Personförteckning

Denna namnlista upptar personer som ur olika aspekter varit engagerade i frågor rörande M/S Estonias förlisning. Många av dessa personer har intervjuats av Internationella Haverikommissionen (JAIC) och Analysgruppen för en granskning av Estoniakatastrofen och dess följder - klicka här för att se förteckningen över intervjuade personer.

Alla samtal har dokumenterats skriftligt och vissa har spelats in på ljudband. Ett antal av dessa ljudupptagningar har digitaliserats och finns för avlyssnande på Estoniasamlingen - klicka här för att gå dit.

Klicka här för att se en kronologisk förteckning över viktiga händelser.

Simo Aarnio Sjökapten. Expert i den finska delen av JAIC. Aarnio avled 1 januari, 1996.
Juri Aavik Linjelots på M/S Estonia vid haveriet. Tjänstgjorde växelvis med Karl Karell.
Tormi Ainsalu Andrestyrman på M/S Estonia som sände det första may-day-anropet.

Här kan du lyssna till Ainsalus nödanrop från M/S Estonia, del 1 respektive del 2.
Anders Andersson Sjökapten som engagerades av Nordström&Thulin i samband med omflaggningen av fartyget från Wasa King till Estonia. Efter övertagandet arbetade han en period som supervisor för M/S Estonias befälhavare.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Andersson.
Jan Andersson Linjelots på M/S Isabella som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten
Sten Andersson Fd utrikesminister. Ledamot i Etiska rådet.
Sten Andersson Sjökapten, Sjöfartsverket. Svensk observatör i JAIC.

Lyssna till Analysgruppens samtal med Sten Andersson.
Arvo Andresson Befälhavare på M/S Estonia, som omkom vid fartygets haveri.

Lillemor Arvidsson Ordförande i Kommunalarbetareförbundet vid tiden för M/S Estonias haveri. Ledamot av Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Miroslaw Balka Polsk konstnär som utformat minnesvården på Djurgården i Stockholm.
Läs mer om minnesvården här.

Greg Bemis Amerikan som deltog i dykningar vid M/S Estonia sommaren år 2001.


Gunnar Bendréus Den internationella stödgruppens (DIS) förste ordförande.

Kersti Berendsen Estniska anhörigföreningen Memento Mare.
Lennart Berglund Ordförande för anhörigorganisationen SEA – Stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga.

Carl Bildt Avgående statsminister när M/S Estonia förliste.

Klicka här för att se Regeringens presskonferens 28 september 1994 med statsminister Carl Bildt och kommunikationsminister Mats Odell.
Läs minnesanteckningar från samtal mellan företrädare för Analysgruppen och Carl Bildt.
Leni Björklund Ledamot i Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.

Se även ett bildspel från minneshögtiden på Djurgården i Stockholm den 28 september 2004, där Björklund deltog.
Anders Björkman Skeppsbyggnadstekniker som engagerat sig mycket i debatten om orsaken till M/S Estonias haveri.
Mats Björud VD för svenska Estline AB.
Leif Bogren Passagerare som överlevde katastrofen. Har skrivit boken Därför överlevde jag Estoniakatastrofen.
Morten Boje Hviid Passagerare som lyckades rädda sig. Har skrivit boken Jeg ville overleve.
Hans Braf Lots som lotsat M/S Estonia vid flera tillfällen och som bland annat utfrågats om kaptenens på M/S Estonia kompetens.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Hans Braf m.fl.
Kristina Brandänge Chef för psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus. Initiativtagare till en undersökning om de anhörigas fysiska och psykiska tillstånd.
Hanna Brogren Press- och informationsansvarig i Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Bertil Calamnius Ordförande i AgnEf, Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning.

Ingvar Carlsson Tillträdande statsminister när Estonia förliste.

Läs vidare om bärgningsfrågan. Lyssna på samtal mellan Carlsson och Analysgruppen.
Dave Cawson Arbetsledare vid Rockwaters dykningar vid M/S Estonia hösten 1994.
Lars Christiansson Presschef hos avgående statsminister Carl Bildt när M/S Estonia förliste. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från samtal mellan Christiansson och Analysgruppen.
Birgitta Dahl Talman 1994-2002. Hon medverkade vid flera högtidlighållanden för att hedra de omkomna.
Inger Davidsson Rikdsdagsledamot som representerar Kristdemokraterna.

