Nils Wilhelm Lundequist

Född:1804-01-19 – Åkers församling (D-län), Södermanlands län
Död:1863-04-04 – Fredsbergs församling, Skaraborgs län

Skriftställare, Lantbrukare, Bokhandlare, Boktryckare


Band 24 (1982-1984), sida 269.

Meriter

Lundequist, Nils Wilhelm, f 19 jan 1804 i Åker, Söd, d 4 april 1863 i Fredsberg, Skar. Föräldrar: kronofogden och assessorn Nils L och Johanna Ulrika Hellstedt. Elev vid Strängnäs trivialskola 29 febr 12, vid gymnasiet där 29 maj 16, inskr vid UU 6 april 21, FK där ht 25, hovrättsex 22 maj 27, disp pro gradu 31 maj 27, mag 16 juni 27, eo kanslist i Justitierev:exp dec 27, innehade bokhandeln W L & co i Sthlm 29–33 o Tordsonska boktryckeriet där 31–34, innehade L:ska bokhandeln i Uppsala 34–52, led av Sv förlagsfören (från 53 Sv bokförläggarefören) 44–55, sekr vid bokhandelsmötet i Sthlm 53, lantbrukare. – LLA41.

G 1) 25 mars 1832 i Sthlm, Maria, m Maria Carolina Looström, f 10 okt 1808 där, Kat, d 29 okt 1837 i Uppsala, Domk, dtr till kamreraren Carl Fredrik L (s 106) och Maria Charlotta Lindström; 2) 26 okt 1846 i Gryt, Söd, m förf Sophia Henrika Hollander, f 21 april 1815 i Sthlm, Nik, d 1 febr 1896 där, Ad Fredr, dtr till spannmålshandl Sven H o Gustava Henrika Tottie.

Biografi

Sedan L genomgått Strängnäs gymnasium, blev han student i Uppsala. Som informator på Alfsjö gård i Brännkyrka, Sth, ägnade han sig åt botaniska studier. Dessa resulterade i första delen av avhandlingen Flora Paroeciae Bränkyrka, som ledde till magistergraden 1827. Hans verksamhetsbegär och intressen var mångsidiga. Han påbörjade ett omfattande författarskap, övertog 1829 Per Götreks (bd 17) bokhandel vid Myntgatan i Sthlm och köpte också en del av dennes boktryckeri, som han jämte ett par andra företag drev under firma Tordsonska tryckeriet till 1834. Han startade en egen förlagsrörelse, vari ingick samtidshistoria, vitterhet och praktiska handböcker. Rörelsen omfattade också ett lånebibliotek (tr kat 1831, 668 nr).

1833 övertogs bokhandeln av L:s nyblivne svåger K R Looström (s 106) med tv bibehållet firmanamn. Följande år flyttade L till Uppsala och förvärvade Palmblad & co:s bokhandel, som sedan under namnet Lundequistska bokhandeln har fortlevat ända till våra dagar. Han släppte dock inte helt sina bokhandelsintressen i Sthlm. 1843–49 var han delägare i firman Lundequist & Baumgarten, som dock aldrig kom att höra till de mera betydande inom branschen. Tidpunkten for starten i Uppsala var väl vald. En vecka innan bokhandeln öppnade i okt 1834 skrev L till prof Sven Nilsson i Lund att han var praktiskt taget utan konkurrens och anhöll att få dennes arbeten i kommission. Den Akademiska bokhandeln drevs av L G Berglund som vid denna tid var gammal och skröplig. Han åtnjöt dock fortfarande akademiska konsistoriets förtroende, vilket kan förklara att L sökte akademiska kontakter i Lund. I Uppsala etablerade han sig i rådman Weströms gård, "vid hörnet av Drottning-och Ågatorne". Hans reklamprospekt upptog både utländsk och sv litteratur, i förra fallet bl a de bekanta Tauchnitzka editionerna av grekiska och romerska klassiker samt ficklexika, i det senare en rad praktiska handböcker, musikalier, gravyrer, kartor mm. Han tillkännagav också, att han mottog rekvisitioner på utländska böcker.

1849 förklarade Akademiska konsistoriet platsen som universitetsbokhandlare ledig. Den söktes av L och Adolf Bonnier. I sin historik över familjefirman skriver K O Bonnier, att L:s bokhandel i fråga om nyare utländsk vetenskaplig litteratur var "mycket illa sorterad". Detta torde vara en betydlig överdrift, men A Bonnier var onekligen härvidlag den överlägsne. Han fick också platsen. L hyste vid denna tid helt andra planer. 1852 överlät han bokhandeln på sin medhjälpare C Wasmuth för att återstoden av sitt liv ägna sig åt lantbruk.

