J Peter Lundström

Född:1783-01-04 – Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län
Död:1868-01-15 – Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län

Boktryckare, Tidningsutgivare


Band 24 (1982-1984), sida 399.

Meriter

1 Lundström, Johan Peter, f 4 jan 1783 i Linköping, Domk, d 15 jan 1868 i Jönköping, Kristina. Föräldrar: orgelbyggaren Peter L o Christina Sandberg. Boktryckarlärling hos D G Björn i Linköping 02, hos Groth & Petré där, faktor vid Lindhska tryckeriet i Örebro 04, inköpte Marquardska tryckeriet i Jönköping 2 nov 06, utg av Jönköpings tidn 14 juli 07–31 aug 16 o 5 sept 18–27 dec 51, led av Jönköpings läns hushålln:sällsk från 18 (bl a tidvis v ordf), drev papperstillverkn vid Stensholms bruk, Hakarp, Jönk, 21–48, led av fattigvårdsdir i Jönköping 34, av dir för Smålands privat-bank 37–39 o 41, för Jönköpings läns brandförsäknbolag 39, led av skolbyggn:komm i Jönköping 40, av Sv förlagsfören från 44.

G 28 sept 1812 i Lungsund, Värml, m Johanna Regina Schalander, f 28 jan 1785 i Kvistbro, Ör, d 7 nov 1863 i Hakarp, Jönk, dtr till fabrikören Johan S o Maria Regina Lindh.

Biografi

Vid faderns död tvingades Peter L avbryta sina studier vid Linköpings skola och började 1802 som boktryckarlärling hos den som skådespelare och pjäsförfattare bekante D G Björn (bd 4), som underblåste hans livslånga teaterintresse. 1804 blev L faktor vid det då ganska betydande Lindhska tryckeriet i Örebro, som ägdes av L:s blivande hustrus morbröder (se bd 23). 1807 flyttade han till Jönköping, där han ett år tidigare köpt det Marquardska tryckeriet. Det var här som L med en utomordentlig energi skulle fullfölja sitt livsverk som förläggare och tidningsutgivare.

L fick i maj 1807 tillstånd att utge Jönköpings tidning, dock med förbehållet att denna inte fick innehålla något annat än ekonomiska och juridiska ämnen samt familjeannonser och liknande. Anledningen till inskränkningen var att hovkanslern funnit skäl till missnöje med en tidigare tidning, Jönköpings allehanda, som hade infört en i hans ögon förgriplig artikel. Jönköpings tidning, som kom med sitt första nummer i mitten av juli s å utgavs av L med ett kortare avbrott ända till 1851. Från 1818 fick tidningen en stark uppryckning, och redan på 30-talet räknades den till landets bäst redigerade landsortsblad, även om L och hans redaktion av försiktighetsskäl sällan tog ställning i politiska frågor.

Som förläggare hade L en omfattande produktion och tycks framför allt ha ägnat sig åt att sprida böcker i folkupplysande syfte. Ett mycket stort antal alster lämnade hans officin i Jönköping, däribland psalmboken – ett tiotal upplagor trycktes under ca tjugo år – Martin Luthers lilla katekes, andra teologiska och religiösa arbeten och böcker av praktiskt innehåll. En tämligen stor del av utgivningen utgjordes dock av enklare skönlitterära alster som spök- och rövarromaner. Dessa drog in en ansenlig summa pengar till firman.

Känd för en större allmänhet blev L för sina skillingtryck, som bl a genom kringvandrande kolportörer spreds över hela riket. Han är emellertid mest känd för de s k kistebreven, enkla, färglagda träsnitt över religiösa, historiska eller skämtsamma ämnen, för det mesta signerade av konstnärer som N Gerad och A F Gylling. Dessa var under en lång tid populära men började i stort sett försvinna från marknaden frampå 1860-talet; de distribuerades via bokhandlare, kolportörer och lumphandlare. Kistebreven fick sin benämning genom att de ofta placerades på insidan av allmogens klädkistor. Viktor Rydbergs berömda dikt Träsnittet i psalmboken utgår just från ett sådant brev från L:s officin.

L förestod även under en lång följd av år Stensholms pappersbruk nära Huskvarna och kunde därmed hålla sitt tryckeri med papper. 1816–18 innehade han Ackkärrsbruk i Värmland, och under riksdagarna i Örebro 1810 och 1812 hade han bokhandel där. Som kommunalman var L flitigt verksam. När en tidsenlig teater uppfördes i Jönköping 1825 blev han en av dess första direktörer. Då frimurarlogen MP i Jönköping 1826 beslöt att köpa ett eget hus, blev L en av de drivande krafterna. Under koleran i Jönköping 1834 hjälpte han till att lindra nöden i staden.

Författare

Sven Erik TäckmarkSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Ämbetsskriv:er från L i Skriv:er till K M:t, RA. Brev från L i KB (bl a till firma N M Lindh).

Tryckta arbeten

Utgivit: Jönköpings tidning, 1807–16, 1818(?)–51, o Suppleanten, 1832–51, Jönköping, 4:o.

Källor och litteratur

Källor o litt: S Almqvist, Johan Kankel (1965); B Bengtsson, Det sv kistebrevet (Fataburen 1934); dens, Kistebrev med Sthlms-motiv från L:s i Jönköping (Grafiskt forum 1950); R Björkman, Johan Edvard L (1906); I A Bonnier, Anteckn:ar om sv bokhandlare, 1 (1920); E Boseeus, Munksjö bruks minnen (1953); H Elmgren o G Åberg, Elementarlärov i Jönköping 1821-1878 (ÅSU 1982); H Hotberg, Sv biogr handlex (1906); E G Holm, Boktryckerier o boktryckare i Jönköping (Meddel från Norra Smålands fornminnes- o Jönköpings läns hembygdsförb, 13, 1940); NF 16 (1912); K U Palm, Gamla sv kistebref (OoB 1899); S Rinman, Studier i sv bokhandel (1951); B Sallnäs, Jönköping från frihetstidens början till kommunalreformen 1862 (Jönköpings stads hist, 2, 1965); SKL; SMoK; Sv boktryckerihist 1483–1883 (1883); E Tykesson, Rövarromanen o dess hjälte (1942); K Warburg, Viktor Rydberg (1900); Viktor Rydberg 1828 18 dec 1928, Minnesskr, ed GH:s studentkår (1928).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J Peter Lundström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9909, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Erik Täckmark), hämtad 2023-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9909
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J Peter Lundström, urn:sbl:9909, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Erik Täckmark), hämtad 2023-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se