Mats Ekdahl Generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar som fick Regeringens uppdrag att samla in material och skapa Estoniasamlingen.

Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde som myndighet vid utgången av år 2008 och ansvaret för Estoniasamlingen ligger från och med den 1 januari 2009 på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Ingemar Eklund Styrman på M/S Mariella under olycksnatten. Mariella var det fartyg som anlände först till olycksplatsen.
Ann-Louise Eksborg Jur. kand., generaldirektör vid Statens haverikommission. Medlem i JAIC:s svenska del från 16 juni 1997.

Jan-Peder Enlund Styrman på Silja Europa som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Olof Eriksson Styrman på M/S Isabella som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Björn von der Esch Fd riksdagsledamot för Kristdemokraterna som engagerat sig i Estoniafrågan.
Olof Forssberg Jur.kand. Generaldirektör vid Statens haverikommission. Medlem i JAIC:s svenska del t.o.m. 27 maj 1997.

Sten-Christer Forsberg Rederichef vid Nordström & Thulin, Estlines svenska delägare. Han satt också i Estlines styrelse.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Forsberg.
Johan Franson Chefsjurist vid Sjöfartsverket vid den tid M/S Estonia förliste. Han ansvarade för Sjöfartsverkets rapport till Regeringen om de tekniska och legala förutsättningarna att omhänderta omkomna från fartyget. Han ledde också regeringsuppdraget till Sjöfartsverket att analysera konsekvenserna av en bärgning. Franson blev senare chef för Sjöfartsinspektionen.

Klicka här för att se presskonferens 11 oktober 1994 där kommunikationsminister Ines Uusmann och Sjöfartsverkets juridiske chef Johan Franson presenterar Sjöfartsverkets utredning om de tekniska och legala förutsättningarna för att bärga fartyget.
Lyssna på samtal mellan Johan Franson och Analysgruppen.
John Graffman Ansvarig på VINNOVA för sjunkförloppsstudien.
Lars Grundberg Svensk ambassadör i Tallinn vid tiden för M/S Estonias förlisning.

Lyssna på samtal mellan Grundberg och Analysgruppen.

Robert Grundin Rättsläkare som ansvarade för en rapport hösten 1994 om de rättsmedicinska förutsättningarna för ett omhändertagande och identifiering av omkomna efter Estoniakatastrofen.

Utskrift av Analysgruppens samtal med Robert Grundin.
Lars H Gustafsson Barnläkare som arbetat mycket med humanitära frågor. Ledamot i Etiska rådet.
Siv Gustavsson Politiskt sakkunnig, kommunikationsdepartementet, med ansvar för Estonia-frågor.

Gunnel Göransson Statens Haverikommission. Administratör i JAIC.
Jonas Hafström Utrikespolitisk rådgivare till avgående statsminister Carl Bildt, när M/S Estonia förliste. Han medföljde statsministern till statsministermötet i Åbo den 28 september 1994. Läs minnesanteckningar från samtal mellan Hafström och Analysgruppen.
Uno Hagelberg Överåklagare som tog initiativ till en förundersökning angående M/S Estonias haveriorsak.

Läs utskrift av samtal rörande förundersökningen mellan Hagelberg, Tomas Lindstrand och en sekreterare i Analysgruppen.
Olle Hammarström Ordförande för Kooperationens anhöriggrupp.
Gustav Hanuliak Tidigare mättnadsdykare som engagerades av Sjöfartsverket för att följa dykningarna vid M/S Estonia hösten 1994.

Lyssna till Analysgruppens samtal med Hanuliak.
Sara Hedrenius Passagerare som lyckades rädda sig.
Peter Paul Heinemann Läkare och ledamot i Etiska rådet.
Tage Hellgren Passagerare som överlevde katastrofen.
Kerstin Henriksson Anhörig som engagerat sig mycket i bärgningsfrågan.
Juhan Herma Överstyrman på M/S Estonia.

