, B Nerman, D Selling, Sthlm 1945, 4:o, s 437–449). – [Ett museum växer fram,] 3. Kungl. myntkabinettet (Ad patriam illustrandam, hyllningsskrift till Sigurd Curman Upps 1946, 4:o, s 225–240). – [Uppgifter om medaljer] (La Suéde et Paris, Musée Carnavalet, 1947, [utställn april–juni, red av G. W. Lundberg m fl,] Paris 1947, s 43, 45 f, 52 f, 133 f, 145 f; anon). – Medaljer och mynt (Westfaliska freden, katalog över minnesutställningen 1948 i K livrustkam-maren o Nordiska museet.... Sthlm 1948, s 99–121). –[Bildtexter] (Historiska bilder, studier kring vårt lands minnen i Livrustkammaren o a saml, d 1, Sthlm 1948, s 68 o 197, anon, 2,1949, s 101 f, 104,181 o 454, samt 3, 1951, s 19, föret). - Mynthistoria 1850–1950 / Sveriges mynt 1850-1950 efter valörer och årtal / Medaljhistoria 1850–1950 (Kungl. myntet 1850–1950, utg under red av Torsten Swensson, Sthlm 1950, s 51–90). – Mynt och medaljer (Nationalmusei utställningskatalog n:r 180. Till Gustav V:s minne, minnesutställningen ... anordnad av Stockholms stad o Nationalmuseum Sthlm 1950, s 44-48). - Karl IX:s mynt och medaljer (Småskrifter utg av Svenska porträttarkivet, Nationalmuseum, nr 2. Karl IX. Studier under red av B v Malmborg, Sthlm 1950, s 20–36). –Myntkurserna (Den svenska arbetarklassens historia, [9.] B Boéthius, Gruvornas, hyttornas och hamrarnas folk: bergshanteringens arbetare från medeltiden till gustavianska tiden, Stiilm 1951, s 430 f). – Utländska ordenstecken / Medaljer och minnestecken / Ordnar, medaljer och minnestecken burna av H. m. drottning Victoria (Minnesutställning över konung Gustaf V anordnad av Kungl. livrustkammaren nov. 1951 -jan. 1952, Sthlm 1951, s 11–17; föret). – Litteratur rörande Sveriges kopparmynt och kopparmyntspolitik (Vägledning genom myntsamlingen i Bergslagets museum [omsl]: U S Linder-Welin, Svensk koppar och kopparmyntning. En handledning vid studiet av Stora Kopparbergs bergslags aktiebolags myntsamling, [Falun, tr] Sthlm 1951, s 70–76; ny revid o utökad uppl: ... av myntsamlingen i Bergslagets museum, 1965, s 99–113: Svensk kopparmyntsbibliografi). - Rex Upsalie.Till tolkningen av en nyfunnen mynttyp från 1200-talet (Arkeologiska forskningar och fynd, studier utg med anl av H. m. konung Gustaf VI Adolfs sjuttioårsdag Sthlm 1952, 4:o, s 283-294). – Tabell över Sveriges mynt 1719–1776. Myntnamn, myntfot o legala kurser samt anmärkningar (T Lindgren, Sveriges mynt 1719-1776, Sthlm 1953, 4:o, s 152-158). - Medaljer och jetoner slagna av Kungl. vitterhetsakademien och Kungl. vitterhets historie och antikvitets akademien 1753–1953. [Sthlm, tr] Lund 1953. 99 s, 3 pl-bl. (VHAAÅ, 1953, Bilaga [omsl].) Tillägg [1] ... Två nya medaljer utg av Kungl. vitterhets ... akademien. [Rubr.] 1956. 5 s, 1 pl-bl. [Ibid, 1956, bil.] Tillägg 2 ... Hyllningsmedalj till Hans majestät konung Gustaf VI Adolf på åttioårsdagen 1962 från Kungl.... akademien. [Rubr.] 1963. 3 s. [Ibid, 1962, bil.] [Ny utg:] ... 1753–1986. Text o notapparat revid med kompletteringar för åren 1953–1991 av L O Lagerqvist. Sthlm 1992. 148 s. (Ibid, 1992, Bil.) – The department of coins and medals ... (The Museum of national anti-quities, Statens hist museum, A brief illustrated guide, Sthlm 1953, s 53, 55; anon; [ny uppl] 1957, d 51, 53: The royal cabinetof 3. ed, revised and enlarged:... An illustrated guide, 1959, s 55–59; 4. ed: Guide to the Museum of national antiquities 1963, s 54-60; 5.