Övertäckning

I samband med beslutet att M/S Estonia inte skulle bärgas väcktes farhågor om att fartygets skulle utsättas för plundring. I det läget beslutade Regeringen att fartyget skulle täckas över och Sjöfartsverket fick i uppdrag att upphandla arbetet med detta.

Många protesterade. Det främsta argumentet mot en övertäckning var att det för all framtid skulle bli omöjligt att göra en undersökning av vraket. Från framför allt många anhöriga har funnits och finns starka önskemål om en förnyad och oberoende utredning av orsaken till haveriet.

Regeringen beslutade 1996 att avbryta alla arbeten med övertäckning av det förlista fartyget.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Sjöfartsverkets redovisning av Regeringens uppdrag att lämna förslag till övertäckning av M/S Estonia

Sjöfartsverkets rapport till Regeringen om upphandling av och planering för övertäckning av Estonia

Brev från anhörig som uttrycker oro för att övertäckningen inte ska ge tillräckligt skydd

Skrivelse till svenska ambassaden i Helsingfors där UD begär att finska Regeringen informeras om planerna på övertäckning

Skrivelse från UD till svenska ambassaden i Tallinn med begäran att estniska Regeringen informeras om planerna på övertäckning och att ambassaden försäkrar sig om att det inte finns några invändningar mot övertäckningen

Meddelande från svenska ambassaden i Tallinn att estniska Regeringen inte har några invändningar mot övertäckning av Estonia under förutsättning att det inte innebär några åtaganden från estniska statens sida

Meddelande till UD att man från finsk sida inte har några invändningar mot en övertäckning av Estonia

Regeringens beslut att uppdra till Sjöfartsverket genomföra övertäckning av Estonia

Kommunikationsministerns svar på brev från anhörig som motsätter sig övertäckning

Minnesanteckningar från anhörigas möte med samordningsminister Jan Nygren den 31 maj 1995

Kopia på brev från stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga (SEA) till företag som lämnat offert på övertäckningen av Estonia

Brev där anhörig protesterar mot beslutet om övertäckning

Information till Estland och Finland om att avtal träffats om övertäckning av Estonia med Nordic Marine Contractors JV

Skrivelse från Den internationella stödgruppen (DIS) med frågor och krav på att den planerade övertäckningen inte genomförs

Brev från kommunikationsministern till anhöriga med anledning av beslutet om övertäckning

Protest mot övertäckningen i brev till kommunikationsminister Ines Uusmann

Beslutet att Estonia ska övertäckas kritiseras i brev till statsminister Ingvar Carlsson

Skrivelse från fyra anhörigföreningar som haft stormöte i Stockholm där man protesterat mot övertäckningen

Rapport från svenska ambassaden i Oslo om uppvaktning på ambassaden och demonstration mot planerad övertäckning

Brev från anhörig som motsätter sig övertäckning

Fax från sjökapten W Hummel, den tyska utredningsgruppen. Han motsätter sig övertäckning i rådande läge. Bland annat hänvisar han till att JAIC inte avslutat sin utredning och att det finns risk för att bevis förstörs

Blankett med fråga om man som anhörig är för eller mot en övertäckning av vraket

Brevsvar från kommunikationsminister Ines Uusmann angående övertäckning av Estonia

Information från kommunikationsministern om juridisk granskning av regeringens beslut om gravfrid och övertäckning

Protokoll från anhörigorganisationers möte på Ersta sjukhus den 2 juni 1996

Krav från Samordningskommittén att övertäckningen skjuts upp samt att Regeringen låter genomföra en enkät bland de anhöriga om deras syn på övertäckning

Brev från Sjöfartsverket till kommunikationsdepartementet beträffande beslut om utformningen av Estonias övertäckning

Information från UD till Estland och Finland om övertäckningsärendet

Beskrivning på engelska av övertäckningen av M/S Estonia. Bilaga till brev om övertäckningens slutliga utformning

Brev till kommunikationsminister Ines Uusmann angående breddad dialog mellan anhöriga/överlevande och myndigheter

Kommunikationsminister Ines Uusmanns brev till anhöriga med information om regeringens beslut om övertäckning

Brev där Sjöfartsverket vill försäkra sig om att Nordström & Thulin inte motsätter sig en övertäckning av båten

Synpunkter från anhörig när det gäller utebliven bärgning och övertäckning

Synpunkter på Sjöfartsverkets rapport om övertäckning

Brev från SEA till Sjöfartsverket angående upphandlingen av övertäckningen

Information om planeringen av arbetet med att täcka över Estonia

Sjöfartsverkets rapport till regeringen angående upphandling av övertäckning och oljesanering av fartyget

Sjöfartsverkets redovisning till regeringen angående bevakning av haveriplatsen och övertäckning

Regeringens uppdrag att avbryta arbetena med övertäckningen av fartyget

Kommunikationsministerns brev till anhöriga med information om att arbetet med övertäckning har avbrutits

Brev från estniska anhöriga som motsätter sig en övertäckning

Brev till Regeringen med önskemål om breddad dialog med anhöriga och överlevande

Gemensamt uttalande mot övertäckning av anhörigföreningar

Kritik från anhörig när det gäller myndigheternas arbete och deras sätt att bemöta anhöriga

Brev från anhörig med synpunkter på övertäckning