Odencrants, släktBand 28 (1992-1994), sida 46.

Biografi

Odencrants, (Odencrantz), släkt, härstammande från biskopen i Linköping Andreas Olai Rhyzelius (1677–1761), som var född i Od, Älvsb, och systerdotterson till professor Ericus Odhelius (se nedan). Rhyzelius' barn med en dotter till professorn och domprosten Thomas Ihre (bd 19) adlades med namnet O 1751.

Den yngste av sönerna, Jan O (1737–1804), blev 1773 assessor i Göta hovrätt, var från 1787 lagman i Kalmar län med Öland och fick 1794 hovrättsråds titel. Han är känd som författare till vår äldsta tryckta hovrättsmatrikel (se nedan).

Jan O var far till majoren Anders Gustaf O (1778–1855). Gustaf O var ordförande i direktionen för byggandet av basarbyggnaden på Norrbro i Sthlm 1838. Han blev svärfar till v amiralen Carl Reinhold Nordenskjöld (bd 27, s 247) och far till Gerhard Detlof Odencrantz (1824–99), som blev överste i armén 1882 men tog avsked så samt var ordförande i Landskrona stadsfullmäktige 1876–91 och landstingsman 1876–90. Brorson till denne var Carl Ewert Gustaf O (1848–1911). Carl O var från 1886 häradshövding i Östersysslets domsaga i Värmland.

Gustaf O:s yngste bror, Thor August O (1782–1829), befordrades vid Göta hovrätt till hovrättsråd 1821 och var i Jönk:s hushållningssällskap ledamot av förvaltningsutskottet 1814–16 och 1819, sekreterare 1816–18 och v ordförande från 1820 till sin död. De sexton första häftena (1815–29) av detta hushållningssällskaps handlingar skrevs av honom, bl a Försök till beskrifning öfwer Ljungarums socken i Jönköpings län (häfte 5, 1818). 1817 blev O KorrespLLA, och från 1822 var han LLA. Hans efterlämnade resedagbok har stort kultur- och teknikhistoriskt värde (Näsström; Arvid O; Andersson). Hans son missionsledaren Thor Hartvig O (se nedan) var i äktenskap med en dotter till Lars Herman Gyllenhaal (bd 17) far till assessorn i Göta hovrätt Henning O (1853–1900), som var v ordförande i Jönköpings stadsfullmäktige från 1896 och riksdagsman i AK från 1897 (lantmannapartiet) samt ledamot av 1897 års prästlöneregleringskommitté. Henning O:s bror Jacob Gustaf O (1863–1944) var kronofogde i Tunaläns och Sevede fögderi i Småland 1899–1918, ordförande i Vimmerby stadsfullmäktige 1902–06 och föreståndare för Östergötlands enskilda banks notariatavdelning 1918–30. Gustaf O är mest känd som boksamlare och donator av inemot tio tusen volymer och en stor autografsamling till LSB. Ytterligare en bror var Carl O (1854–1926), som 1877 utexaminerades från Ultuna lantbruksinstitut och från 1885 var disponent för det släktbolag som övertagit hans mödernegods Härlingstorp i Norra Ving, Skar, till vilket han blev ägare 1917. Han var landstingsman från 1899 och häradsdomare i Skånings, Vilske och Valle domsaga från 1916. I äktenskap med en dotter till Hans Henrik v Essen (bd 14) blev han far till Carl Gustaf Reinhold O (1903–61), som blev fil lic i Uppsala 1933 och landsantikvarie i Norrbottens län 1937 samt var landsantikvarie i Blekinge 1945–52. Utom tidskriftsuppsatser publicerade Reinhold O minnesskriften Haparanda stad 100 år (1945).

Henning, Carl och Gustaf O:s äldste bror var Thor Herman O (1849–1934). Thor O var 1888–1914 häradshövding i Ås och Gäsene domsaga, Älvsb. I äktenskap med en dotter till Emil Ekman (bd 13) blev han far till Thor Arvid Emil O (1881–1959). Arvid O blev fil dr i Uppsala på avhandlingen Bidrag till frågan om fotografisk fotometri (1915) och var docent i fysik vid UU 1915–19 och i vetenskaplig fotografi vid StH 1919–46 samt föreståndare för Försvarsstabens fotografiska centrallaboratorium 1937 (tf 1928)–46. 1933 fick han professors namn. O konstruerade fotografiska hjälpmedel av olika slag, bl a den internationellt kända s k restitutionsapparaten för sammanställandet till en karta av bilder av landskapet, som tagits på stor höjd över jordytan. Bland hans skrifter efter doktorsavhandlingen kan nämnas Den moderna kinematografien, dess förutsättningar, arbetssätt och möjligheter (1926) och Fotografi och fotogrammetri. Bildtagning, bildläsning och bildmätning (1929). Syskon till honom var läkarna Elin Leonore O (1885–1970) och Gerard Hartvig O (1888–1967), förlovad 1914–15 med Agnes v Krusenstjerna (bd 21) och från 1929 gift med en dotter till Herman Lagercrantz (bd 22), samt häradshövdingen i Skövde domsaga Johan Olof O (1891–1971).

