Olov Lundblad, Foto Herman Bergne

C Olov Lundblad

Född:1890-10-13 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1970-07-31 – Johannes församling, Stockholms län

Entomolog, Zoolog


Band 24 (1982-1984), sida 210.

Meriter

Lundblad, Carl Olov, f 13 okt 1890 i Uppsala, Domk, d 31 juli 1970 i Sthlm, Joh. Föräldrar: stadskassören Carl Emil L o Laura Maria Johansson. Studentex vid Uppsala h a l 3 juni 10, inskr vid UU 8 sept 10, FM där 27 mars 18, assistent vid Khvns univ:s sötvattensbiologiska laboratorium i Hilleröd, Danmark, 1 april 19–22 febr 20, assistent vid Centralanstaltens för försöksväsendet på jordbruksområdet entomologiska avd 1 mars 20-29, FL vid UU 29 maj 23, disp 9 sept 27, FD där 16 sept 27, tf laborator vid Centralanstalten 1 juni 29–31 okt 32, led av Entomologiska fören:s styr o red:komm 29, förste assistent vid Statens växtskyddsanstalts zoologiska avd 1 nov 32, prof o förest för Naturhist riksmuseets entomologiska avd 24 nov 33–56, red för Entomologisk tidskr 36–53. – LVA 40.

G 1) 23 juni 1921 i Gävle, Heliga Trefaldighet, m folkskollär Rut Sofia Forsmark, f 7 mars 1883 där, d 26 dec 1937 i Sthlm, Joh, dtr till målarmästaren Carl Hansson F o Helena Cathrina (Carin) Mellin; 2) 21 nov 1944 i Uppsala, Domk, m Tora Elisabet Hanzon i hennes 2:a g, f 22 jan 1893 i Helsingborg, d 16 dec 1980 i Sthlm, Högalid, dtr till mejeriidkaren Alexander H o Emma Cathrine Jespersen samt förut g Östlund.

Biografi

Redan innan Olov L skrevs in vid läroverket i Uppsala hade han börjat samla insekter. Zoologi blev för honom det viktigaste ämnet under skol- och universitetsåren. Familjen ägde en mindre fastighet vid Skofjärden i Mälaren, och L:s speciella intresse för smådjursfaunan i sötvatten grundades under de många somrar han tillbragte där. Han företog under studieåren resor till flertalet sv landskap främst för att samla vattenkvals ter (fam Hydrachnidae) och vattenskinnbaggar. På dessa två djurgrupper fick han snart anseende att vara specialist, och han erhöll ekonomiskt stöd av VA bl a för insamlingsfärder till Öland, Tåkern och Abisko nationalpark.

Efter magisterexamen antog L ett erbjudande av professor C Wesenberg-Lund att bli assistent vid köpenhamnsuniversitetets sötvattenslaboratorium i Hilleröd, där han fick möjlighet till fortsatta studier inom entomologi och arachnologi (läran om spindeldjur), särskilt av vattenkvalstrens ekologi och postembryonala utveckling. Efter närmare ett år återvände han till Sverige och en assistenttjänst vid entomologiska avdelningen vid Centralanstalten for försöksväsendet på jordbruksområdet (1932 Statens växtskyddsanstalt), där han med oerhörd flit drev både tjänst och vetenskap. Han publicerade ett antal praktiska anvisningar för bekämpande av skadeinsekter och flera vetenskapliga arbeten, bl a en undersökning av sv bladfotingar, en ur utvecklingshistorisk synpunkt intressant ordning bland de lägre kräftdjuren.

I en annan större avhandling Zur Kenntnis der Hydracarinenfauna des Mount Elgongebiets im britischen Ostafrika (Archiv fur Hydrobiologie, BD 18, 1927) har han bearbetat av andra forskare hemförda samlingar. Han disputerade på Die Hydracarinen Schwedens, 1, där han vid sidan av ett dominerande systematiskt avsnitt särskilt behandlar djurgeografiska, utvecklingshistoriska och ekologiska problem. Han sökte 1926 utan framgång tjänsten som föreståndare vid LU:s entomologiska museum, vilket föranledde en temperamentsfull, delvis i tryck offentliggjord replikväxling. 1930 stod L på förslag vid tillsättningen av en lundaprofessur i zoologi, och tre år ,senare kallades han till chef för Naturhistoriska riksmuseets entomologiska avdelning.

