Fredrik B Cöster

Född:1797-02-09 – Halmstad stad, Hallands län
Död:1878-06-30 – Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län

Poet, Publicist


Band 09 (1931), sida 515.

Meriter

Fredrik Bernhard Cöster, f. 9 febr. 1797 i Halmstad, f 30 juni 1878 i Linköping. Föräldrar: landssekreteraren i Hallands län, lagmannen Hans Peter Cöster och Beata Maria Agrell. Student i Lund 24 febr. 1812; avlade kansliexamen 29 maj 1813. Fan- junkare vid Hallands läns infanteribataljon 18 juli 1813; avlade officersexamen 15 sept. 1813; kommenderad på strandpostering mot Danmark 16 sept. 1813—1 mars 1814 och mot Norge (över Göteborg och Strömstad) 1 mars —18 nov. 1814; tjänstgjorde därefter som regementsadju-tant och regementskvarter-mästare; för ordnad att förrätta fänrikstjänst vid Hallands läns infanteribataljon 6 febr. 1814 (erhöll konfirmation 19 apr. 1814 och lön 9 jan. 1816); löjtnant i armén 11 maj 1818; tjänstgjorde som adjutant i krigskollegiets presidentexpedition enligt tillstånd 4 maj 1822; erhöll rätt att av sin fader förvärva, en niondel i Allmänna dykeri-öch bergningskompaniet genom K. resolution 16 juli 1823; kompaniofficer vid krigsakademien 5 aug. 1823; tjänstgjorde därstädes som adjutant hos guvernören under ett år; löjtnant på stat 4 nov. 1823; erhöll kaptens namn, heder och värdighet 1 dec. 1824; kapten vid livbeväringsregementet genom tjänstebyte med A. Pfeiff 29 aug. 1825; utgav Medborgerlig militär tidning 1828 (med utgivningsbevis 8 apr. 1828); erhöll avsked från kaptensbeställningen med rätt att kvarstå som kapten i armén 12 febr. 1831; erhöll utgivningsbevis å tidningen Figaro 16 okt. 1833; öppnade läse-salong i Stockholm jan. 1834; postmästare i Sollefteå dec. 1846 (med överpostdirektörsämbetets utnämning 2 maj 1848); erhöll avsked från postmästarbefattningen med pension 2 aug. 1855; ti medarbetare i Posttidningen och i Svenska tidningen Dagligt allehanda på 1850-talet; redaktör för Nya Norrköpingskuriren 1859— 62 (med utgivningsbevis 1 febr. 1859). Erhöll guldmedalj för tapperhet till sjöss 1814 och Karl Johansmedaljen 1855; RSO 1864.

Gift 1) 4 aug. 1818 i Torup med Maria Karolina Wener, f. 1 dec. 1790, f 13 maj 1821 i Halmstad, dotter till brukspatronen Anders Wener; 2) 8 maj 1830 i Stockholm med Ebba Eleonora Charlotta Iserhielm, f. 1 mars . 1808, t 21 juni 1865, dotter till justitierådet Karl Johan Iserhielm.

Biografi

Som nybliven student ägnade sig C. först enligt faderns önskan åt juridiska .studier. Snart nog fick han dock föräldrarnas samtycke att övergå till officersbanan och tog då 1813 anställning vid Hallands läns infanteribataljon, som uppsattes av ungt beväringsmanskap, I elden kom han, då han 1814 kommenderades att åtfölja bataljonen på kanonsluparna mot Norge, en tjänstgöring, som han målande skildrat i en uppsats »Sex månader på kanonsluparna», (i »Myosotis» — se nedan). Den förnämsta krigshändelse, vari han. deltog, var det framgångsrika anfallet 4 aug. på Fredrikstads fästning. C, vilken under detta krig vid endast sjutton års ålder erhöll tapperhetsmedaljen i guld, avancerade slutligen till kapten vid liv^ beväringsregementet. I denna egenskap ålåg det honom bl. a. att hålla vakt hos konungen, vilken han högt vördade. Efter några år tog C. avsked från militärtjänsten (1831) och kunde sedan odelat ägna sig åt litterär verksamhet, varmed han även förut sysslat på lediga stunder.

Redan 1828 hade C. försökt sig som publicist. Han övertog då av< överstelöjtnanten G. A. Montgomery utgivningsrätten till Medborgerlig militär tidning, men detta kortlivade organ måste redan med årets utgång upphöra. I början av år 1834 öppnade han en läsesalong (eller »läsekabinett») i huvudstaden. Salongen låg vid Myntgatan och var tillgänglig alla vardagar mot avgift per besök eller mot abonnemang för längre tid. Där tillhandahöll C. en rätt fyllig samling in- och utländska tidningar och tidskrifter samt nyutkomna svenska böcker, vilka sedan införlivades med läséL salongens lånebibliotek. Företaget måste emellertid, liksom tidigare sådana i Stockholm, snart nog nedläggas av brist på uppmuntran från allmänhetens sida.

Emellan åren 1846 och 1855 var C. postmästare i Sollefteå men tog sistnämnda år avsked, då han fann lönen alltför otillräcklig. Han flyttade därpå till Stockholm och sökte sitt uppehälle genom litterärt arbete, bl. a. i pressens tjänst. Hösten 1858 bosatte han sig. i Norrköping, där han sedan fyra år framåt redigerade tidningen Nya Norrköpingskuriren. Nämnas kan, att han 1863 å Tekniska skolan i Norrköping höll fem föreläsningar om Polens historia och tre om de äldsta kulturfolken. Sedermera flyttade han till Linköping. Där avled han efter någon tids sjuklighet år 1878, efterlämnande minnet av en man med ett älskvärt väsen och en redlig karaktär.