Från en äldre bror till Gustaf och Thor August O härstammar en åtminstone på 1920-talet fortlevande släktgren i USA.

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o UU: Allmänt: Elgenstierna.

Jan O: Biographica, RA; Sköldebrev, RHA; Brooraé; Carlander; J G C[ollin], Jan Odencrantz (SBL. NF, 8, 1879-81); [C Eichhojrn, Jan Odencrantz (NF, ny uppl, 20, 1914); A Grape, Ihreska handskr:saml, 12 (1949); J Hatlendorff, Till minne af Jan O (1806); H Hofberg, Sv biogr handlex, 2 (ny uppl 1906); S Högberg, Matr över led:er av PS (1961); G Indebetou, Slägterna Aspelin från Småland (PHT 1903); Lags o doms; A T Låstbom, Swea o Götha höfdinga-minne sedan 1720, 2 (1843); Oden; [J OdencrantsJ Kongl Götha hofrätts presidenter, led:er o betjäning (1803); Thor August O, Bref från en sommarresa i Östergötland år 1811 (1916).

Anders Gustaf O: M 1125, Ericsbergsarkivets au-tografsaml, RA; K O Bonnier, Bonniers, 2, 4 (193031); A Kugelberg, Biogr anteckn:ar om officerare med vederlikar 16191927 (K första livgrenadjärreg:s hist, 5, 1930); B Nelson, Sophie v Knorring (1927); F Rudelius, Kalmar reg:s per- sonhist 16231927, 12 (195255); N Tersmeden, Tekn o hist beskrivn av Göta kanal 18321930 (Göta kanals hist, 2, 1930); G Ulfsparre, Från Karl XIV Johans dagar (1907).

Gerhard Detlof Odencrantz: TU 5:12, KB; Hulthander; E Thyselius, Förteckn öfver komitébe-tänkanden afgifna under åren 180994 (1896).

Carl Ewert Gustaf O: TU 7:88 o 85: 29, KB; H Gullberg, Justitiematr (1902); Lags o doms; Oden; SPG.

Thor August O: Ericsbergsarkivets autografsaml, RA; I Andersson, Uddeholms hist (1960); [C Eichhorn, Tor August Odencrantz (NF, ny uppl, 20, 1914); Hofberg, a a; Hultmark; L W:son Munthe, Axplockning ur en gammal stambok (PHT 1925); G Näsström, Det gamla Medevi (1928); Oden; Arvid O, En Jönköpingsstudent i Uppsala omkr 1870 (Natio Smolandica 1947); dens, Höganäs o Kullen år 1806 (Daedatus 1947); E Palmqvist, T H Odencrants (1940); S Schartau, Jönköping 16911862 (Jönköpings hist, 4, 1921); H Sjöstrand, Föreningsväsendet (d:o); SKL 4 (1961); S:t Johanneslogen Mellersta pelaren i Jönköping 1800-1900 (1900), s 20, 30, 57 ff o 77; G Säve, Jönk:s k hushålln:sällsk:s hist 1814-1913, 1 (1914), s 6974, 2 (1914); G Utterström, Jordbrukets arbetare (1957), 1, s 838, 2, s 366 o 375; [P Wieselgrejn, Thor August Odencrantz (Biograph lexicon öfver namnkunnige sv män, 10, 1844).

Henning O: TU 5:12, KB; S Carlsson, Lantmannapolitiken o industrialismen (1953); T Celander, Jönköpings studenter jämte rektorer åren 18641920 (1921); A Eurén, Jönköpings lasarett (Jönköpings hist, 4, 1921); E Gullberg, Jönköpings stadsfullm under hundra år (1962), s 23; dens o L Améen, Efter kommunalreformen 1862 (Jönköpings stads hist, 3, 1971); H Gullberg o V Köersner, Sv justitiematr (1887); J Karling, Tekn yrkesskolan (Jönköpings hist, 4, 1921); [V Millqvist,] AK:s män 1897-99, af Spectator (1899); A Norberg o A Tjerneld, Tvåkammarriksdagen 1867-1970, 2 (1985); E Rodhe, Sv kyrkan omkr sekelskiftet (1930); H Sjöstrand, Stadsfullm (Jönköpings hist, 4, 1921); SPG; E Thyselius, Förteckn öfver kommittébetänkanden, 2 (1904); Till porträtten af de nya landsortsrepresentanterna i AK (Ny ill tidn 1896, s 346); P Wilstadius, Smålands nation i Uppsala, 2 (1961).

