Analysgruppens utredningar

Hösten 1997 tillsatte Regeringen en analysgrupp som fick i uppdrag att granska samhällets agerande i samband med Estoniakatastrofen. Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder leddes av Röda korsets dåvarande ordförande, Peter Örn. I övrigt bestod den av f.d. ordföranden i Kommunalarbetareförbundet Lillemor Arvidsson, dåvarande gästprofessorn i journalistik, Christina Jutterström, hovpredikanten och professorn i allmänpsykiatri, Conny Nordin, samt professor emeritus Stig Strömholm. Lillemor Arvidsson begärde att få lämna uppdraget och entledigades den 23 mars 1998 då hon efterträddes av dåvarande verkställande direktören för Spri, Leni Björklund.

Analysgruppen ägnade stort utrymme åt att beskriva de händelser som inträffade från den 28 september 1994 fram till och med oktober 1998. Gruppen granskade olika myndigheters agerande inklusive Regeringen och regeringskansliet. Man lade särskild vikt vid att studera huruvida det var rätt myndighet som agerade i olika sammanhang och vilka underlag som legat till grund för de beslut som fattades.

Analysgruppen har också beskrivit den roll som organisationerna för anhöriga och överlevande kom att spela.

Den första rapporten, En granskning av Estoniakatastrofen och dess följder (SOU 1998:132 del 1 och 2), lämnades i november 1998. Rekommendationen till Regeringen var att ”Ansträngningar bör göras för att omhänderta och identifiera omkomna som finns inuti eller utanför M/S Estonia. Målet bör vara att de döda under värdiga former ska kunna omhändertas och begravas på det sätt som de anhöriga finner lämpligt. För omkomna som ej kan identifieras bör särskilda åtgärder vidtas som exempelvis gravsättning på gemensam minnesplats i endera Sverige eller Estland”.

Svenska Regeringen kunde inte avgöra denna fråga ensam utan var tvungen att rådgöra med regeringarna i Estland och Finland. Resultatet av dessa blev att inga åtgärder skulle vidtas för att bärga omkomna. Platsen för förlisningen skulle även fortsättningsvis betraktas som en gravplats.

I sin andra rapport "Lära av Estonia" (SoU 1999:48, del 1, del 2, del 3 och del 4) gav Analysgruppen en rad konkreta förslag på hur den svenska krisberedskapen kunde stärkas för framtiden.

Analysgruppens intervjuer

Analysgruppen intervjuade berörda statsråd i såväl den avgående som tillträdande Regeringen hösten 1994, politiska tjänstemän, tjänstemän i regeringskansliet samt företrädare för berörda myndigheter. Alla medlemmar i Etiska rådet intervjuades, några psykiatriker, läkare, dykare och medlemmar i ID-kommissionen. Dit hör bl.a. förre statsministern Ingvar Carlsson, Ines Uusmann som var kommunikationsminister med ansvar för Estoniafrågan de första åren, efter förlisningen och Johan Franson, rättschef vid Sjöfartsverket som ansvarade för en ”konsekvensanalys avseende omhändertagande av de omkomna från färjan Estonia inför ett samlat ställningstagande” Lennart Berglund, ordförande i stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga (SEA). Delar av olika intervjuer kan avlyssnas i informationsbanken. Alla intervjuer har dokumenterats skriftligt.

Här finner du en förteckning över intervjuerna.

Nedan länkar till relevanta dokument i samlingen:

Utkast till direktiv till Analysgruppen

Regeringens direktiv till Analysgruppen

Synpunkter på direktiven till Analysgruppen

Synpunkter på direktiven till Analysgruppen

Synpunkter på direktiven till Analysgruppen

Synpunkter på direktiven till Analysgruppen

Noteringar från möte om Analysgruppen på Statsrådsberedningen

Kompletterande synpunkter på utkastet till direktiv till Analysgruppen

Synpunkter på direktiven till Analysgruppen

Information om möte med anhörigorganisationerna angående direktiven till Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens första sammanträde

Synpunkter från anhörig på bärgning och Analysgruppens arbete

Synpunkter från anhörig på bärgning och Analysgruppens arbete

Brev från Analysgruppen till anhörig angående gruppens arbete

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 2

Synpunkter på Analysgruppens arbete

Brev från Analysgruppen till Stiftelsen Estoniaoffer och Anhöriga (SEA)

Synpunkter inför referensgruppens möte med Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 3

Protokoll från Analysgruppens telefonsammanträde nr 4

Synpunkter från anhörig med anledning av Analysgruppens delbetänkande

Kommunikationsplan för Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 17

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med anhörig till en person som omkom i Alexander Kielland-katastrofen i Nordsjön

Regeringens beslut att förlänga Analysgruppens uppdrag

Sammanfattning av Analysgruppens analys och möjlig ståndpunkt

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 25

Underlag för samtal med pressen i samband med presentation av Analysgruppens delrapport

Statsrådet Mona Sahlins kommentarer till Analysgruppens första betänkande

Minnesanteckningar från möte med Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 26

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 27

Minnesanteckningar från möte med Analysgruppen

Minnesanteckningar från möte med SPF angående Analysgruppens seminarium om information

Minnesanteckningar från möte med Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 28

Nedtecknade referat från Analysgruppens möten med myndighetspersoner

Synpunkter från anhörig med anledning av Analysgruppens delbetänkande

Minnesanteckningar från möte med Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 29

Minnesanteckningar från möte med Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 30

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 31

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 32

Minnesanteckningar från möte med Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 33

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 34

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 35

PM Inför möte med Analysgruppens referensgrupp

Analysgruppens ordförande Peter Örns anförande vid en informationsträff

Information om Analysgruppen till finska utrikesministeriet inför besök i Finland

Frågor och svar inför Analysgruppens besök i Estland

Minnesanteckningar från Analysgruppens möte med den biträdande statssekreteraren vid Estlands transportministerium

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med politiskt sakkunnig på det svenska Kommunikationsdepartementet

Minnesanteckningar från Analysgruppens möte med estniska journalister 24 augusti 1998

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal 25 augusti 1998 med företrädare för Estlands inrikesdepartement

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Estlands ärkebiskop 25 augusti 1998

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med representanter för finska trafikministeriet 24 augusti 1998

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal 24 augusti 1998 med företrädare för det finska utrikesdepartementet

Minnesanteckningar från Analysgruppens möte i augusti 1998 med personal på svenska ambassaden i Helsingfors

PM om Analysgruppens möjliga alternativ till rekommendation

Utskrift av samtal mellan Riksåklagaren och chefsåklagare samt representanter för Analysgruppen

PM om Analysgruppens avslutande uppgifter

Brev till statsrådet Mona Sahlin från Analysgruppens ordförande angående erfarenheter från arbetet i gruppen

Redogörelse för partiledaröverläggningar med anledning av Analysgruppens rekommendationer