Torsdag den 19 september kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Sövdeborgs godsarkiv


Vid Skånes övergång till Sverige innehades godset av Holger Ottesen Thott som efter freden 1679 sålde godset till geralguvernören i Skåne Rutger von Ascheberg. Dennes son Christian Ludvig med hustru Mariane Margareta Wittenberg var barnlösa och 1722 ärvdes godset av Christian Ludvigs sytrar. Delarna förenade 1735 av greve August Meijerfeldt som var gift med Rutger von Aschebergs dotterdotter Brita Barnekow. 1788 såldes godest till greve Carl Gustaf Piper för att genom giftermål övergå till släkten Stiernswärd genom ryttmästare Knut Arvid Stiernswärd som var gift med Anna Fredrique Ebba Thomasine Piper. Hennes fader Erik Alfred Wolfgang von Haffner Piper avled 1923.

Arkivet består av en äldre del där handlingarna är knutna till släkterna Wittenberg, Wrangel, Ascheberg och Meijerfeldt (seriena J1-J4) från 1600-talets början till 1700-talets mitt. Många av dessa handlingar rör även andra gods och gårdar som varit i de olika familjernas ägo under skilda perioder. Denna del är också präglad av omfattande korrespondens mellan ägare och förvaltare i och med att ägarna endast i undantagsfall bodde på Sövdeborg.
Under 1800-talet ägdes godset av medlemmar av familjen Piper (serie J 5). Vid ordningsarbetet har den numrering, som funnits på de olika paketen med handlingarna, angetts inom parentes. Bilagda är en förteckning över numrerade handlingar i en pergamentspärm (J 2:2), brevskrivarregister till Rutger von Aschbergs korrespondens 1692-1693 (J 2:15) och innehållsförteckning upprättad 1920 av Sam Clason över brev med anknytning till Rutger von Ascheberg 1694 (J 2:18).
De egentliga godshandlingarna som rör driften finns bevarade från 1800-talet och sträcker sig till mitten av 1900-talet. Huvudbokföringen och kassabokföringen finns bevarade först från 1845 och för många serier som rör driften såsom skogs- och jordbruk ligger begynnelseåren i mitten av 1800-talet.

 Serier (43 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AJuridiska handlingar 
BHandlingar angående godsets ekonomi 
B 1 AHuvudböckerSerien inbunden. Redovisningsåret omfattar april-mars. 
B 1 BKoncepträkenskaperSerien inbunden. Systematisk redovisning efter konton. 
B 2 AKassaböcker, kassajournalerSerien inbunden. 
B 2 BKassajournaler, rapporter 
B 3 ARäkenskaper för Karups gårdSerien inbunden. Räkenskapsår 14 mars-13 mars. Se även B 10. 
B 3 BRäkenskaper för Ilstorps gårdSerien inbunden. Räkenskapsår april-mars. Se även B 10. 
B 3 CRäkenskaper för Tågra gårdSerien inbunden när ej annat angives. 
B 3 DSövdeborgs gårdsräkenskaper 
B 4Avräkningsböcker med anställda, arrendatorer, leverantörerSerien inbunden när ej annat angives. 
B 5VerifikationerSerien i buntar eller arkivkartonger.. 
B 6Skattehandlingar 
B10Räkenskaper av skilda slag 
CHandlingar ang syner, besiktningar och arrenden 
DHandlingar ang kyrkliga angelägenheter, skola och fattigvård 
ELiggare och förteckningar 
E 1SpannmålsjournalerSerien inbunden. Med brännvinsredovisning. 
E 2Journaler ang kreatur och ladugård 
E 3Mjölk och mejerijournalerSerien inbunden när ej annat angives. 
E 4TegeljournalerSerien inbunden. 
E10Liggare av skilda slag 
FBrevdiarier och korrespondensSerien i arkivkartonger. Se även serierna J 1 - J 5. 
GLantmäterihandlingar 
HÄmnesordnade handlingar 
H 1 AHandlingar och räkenskaper ang skogen HuvudböckerSerien inbunden. 
H 1 BSkogsböckerSerien inbunden. 
H 1 CDiverse handlingar och räkenskaper ang skogen 
H 2Handlingar angående personal och personalbostäder 
H10Ämnesordnade handlingar av skilda slag 
JEnskilda familjers handlingar 
J 1Handlingar och räkenskaper ang. Carl Gustaf Wrangels sterbhusSerien i arkivkartonger. 
J 2Handlingar och räkenskaper ang familjen AschebergSerien i arkivkartonger. 
J 3Handlingar och räkenskaper ang familjen MeijerfeldtSerien i arkivkartonger. 
J 4Handlingar och räkenskaper ang familjen WittenbergSerien i arkivkartonger. Se även J 2:1. 
J 5Handlingar och räkenskaper ang familjen PiperSe även B 5 för privata verifikationer.. 
J 6Handlingar och räkenskaper ang familjen Stiernswärd 
ÖHandlingar med främmande proveniens 
Ö 1Handlingar ang Engsö fideikommiss 
Ö 2Handlingar ang Svensk-danska stuteriaktiebolaget 
Ö 3Handlingar ang Södra Färs elektricitetsförening 
Ö 4Handlingar ang Sövdeortens mejeriförening 
Ö 5Handlingar ang stamhuset Egholm