Coyet, släktBand 09 (1931), sida 22.

Biografi

Coyet, släkt, härstammande från Brabant, varifrån en Julius (Gillis) C. (d mellan 1595 och 1599) på grund av religionsförföljelserna omkring 1569 inflyttade till Stockholm, där han blev K. guldsmed 23 okt. 1571 samt myntmästare 20 sept. 1576. Han uppgives ha varit av gammal adel, men härför finnas inga bevis. Son till honom var guldsmeden och myntmästaren Julius (Gillis) C. (d 1634 i Moskva), vilken blev fader till kanslirådet Peter Julius C. (se nedan 1) och holländske ståthållaren på Formosa Fredrik C. (f. 1620, d 1689), vilka adlades 20 nov. 1649 och blevo stamfäder för var sin släktgren.

Bland den äldre, ännu levande grenens medlemmar märkes Peter Julius C:s äldste son a) hovkansleren Wilhelm Julius C. (se nedan 2), vilken upphöjdes i friherrligt stånd 22 dec. 1706 och var fader till generalmajoren Gustaf Wilhelm C. (se nedan 3) och överstelöjtnanten Sten C. (se nedan 4). En yngre son till Peter Julius C. var b) majoren Carl Fredric C. (f. 1657, d 1701), vilken var farfader till Hindrich Gideon C. (f. 1725, d 1774). Denne var 1748—56 som officer vid artilleriregementet anställd vid Sveaborgs fästningsbygge, varest en kaponjär uppkallades efter honom. Sedermera deltog han i sjuåriga kriget och befordrades därunder till kapten vid arméns flotta samt blev 1773 överstelöjtnant vid dess Sveaborgseskader. Han bevistade riksdagarna 1755 —56, 1765—66 och 1769—70 och räknades till hattpartiet. Utan att göra sig särskilt bemärkt framträdde han som drabant åt sin chef A. Ehrensvärd under dennes kamp för Sveaborgsbygget och arméns flotta. I Uppsala universitetsbibliotek finnas fyra band anteckningar av honom under pommerska kriget (sign, W. 563—566). Han var far till v. amiralen Carl Fredric C. (se nedan 5). Slutligen kan nämnas Peter Julius C:s son c) överstelöjtnanten Christian Magnus C. (f. 1663, d 1730), vars ättling i tredje led hovmarskalken Gustaf Julius C. (f. 1775, d 1862) 10 aug. 1815 upphöjdes i friherrlig värdighet men själv slöt sin ätt, Han innehade egendomarna Rönneholm och Torup i Bara socken, vilka han testamenterade till tvenne brorsonssöner. Den ene av dessa, hovmarskalken Gustaf Johan C. (f. 1853, d 1924) förenade en tid ånyo bägge godsen men sålde 1892 Rönneholm. Han var gift med friherrinnan Henriette Cederström (se nedan 6).

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: C. F. Coyet, Stam-tafla öfver adeliga och friherrliga ätten Coijet hdskr., KB); S. Hedar, P. M. angående vissa delar av 1929 års svensk-danska arkivalieutbyte (RA:s ämbetsarkiv)[1]. — G. Elgenstierna, Den introducerade sv. adelns ättartavlor, 2 1926); W. J. Coyet, Herrar och fri-herrar Coyetters ättar-tal (1756) med följdskrifter enl. Warmholtz, Bibi. hist. Sv.-Goth., 12, n:o 7018. — Se i övrigt: G. Ljunggren, Skånska .herregårdar (1852—63); Sv. slott och herresäten (1908—14) och Ny följd (1918—23) samt, ang. släktens bibliotek, förteckningar i KB (Rålambska saml., sign. 4: o 108) och UB (sign. U. 278).

 

Gjorda rättelser och tillägg

1. Tillägg enligt Rättelser o tillägg, bd 9.2019-06-20

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Coyet, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15631, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2024-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15631
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Coyet, släkt, urn:sbl:15631, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2024-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se