Rederiet

M/S Estonia ägdes av Estline Marine Company Limited som i sin tur ägdes till lika delar av Estonian Shipping Company (ESCO) och Nordthulin Luxembourg SA. Det sistnämnda bolaget var ett helägt dotterbolag till det svenska rederiet Nordström & Thulin.

M/S Estonia registrerades på Cypern för att kunna uppfylla de krav som European Bank of Reconstruction and Development ställde för att finansiera fartyget genom hypotekslån.

Båten chartrades utan besättning (bareboard charter) av det estniska bolaget E-line Limited som också ägdes till lika delar av ESCO och Nordström & Thulin. Befäl och besättning kom från Estland och anställdes av ESCO. Nordström & Thulin hade större erfarenhet av färjor av Estonias typ än den estniska affärspartnern och bättre tillgång till reservdelar och service. Därför slöt ESCO ett avtal om teknisk drift med Nordström & Thulin.

Klicka på länkarna nedan för att avlyssna intervjuer med företrädare för rederiet.

Här finner du en ljudupptagning från en intervju med Sten-Christer Forsberg, rederichef vid Nordström & Thulin

Här finner du en ljudupptagning från en intervju med Ulf Hobro, teknisk inspektör vid Nordström & Thulin

Informationsskrift från ägarna

Våren 1995 publicerades skriften M/S Estonia där Estlines olika ägarbolag redovisade hur det svensk-estniska samarbetsprojektet med passagerartrafik mellan Stockholm och Tallinn hade utvecklats.

Enligt programförklaringen var inte syftet med skriften att delta i spekulationer eller diskussioner om händelseförlopp och ansvarsförhållanden. Däremot kände ägarna ett behov av att presentera den information som fanns tillgänglig i april 1995 – drygt två och ett halvt år innan den internationella haverikommissionen och den tyska utredningsgruppen dragit sina slutsatser om haveriorsaken.

I skriften redovisas hur passagerartrafiken mellan Estland och Sverige vuxit fram, fartygshistorik och historik över de besiktningar av fartyget som gjorts.

Klicka här för att ladda ner skriften M/S Estonia (i pdf-format och ca 17 Mb stor).

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Uppgifter om M/S Estonias drift, personal, anställningsförhållanden, ansvarsfördelningen mellan ESCO och Nordström & Thulin

Protokoll från förhör med rederichefen vid Nordström & Thulin

Skiss över ledningsorganisationen vid Nordström & Thulin

Organisationsschema för ESCO

Skiss över Estline AB:s organisation

Bolags- och organisationsstruktur för Estline AB

Avtal mellan Estline AS och Estonian Shipping Co

Avtal mellan Estonian Shipping Co och Nordström & Thulin

Redogörelse med bakgrundsfakta kring M/S Estonia