Sin förlagsverksamhet uppgav L dock inte helt. I Sv bokförläggareföreningen hade han tagit inträde 1844 och kvarstod till 1855, då han sålde sitt förlag till P A Huldberg (bd 19). L:s förlag hörde till de mindre och omfattade förutom hans egna skrifter huvudsakligen populära verk i medicin och juridik men också den serie Folkskrifter som inrymde C J L Almqvists Arbetets ära, Grimstahamns nybygge och Ladugårdsarrendet jämte en del novell- och anekdotsamlingar.

1828 inledde L sitt litterära författarskap med Familjen Ehrenflykt, berättelse från den så kallade partitiden i Sverige. Den har betecknats som den första historiska originalromanen i Sverige (Lindström). Där skymtar dessutom en radikal politisk samtidsorientering, som också tog sig mera direkta uttryck. Så var han 1830 utgivare av Svenske medborgaren, fortsättning av den indragna oppositionstidningen Medborgaren. Men även denna indrogs efter endast 6 nr, och nya fortsättningar hade andra utgivare. I ett brev dec 1832 till N M Lindh (bd 23) i Örebro, för vars räkning L vid denna tid utförde en del översättningsarbeten, skrev han, att han för den skull avsagt sig den del han haft i redigerandet av tidningen Medborgaren. Hans kontakter med Götrek pekar i samma riktning. Det framgår av breven till Abraham Bohlin (bd 5), som 1845 skulle bli disponent för och sedan ägare av det Lindhska förlaget, att L på 1840-talet hade kanaler till Hierta och kretsen kring honom. Sitt vittra författarskap fortsatte han med Agda, berättelse från konung Gustaf I:s tid (1830) och Slaget vid Stångebro (1834). L framträder i sina romaner som en tidig lärjunge av Walter Scott. De båda sistnämnda berättelserna ingick jämte fyra arbeten av G H Mellin i serien Svenska noveller, som hörde till L:s tidigaste förlagsartiklar.

Detta inslag i L:s författarskap blev snart och med rätta glömt. Större värde hade hans praktiska handböcker i olika ämnen. Här framträdde han till en början under pseudonym, sannolikt därför att han helst ville göra anspråk på estetiskt författarskap och ej göra sig känd som mångskrivare (Swederus). I brevet till Lindh 1832 förklarade han, att hans huvudintresse var naturvetenskaperna, "vadan jag aldrig kommer att bliva boktryckare eller förläggare ex professo utan endast fortfar i smått, netto så mycket att jag därigenom förskaffar mig medel till vetenskapliga resor". Han omnämnde där en juridisk handbok som gick bra och som han kallade "min fars bok". Det var Juridisk handbok för medborgare af alla klasser . . . Den egentlige författaren var enligt Linnström Per Götrek. Som författarnamn anges Nils L, L:s far, som hade utgivit verk i juridiska och kamerala ämnen och en känd Stockholms stads historia, 1–3 (1828–29), vars tredje del efter faderns död utarbetats av L. På den juridiska handboken utsatte han också sitt eget namn from 5. uppl 1838. För en annan bok i en liknande genre, Den svenske handsekreteraren (1833), använde han pseudonymen B U Pettersson. Även den blev en långkörare.

Sin betydelsefullaste forfattarinsats gjorde L inom lantbruksvetenskapen. Hans tidiga botaniska intresse överflyttades småningom på lantbruket, både teoretiskt och praktiskt. 1839 utgav han Bondepraktika för åker, äng och ladugård och följande år Handbok i svenska landtbruket, som blev ett standardverk, belönat med LA:s stora guldmedalj. Bokens förtjänst var det sätt på vilket han "framställt samtidens då varande erfarenhet uti anordningarne och skötseln av lantbruket" (Arrhenius).

L:s egen jordbrukspraktik började under senare delen av 1830-talet, då han med en kompanjon arrenderade en liten hemmansdel i närheten av Uppsala. Något senare köpte han säteriet Björnarbo i Jumkils sn (Upps), som han sålde 1848. Redan 1843 hade han nappat på ett meddelande, att Gudhems översteboställe i Västergötland skulle utarrenderas på goda villkor. "Jag är alldeles i eld och lågor", skrev han i febr 1843 till Bohlin. From nästa år, då arrendet tillträddes, tillbringade han också sommarmånaderna där. Redan nu var han inne på tanken att sälja både bokhandel och förlag. 1845 avvecklade han sitt lånebibliotek.