-6. ed 1969, 1971; fr utg: Le Musée des antiquités nationales, 5. éd (1. éd en francais) .... Sthlm 1970, s 54-60: Cabinet royal des monnaies et des médailles). - Skandias medaljer. Sthlm 1956. 4:o. Ils. [Ur Oss emellan, s å.] - Uppsala stads sigill med kyrkobild (SOU 1956: 3, Ecklesiastikdep. Restaurering av Uppsala domkyrka. Förslag avgivet av Uppsala domkyrkas restaureringssakkunniga, Sthlm 1956, s 141-152). -[Mynten i de lapska offerplatsfynden, Tiden före ca 1100,] Importen till offerplatsområdena / Tiden efter ca 1100 (Nordiska museet: Acta Lapponica, 11. I Serning, Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid i de svenska lappmarkerna... Med numismatisk bilaga utarb i K myntkabinettet[Akad avh, StH,] Sthlm 1956, 4:o, s 203-216). – Mynt och sedlar (Minnesmärken i Sverige nr 5. Fynd och föremål från Skåne i Historiska museet [rubr], Sthlm [19]56, s [4]; anon). - Mynt och sedlar (ibid 6. Fynd o föremål från Småland i ... [rubr], Sthlm [19]57, s [4]; sign N. L. R.). - Mynt och sedlar (ibid 7. Fynd o föremål från Närke i... [rubr], Sthlm [19]58, s [4]; d:o). – Svenska besitmingsmynt. Vägledning vid studiet av Kungl. myntkabinettets utställning. Sthlm 1959. 66 s, 8 pl-s. (Statens hist museums vägledningar.) - "Piasterns klang är vår musik." Till de interkontinentala ädelme-tallströmmarnas historia (VHAAH, d 91. Septentrio-nalia et Orientalia, studia Bernardo Karlgren ... dedi-cata, Sthlm 1959, s 343-356). – Schwedische Munz-kabinette (Comité international des sciences histo-riques, Commission internationale de numismatique [även eng o tysk titel], Compte-rendu, 9 - 1959 [omsl], s'Gravenhage 1959, s 9-19; anon). – Rikets vapen. En översikt (Rikets vapen och flagga ... red: Evald Gustafsson, Sthlm 1960, s 5-22). - An introduc-tion to the Viking-age hoards (VHAAH, Antikvariska serien, d 9. Commentationes de nummis saeculorum IX-XIp 1, Lund 1961, s 1-16). - Svenska akademiens medalj över Johan Skytte (Skytteanska samfundets handlingar, no. 1, Umeå 1961, s 200-207). -Scandinavian medieval numismatics (Congresso in-ternazionale di numismatica, [6.] Roma 11-16 set-tembre 1961, vol. 1. Relazioni, Roma 1961, s 291-335; även diskussionsinlägg ibid, 2. Atti, 1965, s 419 f o 623-635). — Mynt- och medaljsamlare inom det svenska kungahuset. En konturteckn. [Rubr.] Sthlm ... [1962]. 31 s, 1 pl-bl. (VHAA, Antikvariskt arkiv, 20.) -Guldet i Norden under senmedeltiden. Bakgrund o konturer (Proxima Thule. Sverige o Europa under forntid o medeltid, hyllningsskrift till H. m. konungen d 11 nov 1962, Sthlm 1962, 4:o, s 167-183, 2 pl-bl). - Sture Bolin 1900-1963 (Comité international des sciences historiques 11 - 1961/3, Ziirich 1963, s 32). - Dansk medaljkonst genom 400 år / Medaljerna berättar om dansk-svenska förbindelser (Danskt i Historiska museet - Åtta temata - 23 febr - 26 april [omsl], Sthlm 1964, s 8f, 14-16; sign N. L. R-n). -Medaljer (Kungl. Svea hovrätt 1614-1964, jubileumsutställning, Wrangelska palatset, 14 nov. - 6 dec. 1964, Sthlm 1964, s 18-20). -Monnaies, médailles etjetons (Archives de France: Les grandes heures de 1'amitié franco-suédoise, Paris, Hotel de Rohan, février-avril 1964, [utställningskatalog,] Paris 1964, s 163-173; anon). - Munz- und Geldgeschichte des Ostseerau-mes vom Ende des 10. bis zum Anfang des 14. Jahr-hunderts. Ein numismatisch-geographischer Uber-blick (Acta Visbyensia 1. Die Zeit der Stadtgriindung im Ostseeraum, Visby-symposiet för