Som museiföreståndare vid riksmuseet förnyade L preparationstekniken och lät installera en på sin tid uppmärksammad apparatur för mikrofotografering. Han tillförde sin avdelning en stor samling av insekter, spindeldjur och mångfotingar, sammanbragta under talrika resor. Utom med den del av sv faunan som hörde till hans område blev han väl bekant med motsvarigheten bl a på Madeira och Kanarieöarna. Han var hemmastadd på ett stort område inom zoologin och har i artiklar och uppsatser publicerat undersökningar av svampdjur, virvel- och trådmaskar, iglar, kräftdjur och fiskar. Med hans växande anseende som specialist följde ytterligare uppdrag att bearbeta även andra forskares insamlingsresultat. Han har bestämt och beskrivit vattenkvalster från de fem världsdelarna från Australien till Färöarna. Die Hydracarinenfauna Südbrasiliens und Paraguays (1941–44) är en monografi på mellan 800 och 900 s över sydamerikanska vattenkvalster, i vilken 350 till största delen för vetenskapen nya arter beskrivs.

Under professorsåren och senare ägnade L mycken tid åt inventering av insektfaunan i Harparbollund och Fiby urskog och andra naturskyddade områden i uppsalatrakten. I de i VA:s avhandlingar för naturskyddsärenden publicerade resultaten beskrivs flera nya arter. Som emeritus arbetade L oförtrutet vidare och publicerade ytterligare två delar av Die Hydracarinen Schwedens. Vid hans död förelåg en avhandling om Bortre Indiens vattenkvalster tryckfärdig. L var umgängsam och hade en optimistisk och öppenhjärtig läggning.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev till L i Riksmus. L:s självbiogr i VA. — Brev från L i LUB, UUB o VA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Orthoptera, Odonata och He-miptera heteroptera. Sthlm (tr Upps) 1916. 4:o. 18 s, 1 pl. (Sjön Tåkerns fauna och flora [utg av VA], 2.) – Vergleichende Studien iiber die Nahrungsaufnahme einiger schwedischen Phyllopoden ... [Rubr.] [Sthlm, tr] Upps 1920. 114 s, 1 pl. [Arkiv lör zoologi [utg av VÄ], bd 13, n:o 16.) – Äpple-och päronbladlopporna. [Sthlm, tr] Linköping 1920. 20 s. [Ur LAH o tidskrift s å.] (Meddelande ... från Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, n:o 209 = Entomologiska avdelningen n:o 37.) – Susswasseracarinen aus Dänemark (Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturvidenskabelig og mathematisk afdeling, Raekke 8, Bd 6, Khvn 1920, s 133-258, (24) s, 12 pl; även sep, 126, (24) s, 12 pl). – To lidet kendte danske Vandtaeger ... (Flora og Fauna, 1920, Aarhus, s 57–60). – Nyare besprut-ningsmedel mot skadeinsekter i trädgårdarna. [Rubr.] Sthlm 1922. (2) s. (Centralanstalten för jordbruksförsök. Flygblad n:r 77 ... = Entomologiska avd n:r 18.) – Körsbärs- eller plommonmalen (Argyresthia pruniella L.). Sthlm 1923. 26 s. [Ur LAH ...] (Meddelande ..., 247 = Entomol avd 39.) – Skadedjur i Sverige åren 1917–1921, en sammanställning ... Sthlm 1923. 