C. framträdde både som diktare, översättare och publicist. Sin egen diktning karakteriserade han med älskvärd blygsamhet som blott en amatörsysselsättning till glädje mest för honom själv och hans vänner. Detta torde nog också vara fallet i fråga om 'en stor del' av dikterna. C: s diktsamlingar — »Lyriska éphémerer» (i andra uppl. tillägnade kronprinsessan Josefina), »Myosotis» och »Purpurvindan» —¦ inrymma många föga märkliga tillfällighetspoem, natur- och kärleksdikter, i den förtunnade efterklangs-romantik, som var tidens poetiska stil framför andra. Men hans fosterländska sånger ha — tonsatta av B. Crusell, P. Cronhamn och andra kompositörer ¦—• blivit en dyrbar egendom för vårt folk. Kärnfulla, schvungfulla och stämningsrika äro dessa sånger, senvuxna frukter på göticismens träd. Den oftast sjungna bland dem torde vara den 1835 författade »Hell dig, du höga Nord», i Crusells sättning för manskvartett. Bekanta äro även: »När Nordens ovän hotar» och stridssången »Mitt svärd! fort ur skidan, hurrah!», bägge tonsatta av Cronhamn. — Av C:s hand föreligga jämväl lättlästa reseskildringar, bl. a. från Halland och Ångermanland, minnesbilder m. m. Även dessa prosauppsatser äro genomträngda av samma fosterländska tänkesätt som de nyss berörda dikterna.

Författare

Erik Vennberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

I K. biblioteket förvaras brev från C. till P. A. Wallmark 1827—1846.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Lyriska éphémerer. Sthm 1829. 8:0 (3), 70, (2) s. (Anon.) Ny uppl. [omarb.; med utsatt förf.-namn]. Sthm 1839. 12: o 108 s. — Populär geografi, till begagnande så väl vid enskild och allmän undervisning, som äfven vid läsning på egen hand, sammandragen ur nyare och godkände författares arbeten. Sthm 1832. (4), 316, (1) s. — Norriges historia, af Andreas Faye. Öfvers., med tillägg af berättelsen om Norriges statshvälfning-1814, ett sammandrag af dess grundlag, samt en blick på Norriges närvarande tillstånd, af Fr. B. Cöster. Sthm 1842. (6), 322 s. — På ångbåten. Samling af valda noveller i sw. öfwersättning af F. B. C. Sthm 1842. 12: o (10), 252 s. (Sign.J — Höstbladen. Noveller, skizzer och berättelser till tidsfördrif i aftonkretsen, saml. af F. B. C. Sthm 1843. 12: o X, (2), 252 s. [Ny t'it.-uppl.] Gtbg 1852. 12: o X, (2), 252 s. (Sign.) — Bilder ur lifvét. Till nöje för barn och ungdom. Jemte poetiska tillägg af F. B. C. Sthm 1844. Tv. 4: o (2), 52 s., 12 pl. (Sign.) — Intryck från templet, den 26 oktober 1845. [Dikt, undert. Ctr.] Sthm 1845. 4: o (4) s. I omarb. form ånyo utg. med titel: Klockljuden. [Dikt, undert. Ctr.] Sthm 1852. (4) s. (Sign.) — Myo-sotis. Bilder, intryck och minnen ur naturen, lifvet och dikten, af F. B!. C. Sthm 1853. VI, (1), 328 s., 1 musikbil. (Sign.) — Purpurvindan. Ett sånghäfte af F. B. C. Norrköping 1859. (3), 80 s. (Sign.) — Den 13 mars 1809. Föredrag i Amicitia-orden den 13 mars 1862. Norrköping 1862. Lit. 8:0 22 s. (Anon.) — Historisk återblick i anledning af senast timade händelser uti Polen. Fem föreläsningar. Norrköping 1863. (4), 127 s. — Artiklar och översättningar i av C. utg. tidningar samt i Post- och inrikes tidningar och Svenska tidningen Dagl. allehanda i Stockholm.

Utgivit: Medborgerlig militär tidning. Sthm 8/4—-24/i2 1828. — Nya Norr-köpings-kuriren. Norrköping 26/2 1 8 5 9—3%2 1862. —¦ Därjämte uttagit utg.-bevis på Figaro, 16/io 1833, om vilken det dock är ovisst, huruvida något utkommit.

Källor och litteratur

Källor: Finansdep. handl. 2 aug. 1855 samt militaria: meritförteckningar, RA; J. Unman, Stockholmskrönika (handskr.), Stockholms stadsarkiv. — Nekrolog i Östgöta correspondenten 1878, n:o 79 [av C. F. Ridderstad?]; B. Lundstedt, Sveriges period, litteratur, 2, 3 (1896, 1902); C. Sjöström, Göteborgs nation i Lund 1669—1906 (1907).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fredrik B Cöster, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15762, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Vennberg.), hämtad 2023-03-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15762
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fredrik B Cöster, urn:sbl:15762, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Vennberg.), hämtad 2023-03-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se