bild
Arkiv

Kyrkböcker

Judiska (Mosaiska) församlingen i Stockholm

Grunddata

ReferenskodSE/RA/730128/02
ExtraID02
Omfång
27 Volymer  (-)
1,1 Hyllmeter  (-)
Datering
18221988(Huvudsaklig tid)
18222000(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareArkivbildaren/deponenten
VillkorsanmArkivet är tillståndsbelagt, med följande undantag: protokollen i digital form t.o.m. 1840 (ca.) och kyrkböckerna på mikrokort och i digital form t.o.m 1920 (ca.) är tillgängliga utan tillstånd. Död- och begravningsböckerna på mikrokort och i digital form är tillgängliga utan tillstånd t.o.m. 1929 (ca.).

Tillstånd att ta del av arkivet beviljas av generalsekreteraren på Judiska församlingen i Stockholm. Tillståndsblanketter finns på Judiska församlingens i Stockholm hemsida: http://jfst.se/verksamhet/slaktforskning

Tillståndsansökan skickas till Riksarkivet i god tid innan forskningen vid Riksarkivet ska påbörjas. Riksarkivet kontrollerar ansökan och begär vid behov in kompletterande uppgifter eller bilagor. Riksarkivet skickar därefter ansökan vidare till Judiska Församlingen i Stockholm. Efter beslut skickar Judiska församlingen tillståndet till Riksarkivet med kopia till sökande.

Om forskningen omfattar handlingar yngre än 90 år rörande enskilds personliga förhållanden ska förbehåll skrivas under innan forskning påbörjas vid Riksarkivet.

Utöver vad som står i församlingens tillstånd, gör Riksarkivet en särskild granskning om efterfrågat material är av så integritetskänsligt natur att det inte kan lämnas ut.

För att ta del av särskilt integritetskänsliga handlingar krävs speciellt tillstånd att se dylika handlingar. Vilka handlingar som är särskilt integritetskänsliga framgår i vissa fall av arkivförteckningen (tillståndspärmen i forskarexpeditionen), men en granskning av volymerna görs alltid innan utlån.

Riksarkivet kan även besluta att handlingar inte får reproduceras om de är av särskilt integritetskänslig natur eller omfattas av upphovsrätt.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Judiska församlingen i Stockholm (1776)
Alternativa namn: Mosaiska församlingen i Stockholm  (1838 – 1980)
Kategori: Förening. Religiösa föreningar

Innehåll

Allmän anmärkningKyrkböckerna på mikrokort och i digital form t.o.m. 1920 (ca.) är tillgängliga utan tillstånd. Död- och begravningsböckerna på mikrokort och i digital form är tillgängliga utan tillstånd t.o.m. 1929 (ca.).

De fritt tillgängliga mikrokorten finns i släktforskarsalen tillsammans med mikrokort från övriga Stockholmsförsamlingar. De tillståndsbelagda mikrokorten kräver skriftligt tillstånd från Judiska Församlingen i Stockholm och förvaras tillsammans med Kyrkböckerna i original.
Inledning (äldre form)Genom dissenterförordningen 1860 medgavs Stockholms mosaiska församling, i likhet med övriga av Kungl. Maj:t erkända församlingar av främmande trosbekännare, rätt till egen kyrkobokföring och till utfärdande av på kyrkoböckerna grundade, officiellt giltiga bevis. I praktiken synes dock en självständig kyrkobokföring även ha skett före år 1860. Genom kyrkobokföringsförordningen 1894 reglerades kyrkobokföringen ytterligare (bl.a. skulle församlingens medlemmar som bodde utanför Stockholms stad upptagas i vederbörande statskyrkoförsamlings böcker), men genom förordningar 1910 och 1915 fråntogs församlingen kyrkobokföringsrätten. Fr.o.m. 1911 fick endast födelsebok, lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok föras med officiellt vitsord. Församlingens medlemmar infördes därmed i statskyrkoförsamlingens böcker. Rätten att föra officiell lysnings- och vigselbok indrogs fr.o.m. 1916.

Församlingens kyrkböcker har förtecknats i ett separat delarkiv. På 1930-talet upphörde man att föra församlingsboken i bunden bok och övergick till ett församlingskartotek på kort. Sedan 1970-talet förs församlingsregistret med hjälp av ADB. Församlingskartoteket är förtecknat i församlingens huvudarkiv (730128/01) i serie D1 Församlingsregister.

Församlingens ”äldsta kyrkobok” upprättades ca 1822 och fördes till 1855 med namn i födelseårsordning under resp. bokstav. Denna bristfälliga bok ersattes av en mer fullständig längd över alla församlingsmedlemmar, ”kyrkobok”, som på församlingens uppdrag upprättades 1855 av David Schück efter att församlingen 1853 skickat ut ett cirkulär till medlemmarna med begäran om uppgifter. I kyrkoboken infördes även uppgifter om då avlidna släktingar till församlingsmedlemmarna.

Utöver församlingslängderna har det på sedvanligt sätt funnits olika in- och utflyttnings-, födelse-, konfirmations-, vigsel- samt död- och begravningsböcker. Kyrkböckerna har mikrofilmats och skannats. De är allmänt tillgängliga på mikrokort för tiden fram till 1920 (1929 vad gäller död- och begravningsböcker) vid Riksarkivet i Arninge samt genom SVAR. Efter abonnemang hos SVAR är kyrkböckerna även tillgängliga som digitala bilder på webbplatsen www.svar.ra.se.

I arkivet från Israelitiska Sjukhjälps- och Begravningssällskapet Chevra Kadisha (730128/03/01) finns begravningsböcker som är tillgängliga på samma sätt som de övriga kyrkböckerna. Begravningsböckerna är förtecknade i serie D1 Förteckningar över begravda.

Församlingens egna böcker kompletteras av de till Statistiska centralbyrån från år 1860 årligen överlämnade födelse-, vigsel- och dödboksutdragen. Dessa finns tillgängliga vid Riksarkivet i Arninge samt genom SVAR.


Lars Hallberg Mikaela Nybohm

Ämnesord

Ämnesord, ort
Stockholms kommun

Tillgänglighet

Fysiska och tekniska villkor
DepositionJa

Kontroll

Skapad2002-11-08 00:00:00
Senast ändrad2017-03-22 11:14:55