Fastigheter och gårdar

Ort-, by- och gårdsnamnsregister
  • By- och gårdsnamn Register som visar på vilka sidor ett by- eller gårdsnamn förekommer i husförhörslängden.
  • Rosenbergs geografiska lexikon Innehåller uppgifter om drygt 66 000 platser i 1870-talets Sverige.
  • Orter, Sveriges indelning genom tiderna (NAD) Omfattar orter och territorier som är anknutna till arkivbildarna, huvudsakligen förvaltningsterritorier. I NAD:s topografiska databas finns uppgifter om olika administrativa områden i Sverige, deras gränser och relationer, från 1600-talet till i dag.
Fastighetsböcker (domstolsarkiv)
  • Lagfartsböcker 1875–1933
  • Lagfartsregister, Gotland Registret innehåller drygt 39 000 poster till uppbud och fastor i Gotlands norra häradsrätts arkiv och täcker åren 1800–1875.
  • Domstolsarkiv I domböcker finns bl.a. syner och fastighetsförsäljningar. I AII: Småprotokoll finns uppbud, lagfarter, inteckningar, samt köp och försäljning av fast egendom. I A III: Syneprotokoll: laga syner samt av- och tillträdessyner, för att kontrollera att man fullgjort sina skyldigheter gentemot myndigheten ifråga om byggnationer och anläggningar, t.ex. de som brukade krono- och frälsejord, soldattorp, väganläggningar m.m.
  • Torparförsvar Innehåller uppgifter om torparförsvar för Jämtland, Medelpad och Ångermanland under perioden 1763–1797.

Inskrivningsmyndighetens arkiv innehåller fastighetsböcker för perioden 1930–80-talet och är digitalt tillgängligt på våra läsesalsplattformar, men inte på Internet på grund av GDPR.

Brandförsäkring
Övrigt
By-, gårds- och godsarkiv