Vid mitten av 1840-talet var L:s ekonomiska ställning ansträngd, men den förbättrades efter hans förmånliga utbyte av Björnarbo mot en fastighet i Sthlm. Redan 1849 förvärvade han Axbergshammars bruk i Närke, vilket han tillsammans med två andra personer köpte av N M Lindhs arvingar. Samtidigt avyttrade han till fördelaktigt pris några under gården lydande hemman. Han avvecklade också bruket och bibehöll endast lantegendomen, dit han flyttade 1852. Några år senare sålde han sin andel i Axbergshammar och flyttade till egendomen Slätte i norra Västergötland, där han avled 1863. Lantbrukets teori och praktik blev för L ett livsintresse, vilket man knappast kan säga om bokhandeln. Han var en mångfrestare, som med stor intensitet kastade sig in i olika projekt.

Författare

Sven RinmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från L i KB (till N M Lindh o A Bohlin), LUB, UUB och RA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Flora paroeciae Bränkyrka. [Akad avh, preses NJ Sillen.] P 1. Upsalia: [1827]. S 1–16. – Familjen Ehrenflykt. Berättelse från den sk parti-tiden i Sverige. Sv orig. D 1–2. Sthlm 1828. 302, 336 s. [Anon.] - Stockholms stads historia, från stadens grundläggning till närvarande tid; af N Lundequist, d 3, innehållande, i form af tillägg o anm, hufvudsakl de sista trenne decenniernas hist från 1798 tom 1828. Sthlm 1829. XII, 472 s. — Agda. Berättelse från konung Gustaf I:s tid. Af N. W. L. Sthlm 1830. 159 s. [Sign.] 2. uppl 1832. 144 s. [Sign.] (Svenska noveller, h 1.) – Den muntre gästen i sällskaps- och familjekretsar; eller vald saml af alla slags sällskaps- o jullekar, pantutlösningar, charader, logogrypher... m. m. Sthlm 1833. 214 s. [Anon.] – Den svenske hand-sekreteraren; eller anvisning till uppsättande såväl af alla slags egentliga bref, med åtföljande rättskrifhings-lära; som af juridiska skr, inlagor... o enskilt bok-hålleri. Med talrika mönster o formulärer. Jemte ett bih, inneh kort ordbok... Af B. U. Pettersson. Sthlm 1833. XI, 242 s. [Pseud.] 2. uppl 1834. IV, 242 s. 3.-5. uppl Upsala (tr Sthlm) 1836, 1838, 1842. 6. uppl, betydl tillök, 1844. IV, 312 s. 7. tillök uppl Upsala 1847. IV, 317 s. 8. uppl okänd. 9. tillök uppl Upsala (tr Sthlm) 1854. IV, 315 s. 10. granskade o betydl tillökta uppl Sthlm 1861. (8), 279, XXIV s. 11. granskade o tillökta uppl:... samt tabeller... jemte Bih... 1874. VIII, 260, XXXII s, 1 tab. 12., d:o uppl 1877. VIII, 256, XXXII s, 1 tab. 13., d:o uppl 1880. VIII, 255, XXXV s, 1 tab. 14., d:o uppl 1885. VIII, 269, 36 s. 15. d:o uppl 1900. VIII, 323 s. [Jfr nedan 1872.] -Slaget vid Stångebro. Berättelse af N. W. L. Upsala & Sthlm (tr Sthlm) 1834. 187 s. [Sign.] (Sv noveller, 6.) — Den svenska kocken; eller handbok i den i Sverige nu brukliga... matlagningen. Upsala (tr Sthlm) 1837. 248 s. [Föret undert A. L. B.; anon, med bitr av S E Klingstedt.] 2. omarb uppl 1840. 256 s. [Föret undert Johanna L-dt.] 3. omarb o tillök uppl 1850. XII, 348 s. - Juridisk handbok lör medborgare af alla klasser; eller alfabetiskt ordnadt sammandrag af alla vigtigare lagrum, stadgar o författningar, som den enskilte be-höfver känna... jemte formulärer till dithörande akter o dokumenter. 5. uppl. Ofversedd o tillök Upsala 1838. 