60 s. (Tills med A Tullgren; ibid 249 = d:o 40.) - Studies on the aquatic Rhyncota ... (Annales de biologie lacustre, T 12, Bruxelles 1923, s 305-318). - Insekternas förvandlingar och därmed sammanhängande frågor. Sthlm 1924. 153 s. (W & W:s handböcker nr 81[omsl].) – Über einige Hydracarinen aus den peruanischen Anden. Gbg 1924. 25 s. ([VVSH, F 4, bd 27:10.] Meddelanden från Göteborgs musei zoologiska avdelning, 35.) – Om effektiviteten av några besprutningsmedel mot skadeinsekter i trädgårdarna. [Rubr.] Sthlm 1924. 4 s. (Centralanstalten ... Flygbl 94 = Entomol avd 22.) – Selleriflugan Philophylla (Acidia) Heraclei L. som skadedjur i Sverige. Sthlm 1925. 25 s. [Ur LAH ...] (Tills med A. Lindblom; Meddelande ..., 283 = Entomol avd 45.) – Planaria alpina (Dana) als Glazialrelikt in Siidschweden und auf Bornholm (Videnskabelige Meddelelser fra Dansk naturhistorisk Förening ..., Bd 80, Khvn 1925, s 429-444, 1 karta). – Några försök med fangstgördlar mot äpplevecklaren (Carpocapsa [Laspeyresia, Cydia] pomonella L.) Sthlm 1926. 41 s. [Ur LAH ...] (Meddelande ..., 298 = Entomol avd 48.) - Zur Kenntnis der Quellenhydracarinen auf Mdens Klint ... Khvn 1926. 102 s, 7 pl. (Det kgl. danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Meddelelser, 6:1.) – Om fångst av äpplevecklarelarver medelst gördlar (Sveriges pomologiska förenings årsskrift, årg 27, 1926, Sthlm, s 87-96). - Lilla vinbärsma-len (Incurvaria trimaculella quadrimaculella Höfn.). [Rubr.] Sthlm 1927. 8 s. (Centralanstalten Flygbl 119[=121].) - Die Hydracarinen Schwedens. 1-3. Upps, Sthlm 1927-68. 1. Beitrag zur Systematik, Embryologie, Okologie und Ver-breitungsgeschichte der schwedischen Arten. Inau-gural-Diss. Upps 1927. S 187-540, 8 pl-bl. [Sep ur Zoologiska bidrag från Uppsala s å.] 2—3. Sthlm 1962-68. 635 s, CXXIII s pl; 633 s, VII s pl. (Arkiv för zoologi ..., serie 2, bd 14, 21.) – Skadedjur i Sverige åren 1922–1926, en sammanställning ... Sthlm 1927. 57 s. (Meddelande ..., 317 = Lantbruksentomol avd 51.) — Skadedjur i Sverige år 1927. En sammanställning ... Sthlm 1928. 33 s. (Ibid, 337 = d:o 54.) – Die Australischen Arten der Gattung Agraptocorixa. [Rubr.] Upps 1928. 19 s, 2 pl. (Arkiv för zoologi, 20 A, n:o 6.) – Zur Kenntnis der Gattung Tenagobia Bergroth. Upps 1928. 28 s, 1 pl. (Ibid, 7.) - Zur näheren Kenntnis einiger in Ostafrika von Professor Dr. Yngve Sjö-stedt gesammelter Corixiden. Upps 1928. 11 s, 1 pl. (Ibid, 8.) – Till matematisk-naturvetenskapliga sektionen av filosofiska fakulteten i Lund. Några principiella erinringar med anl av entomologiens begränsning vid Lunds univ. [Omsl.] Nässjö 1928. 6 s. – Besvär över Större akademiska konsistoriets i Lund förslag till återbesättande av föreståndarebefattningen vid entomologiska museet vid Lunds zoologiska institution. [Omsl.] Nässjö 1928. 46 s. – Bilaga till slutpåminnelser i ärendet rörande återbesättande ... [Omsl.] Nässjö 1929. 