Lyssna till mayday-anropet från M/S Estonia där hans röst hörs.
Gunnar Hermansson Pensionerad dykare som engagerat sig i Estoniafrågan.
Mats Hillerström Passagerare på M/S Estonia som räddades.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Hillerström.
Johan Hirschfeldt Hovrättspresident som utredde förekomsten av hemliga vapentransporter på M/S Estonia.

Klicka här för att läsa Hirschfeldts utredningsrapport.
Ulf Hobro Teknisk inspektör vid Nordström&Thulin, Estlines svenska delägare.

Lyssna på samtal mellan Hobro och Haverikommissionen.
Peter Holtappels Medlem i den tyska utredningsgrupp som Meyervarvet tillsatte för att utreda haveriorsaken. M/S Estonia byggdes av Meyervarvet.
Ray Honour Projektledare vid Rockwater A/S som genomförde dykningar vid haveristen hösten 1994.
Werner Hummel Sjökapten som ingick i den tyska utredningsgrupp som utredde haveriorsaken på uppdrag av Meyervarvet – det varv som byggde M/S Estonia.
Mikael Huss Tekn. dr. som var expert i svenska delen av JAIC.
Jukka Häkämies Chef för finska Sjöfartsinspektionen och finsk observatör i JAIC.
Kent Härstedt Passagerare som lyckades rädda sig. Har skrivit boken Det som inte kunde ske.
Anders Iacobaeus Rättschef på Justitiedepartementet när M/S Estonia förliste.
Heimo Iivonen Konteramiral och direktör för Finlands sjöräddningssällskap. Medlem i JAIC:s finska del.
August Ingerma Fil. Dr. expert i JAIC:s estniska del.
Heino Jaakula Skeppsbyggare och avdelningschef vid estniska sjöfartsstyrelsen. Medlem i den estniska delen av internationella haverikommissionen (JAIC)från 30 juli, 1996.
Kaj Janérus Chef för Sjöfartsverket när M/S Estonia förliste.
Henry Johansson Linjelots på Silja Symphony som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Lennart Johansson Kontaktperson för Föreningen Anhöriga Estonia (FAE).
Risto Jussilainen Överstyrman på Silja Symphony som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Christina Jutterström Chefredaktör för Dagens Nyheter vid tiden för M/S Estonias förlisning. Ledamot i Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Henrik S. Järrel Fd riksdagsledamot för Moderaterna som engagerat sig i Estoniafrågan.
Hannes Kadak Maskinist på M/S Estonia som räddades. Klicka här för att lyssna till ett samtal med Kadak.
Peter Kannussaar Andrestyrman på M/S Estonia.
Karl Karell Sjökapten som arbetade som överstyrman på M/S Estonias föregångare Nordestonia och som tjänstgjorde som linjelots på M/S Estonia, växelvis med Juri Aavik.

Lyssna på samtal mellan Karell och Haverikommissionen.
Tuomo Karppinen Teknisk direktör, forskningschef vid Finlands tekniska forskningsinstitut. Medlem i JAIC:s finska del.
Helje Kaskel Kontaktperson för anhörigorganisationen Estonian Litigation Association.
Åsa Kastman Heuman Rätts- och expeditionschef vid Kommunikationsdepartementet.
Tiit Kaurla Civilingenjör vid estniska Transport- och kommunikationsministeriet. Administratör i JAIC.
Kaimar Kikas Fjärdestyrman på M/S Estonia.
Caroline Krook Domprost i Stockholm när M/S Estonia förliste. Senare biskop i Stockholms stift. Ledamot i Fjärdestyrman på Etiska rådet.

