Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Tjusts häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/VALA/01588
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/CPNvyavqQWZTuu1eMvyUeB
Omfång
286,5 Hyllmeter 
79 Kartor 
Datering
16041971(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionLandsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
Arkivbildare/upphov
Tjusts häradsrätt
Alternativa namn: Norra och Södra Tjusts domsaga
Alternativa namn: Västerviks domsaga
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Inledning (äldre form)Tjusts häradsrätts arkiv

Handskriften J 165 i Linköpings stifts- och landsbibliotek.

Handskriften J 165 (enligt titeln Dombok 1567-98) i Linköpings stifts- och landsbibliotek utgör ett häfte med bladdimensionerna 16,5x20,5 cm.,försett med ett medeltida illuminerat pergamentsblad som omslag, vilket dock ej är tillräckligt stort för att skydda framsnitten. Så vitt jag kunnat se, anges ingenstädes i handskriften namnet eller namnen på den eller de domare, som fört eller låtit föra domboken.

Ett i Hallingebergs kyrkoarkiv, volym P:1, befintligt dombrev (i avskrift), daterat 17/8 1577, är utfärdat av Mikael Sigfridsson till Fagerhult i egenskap av häradshövding i Tjust. Det mål, som dombrevet rör, återfinnes ej i J 165, men ett tingsprotokoll för Tjust för sagda dag ingår däri. Ett i landsarkivets pergamentsbrevssamling (oförtecknade brev) ingående fastebrev för Kolsbro i Ukna s:n, daterat 23/5 1579, har utfärdats av fogden i Östra härad Mickel Siffridsson till Fagerhult, häradshövding i Tjust. Hans signet i vax (delvis skadat) vidhänger brevet. Det ärende, som beröres i brevet, finnes omnämnt i J 165. Ett i landsarkivets pergamentsbrevssamling befintligt pergamentsbrev, dat. 6/6 1588, rörande Rumskulla prästgård har utfärdats av fogden i Östra härad Mickel Siffridsson till Fagerhult, som satt i häradshövdings ställe i Sevede härad. Det ärende, som behandlas i pergamentsbrevet, finnes omnämnt i J 165. Den tydligen med anledning av beslut på 1595 års riksdag (se härom Edling, N Vendels sockens dombok 1615-1645 sid. 5 och där citerad litteratur) till Kungl. kansliet ingivna domboken för Handbörds härad 1595 (ingår i Handbörd A I:1 i landsarkivet) har egenhändigt daterats och underskrivits av Mickel Siffridsson. Samma protokoll finnas i koncept i J 165. Av en jämförelse mellan Mickel Siffridssons nyssnämnda egenhändiga underskrift och handstilarna i J 165 framgår, att denne skrivit den övervägande delen av innehållet i denna handskrift. Det råder därför ingen tvekan om, att den är att betrakta som Mickel Siffridssons konceptdombok, förd av honom själv eller (i undantagsfall) på hans uppdrag vid de tillfällen, då han var häradshövding eller satt i häradshövdings ställe vid olika häradsrätter i norra och mellersta Småland. Om Mickel Siffridsson se J.A. Almquist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630, 4, sid. 162. Andra händer än Mickel Siffridsson ha i undantagsfall skrivit i domboken, bl a en, tydligen en skrivares, som återfinnes i nyssnämnda pergamentsbrev 6/6 1588 (se bl a protokoll vid ting i Pelarne i Sevede 2/9 1590), och en annan, även en skrivares, som troligen renskrivit det sannolikt till Kungl. kansliet översända exemplaret av Handbörds dombok 1595 (se t ex protokoll vid ting i Handbörd 26/6 1593).

Domboken har sedermera och ännu i juli 1661 innehafts av kapten Olof Knutsson Wachtare, adlad Wachttorn, till Vinketomta i Vimmerby landsförsamling, (om honom se Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor, VIII:2:631), som på lediga utrymmen däri gjort några egenhändiga släkthistoriska anteckningar (se innehållsförteckningen) rörande bl a sin fader Knut Mickelsson. Domboken skänktes 1872 till Linköpings stiftsbibliotek av kyrkoherden F.N. Andersson i Slaka. Om dess öden under tiden 1661-1872 är intet f n bekant.- Särskild innehållsförteckning har uppgjorts.

Vadstena den 5 mars 1942.

Enligt uppdrag
Arnold Sandberg
förste amanuens.

Om häradsrättens arkiv, se Arnold Sandberg, Tjusts häradsrätts arkiv i Hofrén, Manne, På rättan tingsstad, Västervik 1960.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Kalmar län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad1995-08-14 00:00:00
Senast ändrad2020-05-07 14:14:28