25 s. - Die Hydracarinen des Sees Tåkern. Sthlm (tr Upps) 1929. 4:o. 62 s, 8 pl. (Sjön Tåkerns fauna o flora ... 5.) — Svensk insektfauna utg av Entomologiska föreningen i Stockholm, 13. Steklar. Hymenoptera, 1. Chr. Aurivillius, Gaddsteklar. Aculeata, Sjunde familjen. Vägsteklar. Psammocharidae (Pompi-lidas). 2. uppl, omarb. Sthlm (tr Upps) 1929. 29 s. (Omarb tills med A. Roman.) – Morotbladloppan Trioza viridula Zett. ... Sthlm 1929. 45 s. [Ur LAH ...] (Meddelande ..., 350 = Lantbruksento-mol avd 55.) – Neue und wenig bekannte Corixiden (Entomologiske Meddelelser, Bd 16, Khvn 1925-30, s 277-309 [1929]). - Lilla vinbärsma-len Incurvaria trimaculella quadrimaculella Höfn. Sthlm 1930. 25 s. [Ur LAH ...] (Meddelande ..., 374 = Lantbruksentomol avd 59.) — Die Hydracarinen der Insel Bornholm. Khvn 1930. 96 s, 9 pl-bl. (Det kgl. danske Videnskabernes Selskab, Biol Medd, 8:7.) – 48. Hydracarina (The zoology of the Faroes, vol. 2, part 2. Insecta 1. Arachnida, Khvn 1928-71, [7,] s 29-65 [1930]). - Äpplevecklaren och dess bekämpande (Svenskt land, årg 15, 1931, Sthlm, 4:o, s 37 f). – Några ord om klövervallarnas skadedjur (Svensk frötidning, årg 2, 1933, Örebro, s 101–103). – Hemiptera: Nepidae, Pleidae und Corixidae (Mémoires du Musée royal d'histoire naturelle de Belgique, Hors serie, Resultats scienti-fiques du voyage aux Indes orientales néerlan-daises ... [omsl], vol 4, fasc 8. Heterometabola 3, Bruxelles 1933, 4:o, s 33-36, 9 pl). - Scientific results of the Cambridge expedition to the East African lakes, 1930—1. 8. Hydracarina (The journal of the Linnean Society of London, Zoology, vol. 38, London 1932-34, s 277-296 [1933]). - Some new or little-known Rhyncota from China (The annals and magazine of natural history series 10, vol. 12, London 1933, s 449 -464). - Kålflugorna ... (Hylemyia floralis Fall.). [Sthlm, tr] Falun 1933. 103 s. (Statens växtskyddsanstalt, Meddelande n:r 3.) – Hallonmalen, Incurvaria rubiella (Bjerk.) som skadedjur i Sverige. [Rubr.] [Sthlm, tr] Falun 1934. 13 s. (Ibid, 4.) Delvis omtr med samma titel i Allmän svensk trädgårdstidning, årg 6, 1934, Sthlm, 4:o, s 520-522, 554-556. - Hemiptera, 1. Wasserhemipteren. [Rubr.] Upps 1934. 31 s, 2 pl. (Arkiv för zoologi, 27 A, n:o 14. Schwe-disch-chinesische wissenschaftliche Expedition nach den nordwestlichen Provinzen Chinas, unter Leitung von Dr. Sven Hedin und Prof. Su Ping-Chang, 28.) – Artide 7. Report on Hydracarina ([omsl:] Memoirs of the Connecticut Academy of arts and sciences, vol 10. Yale North India expedition, New Haven, Conn., 1934, 4:o, s 85-118). -Aquatic and semiaquatic Heteroptera of Tahiti (Bernice Pfauhai] Bishop museum, Bulletin 113. Society Islands insects, Honolulu 19[34—]35, s 121-126 [1934]). - An investigation of some Hi-spaniolan lakes. (Dr. R. M. Bond's expedition.) Uber einige Hydracarinen aus Haiti. [Rubr.] Upps 1935. 30 s, 2 pl. (Arkiv för zoologi, 28 A, n:o 13.) -Die altweltlichen Arten der Veliidengattungen Rhagovelia und Tetraripis. [Rubr.] Upps 1936. 