372 s. [Tidigare uppl under namnet Nils L, egentl av P Götrek.] 6. uppl... 1842. 362 s. 7. uppl... 1845. 352 s. [Jämte:] Tillägg af författningar, som utkommit sedan 7:de uppl blef färdigtryckt, till april 1846. Sthlm 1846. 4 s. 8. uppl... 1849. 359 s. 9. uppl... Sthlm 1852. 376 s. 10. uppl... 1855. 426 s. 11. uppl 1858. 439 s. 12. uppl 1861. 485 s. 13. uppl... 1864. 472 s. [Utg avJ A Thurgren.] 14.-17. uppl 1871, 1874, 1879, 1885 o med ny tit 1893. [Jfr nedan 1843 o 1852 samt under Utgivit 1837.] - Berättelse huru Erik Pehrsson i Stigsbo blifvit förmögen genom klöfverodling; innehållande fullst hjelpreda för odlandet af denna nyttiga vext. Upsala (tr Sthlm) 1839. 20 s. [Undert.] (Folkskrifter, [4.] Landthushållning, n:o 1.) Övers Tavastehus 1848 (anon). — Jordens luftkrets och deri förekommande naturhändelser. St 1*. Allm betraktelser om luften. Upsala (tr Sthlm) 1839. 16 s. [Undert, tills med G. H. Mellin.] (Ibid, [5.] Naturkunnighet, 1.) Övers Khvn 1843 (Folke-skrifter, n° 3), [ny uppl] 1844. - Bondepraktika för åker, äng och ladugård. Utg. Upsala (tr Sthlm) 1839. 183 s. 2. öfversedda uppl 1840. 192 s. Övers Christiania 1840, [ny uppl] 1847. - Handbok i svenska landtbruket. Upsala 1840. 367 s, 4 vikta pl. 2. omarb uppl Upsala (tr Sthlm) 1845. 459, IV s, 4 pl. 3. tillök uppl: D 1-2. 1850. 235, 247, V s, 4 pl. 4. d:o uppl Sthlm 1855. V, 525 s. 5. omarb o tillök uppl 1862. VIII, 586 s. Övers Christiania 1847, 2. Oplag 1854, bearb uppl Kristiania 1859. – Handbok i svenska trädgårds- och blomster-skötseln. Öf-versedd afLJ Laurell. Upsala 1841. 444 s. [Anon; tillskr.] — Handbok i landthushållningen ... af Anders Lundström ... [recension] (Frey, tidskr for vetensk o konst, [årg 2,] 1842, Upsala, s 565—568; sign N. W. L.). – Ny lag-samling, utarb i alfabetisk ordn... för nödigt suppl till N. W. Lundequists juridiska handbok. Sthlm 1843. 93 s. [Anon.] – Juridisk handbok för medborgare af alla klasser. Urval af de lagar o stadganden, hvilka man företrädesvis behöfver känna... Upsala 1849. 209 s. 2. uppl Sthlm 1852. 208 s. [Förk uppl av arb 1838.] -Lundequists Handsekreterare. Bref o formulärbok inneh fullst anvisning... samt Tabeller... jemte Bih inneh alfab förteckn öfver 3,400 i sv språket förekommande uti ord. Sthlm (tr Falun) 1872. VIII, 144, XXXII s, 1 tab. 2., genoms uppl Sthlm 1875. VIII, 140, XXXII s, 1 tab. 3., d:o uppl:... öfver 3,500... 1877. VIII, 136, XXXII s, 1 tab. 4. uppl okänd. 5. genoms o tillök uppl:... 3.600... Sthlm (tr Norrköping) 1900. VIII, 161, 55 s. -Tillfällighets-talaren. 150 gratulationer o tal vid skålar å födelse- o namnsdagar, samt vid förlof-ningar... m. fl. tillfällen, af B. U. Pettersson. Sthlm 1875. VIII, 160 s. [Pseud.] 2. genoms uppl 1879. 3., d:o uppl 1884. 159 s. 4. tillök uppl Sthlm (tr Norrköping) 1897. 5. d:o uppl 1906. 153 s. - Kärlekens budbärare. Brefställare för älskande af begge könen, inneh formulär till kärleksförklaringar, giftermålsanbud m.m. jemte bifallande eller afslående svar. En hjelpreda... Utg af B. U. Pettersson. Sthlm 1884. 60 s. [Pseud.] 2. tillök uppl:... med svar... jämte något om artighet, be-lefvenhet o mera sådant samt några verser för minnesböcker. Sthlm (tr Norrköping) 1893. 93 s.