historiska vetenskaper 1963 [förtitel], red: M Stenberger, Visby 1965, s 135-151). - Elias Brenner als Mittelalter-Numismati-ker. Eine Studie (Dona numismatica Walter Hävernick zum 23. Januar 1965 dargebracht, Hamburg 1965, s 309-330). - Medaljer / [Mynt] / Christinas romerska medaljer / Numismatiska samlingar (Natio-nalmusei utställningskatalog 305 / Europarådets elfte utställning: Christina, drottning av Sverige - en europeisk kulturpersonlighet - Utställning ... Nationalmuseum, Stockholm 29 juni -16 okt 1966, Sdilm 1966, s 86 f, 142-144, 329 o 558 f; vidare kataloguppgifter dll utställda föremål, passim, tills med U Westermark; föret; 2. revid uppl s å; även utg på eng, finska, fr, italienska o tyska). - Medaillen auf Christina. Eine Skizze (Nationalmusei skriftserie nr 12 / Analecta reginen-sia 1. Queen Christina of Sweden, documents and studies. Ed by M v Plåten, Sthlm 1966, 4:o, s 296-321). -Rum 201. Mynt (Länsmuseet i Västerås slott. Kulturhist museum för Västmanlands län, Västerås 1966, s 17; sign N L Rn). - Willy Schwabacher 1897 - 22 juli -1967 (Numismatiska studier tillägnade Willy Schwabacher Khvn 1967, [omsl, sep ur Nordisk numis-matisk unions medlemsblad s å,] s 1-3). - Skandinavien (A survey of numismatic research 1960-1965, 3. Modern numismatics including medalsKhvn 1967, s 13-23). - [A hoard from Näs, Österåker, Uppland, found in 1704:] 5. The scholarly treatment of the hoard / 6. The fate of the Olof Skötkonung coins from the Näs hoard (VHAAH, Antikv ser, 19. Com-mentationes de nummis saeculorum IX-XI 2, Sthlm 1968, s 310-331). - An overlooked type of coin from the time of King Anund Jacob (ibid, s 375-381). - En "mula" (inv.nr 27806) (Tillväxten 1968, Statens hist museum, K myntkabinettet ... föremål tillförda samlingarna 1966, Sthlm 1968, s 47 f). - Mynt och medaljer / Rahat ja mitallit (Statens historiska museum: Finn Finland / Löydä Suomi, [katalog,] red: M Odelberg, Sthlm 1968, tv-8:o, s [17] f; sign N L R-n). - Pengar på Gotland. [Omsl:... utg av Svenska handelsbanken med anl av 100-årsminnet av Gotlands enskilda banks grundande.] Sthlm [1969], 4:o. (24) s. (Tills med E Nathorst-Böös.) - [Bildtexter] (Stockholm, Kunst- und kulturgeschichtliche Museen, [fördtel: Die Museumsstadt Stockholm,] Sthlm 1969, 4:o, s 27 f, 52-54). - Ruotsi / Sverige (Mitalinäyttely: Itävalta, Ruotsi, Suomi [Medaljer: Österrike, Sverige, Finland, utställningskatalog, omsl:] Ateneum 21.11-14.12 1969, [Hfors 1969,] s 14-21; tills med U Westermark). - Stureddens svenska myntförhållanden. [Rubr:] Föredr ... hållet vid Göteborgs numismadska förenings möte, månd d 16 mars 1970. Gbg 1970. 27 s. [Manus-utskr o bildred: Lars Ingvar Jönsson o B Saxin.] — Mynt från Belgien i svenska vikingatidsfynd (Från drottning Blanka till drottning Astrid. En utställn om sv-belgiska förbindelser, Statens hist museum, Sthlm 1970, s 58 f). - Suéde (La médaille au temps de Louis XIV, [förtitel:] Hotel de la monnaie Paris janvier-mars 1970, [utställning,] Paris 1970, s 449-452). - Svensk mynthistoria i stora drag. [Rubr.] Växjö 1971 [dup-lic]. 8 s. (Smålands museum, Växjö, Myntkabinettet.) - Den grekiska världen. Romerska republiken. Romersk kejsartid. [Rubr.] Växjö 1971 [duplic]. 