Lyssna på samtal mellan Krook och Analysgruppen.
Margus Kurm Estnisk åklagare som lett en undersökning om omständigheter kring M/S Estonias förlisning. Han redovisade sitt arbete vid ett internationellt forskarmöte i Glasgow den 11 maj 2007.
Claes Källström Projektledare i SSPA:s sjunkförloppsstudie.
Monika Köpsén Ordförande i Stöd- och brottsofferföreningen i Vilhelmina.
Björn Körlof Generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar som hösten 1996 fick Regeringens uppdrag att ansvara för kontakter med och information till de anhöriga.
Kari Larjo Sjökapten. Expert i JAIC:s finska del från 27 februari 1996.
Johan Larsson Ytbärgare som deltog i räddningsarbetet.
Uno Laur Sjökapten och styrelseordförande för Consulting of Merchant Marine Ltd. Ordförande i den internationella haverikommissionen från 24 september, 1996 och därmed medlem i den estniska delen av JAIC.
Reidunn Laurén Biträdande justitieminister i den vid förlisningen avgående borgerliga Regeringen.
Kari Lehtola Jur. kand. och direktör vid finska Planeringskommissionen för undersökningar av storolyckor. Medlem i JAIC:s finska del.

Sten Levander Sjökapten som värvades till Estline för att vara befälhavare på Nordestonia. Han var med och byggde upp färjeverksamheten.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Levander.
Eva Lindau Pressekreterare hos kommunikationsminister Ines Uusmann.

Läs minnesanteckningar från samtal mellan Lindau och Analysgruppen.
Jan Lindberg Överläkare, svenska ID-kommissionen. Han var involverad i Sjöfartsverkets utredningar om bärgning.
Silver Linde Vaktmatros på M/S Estonia som räddades.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Linde.
Göran Lindmark Informationschef vid Styrelsen för psykologiskt försvar och projektledare för projektet Estoniasamlingen.

Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde som myndighet vid utgången av år 2008 och ansvaret för Estoniasamlingen ligger från och med den 1 januari 2009 på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Ulrik Lindfors Läkare som deltog i räddningsarbetet från helikopter.
Gisela Lindstrand Pressekreterare hos statsminister Ingvar Carlsson.

Klicka här för att lyssna till ett samtal mellan Analysgruppen och Ingvar Carlsson (fd statsminister) samt Lindstrand.
Tomas Lindstrand Chefsåklagare vid Stockholms tingsrätt. Han ledde förundersökningen om M/S Estonias förlisning.

Läs utskrift av samtal rörande förundersökningen mellan Lindstrand, Uno Hagelberg och en sekreterare i Analysgruppen.
Anders Lindström Ordföranden i Sjöfolksförbundet vid tiden för M/S Estonias haveri. Ledamot i Etiska rådet. Senare generaldirektör vid Sjöfartsverket.

Kjell Lindström Politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen med visst samordningsansvar för Estoniafrågan.
Odd Lundkvist F.d. ordförande för AgnEf (Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning).
Lars Magnusson Rättschef på UD vid tiden för haveriet. Han var bland annat engagerad i förhandlingarna med andra länder beträffande gravfriden. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Magnusson.
Mats Malmberg Styrman på Silja Symphony som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Andi Meister Transport- och kommunikationsminister i Estland när M/S Estonia förliste. Ordförande i den internationella haverikommissionen till den 17 april 1996.
Jaan Metsaveer Fil.dr. professor vid Tallinns tekniska universitet. Medlem i internationella haverikommissionens estniska del från 28 oktober, 1997.
Hans Modig Befälhavare på Silja Symphony som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Esa Mäkelä Befälhavare på M/S Silja Europa. Mäkelä utsågs till ”on scene commander” och ledde räddningsaktionerna under olycksnatten.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Mäkelä.
Lars Mäki Befälhavare på M/S Isabella under olycksnatten, då M/S Estonia förliste. Han var för övrigt en av de första befälhavarna för M/S Viking Sally (senare M/S Estonia).
Priit Männik Jur. kand. stf generaldirektör för estniska polisen. Medlem i internationella haverikommissionens estniska del från 16 april, 1996 t.o.m. 27 oktober, 1997.
Håkan Mörnstad Rättsodontolog som deltog i utredning om de rättsmedicinska förutsättningarna i händelse av bärgning av de omkomna.
Enn Neidre Sjökapten och chef för den operativa avdelningen vid Estonian Shipping Company. Medlem i den internationella haverikommissionens estniska del t.o.m. 16 april, 1996.
Peter Nobel Jur. dr. som den 8 november 1994 fick Regeringens uppdrag att vara särskild utredare för information och vägledning till anhöriga med anledning av Estoniakatastrofen.
Olle Noord Sjökapten, United Tankers. Svensk expert i den svenska delen av JAIC till och med den 15 juni 1997.
Conny Nordin Professor i allmänpsykiatri och hovpredikant. Ledamot av Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Jan Nygren Samordningsminister 1994-97 med vissa uppgifter i samband med M/S Estonias förlisning.