63 s, 13 pl. (Ibid, 21.) – Schwedisch-chinesische wissenschaftliche Expedition ... Wassermilben gesammelt von Dr. Birger Bohlin 1930-1931. Upps 1936. 40 s, 2 pl. (Ibid, 29 A:9.) - Några intryck från en resa till Madeira (Jorden runt, årg 8, 1936, Sthlm, 4:o, s 298-313). - Die Hydracarinenfauna Sudbrasiliens und Paraguays. T 1—5. Sthlm (tr Upps) 1941-44. 4:o. (VAH, serie 3, bd 19, n:o 7, o 20, n:o 2, 5, 8, 13.) 1. 1941. 183 s, 5 pl. 2. 1942. 175 s, 7 pl. 3. 1943. 148 s, 14 pl. 4. 1943. 171 s, 15 pl. 5. 1944. 182 s, 10 pl. - Eine Ubersicht des Hydrach-nellensystems und der bis jetzt bekänn ten Verbrei-tung der Gattungen dieser Gruppe (Zoologiska bidrag från Uppsala, 20. Festskrift tillägnad professor Sven Ekman ..., Upps ... 1941, s 359-379). -Die Arthropodenfauna von Madeira nach den Er-gebnissen der Reise ... Juli—August 1935, 31. Hydrachnellae. [Rubr.] Upps 1942. 122 s, 13 pl. (Arkiv för zoologi, 34 A, n:o 5.) — Ein paar interes-sante Hydracarinen aus Sudafrika ... [Rubr.] Upps 1945. 13 s, 1 pl. (Ibid, 36 A: 12.) - Några intressanta skogsområden i uppsalatrakten och deras skalbaggfauna (Sveriges natur, årg 36, 1945, Sthlm (tr Gbg), nr 1. Årsbok 1945, s 18-26, 2 pl). – Madagassische Susswassermilben. [Rubr.] Upps 1946. 40 s, 3 pl. (Arkiv för zoologi, 38 A, n:o 14.) – Zur Kenntnis australischer Wassermilben. [Rubr.] Upps 1947. 82 s, 10 pl. (Ibid, 40 A: 12.) -Makaronesien und Atlantis. Eine historisch-bio-geographische Ubersicht (Zoologiska bidr från Uppsala, 25. Festskrift tillägnad professor Nils von Hofsten, Upps ... 1947, s 201-323). - Insekter. Sthlm 1948. 4:o. XI, 658 s, 47 pl. (Tills med A Tullgren; [A E] Brehm, Djurens liv, 5. fullst omarb uppl, i sv bearb utg av S Ekman ..., bd 6.) 6. uppl 1957. XI, 656 s, 47 pl. – Sakkunnigutlåtande rörande laboratorsbefattningen i entomologi vid Uppsala universitet 1948. [Upps 1948, duplic] 4:o. 23 bl. – Några ord om Upplands insektfauna (Natur i Uppland, [Sthlm, tr] Gbg 1948, 4:o, s 102-110). – Die Arthropodenfauna von Madeira nach den Ergebnissen der Reise ... Juli–August 1935, 33. Aquatile und semiaquatile Hemiptera. [Rubr.] Upps 1949. 7 s, 1 pl. (Arkiv för zoologi, 42 A: 16.) - Hydrachnellae. Bruxelles 1949. 4:o. 87, (17) s, 8 pl. (Exploration du Parc national Albert. Mission H. Damas (1935-1936). Fasc 18.) - Studier över insektfaunan i Fiby urskog. Sthlm (tr Upps) 1950. 4:o. 235 s, 8 pl. (VA, Avhandlingar i naturskyddsärenden n:o 6.) – [Om Linnés Hammarby] (Eighth international congress of entomology [även fr o tysk titel], Proceedings, Sthlm 1950, s 49). — Trakeaternas andra klass / Leddjurens andra provins ... första klassen. Spindeldjur, Arachnoidea [första ordningen] (Brehm, Djurens liv, 5. fullst omarb uppl ..., bd 7. Ryggradslösa djur (forts)., Sthlm 1952, 4:o, s 3-40; 6. uppl 1955). - Studier över insektfaunan i Uppsala universitets naturpark vid Vårdsätra. Sthlm (tr Upps) 1954. 