Utgivit: Sveriges rikes lag. Gillad o antagen på riksdagen år 1734. Jemte sedermera skedde för-ändr. Upsala (tr Sthlm) 1837. 349 s. 2. uppl:... Med tillägg af de stadganden, som tillkommit pga 1840 o 1841 års riksdag. 1841. (8), 324 s. Sthlm 1842. 8 s, s 109 f, 117 f. 3. uppl... till febr 1842. Upps (tr Sthlm) så. XVI, 384 s. 4. uppl... tom nov 1845. XVI, 389 s. Tillägg... till den 1 maj 1846. 7 s. 5. uppl... april 1849. XVI, 281 s, Bihang 116 s. 6. uppl... april 1852. Sthlm. XVI, 283 s, Bihang 124 s. 7. uppl... okt 1855. XVI, 284, 192 s. 8. uppl... till sept 1858. XVI, 284, 220 s. Suppl till.. 8. uppl samt Juridisk handbok, 11. uppl... 1859. 20 s. 9. uppl... maj 1861. XVI, 307 s, Bihang 219 s. 10. uppl... febr 1862. XXIV, 340, 195 s. 11. uppl:... Jemte nya strafflagen. Med till-lägg ... till maj 1864. XXIV, 340, 65 s, Bihang 199 s, Bihang n:o 2... till sept månad år 1867, 240 s [ny tit:... Med två Bihang... intill sept månad 1867]. 12. uppl... intill den 15 nov 1871. [Utg: I. W. Schlyter.] 13. uppl 1874, Suppl 1875, 1876, 1877. 14. uppl 1877, Suppl 1879, 15. uppl 1881, Suppl 1883, 16. uppl 1884, Suppl 1885-86, 17. uppl 1887. [Utg: J. A. Thurgren.] [Annan utg:] Sveriges rikes lag, till efterlefhad stadfåstad år 1736, tillika med StrafT-lagen... Efter N. W. Lun-dequist. 1867. XXIV, 302 s, Bihang 312 s. [Ur 11. resp 13. uppl:] Straff-lag, gifven Stockholms slott den 16 febr. 1864... Sthlm 1867. 98 s. [Anon.] [Ny uppl] 1874. 103 s. – Ansv utg för Svenske medborgaren, 1830, Sthlm, fol, 26/4-12/5, o Tidskrift för landt-byggnadskonst och ekonomi, årg 1–2, 1862-63:1, Sthlm, 161 s, XVIII pl, 48 s, IV pl t årg 2 tills med A Henström).