Klicka här för att se presskonferens den 19 oktober 1994 där kommunikationsminister Ines Uusmann och samordningsminister Jan Nygren meddelar att Sjöfartsverket fått i uppdrag att ge en samlad bild som ger underlag för nödvändiga beslut om bärgning.
Sigfrid Nyroos Linjelots på Silja Europa som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Mats Odell Kommunikationsminister i den avgående expeditionsministären när M/S Estonia förliste.

Klicka här för att se Regeringens presskonferens 28 september 1994 med dåvarande statsminister Carl Bildt och kommunikationsminister Mats Odell.
Läs minnesanteckningar från samtal mellan Odell och Analysgruppen.
Mikael Odenberg Försvarsminister med ansvar för Estoniafrågan från hösten 2006 till hösten 2007.
Jan Olsson Kriminalkommissarie med uppdrag att lämna en rapport över kriminaltekniska åtgärder som måste beaktas i händelse av upptagning av kroppar från M/S Estonia.
Ander Paeorg Estniska anhörigföreningen Memento Mare.
Kalle Pedak Sjökapten och generaldirektör vid estniska sjöfartsmyndigheten. Estnisk observatör i JAIC.
Antti Penttilä Rättsläkare, finska ID-kommissionen.
Göran Persson Statsminister i Sverige 1996-2006. 1994 var han tillträdande finansminister.


Se även ett bildspel från minneshögtiden på Djurgården i Stockholm den 28 september 2004, där Persson deltog.
Magnus Persson Statssekreterare på Kommunikationsdepartementet 1994-97.
Kajsa af Petersén Projektledare vid Statens konstråd angående minnesvården på Djurgården i Stockholm.
Benny Pettersson Lots som lotsat M/S Estonia vid ett flertal tillfällen och som bland annat utfrågats om kaptenens på M/S Estonia kompetens.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Benny Pettersson m.fl.
Lars-Olof Pettersson Lots som lotsat M/S Estonia vid ett flertal tillfällen och som bland annat utfrågats om kaptenens på M/S Estonia kompetens.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Lars-Olof Pettersson m.fl.
Aavo Piht Avbytarkapten på M/S Estonia. Han omkom vid fartygets förlisning.
Jutta Rabe Tysk journalist som engagerat sig i Estoniafrågan. Hon har tagit initiativ till två dykexpeditioner vid vraket och producerat en film om haveriet
Harri Rahikka Förste poliskommissarie. Expert i finska delen av JAIC och kontaktperson för finska polisen.
Klaus Rahka Tekn.dr. Expert i JAIC:s finska del.
Seppo Rajamäki Fil.mag. Expert i finska delen av JAIC.
Thomas Rasmusson Maskinchef som var anställd på Nordström & Thulin. Han var med vid omflaggningen av fartyget och tjänstgjorde som ”rådgivande” maskinchef på M/S Estonia.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Rasmusson.
Per Ringhagen Sjökapten som var med vid uppbyggnaden av Estline AB. Han var befälhavare på M/S Nordestonia, föregångaren till M/S Estonia.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Ringhagen.
Hans Rosengren Sjökapten, sjöoperativ utredningschef vid Statens haverikommission. Medlem i svenska delen av JAIC.
Frank Rosenius Viceamiral som ledde en förstudie om M/S Estonias sjunkförlopp, vilken överlämnades till Styrelsen för psykologiskt försvar den 28 mars 2003.
Ola Rutgersson Professor i skeppsteknik, Chalmers tekniska högskola, som deltagit i SSPA:s sjunkförloppsstudie.
Eva Sahlin Mentalsköterska och avdelningsdirektör vid Socialstyrelsen. Ledamot i Etiska rådet.
Mona Sahlin Statsråd med ansvar för Estoniafrågor 1997-2006.