Jacob Gustaf O: A Anjou, Svenske frimurare, 4 (1904); M Blomstedt, Landsstatsmatr 1924 (1924); Broomé; Celander, a a; N Gobom, Gustaf O:s ETA Hoffman-saml i LSB (Donum Grapeanum, 1945); Gustaf O död (SvD 8 juli 1944); B Hallberg, Gustaf O (Linköpings bibhs handhar, Ny ser, 4:1, 1944); H Hyltén-Cavallius, Samlare i Sverige (2. uppl, 1910); G Odencrants, G Odencrants' bibl (d:o. Ny ser, 2:2, 1937); N Palmborg o S Carlsson, Suppl till förteckn:ar över Esaias Tegnérs ms o brev (Tegnérstudier 1949), s 184; SjVestg; H Sjöstedt, Sveriges bankmatr 1927 (1927); SPG; E Sundström, Sv bibliotek (1924), s 166; Wilstadius, a a; A Vretblad, Bibi (Linköpings hist, 5, 1981).

Carl O: TU 85:29, KB; Celander, a a; De sv ätterna Hamilton, 1 (1936), s 147; R Eldh, Skars landsting (1962); Matr öfver styrelsemedlemmar, lär o elever vid Ultuna landtbruksinst 18491909 (1909); d:o 1848-1932 (1932); Reinhold O, En gammal släktgård i Västergötland. Härlingstorp o dess ägare (VFT 4:9, 1935), s 111 o 119 f; Sv lands porträtt (Sv land 1924, s 604); Wilstadius, a a; H Witte, Carl O död (Sv mosskulturfören:s tidskr 1926, 1926); E Åkerhielm, Sv gods o gårdar, 2. uppl, 1 (1930), s 418.

Carl Gustaf Reinhold O: Blekinge musei- o hembygdsförb (Blekingeboken 1953), s 131; Reinhold O (SvD 4 april 1961); Väv. Götalandsdelen (1948).

Thor Herman O: TU 7:88 o 85: 29, KB; Anjou, a a, 3 (1905); Celander, a a; Dödsfall (SyJT 1934, s 524); H Gullberg, Justitiematr 1914 (1914); Lags o doms; Arvid O, a a i Natio Smolandica 1947; dens, Några drag ur studentlivet i Uppsala omkr 1870 (Natio Smolandica 1949); SPG; Wilstadius, a a.

Thor Arvid Emil O: E Adelsköld, StH:s matr 1888-1927 (1978); A Odencrants (DN 16 sept 1959); Arvid O död (SvD 16 sept 1959); H B[äckström], Thor Arvid Emil O (SMoK 5, 1949); dens, Arvid O (Nord tidskr för fotografi 1959, nr 10); T Fries o E v Döbeln, UUM ht 1916 (1917); J E Gester, Prof Thor Arvid Emil O (KrVAH 1959, s 303 ff); J H[ertzber]g, Thor Arvid Emil O (NF, 3. uppl, 15, 1931); Sv uppslagsbok, 21 (2. uppl, 1952); A H Uggla, Arvid O (Natio Smolandica 1961); Wilstadius, a a; Väv. Sthlmsdelen (1945); sign -x, Arvid O 60 år (SvD 6 aug 1941).

Elin Leonore O: B Hennings, Resa genom sju decennier (1963), s 85, 94, 102 f o 106; SLH 4:4 (1934); Sv läkare (1959); M Tamm-Götlind, En kvinnlig präst i Sverige (Hågk o livsintr, 19, 1938), s 275 o 277; Wilstadius, a a; Väv. Götalandsdelen (1948).

Gerard Hartvig O: T Angelini-Jolin, Gerard O in memoriam (SvD 28 juni 1967); Gerard O (SvD 26 juni 1967); H Hamilton, Dagböcker 1917–19 (1956); O Lagercrantz, Agnes v Krusenstjerna (1951); SLH 4:4 (1934); Sv läkare (1959); Wilstadius, a a; Väv. Stor-Sthlm, 2. uppl (1962).

Johan Olof O: Lags o doms; Sv juristmatr 1950 (1950); Wilstadius, a a; Väv. Götaland (1965).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Odencrants, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7630, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2024-03-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7630
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Odencrants, släkt, urn:sbl:7630, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2024-03-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se