Militaria

Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680–1901

Från 1680-talet fram till och med 1901 bestod manskapet i den svenska krigsmakten dels av värvat folk, dels av indelt folk. Det indelta manskapet utgjorde den stora majoriteten och bildade kärnan i arméns landskapsregementen och flottans båtsmanskompanier. När indelningsverket skapades lät man en eller flera gårdar bilda rotar och rusthåll med uppgift att rekrytera en båtsman, ryttare eller soldat, ge honom lön och ett torp med mark att bruka.

Indelningsverket såg olika ut i olika delar av landet. Det förändrades också över tiden. I några landskap eller vissa regementen förekom exempelvis inga torp.

Våra digitaliserade arkiv behandlar främst tiden under indelningsverket.

Indelningsverket (Grill), här kan du se vilka kompanier, regementen, rotar, rusthåll m.m. som socknarna hörde till.

Rullor
Militära kyrkböcker
Amiralitetsförsamlingar
Garnisonsförsamlingar
Militära kartor och ritningar
Meritförteckningar
Diverse
Samlingar och enskilda arkiv
Fotografier