4 s. (D:o.) - Granskat R Gaettens, Inflationen Munchen 1955, s 127-146, 2. Aufl 1956 (föret), samt granskat o bearb dess övers: Pengar utan värde, Sthlm 1959, s 47-67 (d:o); anon text i informationsblad från Postverket vid frimärksutgivning 22/1 1971 o 8/5 1972, Sthlm; förord i bl a: Utställning av Erik Lindbergs medaljkonst, K. Myntkabinettet, Sthlm 1943 [Skrifter utg av K. Myntkabinettet, 3, anon, undert av S Curman], Modern medaljkonst, internationell utställn 1955, Sthlm 1955, L O Lagerqvist o E Nathorst-Böös, Mynt och medaljer och annan numismatik, Sthlm 1960, [2. uppl:] Mynt, 1968 (PAN-serien), W Schwabacher, Grekiska mynt ur Konung Gustaf VI Adolfs samling, Malmö 1962, 4:o, M Dolley, The Ang-lo-Norman coins (Sylloge of coins of the British Isles, [IL] University collection, Reading ... Royal coin ca-binet, Stockholm, London 1969), Gustaf Cavallis samling av svenska kopparmynt Gustav II Adolf - Oscar II 1611-1907, jämte prisnoteringar vid auktionerna i Stockholm maj-dec 1927, Sthlm 1971 (Suecica redivi-va, 16); art i: Svensk uppslagsbok, bd 1-30 o Tilläggsbd, Malmö 1929-37, [2.-5 tr] 1934-44, [vissa bd: 6.-7. tr] 1942-47, 2., omarb o utvidg uppl, 1-32, 1947-55,4:o, [nyatr] 1948-59, Nordisk familjebok, 3. ... uppl, bd 21-23, Malmö 1935-37, [2.-3. tr] 1943-47, Bonniers konversationslexikon, 2., omarb uppl, bd 1-14, Sthlm 1937-48 (korta, osign), SBL, bd 11,1941-45 [1942], 13,1949-50,15,1953-56 [1955], 16, 1964-66 [1965], Sthlm, 4:o, SMoK, bd 4, 1948, 5, 1949, 7, 1954, Sthlm, 4:o, Svenskt konstnärslexikon, 1-5, Malmö 1952-67, 4:o, Lilla uppslagsboken, bd 1-10, Malmö 1956-59 (osign), [nya tr] 1959-64, Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, bd 1-18, Malmö 1956-74, Lexikon för konst, H-O, Sthlm 1958, 4:o, Neue deutsche Biographie, Bd 5, Berlin 1961, 4:o, Bonniers lexikon, 1-15, Sthlm 1961-67 (osign); medv i: Swedish archaeological bibliography, 1939-1948, 1949-1953, 1954-1959, 1960-1965, 1966-1970, [Sthlm, tr] Upps 1951-72; bidrag i: Forn-vännen, 1931-34, 1936-38, 1940-43, 1945-48, 1954, 1958-62, 1964, 1970, Sthlm, Moneta, meddelanden från Skånes numismatiska fören, bd 1, Lund 1932-35, Numismatiska meddelanden, 27, 1933, 28, 1935, 31, 1973, Sthlm, PHT, 1933-35, 1938-1939/40,1944/45, 1947-1949,1951-1952,1954-1955,1957-1958,1961-1963, 1965, 1967-1968/69, Sthlm (recensioner), Norrbotten, Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok, 1934, Luleå, Blekingeboken, 1934, 1936, Karlskrona, Skånes hembygdsförbunds årsbok, 1935, Lund, Numismadsk Förenings Medlemsblad, 1935, Khvn, Svensk nyttokonst, publikation utg av Konsthantverkarnas Gille, 1936, Sthlm, 4:o, Numizmatikai közlöny, [årg] 32-33, 1933-34, Budapest 1936, 4:o, Nordisk numismatisk årsskrift, 1936-38, Khvn, 1939-44,1946-71, Sthlm, 4:o, Nordisk numismadsk unions medlemsblad 1936/37, Oslo, 1938-1954, 1956-1964,1966-1973, Khvn, Deutsche Munzblätter, 1936, Gotha 1938, Ångermanland, årsbok 1939, Härnösand, HT, 1939-41, 1943-45, 1948-49, 1951-52 o 1954 (rec), Fataburen, Nordiska museets o Skansens årsbok, 1940, Sthlm, NTBB, 1940, 1942, 1953, Upps 4:o, Rig, 1940, 1942, 1947-51, 1963, Sthlm (rec), Gotländskt arkiv, Medd från Föreningen Gotlands fornvänner, 1940,1942,1950,1957,1969, Visby, Meddelanden från Riksheraldikerämbetet, 9, 1940, Malmö 1941, Göteborgs museum, årstryck, 1942, Gbg, 4:o, Lychnos, 1943, 1954/55, 1965/66, Upps 1944-67 (rec), HVLÅ, 1943-44, 1947-48, Lund 1944-48, Acta archaeologica, 1945, Khvn, 4:o, Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1946, Konsthistorisk tidskrift, 1946, Sthlm, 4:o, Sörmlandsbygden, 1948, 1962, Nyköping, Sancte Christophers Gilles Chroeni-ca, 