Sjöfartsverket

Sjöfartsverket har hand om frågor som rör sjöfarten inom svenska farvatten. Huvuduppgiften är att bl.a. utöva tillsyn över sjösäkerheten, svara för farledshållning, sjöräddning och isbrytning.

Den 29 september 1994 gav Regeringen Sjöfartsverket i uppdrag att undersöka de tekniska och legala förutsättningarna för att återfinna och omhänderta omkomna från M/S Estonia. Eftersom Estonia var ett estniskt fartyg som förliste på internationellt vatten inom finskt sjöräddningsområde var det nödvändigt med ett uppdrag från Regeringen för att Sjöfartsverket skulle kunna agera.

Regeringen önskade mer underlag och gav senare Sjöfartsverket i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys när det gällde omhändertagande av de omkomna.

Det var också Sjöfartsverket som fick Regeringens uppdrag att upphandla den övertäckning av Estonia som senare avbröts.

Här kan du läsa mer om Sjöfartsverkets uppdrag med anledning av katastrofen.

Sjöfartsverket är arkivbildare för:

  • 899 dokument
  • 3 fotografier
  • 2 ljudupptagningar
  • 2 videofilmer
Klicka här för att gå till de digitaliserade dokumenten.

Klicka här för att gå till Sjöfartsverkets webplats.

Sjöfartsinspektionen

Fartyg ska, enligt de konventioner som Sverige har antagit, vara konstruerade, byggda, underhållna, framförda och bemannade enligt de krav som ställs i de internationella konventionerna om sjösäkerhet och miljöskydd som Sverige har antagit. Det är redarens ansvar att fartygen håller den standard som föreskrivits. Sjöfartsinspektionen, som är en avdelning inom Sjöfartsverket, ser till att det ansvaret efterlevs.

Sjöfartsinspektionens arbete riktar sig i första hand till rederier och varv samt tillverkare av fartygsutrustning.

Sjöfartsinspektionen ska i sitt sjösäkerhetsarbete:

  • Utarbeta normer för fartygs- och miljösäkerhet
  • Tillhandahålla kunskap om fartygs- och miljösäkerhet
  • Utföra säkerhetskontroller
  • Analysera olyckor och ta till vara erfarenheter inom inspektionsarbetet