Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Hushållssektionen

Skolöverstyrelsen

Inledning till

HUSHÅLLSSEKTIONEN 420262.10


Konsulenter för husligt arbete inrättades redan 1919 och knöts till SÖ. Seminarier för huslig utbildning och hushållsskolor hade funnits i landet sedan slutet av 1800-talet. Ett ämne i flickskolorna var "huslig ekonomi" eller något senare "skolkök". Folkskolor kunde i mån av resurser ordna hushållsundervisning.
Yrkesbenämning på lärarna var "skolkökslärarinna" fram till 1961. Därefter var benämningen "hushållslärare" och både kvinnor och män kunde undervisa. Ämnet blev obligatoriskt 1962 och kallades hemkunskap.
Hushållssektionen som en organisatorisk enhet inom SÖ börjar 1944 och fortsätter 1964 i undervisningsavdel-
ningen för allmänna skolfrågor, UA/UY (420262.28 och 29).

 Serier (37 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
BKONCEPT 
B IRotelkonceptPärmar. Kopior av originalkoncepten, som ingå i
Undervisningsavdelningen B I. Ordnade ämnesvis.

Serien saknas.
 
B IIUnderhandsskrivelserBuntar. Innehåller även inkomna skrivelser. Ordnade efter konsulenter. 
B II aFörste konsulentens skrivelserKonsulent Virgins handlingar. I serien ingår ett mindre antal handlingar tillhöriga konsulenterna Drake, Walin och Alin. 
B II bKonsulentens handlingar 
B II cKonsulentens för kvinnlig slöjd skrivelser 
B IIICirkulär och frågeformulärInnehåller kopior. Originalkoncept i Undervisningsavdelningen B I. Utgallras vid inaktualitet enligt riksarkivets gallringsbeslut 5/9 1966. 
B III aAngående skolmåltider 
B III bÖvriga cirkulär 
B IVStencilerArkivexemplar av stencillager. Numrerade 
B VReseberättelser och PMKoncept. Berättelserna inlämnade till Undervisningsavdelningen. 
B V aResebersättelser och PM från Konsulenterna i hemkunskap och hushållsgöromål 
B V bReseberättelser och PM från Konsulenten i kvinnlig slöjd 
CDIARIER 
C IRoteldiariumHäfte 
C IIUnderhandsdiariumHäfte 
DLIGGARE 
D IRegister över behörighetsansökningar för slöjdlärarinnorKortlådor 
D IIBeräkning av lärjungeantalet vid skolmåltider 
EInkomna skrivelserDiarieförda handlingar återgår till U-avdelningen E. Inkomna underhandsskrivelser se B II. 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IPM och skrivelser angående lokaler för hushållsgöromål och skolmåltiderUppgjorda vid konsulenternas resor och granskning av ritningar. Ordnade inspektionsområdesvis. Bokstäverna syftar på länsindelningen. 
F IISkrivelser angående skolmåltider 
F IIIKurser 
F III aFortbildningskurser 
F III bSkolmåltidskurser 
F III cReducering av kursplaner 
F IVHandlingar angående praktisk realexamen 
F VHandlingar angående behörighet att undervisa i kvinnlig slöjd 
F VIMerithandlingarFör sökande av vissa tjänster vid seminarier för huslig utbildning med mera. 
HSTATISTIK 
H IBetygsstatistik vid skolköks- och handarbetsseminarierBetygskataloger och sammandrag. 
H IIAntal deltagare i skolmåltiderUppgift om antal barn som deltagit i skolmåltiderna, stockholmsskolor dnr A36:589/55. C volym C3:2, a-avd, revisorns diarium, 11/10 1955 från Stockholms skoldirektion ang rekvisition av statsbidrag till anordnande av skolmåltider för Stockholms folkskolor. 
H IIISkolmåltidsstatistik 
KTidningsurklipp 
VReseberättelser och PMKoncept. Berättelserna inlämnade till U-avdelningen. 
Ö IPublikationer