1949, Calmar, Numismatica, 1949, Roma, 4:o, Hörde Ni, 1950, Sthlm, Redogörelse för Högre allmänna läroverket i Västerås, läsåret 1954-1955, Västerås 1955 [omsl], Oss emellan, [tidskr för Skandiakoncernen,] 1956, Sthlm, 4:o, Nordisk tidskrift ... utg av Letter-stedtska fören, 1957, Sthlm, The Numismatist, 1957, Wichita, Kansas, VHAA, Årsbok, 1958, 1964, 1967, Lund 1958-68, Hamburger Beitrage zur Numismadk, Bd 4, 1959-65 (rec), Åländsk odling, årsbok, 1960, 1965, Mariehamn, Varbergs museum, årsbok, 1961, Kungl. Poststyrelsens cirkulär Filateli, 1970: 51 (anon), 1972: 17, Sthlm, Falbygden, årsbok ... 1971, Falköping 1972, Arte et Marte, Meddelanden från Riddarhuset, 1972, Sthlm, 4:o, vidare bl a Morgon-tidningen 1928, 21/5, Arbetet 1930, 8/11, SvD 1958, 20/5; se vidare egenhändig Bibliografi 1929-1973, med utförligt ämnesregister, i Nordisk numismatisk unions medlemsblad, 1973, s 270-357, även sep.


Redigerat: Nordisk numismatisk årsskrift. 1939–40 o 1945–47 (1939–40 o 1945 tills med B Thordeman, 1946-47 F Sällström), 1951-53 (med H Mardn), 1955–70 (1955–56 med L O Lagerqvist o J Voionmaa, 1957/58–1964 Lagerqvist, 1969–70 B Malmer o U Westermark). Sthlm 1940-42, Gbg 1945, Sthlm 1948–71.

Utgivit (redigerat): C. J. Wikmans Självbiografi, utg o kommenterad (Numismatiska meddelanden, 28, Sthlm 1935, s 39–53). – Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis. [Även rysk o eng tit.] P 1–2. Sthlm. (Red Ulls med L. O. Lagerqvist resp B Malmer.) 1. 1961. VIII, 376 s, VI, VI pl-s. 2. 1968. 413 s, XX pl-s, pl-s 21-46, 3 vikta pl-bl. – Modern medaljkonst. Internationell utställn 1955. Sthlm 1955. 136 s. (Kungl. myntkabinettet.) [Red; föret.] – Mynt och vikt (Illustrerad familjebibel Malmö 1959, 4:o, s XVIII; anon bearb o red). – A survey of numismatic research 1960-1965, 3. Modern numismatics including medals. Ed. Khvn 1967. 224 s. (Tills med L O Lagerqvist o C Svarstad (t).) – Modern finsk medaljkonst 1968. Kungl. myntkabinettet ... [Utställn.] Sthlm 1968. 22 s. [Red, anon; tills med U Wes-termark.] – E Brenner, Thesaurus nummorum Sveo -Gothicorum Thet är En skatt af svvenskt mynt... Facsimiluppl Sthlm 1972. (201), 31 s, 3 pl-bl, [efterskrift] 23 s. [Red tills med E Nathorst-Böös.] (Suecica rediviva, 23.) – Corpus nummorum saeculorum IX-XI qui in Suecia reperti sunt. [Även eng o tysk titel.] 1. Gotland, [L] Akebäck-Adingbo. Ed. Sthlm 1975. 4:o. XVIII, 198 s, pl-s 1-27. (Tills med B Malmer.)

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 27 sept 1946, nr 3, RA.

E Adelsköld, StHM 19281950 (1984); B Hildebrand, M Engström o Å Lilliestam, Matr över led:er av VHAA [1753-1990] (1992); L O Lagerqvist, N L R (Nord numismatisk unions medkblad = NNUM 1974), s 3336; B Malmer, N L R död (DN 27 nov 1973); E Nathorst-Böös, N L R död (SvD 27 nov 1973); SMoK; B Thordeman, N L R:s bibliogr (NNUM 1974), s 6572; dens, Till N L R:s 50-årsdag (ibid 1954), s 103106; dens, N L R (VHAAÅ 1974); Väv. Stor-Sthlm (1962).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils Ludvig Rasmusson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7562, Svenskt biografiskt lexikon (art av Brita Malmer), hämtad 2024-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7562
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils Ludvig Rasmusson, urn:sbl:7562, Svenskt biografiskt lexikon (art av Brita Malmer), hämtad 2024-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se