Statens haverikommissionen

Statens haverikommission (SHK) har till uppgift att undersöka olycksorsaken vid olyckor och olyckstillbud för att på så sätt kunna förbättra säkerheten. SHK undersöker flygolyckor, sjöolyckor, olyckor med spårbunden trafik och andra allvarliga olyckor. I SHK:s uppgifter ingår också att undersöka militära olyckor.

En sjöolycka ska undersökas om

  • flera människor avlidit eller skadats allvarligt
  • omfattande skador har uppstått på fartyg, fordon, anläggningar, egendomar eller i miljön
  • om fartyg har försvunnit eller övergetts på sjön

SHK undersöker händelser som inträffar i Sverige. Om händelsen gäller ett utländskt fartyg kopplas SHK in bara om det finns särskilda skäl och om fartyget befunnit sig inom svenskt sjöterritorium. Händelser utomlands undersöks av SHK om det berör svenskt fartyg eller svenskt flygplan.

En haveriutredning ska utmynna i svar på tre frågor:

  • Vad hände?
  • Varför hände det?
  • Hur undviker man att en liknande händelse inträffar?

När M/S Estonia förliste fick SHK Regeringens uppdrag att bilda den svenska delen i den haverikommission (JAIC) som blev gemensam för Sverige, Estland och Finland och som leddes av en estnisk ordförande.

Här kan du läsa mer om JAIC:s arbete.

SHK är arkivbildare för:

  • 1 886 dokument
  • 55 fotografier
  • 33 ljudupptagningar
  • 81 videofilmer
Klicka här för att gå till de digitaliserade dokumenten.

Klicka här för att gå till SHK:s webplats