Översalt: [E] Scribe, Den första kärleken, eller barndomens minnen; komedi i en akt. Sthlm 1831. 55 s. [Anon, tillskr; snarare av P Götrek.] (Ny teater för sällskaper, bd 1, h 1*.) – A Schoppe, Fängelset i Loches, eller kärlek o uppoffring. Hist novell. Sthlm 1832. 71 s. [Anon.] - G A Wild, Ny allmän hushålls- och konstbok för alla stånd... föreskrifter uti de vigtigaste ämnen, rörande landthushållningen, privat-ekonomien o industrien. Sthlm 1832. XV, 263 s. [Anon.] - [K E] S v Tennecker, Häst-läkaren; eller Grundlig undervisn om hästens allmännaste sjukdomar, deras kännetecken o orsaker, samt botemedlen deremot. Sthlm 1832. 63 s. [Anon.] 2. sv uppl:... eller undervisn ... 1834. – Konsten att spela kort- boll- tärnings-och brädspel, m. m. eller Grundlig anvisn... H 1–3. Sthlm 1832, Upsala 1849. [Anon.] 1. Innehållande: Billard, schack, dam, toccategli, trictrac och verkehren. 1832. 148 s. 2. Inneh: Whist, träkarl, boston, wira och reversy. 1832. 116 s. 3. Inneh: L'hombre, quadrille, cinquille, alliance, piquet, tri-sett, casino, pharao, rapouse, ecarté... Upsala (tr Sthlm) 1849. 131 s. 1-2: 2. uppl Upsala... 1846, 1837. 128, 94 s. - J F Cooper, Sjötrollet, eller Ströfvaren på hafvet. D 1-3. Sthlm 1832. 159, 184, 173 s. [Anon, tills med K R Looström.] - J. F. C. Dieterichs, Handbok i hästskötseln i hela dess omfång; eller... hästens ålder... grunderna för häst-afveln ... och reglor för hästhandel. Sthlm 1833. (8), 240 s. [Anon.] - C. Spindler, Jesuiten. En karaktersmålning från början af adertonde århundradet. D 1-3. Sthlm 1833. 138, 150, 128 s. [Anon.] – B. S. Ingemann, Erik Menveds barndom. Hist roman. D 1-3. Sthlm 1833. 270, 262, 280 s. [Anon.] [Ny uppl] 1858. 155, 150, 161 s. (Dens, Historiska romaner i svensk ofvers, 2.) 2. uppl Sthlm (d 3: tr Falun) 1872. 163, 157, 166 s. (Ibid.) 4. sv uppl Sthlm 1882. 511 s. [Ny (titel?)-uppl 1896 okänd.] 5. sv uppl 1903[-04]. 638 s. 6. sv uppl 1913. 565 s. [Med nytt omsl u å (1926): Historiska romaner och berättelser.] – J Burger, Handbok i landthushållningen. D 1-2. Sthlm 1834. XVI, 262, 320 s. [Anon.] - [K A F v Witzleben, pseud] A. von Tromlitz, Malteser-korset; eller Candias belägring. Romantisk berättelse. D 1–2. Sthlm 1834. 135, 131 s. [Anon.] - P C [C P] Bouché, Fönster-trädgården. Eller anvisning att uppdraga... blommor o praktvexter i fönster o rum. Jemte ett bihang... Sthlm 1834. XVI s, s 17-199. [Anon.] 2. uppl Upsala (tr Sthlm) 1841. XVIII s, s 19—201. — G Combe, Menniskan i öfverensstäm-melse med naturens lagar; eller vilkoren för en varaktig lycka under alla lifvets förhållanden. Upsala 1840. 193 s, 2 pl. [Anon.] - F Guénon, Ny method att undersöka mjölk-kor... På sv utg på föranstaltande af Upsala läns K landthushållnings-sällsk. Upsala (tr Sthlm) 1844. 72 s, 9 vikta pl. [Anon.] – Umgängeskonst, eller Hemligheten att göra sig älskad och värderad ... och bereda sig sjelf ett njutningsfullt lif. Bearb efter [A F F L v] Knigge, [M E de] Montaigne m. fl. Upsala 1847. 156 s. [Anon.] 2. uppl:... samt bereda ... Sthlm 1855. 148 s. – A Schiitte [pseud], Naturens under, uppenbarade hos insekter o fåglar. Samtal mellan farbror Philip o barnen, utg. Upsala (tr Sthlm) 1847. 182 s. [Anon.] – Dens, Naturens under, uppenbarade hos himmelskropparne. Framställda i berättelser af Farbror Philip, utg. Upsala (tr Sthlm) 1848. 196 s. [Anon.]

Källor och litteratur

Källor o litt: Kammarkolks arkiv vol H la: 129 (Befordr:akter 18 sept 1827), RA. – Album Scholae trivialis Strengnensis 1679–1821 (1955); [T Arrhenius], N W L o Peter Wilhelm Ekman ft (LA:s tidskr, 4, 1863, s 175–176); [A Bohlin?], Förmodade överläggningsämnen vid det stundande Skandinaviska bokhandelsmötet, 2 (Sv bok-handelstidn, årg 11, nr 17, 1873); I A Bonnier o A Hånell, Anteckn:ar om sv bokhandlare ..., 2 (1935); K O Bonnier, Bonniers, 2 (1930); E Gamby, Per Götrek o 1800-talets sv arbetarrörelse (1978); G E Klemming oj G Nordin, Sv boktryckeri-hist 1483–1883 ... (1883); J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation ... i Uppsala ... 1595–1900 (1933); E Lindström, Walter Scott o den hist romanen o novellen i Sverige intill 1850 (1925); Lundstedt; S Rinman, Studier i sv bokhandel. Sv bokförläggarefören 1843–1887 (1951); H Schück, Den sv förlagsbokhandelns hist, 2 (1923), s 373, 412; M B Swederus, Boklådorna i Uppsala 1616–1907 (1907), s 94–108; E Tykesson, Rövarromanen o dess hjälte i 1800-taiets sv folkläsning (1942); A Wiberg, Den sv musikhandelns hist (1955), s 179, 406.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils Wilhelm Lundequist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9821, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Rinman), hämtad 2021-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9821
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils Wilhelm Lundequist, urn:sbl:9821, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Rinman), hämtad 2021-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se