Fastigheter och gårdar

Ort-, by- och gårdsnamnsregister
  • By- och gårdsnamn Register som visar på vilka sidor ett by- eller gårdsnamn förekommer i husförhörslängden.
  • Rosenbergs geografiska lexikon Innehåller uppgifter om drygt 66 000 platser i 1870-talets Sverige.
  • Orter, Sveriges indelning genom tiderna (NAD) Omfattar orter och territorier som är anknutna till arkivbildarna, huvudsakligen förvaltningsterritorier. I NAD:s topografiska databas finns uppgifter om olika administrativa områden i Sverige, deras gränser och relationer, från 1600-talet till i dag.
Fastighetsböcker (domstolsarkiv)
Fastighetsböcker 1933–1990

Fastighetsböcker med register över lagfarter, inteckningar m.m. har från 1933–1990 förts av Inskrivningsdomare och Inskrivningsmyndigheter, som utgjorde avdelningar inom tingsrätterna (och deras föregångare häradsrätterna).

På grund av GDPR är materialet endast digitalt tillgängligt på läsesalsplattformarna i våra läsesalar. Den äldre delen av materialet kan dock hittas i NAD genom sök på Inskrivningsmyndighetens i* eller Inskrivningsdomarens i*

Materialet förvaras fysiskt vid Riksarkivet (Landsarkivet) i Härnösand.

Fastighetsböcker 1875–1933 kallas Lagfartsböcker (se ovan).

Övrigt
By-, gårds- och godsarkiv