Christina Salomonson Departementsråd vid Försvarsdepartementet som ledde en beredningsgrupp med anledning av Analysgruppens förslag.
Bengt Schager Fil. mag. Expert i JAIC:s svenska del.

Jan-Olof Selén Departementsråd vid Kommunikationsdepartementet och chef för den enhet där frågor om M/S Estonia hanterades. Generaldirektör och chef för Sjöfartsverket från år 2000. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från samtal mellan Selén och Analysgruppen.
Teijo Seppelin Styrman på Silja Europa under olycksnatten och den som tog emot May-day-anropet från M/S Estonia.

Här kan du lyssna till hur Seppelin svarar på nödanropet från M/S Estonia, del 1 respektive del 2.
Henrik Sillaste Systemtekniker på M/S Estonia, som lyckades rädda sig.
Magnus Sjöberg F.d. regeringsråd som på Regeringens uppdrag utredde arbetet med sjösäkerhet inom Sjöfartsinspektionen.
Åke Sjöblom Sjöfartsinspektör som hösten 1994 ledde utbildning av sjöfartsinspektörer i Tallinn. Sjöblom ledde den övningsinspektion som gjordes på M/S Estonia samma dag som fartyget avgick på sin sista resa.


Lyssna till Haverikommissionens samtal med Sjöblom.
Staffan Sjöling Civilingenjör som deltog i en förstudie om M/S Estonias sjunkförlopp, vilken överlämnades till Styrelsen för psykologiskt försvar den 28 mars 2003.
Veikko Sjölund Överstyrman på Silja Europa som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Stig Skoglund Helikopterpilot som deltog i räddningsarbetet.
Yrsa Stenius Journalist och författare. Ledamot i Etiska rådet.
Bengt Erik Stenmark Chef för Sjöfartsinspektionen när M/S Estonia förliste.
Börje Stenström Civilingenjör och sjöteknisk utredningschef vid Statens haverikommission. Medlem i svenska delen av JAIC. Stenström avled 25 februari, 1997.

Mats Stormblad Styrman på M/S Isabella som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Inger Strömbom Pressekreterare på Kommunikationsdepartementet när M/S Estonia sjönk. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från samtal mellan Inger Strömbom och Analysgruppen.
Stig Strömholm Professor emeritus och f.d. rektor för Uppsala universitet. Ledamot i Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Roland Ståhl Polisöverintendent vid Rikspolisstyrelsen. Ståhl ledde den svenska identifieringskommissionen som arbetade efter M/S Estonias förlisning. Han avled 1999.

Läs Roland Ståhls dagboksanteckningar från dagarna kring olyckan.
Lyssna på Analysgruppens samtal med Ståhl, den 28 maj 1998.
Reino Sundell Överstyrman på M/S Mariella som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten.
Emil Svensson Kommendör och säkerhetspolitisk rådgivare åt avgående statsminister Carl Bildt. Han deltog i mötet i Åbo 29 september 1994 där statsministrarna i Estland, Finland och Sverige enades om att tillsätta en gemensam haverikommission.
Björn von Sydow Talman 2002-2006. Framträdde som talare vid minneshögtiden på Djurgården i Stockholm den 28 september 2004.
Karin Söder F.d. utrikesminister och riksdagsledamot. Ordförande för Rädda Barnen när M/S Estonia förliste. Ledamot i Etiska Rådet.
Andres Tammes Tredjestyrman på M/S Estonia.
Pierre Thiger Passagerare på M/S Estonia som räddades.

Lyssna på samtal mellan Thiger och Haverikommissionens dåvarande chef Olof Forsberg, den 14 oktober 1994.
Lars Tomth Utredningssekreterare vid Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Sten Tolgfors Försvarsminister med ansvar för Estoniafrågor från 5 september 2007.
Margus Treu Tredjemaskinist på M/S Estonia som räddades.