4:o. 67 s, 3 pl. (VA, Avhandl i naturskyddsärenden, 8.) – Insektfaunan på Hallands Väderö. Sthlm (tr Upps) 1954. 4:o. 74 s, 2 pl. (Tills med Axel Olsson; ibid, 9.) – Studier över insektfaunan i Harparbol lund. Sthlm (trUpps) 1955. 4:o. 132 s, 2 pl. (Ibid, 13.) -Einige Wassermilben aus Java (Bollettino del La-boratorio di zoologia generale e agraria delle Fa-coltå agraria in Portici, vol 33, Napoli 1956, s 640— 656, 2 pl). — Tillaeg til Danmarks vandmidefauna (Videnskabelige meddelelser fra Dansk naturhist förening, 125, 1963, s 297-310, 3 pl). - Gösta Cedergren ... 1. Levnadsteckning (Svensk botanisk tidskrift, bd 60, 1966, Sthlm, s 348-351). -Weitere Beiträge zur Kenntnis der Fliesswasser-milben Javas (Arkiv för zoologi, serie 2, bd 23, 1970[-71], s 293-359, XXX s pl [= nr 5, tr 1971]). – Kommentarer om insekter i C v Linnés Herbationes Upsalienses (SLSÅ, årg 33–34, 1950-51, Upps 1951, 4:o), o Dalaresa Iter Dale-carlicum ..., Sthlm 1953. – Bidrag i Entomologisk tidskrift, 1911-30, 1933, 1936-39, 1941-46, 1948-52, 1954, 1957-58, 1961, 1963-64, 1966, 1972, Upps, Fauna och flora, populär tidskr för biologi, 1913, 1915-18, 1921, 1937, 1941, 1950, 1952, Upps, Zoologischer Anzeiger, Bd 41—42, 1913, 44, 1914, 70 o 72, 1927, 75 o 79, 1928, 80, 1929, 96, 1931, 115-116, 1936, 118 o 120, 1937, 122, 1938, 133, 1941, 153, 1954, Leipzig, Zoologiska bidrag från Uppsala, bd 4, 1916, 11, 1927, 13, 1930, 14, 1933, 20, 1941, 25, 1947, Upps, LA, Handlingar o tidskrift, 1920, 1923, 1925-26, 1929-30, Sthlm, Archiv fur Hydrobiologie, Bd 18, 1927, 20, 1929, o Supplement-Bd 12, 1933, Stuttgart, Zeitschrift fur Morphologie und Ökologie der Tiere, Bd 15, 1929, 17, 1930, Berlin, Populär biologisk (Svensk faunistisk / Zoologisk) revy, utg av Svenska faunistiska sällsk, årg 3, 1941, 8, 1946, resp 19, 1957, Sthlm, Arkiv för zoologi [utg av VA], serie 2, bd 3, 1952, 5, 19[53-]54, 10, 19[56-] 57, 11, 1958, 14, 1962, 15, 1962-63, 19, 1967, 21, 1968, 22, 1969[-70], 23, 1970[-71], [Sthlm, tr] Upps; titlar intill 1970 se bibliografi av C. Motas o Michel Naudo i Acarologia, T 13, Paris 1972, 4:o, s 249–257; vidare kapitlet Entomologiska avdelningen i VAÅ 1934-56, Sthlm.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 24 nov 1933, nr 26, RA.

Art:ar om L i NDA 14 juni 1936 o 10 okt 1940, i S-T 6 okt 1950 o i SvD 14 okt o 25 nov 1933, 27 sept 1935, 12 okt 1940, 1 nov 1946 o 6 febr 1957; L Halik, Zum achtzigsten Geburtstage O L:s. Nekr (Acta musei Silesia, Ser A XIX-1970, Prag 1970); C Motas, O L (Acarologia 1972, Paris 1972); Väd 1969. – Nekr:er över L i DN o SvD 4 aug 1970.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Olov Lundblad, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9774, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9774
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Olov Lundblad, urn:sbl:9774, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se