Övriga utredningar och studier

Peter Nobels uppdrag

Jur doktor Peter Nobel fick hösten 1994 i uppdrag av regeringen att vara särskild utredare för information och vägledning för de anhöriga. En stor del av hans arbete gällde ersättningsfrågor. Läs mer under stöd till drabbade, Peter Nobels uppdrag. Rapport angående de tekniska och legala förutsättningarna att återfinna och omhänderta omkomna från färjan Estonia. Sjöfartsverket (1994-10-11) Klicka här för att läsa mer om Peter Nobels utredning.


Räddningsinsatser:

Estoniakatastrofen Kamedo 67, SoS rapport 1997:15 Socialstyrelsen.


Förutsättningar för bärgning:

Sjöfartsverkets rapport, om de tekniska och legala förutsättningarna att återfinna och omhänderta omkomna från M/S Estonia (11 oktober 1994).

Utvärderingar av belastningar och risker för den psykiska hälsan vid omhändertagande av omkomna vid bärgning av M/D Estonia hos sökande- och identifieringspersonal. Utvärdering av professor Lars Weisaeth, Oslo universitet. (november 1994).

Sjöfartsverkets konsekvensanalys beträffande omhändertagande av omkomna från M/S Estonia (12 december 1994).

Uppsats i statskunskap om Regeringens beslut att inte bärga.


Etiska rådet:

Etiska rådets ställningstagande (12 december 1994).


Övertäckning:

Sjöfartsverkets rapport till regeringen angående övertäckning av M/S Estonia (10 februari 1995).


Sjösäkerhet:

Rapport om sjösäkerhetsarbetet inom Sjöfartsinspektionen av regeringens särskilde utredare, f.d. regeringsrådet Magnus Sjöberg (mars 1995).

Sakkunnigutlåtande med anledning av Estonia-katastrofen av f.d. sjösäkerhetsdirektören Göran Steen (april 1995).

Handlingsprogram för ökad sjösäkerhet Sjösäkerhetskommitténs betänkande (SOU 1996:182).


Polisarbete:

Estoniastudien RPS Rapport 1995:8. För att kunna förbättra polisens insatser i s.k. särskilda händelser har en grupp på Rikspolisstyrelsen (RPS) dokumenterat och utvärderat polisens insatser i samband med Estonia-katastrofen (april 1995).


Religionen:

Redovisning av internt och extern utvärderingsarbete inom Svenska kyrkan med anledning av Estonia-katastrofen (1 juni 1995).

Två undersökningar om Estonia och religionen. Religionssociologiska studier nr 1, Lunds universitet (1995).


Krishantering:

KAMEDO 67 - Socialstyrelsens rapport om räddningsinsatserna på olika nivåer, omhändertagande av överlevande samt sjukvårdinsatser i samband med katastrofen. .

Delrapporten En granskning av Estoniakatastrofen och dess följder. SOU 1998:132. Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen. (November 1998).

En studie om krishantering. Erfarenheter och lärdomar av Estoniakatastrofen som kom till på initiativ av Överstyrelsen för Civil beredskap (ÖCB). Skriften är en analys av erfarenheter och lärdomar när det gäller svensk krishantering. (27 februari 1998)

Slutrapport Lära av Estonia (SoU 1999:48, del 1, del 2, del 3 och del 4). Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen. (April 1999).


Anhörigkontakter krisstöd:

Krissamverkan kommun landsting. Rapport från stödarbetet i Uppsala med anledning av Estoniakatastrofen.

Efter Estonia. Rapport. Peter Nobels Utredning för vägledning efter Estonia-katastrofen (SOU 1996:189).

Klicka här om du vill ladda ner en självextraherande exe-fil innehållande ovanstående SOU i PDF-format (observera att filen är 92 Mb stor som komprimerad).


Psykosociala frågor:

Allmänna råd. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. Socialstyrelsen 1991:2, reviderad upplaga 1996.


Rättsfrågor:

Några rättsfrågor med anknytning till Estonia-olyckan. PM Kommunikationsdepartementet (28 juni 1996).


SPF:s forskningsrapporter:

En forskningsserie genomfördes av Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) i samarbete med Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), Statens räddningsverk (SRV), och Statens kärnkraftinspektion (SKI).

Det ser verkligen illa ut. Kommunikationsproblem i samband med Estoniakatastrofen 1994. Lars-Åke Larsson, Stig Arne Nohrstedt (red).

Mediernas Estonia. Myndigheterna och massmedier som informatörer i Finland. Pentti Raittila.

Estonia i nyheterna. Stig Hadenius, Lowe Hedman, Kjell Nowak.

Bilder av en katastrof. Gert Z Nordström, Britt-Marie Kühlhorn, Turid Marthinsen.

Estonia – the Disaster in Estonian Media. Marju Lauristin, Peeter Vihalemm.

Estoniakatastrofen, massmedierna och allmänheten. Andrus Saar, Göran Stütz, Eino Tubin.

När nyheten nådde Estland. Andus Saar, Göran Stütz, Eino Tubin.

Att kommunicera med drabbade människor. Publikation i SPF:s utbildningsserie nr 11 2001. Disa Byman och Johanna Enberg.