Lyssna på Haverikommissionens samtal med Treu, den 30 mars 1995.
Rolf Tufvesson Planeringschef på Kommunikationsdepartementet vid tiden för M/S Estonias förlisning. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Tufvesson.
Jan-Erik Törnqvist Styrman på Silja Symphony under olycksnatten.
Jan-Tore Thörnroos Befälhavare på M/S Viking Mariella. Mariella var det fartyg som anlände först till haveriplatsen.

Lyssna till Haverikommissionens samtal med Thörnroos.
Ines Uusmann Kommunikationsminister och ansvarig för frågor kring M/S Estonia under perioden oktober 1994 till 1997.

Klicka här för att se presskonferens 11 oktober 1994 där kommunikationsminister Ines Uusmann och Sjöfartsverkets juridiske chef Johan Franson presenterar Sjöfartsverkets utredning om de tekniska och legala förutsättningarna för att bärga fartyget.
Klicka här för att se presskonferens den 19 oktober 1994 där kommunikationsminister Ines Uusmann och samordningsminister Jan Nygren meddelar att Sjöfartsverket fått i uppdrag att ge en samlad bild som ger underlag för nödvändiga beslut om bärgning.
Klicka här för att se presskonferens den 19 juni 1996 där Ines Uusmann meddelar att övertäckningsarbetet vid M/S Estonia ska avbrytas.

Gunilla Upmark Jur. kand. Sekreterare i Peter Nobels utredning för information och vägledning till anhöriga med anledning av Estoniakatastrofen.
Petri Valanto Projektledare för HSVA, det tyska konsortiets sjunkförloppsstudie.
Aarne Valgma Chef för den estniska motsvarigheten till svenska Sjöfartsverket, vid tiden för M/S Estonias haveri.
Pirjo Valkama-Joutsen Fil mag och administrativ chef vid Centralen för undersökning av olyckor i Finland. Administrativ sekreterare i finska delen av JAIC.
Birgitta Wallström Politiskt sakkunnig på Kommunikationsdepartementet med ansvar för Estoniafrågor. Sekreterare i Etiska rådet. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Wallström.
Maria Walander Dalayman Projektledare vid Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Aet Varik Fil.kand. vid estniska Transport- och kommunikationsministeriet. Administratör i JAIC.
Drascos Vassalos Professor i skeppsteknik University of Strathclyde som deltagit i SSPA:s sjunkförloppsstudie.
Marianne Wastesson Huvudsekreterare i Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Lars Weisaeth Professor i psykiatri, sakkunnig åt bl.a. Sjöfartsverket.
Gunnar Weman Sveriges ärkebiskop vid tiden för M/S Estonias förlisning.
Bertil Werkström Ärkebiskop emeritus. Ledamot i Etiska rådet.
Bo Wide Kriminalkommissarie som var närvarande vid dykningarna på M/S Estonia i december 1994.
Andres Vihmar Purser ombord på M/S Estonia som lyckades rädda sig.

Lyssna till JAIC:s samtal med Vihmar.
Henning Witte Advokat som bland annat drivit en rättslig process för ett antal anhörigas räkning i Frankrike. Witte var engagerad av anhörigföreningen DIS (Den internationella stödgruppen), men med tiden uppstod motsättningar mellan advokaten och uppdragsgivarna. Witte har drivit tesen att M/S Estonia utsattes sabotage.
Per Zetterquist Pressekreterare på Statsrådsberedningen vid tiden för M/S Estonias förlisning. Klicka på namnet för att läsa minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Zetterquist.
Carl Gustaf Åkerhielm Trafikchef på Estline AB.

Lars Ångström Fd riksdagsledamot för Miljöpartiet som engagerat sig i Estoniafrågan.
Peter Örn F.d. generalsekreterare för Röda korset. Ordförande för Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.
Mikael Öun Ordförande i Neptunus, föreningen för dem som överlevde M/S Estonias haveri.